Боян Ничев

Боян Ничев

Роден: Берковица, 06.01.1930

Починал: София, 27. 06.1997

Речник

Книги

Димитър Талев : Лит.-крит. очерк – София : Бълг. писател, 1961. – 107 с.

Бранислав Нушич : [Моногр.]. – София : БАН, 1962. – 292 с.
Изд. на БАН. Инст. за литература.

Национална съдба и литература : [Сб. лит.-крит. статии]. – София : Бълг. писател, 1968. – 216 с.

Увод в южнославянския реализъм : От фолклор към литература в естетическия развой на южните славяни през ХVІІІ и ХІХ в. : [Изследване]. – София : БАН, 1971. – 310 с.
Изд. на БАН. Инст. за литература. 

2. изд. От фолклор към литература : Увод в южнослав. реализъм : [Изследване]. – София : Бълг. писател, 1977. – 364 с.

Литературни портрети и проблеми. – София : Бълг. писател, 1972. – 155 с.

Съвременният български роман : Към историята и теорията на епичното в съвременната българска художествена проза. – София : Бълг. писател, 1978. – 524 с.
2. изд. 1981. – 491 с.

Критика и литературна история : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1980. – 383 с.

Проблеми и профили : [Лит.-крит. очерци]. – София : Нар. младеж, 1980. – 276 с.

Современный болгарский роман : К истории и теории эпичного в современной болгарской художественной прозе / Пер. с болг. – Москва : Радуга, 1983. – 352 с.

Основи на сравнителното литературознание : Сравнителното изучаване на литературите и проблемите на съвременната литературна наука : [Изследване]. – София : Наука и изкуство, 1986. – 240 с.

Вапцаров или нашият поетичен диалог със света : [Лит.-крит. очерк]. – София : Бълг. писател, 1989. – 288 с.

Литературна класика и съвременност : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1990. – 316 с.

Непознатата позната Чехия. – София : Отворено общество, 1997. – 192 с., 8 л. цв. ил.
Кор. загл.: Чехия. – Съдържа и : История на Чехия в дати. – Библиогр. с. 192.

Модернизъм и символизъм в южнославянските литератури : [Очерци]. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2002. – 48 с.

Публикации в периодичния печат, в литературни сборници, предговори и послеслови на книги, интервюта

Лексическият състав на Вапцаровата поезия. // Български език, 1952, № 1–2, с. 78–88.

Историческата и художествена правда за една епопея. // Литературен фронт, № 43, 22 окт. 1953, с. 2.
Рец. за: Димитър Т а л е в. Илинден. Роман. – София, Бълг. писател, 1953. – Също и в: Пиринско дело (Благоевград), № 92, 31 дек. 1953, с. 3.

Пълнолетието на едно поколение. // Литературен фронт, № 13, 26 март 1953, с. 2.
Рец. за: Станка П е н ч е в а. Пълнолетие. Стихове. – София : Нар. младеж, 1952.

Повест за героичното минало. // Литературен фронт, № 4, 15 окт. 1954, с. 2.
Рец. за: Димитър Т а л е в. Кипровец въстана. – София : Нар. култура, 1953.

Против художествената примитивност. // Септември, 1955, № 10, с. 186–188.
Рец. за: Николай А н т о н о в. Победители : Поема. – София : Бълг. писател, 1954.

Творчески търсения и поетическа рутина. // Литературен фронт, № 9, 3 март 1955, с. 2.
Рец. за: Невяна С т е ф а н о в а. Гласовете на равнината : Стихотворения. – София : Бълг. писател, 1954.

Бранислав Нушич. // Език и литература, 1956, № 4, с. 294–305.

Сто години от рождението на Иван Франко. // Труд, № 206, 28 авг. 1956, с. 3.

Българо-югославските културни и литературни връзки във втория том на югославската енциклопедия. // Славяни, 1957, № 3, с. 43–45.
Съавт.: Илия Конев.

Бранислав Нушич и неговата „Автобиография“ : [Предговор]. // Нушич, Бр. Автобиография. – София, 1958, с. 3–8.

„Догматизъм и правда“. // Литературна мисъл, 1958, № 4, с. 112–118.
Рец. за: Петър П о н д е в. Догматизъм и правда. – София : Бълг. писател, 1956.

„Животът ще бъде по-хубав от песен…“ [Н. Й. Вапцаров]. // Борба (В. Търново), № 146, 6 дек. 1958, с. 4.
Също и в: Пиринско дело (Благоевград), № 97, 5 дек. 1959, с. 3.

Комедиографията на Бранислав Нушич. // Театър, 1958, № 1, с. 37–41.

Къщата на куклите. // Младеж, 1958, № 3, с. 25.

Нашият принос в славистиката. // Народна култура, № 35, 30 авг. 1958, с. 6.

Нушич в България. // Известия на Института за българска литература, 7, 1958, с. 267–297.

Чародей на смеха. // Славяни, 1958, № 3, с. 46–47.
Също и в: Нушич, Бр. Автобиография. – София, 1974, с. 7–12.

За зряла творческа младост. („Песни за гнева и радостта“ от Първан Стефанов). // Септември, 1959, № 2, с. 183–186.
Рец. за: Първан С т е ф а н о в. Песни за гнева и радостта : Стихове. – София : Нар. младеж, 1958.

Идеен свят и художествен стил в поезията на Вапцаров. // Литературна мисъл, 1959, № 6, с. 3–19.

Обсъждане на монография за Алеко Константинов : [Изказване]. // Литературна мисъл, 1960, № 6, с. 142.

Поетът между близки : [Бележки върху Вазовото творчество сред югославските народи през миналия век]. // Литературна мисъл, 1960, № 3, с. 68–81.

По коловозите на дните. // Младеж, 1961, № 7, с. 70–71.
Рец. за: Йордан Р а д и ч к о в. Прости ръце : Разкази. – София : Нар. младеж, 1961.

Емилиян Станев. // Литературна мисъл, 1962, № 3, с. 19–45.

Мирослав Кърлежа. // Пламък, 1963, № 7, с. 156–158.
По повод 80 г. от рождението му.

Малко произшествие с Щастливеца. // Септември, 1963, № 7, с. 243–252.
Рец. за: Димитър М а н т о в. Щастливецът. Роман. – София : Нар. култура, 1963.

Нашата литература в първия том на „Краткая литературная енциклопедия“ : [Преглед]. // Литературна мисъл, 1963, № 2, с. 147–151.

[Отзив за „Травнишка хроника“ от Иво Андрич]. // Литературни новини, № 60, 14 авг.1963, с. 4.

Петият международен конгрес на славистите : [Информация]. // Септември, 1963, № 9, с. 249–252.

В света на Стоян Загорчинов. // Септември, 1964, № 12, с. 175–196.
За романа му „Ден последен“.

Вук Караджич. // Литературен фронт, № 4, 23 ян. 1964, с. 4.
По повод 100 г. от смъртта му.

Голямо човешко сърце. // Литературен фронт, № 41, 8 окт. 1964, с. 4.
По повод 100 г. от рождението на Бранислав Нушич.

За Бранислав Нушич. // Наша родина, 1964, № 10, с. 19.
По повод 100 г. от рождениeто му.

Иво Андрич : [Предговор]. // Андрич, Иво. Зеко : Повест. – София, 1964, с. 5–6.

Иво Андрич и неговият „Мост на Дрина“ : [Послеслов]. // Андрич, Иво. Мостът на Дрина : Роман. – София, 1964, с. 339–345.

На един меридиан : [За сърбо-хърватската книга у нас]. // Народна култура, № 21, 23 май 1964, с. 4–5.

Очерк за поезията на Ботев. // Септември, 1964, № 2, с. 244–249.
Рец. за: Пантелей З а р е в. Христо Ботев : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1963.

По някои въпроси на реализма. // Литературна мисъл, 1964, № 1, с. 88–98.
По повод някои доклади, изнесени на V международен конгрес на славистите.

За българо-сръбските литературни отношения през ХІХ век и по някои въпроси на сравнителното литературознание. // Литературна мисъл, 1965, № 2, с. 154–160.
Съавт.: Ванда Смоховска-Петрова. – Рец. за: Илия К о н е в. Българо-сръбски литературни взаимоотношения през ХІХ в. – София : БАН, 1964.

До Чикаго и назад : [Предговор]. // Константинов, Алеко. До Чикаго и назад : Пътни бележки. – София, 1965, с. 5–10.

Михайло Лалич и неговата „Лелейска гора“ : [Предговор]. // Лалич, Михайло. Лелейска гора : Роман. – София, 1965, с. 5–8.

Петко Тодоров и другите. // Литературна мисъл, 1965, № 6, с. 59–86.

Димитър Талев. // Литературен фронт, № 28, 7 юли 1966, с. 1–2.
Също и в: Пулс, № 19, 17 септ. 1968, с. 8.

Естетически проблеми около кръга „Мисъл“. // [Сто] 100 години Пенчо Славейков : Юб. сборник. – София, 1966, с. 151–166.

Литературната 1965 година : [Изказване]. // Септември, 1966, № 1, с. 202–204.
Анкета на сп. „Септември“.

Народностен, съвременен. // Отечествен фронт, № 6727, 24 апр. 1966.
100 г. от рождението на П. П. Славейков.

Проблеми и типове на балканската сатира. // Известия на Института за литература, 18–19, 1966, с. 71–95.

Прощаване с Димитър Талев. // Народна култура, № 43, 22 окт. 1966, с. 1, 7.

Боян Пенев 1882–1927–1967. // Народна култура, № 26, 1 юли 1967, с. 4.
По повод 40 г. от смъртта му.

Драматургията на Нушич : [Послеслов]. // Нушич, Бранислав. Избрани съчинения: Т. 2. Комедии. – София ; Белград, 1967, с. 493–505.

Изкуство, което сближава : [Югославската проза в бълг. преводи]. // Септември, 1967, № 1, с. 196–218.

Критика и литература. // Литературен фронт, № 34, 17 авг. 1967, с. 2.

Младостта на твореца [Емилиян Станев]. // Литературен фронт, № 9, 23 февр. 1967, с. 1–2.

Нашият човек на път или черказкият меридиан минава през Сибир. // Народна култура, № 6, 11 февр. 1967, с. 5.
Рец. за: Йордан Р а д и ч к о в. Неосветените дворове. – София : Бълг. писател, 1966.

През чистия поглед на детството. // Народна култура, № 50, 16 дек. 1967, с. 4.

Смехът на Нушич : [Предговор]. // Нушич, Бранислав. Избрани съчинения. Т. 1. Автобиография. Разкази. Фейлетони. – София ; Белград, 1967, с. 5–16.

Андрея Качич Миошич и развоят на естетическото съзнание на славянския юг. // Фолклор и литература : [Сборник]. – София, 1968, с. 45–59.

Генезис и своеобразие на южнославянския реализъм в ХІХ в. : Към постановката на въпроса. // Славянска филология : (Докл. и статии от VІ междунар. конгр. на славистите) : Т. 11. Литературознание. – София, 1968, с. 119–131.

Нови търсения : [Изказване по повод предстоящия І конгрес на СБП]. // Пулс, № 10, 14 май 1968, с. 12.

Разговор с народа : [Изказване по повод предстоящия І конгрес на СБП.]. // Пулс, № 9, 30 апр. 1968, с. 4.

С остро чувство за съвременност. // Литературен фронт, № 43, 17 окт. 1968, с. 2.
Рец за: Павел Вежинов. Сините пеперуди. – София : Бълг. писател, 1968.

Страници от историята на българския дух : [Рец. за: Симеон Радев. Ранни спомени. – София : Бълг. писател, 1967]. // Литературен фронт, № 10, 29 февр. 1968, с. 2.

Търсенията на таланта и верността към себе си. // Литературен фронт, № 26, 20 юли 1968, с. 2.
За творчеството на Ивайло Петров.

Алеко Константинов и „Бай Ганьо“. // Родна реч, 1969, № 10, с. 32–36.
Също и в: Българската критика за Алеко Константинов. [Сборник]. – София, 1970, с. 525–543; Освобождението 1878 и развитието на българската литература. : [Сборник]. – София, 1977, с. 370–386.; Българската мяра в литературата: Сб. статии / Идея и обща ред. Енчо Мутафов. – София,1998.

Барутният буквар на революцията. // Поглед, № 40, 6 октомври 1969, с. 15.

Богомил Райнов на 50 години. // Народна култура, № 25, 21 юни 1969, с. 5.

Висока оценка и взискателност : [Изказване]. // Литературен фронт, № 12, 20 март 1969, с. 3.

Димитър Димов [Народният характер на творчеството на писателя.]. // Пулс, № 14, 8 юли 1969, с. 6.

За боева, принципна марксическа критика : [Изказване]. // Литературен фронт, № 15, 10 апр. 1969, с. 1.

Изкуството на есеистичната проза. // Литературен фронт, № 24, 12 юни 1969, с. 2.
Рец. за: Ефрем Каранфилов. Българи: Ч. 1–2. – София : Нар. младеж, 1968–1971.

Литературата ни – на равнището на съвременността : [Изказване]. // Пламък, 1969, № 9, с. 45–47.

На повратки към Ботев в 1968 г. // Литературен фронт, № 2, 9 ян. 1969, с. 1.
Също и в: Българската критика за Христо Ботев. : [Сборник]. – София, 1983, с. 389–394.

Никола Вапцаров или нашият поетичен диалог със света. // Септември, 1969, № 12, с. 43–54.

Пеньо Пенев : [Статия]. // Септември, 1969, № 3, с. 108–112.

Проблеми и търсения на съвременната ни проза. // Септември, 1969, № 9, с. 167–180.

Сръбска и хърватска проза в наши преводи. // Изкуството на превода : [Сб.] / Ред. Емил Георгиев и др. – София, 1969, с. 281–293.

[Изказване]. // Литературен фронт, № 11, 12 март 1970, с. 2.
Дискусия на страниците на в. „Литературен фронт“ под заглавие „Критиката – отговорност и перспективи“.

Литературна история и национална съдба. // Литературен фронт, № 27, 2 юли 1970, с. 2.
Заключителна статия по дискусията за литературната история и състоянието на българската литературна историография.

Наш жив съвременник. // Литературен фронт, № 28, 9 юли 1970, с. 1–2.
По повод 120 г. от рождението на Иван Вазов.

Половин век в служба на литературата : [Георги Цанев на 75 г.]. // Работническо дело, № 316, 12 ноем. 1970, с. 4.

Проникновен изследовател. // Литературна мисъл, 1970, № 5, с. 130–134.
По повод 60-годишнината на акад. Петър Динеков.

Естетическо съзнание и художествен развой : (Преходът от фолклорно към нефолклорно изкуство). // Проблеми на изкуството, 1971, № 4, с. 25–31.

Литература, съвременност, научно-техническа революция. // Литературен фронт, № 24, 10 юни 1971, с. 1–2.

В света на Андричевите разкази : [Предговор]. // Андрич, Иво. Жажда. Разкази и новели / Състав. Б. Ничев ; Прев.: Б. Ничев и др. – София, 1971, с. 5–19.

В света на малките герои : [Послеслов]. // Наковски, Атанас За три дни : Повест за юноши. – София, 1971, с. 138–139.

Безсмъртието на поета : [По случай 30 г. от смъртта на поета Н. Й. Вапцаров]. // Септември, 1972, № 7, с. 101–106.

Виден представител на нашето литературознание : [110 г. от рождението на Ив. Д. Шишманов]. // Народна култура, № 27, 1 юли 1972, с. 7.

Жанровете във фолклора и литературата. // Проблеми на българския фолклор : [Сб]. – София, 1972, с. 89–101.

Литература с хилядолетна художествена традиция : [По повод 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура]. // Литературен фронт, № 21, 24 май 1972, с. 2.

[Предговор]. // Талев, Димитър. Железният светилник : [Роман]. / [Предг. и прил. Боян Ничев]. – София, 1972. – (Библиотека за ученика).

Работническата класа и литературата. // Труд, № 277, 23 ноем. 1972.
Също и в: Народна култура, № 2, 6 ян. 1973, с. 1, 7.

Своеобразен художник, мъжествен борец за красота в нашия живот : [Творчески портрет на Богомил Райнов]. // Отечeствен фронт, № 8712, 15 окт. 1972.

Жив в народната памет [110 г. от рождението на Алеко Константинов]. // Пулс, № 1, 2 ян. 1973, с. 13, 14.

За своеобразието на южнославянския романтизъм. // Славянска филология : (Докл. и статии от VІІ междунар. конгр. на славистите) : Т. 13. Литературознание. – София, 1973, с. 49–59.

[Изказване за романа на Атанас Наковски „Светът вечер, светът сутрин“]. // Пламък, 1973, № 17, с. 75–81.

Ивайло Петров или петдесет години след това. // Народна култура, № 6, 3 февр. 1973, с. 7.
По повод 50-годишнината на писателя.

Проблеми на романа. Размисли по повод романите от една година. // Проблеми на съвременната българска проза : [Сб.]. – София, 1973, с. 147–166.
Също и в: Септември, 1973, № 6, с. 134–147.

С пламъка на родолюбието : [Литературното наследство на писателя Димитър Талев]. // Литературен фронт, № 37, 13 септ. 1973, с. 3.

Споделени мисли за критиката. // Септември, 1973, № 5, с. 164–178.
Разговор в редакцията по проблемите на художествената литература и критика между Боян Ничев и Здравко Петров.

Белетристиката на Павел Вежинов. // Септември, 1974, № 11, с. 174–193.

Балканският човек и морето : [Предговор]. // Югославски морски новели : [Антология] / Състав. и ред. [с предг.] Боян Ничев. – Варна, 1974, с. 5–8.

В белетристичния свят на Атанас Наковски : [Предговор]. // Наковски, Атанас. Светът вечер, светът сутрин и Мария против Пиралков. Избрани произведения : [Романи]. / [С предг. от Боян Ничев]. – София, 1974, с. 5–11.
Също и в: Септември, 1974, № 5, с. 221–228.

Димитър Талев. „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“. // Вдъхновени от народа. 1944–1974 : [Сб.]. – София, 1974, с. 32–44.

За Павел Вежинов – неюбилейно. // Народна култура, № 46, 9 ноем. 1974, с. 7.

Литературата на тридесетилетието – летопис на народния живот. // Септември, 1974, № 9, с. 3–7.

Необходимо и осезателно творческо присъствие [Иван Цветков на 50 години.]. // Литературен фронт, № 42, 17 юли 1974, с. 2.

Проза за националното самосъзнание : [Българската белетристика през тридесетилетието]. // Отечествен фронт, № 9261, 30 авг. 1974, с. 4.

Пътят на българската проза към крупни епични форми. // Съвременник, 1974, № 3, с. 144–164.
Също и в: Септемврийското въстание в българската литература. [Юб. сборник]. С., 1983, с. 97–126.

Дълбоко в духовния свят на съвременника. // Литературен фронт, № 38, 18 септ. 1975, с. 2.
Рец за: Павел В е ж и н о в. Нощем с белите коне. – София : Бълг. писател, 1975.

Изкуството на лиричното превъплъщение [Поетичното творчество на Иван Николов]. // Тракия, 1975, № 2, с. 189–192.

Отвоювани възможности : [Рец. за: Здравко Чолаков. Дебютната вълна. Проблеми на младата българска поезия и проза. – София: Нар. младеж, 1974]. // Народна младеж, № 31, 13 февр. 1975.

„Те жив са отклик на духа народни …“ [За поетичното дело на Иван Вазов по повод 125 години от рождението му]. // Септември, 1975, № 7, с. 4–8.

Андрич в света на своите новели и есета : [Предговор]. // Андрич, Иво. Новели / Подбор и ред. [с предг.] Боян Ничев. – Пловдив, 1976, с. 7–13.

Ботев и нашето време. // Народна култура, № 2, 7 ян. 1976, с. 7.
Рец. за: Петър Д и н е к о в. В света на Христо Ботев. Статии. – София : Бълг. писател, 1976.

„Златният век“. // Рецензии 1973–1974 : [Сб.]. – София, 1976, с. 240–245. Рец. за Андрей Г у л я ш к и. Златният век. София : Бълг. писател, 1973.

[Изказване на Третата национална конференция на СБП, 28–29 ноем. 1974 г.]. // Съвременната тема и литературният процес : [Сб.]. – София, 1976, с. 146–150.

Методологически проблеми на българската литературна история : Предварителни бележки към постановката на въпроса. // Литературна мисъл, 1976, № 5, с. 48–67.

Мирослав Кърлежа и неговите „Господа Глембаеви“ : [Послеслов]. // Кърлежа, Мирослав. Господа Глембаеви : Драма в 3 д. / Прев. от сърбохърв. Сийка Рачева. – София, 1976, с. 139–143.

Проблеми на българския антифашистки роман. // Съвременник, 1976, № 4, с. 221–241.
Съвременният български роман – проблеми и съдби. // Септември, 1976, № 1, с. 130–153.

Емилиян Станев и „Иван Кондарев“. // Пламък, 1977, № 2, с. 121–126.

Много шум за нищо. // Литературен фронт, № 9, 3 март 1977, с. 3.
Съавт.: Милена Цанева. – По повод статията на Георги Ст. Георгиев във в. Поглед, № 38, 20 септ. 1976, за Т. 1 на Речник на българската литература. – София, БАН, 1976.

По свой път. // Пулс, № 4, 15 февр. 1977, с. 10.
Рец. за: Ивайло П е т р о в. Любов по пладне. Разкази. – Варна : Г. Бакалов, 1976.

Фолклор и естетическо възпитание. // Български фолклор, 1977, № 1, с. 3–9.

Яворов и народната песен. // Българската критика за П. К. Яворов : [Сб.]. – София, 1977, с. 454–462.

Ярко критическо присъствие. // Пулс, № 17, 16 авг. 1977, с. 11.
Рец. за: Чавдар Д о б р е в. Време и творци. – София : Бълг. писател, 1976.

В търсене духовния образ на съвременника. // Работническо дело, № 191, 14 юли 1978.
Дико Фучеджиев на 50 години.

Неповторимо обаяние [Дора Габе на 90 години.]. // Септември, 1978, № 8, с. 228–231.

Светът на българското село в съвременния роман. // Съвременник, 1978, № 2, с. 269–295.
Също и в: Диалог между братски литератури : [Сб]. – София, 1980, с. 234–253.

Сравнително литературознание и национални литератури. // Проблеми на сравнителното литературознание : [Сб.]. – София, 1978, с. 31–45.

Пътят на българската проза към епичния роман. // Българското социалистическо изкуство от 30-те до 70-те години. – София, 1978, с. 453–475.

Сравнителното славянско литературознание в контекста на съвременната литературна наука. // Славянска филология, 16, 1978, с. 19–26.

Страници от поетиката на съвременния български роман. // Септември, 1978, № 11, с. 194–218.

Съвременен роман и национален живот. // Литературен фронт, № 3, 19 ян. 1978, с. 1–2.

Вапцаровата поезия за нас и за другите. // Литературен фронт, № 49, 6 дек. 1979, с. 1, 3–6, 8.

Един от първомайсторите на българския роман : [70 г. от рождението на Димитър Димов]. // Работническо дело, № 176, 25 юни 1979.

Крупен творец-реалист [75 г. от рождението на писателя Георги Караславов]. // Земеделско знаме, № 16, 20 ян. 1979.

Преходът към нова литература [Въпроси, свързани с литературната история на нашето Възраждане]. // Литературен фронт, № 21, 24 май 1979, с. 6.

С неувяхваща свежест на критическите принципи. // Септември, 1979, № 9, с. 239–242.
85 г. от рождението на акад. Георги Цанев.

Днешните кръстопътища на „селската проза“. // Диалог между братски литератури : [Сб.]. – София, 1980, с. 62–63.

Към историята на сравнителното литературознание : Основни развойни насоки и проблеми до Втората световна война. // Литературна мисъл, 1980, № 10, с. 31–53.

Художествената проза на границите между две десетилетия. // Литературен фронт, № 15; 10 апр. 1980, с. 1–4.

In memoriam : [По повод смъртта на Мирослав Кърлежа]. // Литературен фронт, № 53, 31 дек. 1981, с. 8.

Националната самобитност на литературата в съвременното сравнително литературознание. // Съвременник, 1981, № 3, с. 455–471.

Превод и рецепция на славянските литератури у нас. // Преводът и българската култура : Към историята на превода в България / Ред. кол. Л. Милева и др. – София, 1981, с. 127–141.

С въображението на художника [По повод 50-годишнината на Надежда Драгова]. // Литературен фронт, № 16, 16 апр. 1981, с. 3.

Научното дело на един проникновен изследовател : [Предговор]. // Янакиева, Татяна. Петър Динеков : Био-библиогр. – София, 1982, с. 5–13.

Поклон пред видния български славист [За проф. Емил Георгиев]. // Литературен фронт, № 18, 6 май 1982, с. 7.

Сравнителното литературознание и понятието „световна литература“. // Сравнително литературознание, 1, 1982, с. 18–35.

„Щастливецът“ и неговият път през годините. // Народна култура, № 16, 16 апр. 1982, с. 8.
Българската литература в контекста на балканския фолклор. // Български фолклор, 1983, № 2, с. 3–12.

За критиката на превода на художествената проза. // Панорама, 1983, № 2, с. 206–220.

Роман-памфлет : [Предговор]. // Ясенски, Бруно. Изгарям Париж : [Роман] [С предг. от Боян Ничев]. – София, 1983, с. 5–8.

Пътят на романа към крупни епични форми. // Септемврийското въстание в българската литература : [Юбил. сб.]. – София, 1983, с. 97–126.

Септември `23 в литературата ни. // Литературен фронт, № 41, 13 окт. 1983, с. 1, 6.

Верен на себе си. // Литературен фронт, № 30, 26 юли 1984, с. 3.
Рец. за: Любомир Т е н е в. Разкъсани мрежи. (Лит.-крит. статии). – София : Бълг. писател, 1984.

Движение в жанра : Тенденции в българския роман. // Народна култура, № 32, 10 авг. 1984, с. 1, 7.

Съвременната класика на Павел Вежинов. // Литературен фронт, № 3, 19 ян. 1984, с. 5.

Вапцаровата поезия в духовните търсения на века. // Актуални проблеми на социалистическия реализъм : [Сб.]. – София, 1985, с. 283–291.

Към въпроса за националното своеобразие в литературата. // Мизия, 1985, № 3, с. 152–158.

Съвремието – от упор. // Септември, 1985, № 8, с. 230–233.

Духовен пратеник на народа ни. // А Б В, № 20, 20 май 1986, с. 1, 10.

За красотата на родния език. // Софийска правда, № 30, 13 март 1987, с. 4.

За родното, за съвременността. // Септември, 1986, № 9, с. 225–228.
Рец. за: Дико Фучеджиев. Жаждата, която ни изгаря : Роман. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985.

Хуманистичният патос на Павел Вежинов. // Родна реч, 1986, № 7, с. 3–6.

Боян Ничев за „Празник в Бояна“ : [Предговор]. // Загорчинов, Стоян. Празник в Бояна : Роман. – София, 1987, с. 5–12.

С магията на словото. [Докл. на срещата на преводачите от балканските страни]. // Отечествен фронт, № 12793, 25 ноем. 1987, с. 1.

Човекът и паметта на историята. // Литературен фронт, № 10, 5 март 1987, с. 3.

Балканското литературно съжителство. // Панорама, 1988, № 3, с. 202–206.

Проникновена книга за големия ни романист. // Септември, 1988, № 2, с. 213–216.
Рец. за: Кръстьо К у ю м д ж и е в. Димитър Димов. – София : Бълг. писател, 1987.

Радичков и историческата поетика на художествената ни проза. // Съвременник, 1988, № 4, с. 410–418.

Свое място. // Литературен фронт, № 41, 6 окт. 1988, с. 1, 5.
100 години Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Славянската литературна рецепция в историята на новата българска литература. // Славянските литератури в България : [Сб.]. – София, 1988, с. 7–24.

Страници от тихата епопея на едно героично време : [Предговор]. // Кюлюмов, Костадин. Младостта на инспектора : Новели. – София, 1988, с. 5–8.

Няма „големи“ и „малки“ литератури : [Анкета]. // А Б В, № 38, 19 септември 1989, с. 6.

Поетът и ние. // Литературен фронт, № 48, 30 ноем. 1989, с. 1–6.
По повод 80 години от рождението на Н. Й. Вапцаров.

Преводът в диалога между културите. // Ролята на превода за взаимното опознаване и сътрудничество между балканските народи : [Балканска среща на преводачите 24–25 ноем. 1987 г., София] : [Сб.]. – [София, 1989], с. 21–28.

Уроците или съдбата [За Ботевата поезия]. // Литературен фронт, № 7, 16 февр. 1989, с. 1.

Отново за „минаретата“ и за „ходжите“, за големите кюпове. // Литературен форум, № 7, 28 ноем. 1990, с. 1.
С ред. подзагл. „Много плевел на научната и литературната нива. Проф. Боян Ничев за продуктите на тоталитаризма и посттоталитаризма и как да ги захвърлим от живота си“.

Първи оценки [По повод кн. „История на българската литература“ на Светлозар Игов]. // Литературен форум, № 42, 18 окт. 1990, с. 1.

Размишления по повод или за носталгията по „тоталитарния уют“. // Литературен форум, № 41, 11 окт. 1990, с. 1, 2.

По повод статията на Ив. Спасов „Екзекутор на себе си, или дълбоката конфузия“. // Литературен форум, № 41, 11 окт. 1990.

Тоталитаризъм и литература : [Интервю]. // Литературен фронт, № 16, 19 апр. 1990, с. 1, 2.

Алеко Константинов и „Бай Ганьо“. // Страници за Алеко Константинов : Творчеството на писателя в българската литературна критика : [Сб.]. – Варна, 1991, с. 143–161.
Също и в: Литературен форум, № 13, 27 март, 1991, с. 1, 12. – (Нова христоматия).

Голямото прекъсване в културната традиция. [Интервю]. // Начало, № 25, 6–13 авг. 1991, с. 13.

Към нов прочит на съвременната българска литература. // Литературна мисъл, 1991, № 1, с. 5–10.

Тоталитарната проказа : [Интервю]. // Рефлекс, № 8, 2 ян. 1991, с. 4–5.

Травнишкият мъдрец. // Литературен форум, № 50, 16 дек. 1992, с. 1, 8.
По повод 100 години от рождението на Иво Андрич.

По следите на един литературен скандал [Полемиката между Боян Пенев и Людмил Стоянов през 1921 г.]. // Век 21, № 35, 1 септ. 1993, с. 3.

Как изостанахме от Средна Европа. // Демокрация, Год. VIII, № 55, 26 февр. 1997, с. 15.

Президентът на нежния преход : [Предговор]. // Хавел, Вацлав. Хоризонти на надеждата : Речи, обръщения, интервюта : 1990–1997. – София, 1997, с. 13–17.

Рецепция на южнославянските литератури в България. // Човек и време : Сб. с науч. изследвания в памет на Сабина Беляева. – София, 1997, с. 37–41.
Също и в: Преводна рецепция на европейските литератури в България / Състав. Боян Ничев и др. Т. 6. Балкански литератури. – София, 2004, с. 7–11.

Българско литературознание или литературознание по български. // Литературна мисъл, 1997–1998, № 1, с. 56–60.

Андрич в света на своите новели и есета. // Иво Андрич и неговата Босна / Състав. Катя Йорданова, Ина Христова. – София, 2003.

Борислав Станкович. // Преводна рецепция на европейските литератури в България / Състав. Боян Ничев и др. Т. 6. Балкански литератури. – София, 2004, с. 76–79.

Бранислав Нушич. // Преводна рецепция на европейските литератури в България / Състав. Боян Ничев и др. Т. 6. Балкански литератури. – София, 2004, с. 58–70.

Петър Петрович Негош. // Преводна рецепция на европейските литератури в България / Състав. Боян Ничев и др. Т. 6. Балкански литератури. – София, 2004, с. 29–32.

За пластичната култура на Вапцаровата поезия. // Вапцаров, Никола. Съчинения : Т. 2, Вълната, която бучи / Състав., ред. Петър Велчев. – София, 2009, с. 277–285.

Съставител, редактор, преводач

Нушич, Бранислав. Автобиография / Прев. [от сърбо-хърв.] Боян Ничев. – София : Нар. култура, 1958. – 200 с. (1974; 1979, 1992).

Андрич, Иво. Зеко : [Повести и разкази] / Ред. [и предг.] Боян Ничев. – София : Нар. младеж, 1964. – 172 с.

Христов, Кирил. Съчинения : В 5 т. / Под ред. на Светла Гюрова и др. – София : Бълг. писател, 1966. –
Т. 2. Поеми. Балади. Драматични произведения / Подбор и ред. Боян Ничев и Елка Константинова. – 1966. – 423 с.
Т. 4. Спомени. Пътеписи. Разкази. Статии / Подбор и ред. Боян Ничев и Елка Константинова. – 1967. – 731 с.

Антология на хляба : Разкази за новото българско село / Състав. Боян Ничев и Светлозар Игов. – София : БАН, 1969. – 319 с.

Андрич, Иво. Жажда : Разкази и новели / Състав. [с предг.] Боян Ничев ; Прев.: Б. Ничев и др. – София : Нар. култура, 1971. – 352 с.

Вдъхновени от народа. 1944–1974. : Сб. лит.-крит. статии / Ред. кол.: Б. Ничев и др. – София : Бълг. писател, 1974. – 495 с.

Югославски морски новели : [Антология] / Състав. и ред. с предг. Боян Ничев. – Варна : Г. Бакалов, 1974. – 272 с. – (Поредица Световни морски новели, кн. 6).

Андрич, Иво. Новели / Подбор и ред. [с предг.] Боян Ничев ; Прев. от сърбохърв. С. Рачева и др. – Пловдив, Хр. Г. Данов, 1976. – 267 с.

Речник на българската литература : В 3 т. / Ред. кол. Георги Цанев - глав. ред. и др. – София : БАН, 1976 –
Други ред.: Б. Ангелов, С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Каранфилов, Д. Леков, М. Николов, Б. Ничев, М. Цанева, Е. Цветанова. – Изд. на БАН. Институт за литература.

Освобождението 1878 и развитието на българската литература : [Сборник статии] / Състав. и ред. Боян Ничев [и др.]. – София : Бълг. писател, 1977. – 416 с.

Славянски литератури-образци : [Христоматия за студентите от СУ „Кл. Охридски“] : Ч. 1–2. – София : Наука и изкуство, 1977–1984.
Ч. 1 / Ред. Б. Ничев и др. 1977. – 244 с.
Ч. 2 / Състав. Б. Ничев и др. 1984. – 304 с.

Българско социалистическо изкуство от тридесетте до седемдесетте години : [Сб. изследвания] / Ред. кол. Александър Обретенов – отг. ред. и др. – София : БАН, 1978. – 478 с.
Други ред.: Любомир Тенев, Боян Ничев.

Проблеми на новата българска литература : Сб. в чест на 80-год. на акад. Георги Цанев / Ред. кол. П. Динеков и др. – София : БАН, 1978. – 356 с.,
Други ред.: Т. Жечев, Б. Ничев, Л. Стаматов. – Изд. на БАН. Институт за литература.

Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година : В 2 кн / Ред. кол. Андрей Гуляшки и др. – София : БАН, 1979–1980. Други ред.: Ефрем Каранфилов, Боян Ничев. – Изд. на БАН. Институт за литература

Никола Вапцаров : Нови изследвания и материали : [Сборник] / Ред. кол. Боян Ничев и др. – София : Бълг. писател, 1980. – 671 с. Други ред.: Б. Вапцарова, С. Беляева, М. Бенчев. – Изд. на БАН. Институт за литература.

Антология на българския разказ : В 2 т. / Ред. кол. Боян Ничев и др. : Т. 1–2. – София : Бълг. писател, 1984.

Съвременната българска проза и европейските социалистически литератури : [Сб. статии] / Ред. кол. Сабина Беляева и др. – София : БАН, 1986. – 214 с.
Други ред.: Св. Игов, Г. Илина, Д. Марков, Б. Ничев, Н. Пономарьова. – Изд. на БАН. Инст. за лит., АН на СССР. Инст. за славяноведение и балканистика.

Славянска филология : Докл. от Х междунар. конгр. на славистите. Т. 1 – София : БАН, 1963 – . Т. 20. Литературознание и фолклор / Ред. к-т Б. Ничев и др. 1988. – 216 с.
Други ред.: Г. Димов, Д. Петканова, Т. Ив. Живков.

Славянските литератури в България : Проблеми на рецепцията : [Сб.]. Състав. и ред. Боян Ничев и др. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1988. – 352 с.
Други ред.: Л. Минкова и Хр. Балабанова.

Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1986 : Докл. [Т.] 1 – / Глав. ред. Пантелей Зарев и др. – София : БАН, 1986 –
[Т.] 13: Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България / Ред. Боян Ничев и др. – 1989. – 440 с.

Славистични изследвания : Кн. 5. Сборник, посветен на IX международен конгрес на славистите / Ред. кол. Иван Дуриданов ... [и др.]. – София : Наука и изкуство, 1984. – 205 с.
Други ред.: Св. Иванчев, Г. Марков, Б. Ничев.

Актуални проблеми на социалистическия реализъм : [Сборник]. / Ред. кол. Ефрем Каранфилов и др. ; Състав. Стоян Илиев. – София : Бълг. писател, 1985. – 532 с.
Други ред. : В. Колевски, Б. Ничев, С. Илиев.

Андрич, Иво. Летуване на юг : Разкази / Състав. [с послесл. от] Светлозар Игов ; Прев. от сърбохърв. Боян Ничев ... [и др.] – Варна : Г. Бакалов, 1989. – 255 с.

Нушич, Бранислав. Избрани творби : В 3 т. / Ред. кол. Б. Ничев и др. – София : Нар. култура, 1990 –
Т. 1 : Проза / Състав. Б. Ничев ; Прев. Б. Ничев и др. – 1990. – 783 с.
Т. 2: Комедии / Състав. Б. Ничев. – 1995. – 782 с.

Аз нямам чувство за хумор : Сб. разкази / [Прев. от англ., фр., нем., рус., сръб. Красимира Тодорова и др.]. – София : Ера, 1995. – 224 с.
Други прев.: Т. Джебарова, Цв. Стоянов, Ал. Стефанов, Т. Вълчев, Ж. Шемтов, В. Лактев, С. Флорин, Кр. Данков, Л. Иванов, А. Герасимов, Г. Жечев, Н. Петрова, М. Златанова, М. Лазаров, Л. Минкова, Б. Ничев.

Скритият ми порок : Сб. [хуморист.] разкази / Състав. Цветелина Дечева ; Прев. [от англ.] Евгения Георгиева и др. – София : Ера, 1996. – 224 с.
Други прев.: Ж. Георгиева, Т. Вълчев, Хр. Кънев, Б. Ничев.

Преводна рецепция на европейските литератури в България : Том 6: Ч. 1. Славянски балкански литератури. / Състав. Боян Ничев и др. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004. – 712 с.
Други състав. Г. Савов, К. Йорданова.


Съставил библиографията Аделина Германова