Константин Гълъбов

Константин Гълъбов

Роден: Перущица, 17.04.1892

Починал: София, 25.12.1980

Речник

Книги, учебници, речници

Два разказа : Любовта на Михаиля Прокопов ; Пролетен ден. – София : Изд. авт., [1911]. – 37 с.

Пролетен сън : Стихове. – [Пловдив], [1911]. – 62 с.

Разкази. – [Пловдив] : Изд. авт., [1912]. – 80 с.

Чужда кръв : Драма в 3 д. – Пловдив : Изд. авт., 1912. – 59 с.

Пир в Канна : Стихотворения. – София : Г. Юруков, [1919]. – 88 с. : с ил.

Das dialektische Geprage der Goetheschen Jugendsprache und die Bearbeitungen der Prosadramen Gotz, Clavigo und Stella : Eine Studie. – Sofia : [Изд. авт.], 1921. – 44 с.

Goethes Ur-Meister und die mundartlichen Eigentumlichkeiten seiner Sprache : Eine Studie / Konstantin S. Galaboff. – Sofia : [Изд. авт.], 1921. –17 с.

Краят на западната култура според Шпенглер. – София : Акация, 1925. – 71 с. : с ил. – (Натурфилософско четиво ; № 15).

Живот, истина, творчество : Лит. опити / Предг. от Ас. Златаров. – София : Акация, 1926. – 143 с. : с портр.

Пакостната дейност на един критик – Владимир Василев. – София : Изд. авт., 1927. – 48 с. – (Литературен кръг Стрелец).

Зовът на родината ; Културният път на българина : Лит. опити. – София, 1930. – 112 с.

Пътеката на мравките : Повест. – София : Факел, 1929. – 96 с.

Вълшебният играч : Разкази. – София : Хемус, 1934. – 123 с.

Орнаменти : Филос. и лит. есета. – [София] : Хемус, 1934. – 227 с.

Наше село : Весели разкази. – София : Хемус, 1938. – 224 с.

2. доп. изд. 1943.

Готска граматика. – София : Соф. унив. Св. Климент Охридски, 1939. – 280 с. – (Университетска библиотека ; № 205).

История на немската литература от 30-годишната война и романтизма / По лекциите на Константин Гълъбов. – София : Държ. унив. „Климент Охридски“, 1942. – 144 с.

Гологаниада : Хуморист. роман. – София : Бълг. книга, 1943. – 479 с.

Шилер : Живот и творчество : Лит. очерк. – София : П. Иванов, 1947. – 178 с. – (Библиотека Класици).

Der Nibelunge Not in Auswahl mit Worterverzeichnis und Grammatik nach Bartsch, Piper, Braune, Bachmann, Lexer, Paul und Golther von K. Galaboff. – Sofia : Фонд за подпомагане студенти, 1947. – 219 с. – (Общ фонд за подпомагане на студентите от висшите учебни заведения в България ; № 143).

Гьоте : Живот и творчество. – София : Фонд за подпомагане на студенти, 1948. – 192 с.

Deutsche Dichter : Texte mit Biographien, lit. Würdigungen und Erläuterungen. – Sofia : Фонд за подпомагане студенти, 1948. – 560 с.

Немска граматика : Фонетика. Морфология. Етимология. Синтаксис. – София : Наука и изкуство, 1949 (1950). – 508 с. – (Университетска литература ; 80. Записки).

Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache : Texte und Worterverzeichnisse mit Erklarungen / Konstantin Galabov. – София : Наука и изкуство, 1950. – 172 с. – (Университетска литература).

Немска фонетика с оглед на български език. – София : Наука и изкуство, 1952. – 152 с. – (Университетска литература).2. изд. 1956.

Увод в изучаването на готски, старовисоконемски, средновисоконемски и ранноновисоконемски. – София : Наука и изкуство, 1953. – 343 с. – (Университетска литература).

Историческа граматика на немски език. – София : Наука и изкуство, 1955. – 520 с. – (Университетска литература).

Въстанието на героична Перущица. Април 1876 / Константин Гълъбов. – София : Бълг. писател, 1956. – 304 с. 2. попр. и доп. изд. 1965.

Лесинг : От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературата. – София : Наука и изкуство, 1957. – 507 с. : 1 л. портр.
2. изд. 1961.

Немско-български фразеологичен речник / Жана Николова-Гълъбова, Константин Сп. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1958. – VIII, 932 с.

Спомени весели и невесели за български писатели. – София : Бълг. писател, 1959. – 268 с.
2. доп. изд. Спомени за български писатели. [Послесл. Жана Николова-Гълъбова]. – Варна : Изд. къща Компас, 2003. – 399 с.

Шилер : От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературата. – София : Наука и изкуство, 1959. – 356 с. : 1 л. портр.

Хуморески с грапаво перо. – София : Бълг. писател, 1963. – 236 с.

Хайне : Романтизъм и реализъм. – София : Наука и изкуство, 1967. – 356 с. : 1 л. портр.

Българско-немски фразеологичен речник / Жана Николова-Гълъбова, Константин Сп. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1968. – 1 090 с.

Хуморески. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1968. – 235 с. : с рис.

Петко Р. Славейков : Живот, дейност, творчество. – София : Наука и изкуство, 1970. – 267 с. : с 1 портр.

Българско-немски фразеологичен речник : А–Я = Bulgarisch-deutsches phraseologisches Wörterbuch / Жана Николова-Гълъбова, Константин Сп. Гълъбов. – 2. изд. – София : Наука и изкуство, 1977. – 1 088 с.

Немско-български фразеологичен речник : Т. 1–2 / Ж. Николова-Гълъбова, К. Гълъбов = Deutsch-bulgarisches phraseologisches Wоrterbuch : Bd. 1–2 / J. Nikolowa-Galabowa, K. Galabow. – [2. осн. прераб. и доп. изд.]. – София : Наука и изкуство, 1985.
Т. 1: A–L. – 1985. – 776 с.
Т. 2: M–Z. – 1985. – 660 с.

Публикации в периодичния печат и в сборници

Въздишки : [Стихотворение]. // Балкански новини, Год. ІІ, 1905, № 71, с. 3.

Чучулига (Южна легенда). // Гражданин, Год. І, № 125, 1907, с. 2.

Пшибишевски и децата на сатаната : [Статия]. // Съвременник, Год. ІІ, 1909, № 2, с. 100–107.

Симфония на страданието : [Стихотворба]. // Духовна пробуда, Год. II, № 18, 1918, с. 8–9.

Бетховен : [Стихотворение]. // Просвета, Год. VІ, 1910, № 2, с. 25.

Стихове. // Просвета, Год. VІ, 1910, № 9–10, с. 310.

На падналите герои : [Сонет]. // Софийска вечерна поща, № 302, 1912, с. 2.

Профет : В памет на Пенчо Славейков : [Стихотворение]. // Илюстрация Светлина, Год. ХХІІ, 1914, № 4, с. 18.

Мисли върху поезията ни през войната : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХХ, № 60, 1918, с. 2.

Небесна долина : [Стихотворение]. // Развитие, Год. І, 1918, № 5, с. 129.

Пейзажите на Н. Танев : [Рец.]. // Сила, Год. І, № 94, 1918, с. 12–13.

Пенчо Славейков : [Стихотворение]. // Пряпорец, Год. ХХ, № 132, 1918, с. 2.

Писатели и интелигенция : [Статия]. // Сила, Год. І, № 24, 1918, с. 7–8.

Поезия и действителност : [Статия]. // Сила, Год. І, № 16, 1918, с. 8–9.

Разказите на Йордан Йовков. // Общ подем, Год. ІІ, 1918, № 9–10, с. 476–492.

Стихотворения. // Развитие, Год. І, 1918, № 3, с. 65 ; № 5, с. 129.

Съзерцания : [Стихотворения]. // Нов изгрев, Год. І, 1918, № 3, с. 1 ; № 4, с. 1.

„Тъй каза Заратустра“ (превод от Н. Райнов) : [Рец.]. // Сила, Год. І, № 31, 1918, с. 8.

Вечерни сенки ; Самота : [Стихотворения]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 2, с. 5.

„Видения и съзерцания“ от Ив. Грозев : [Рец.]. // Напред, Год. І, № 5, 1919, с. 1.

Впечатления от изложбата на Консулова-Вазова. // Напред, Год. І, № 79, 1919, с. 1.

Възкресение : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 2, с. 5.

Върху няколко имена в сборника „Жътва“. // Напред, Год. ІІ, № 131, 1919, с. 1.

Гретхен : [Хумор. поема]. // Българан, Год. ІV, № 38, 1919, с. 4.

Един нов актьор : [Статия]. // Напред, Год. ІІ, № 111, 1919, с. 1.

Език, драматично движение и маринизъм у Н. Райнов. // Жътва : Лит.-худож. сборник / Под ред. на В. Добринов ; Ил. Дечо Узунов и др. – София : Слънце, 1919, с. 22–23.
Също и в: Сила, Год. І, № 27, 1918, с. 5–9.

Зора : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 1, с. 4.

Кошмари : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 4, с. 5.

Литературни навеи : За молитвите на душата и четеца. // Зора, Год. І, № 144, 1919, с. 1.

Литературни навеи за великия четец. // Зора, Год. І, № 153, 1919, с. 1.

Макът : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 6–7, с. 5.

Мигдалът : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 6–7, с. 5.

Мъртвият град : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 6–7, с. 5.

Нашата бойна лирика : [Статия]. // Слънце, Год. І, 1919, № 9–10, с. 276–278.

Новалис – една легенда. // Огнище, Год. І, 1919, № 7–10, с. 407–408.

Опустение : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 4, с. 5.

Прозрение : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 3, с. 5.

Първи сняг : [Стихотворение]. // Съвременна илюстрация, Год. ІV, 1919, № 1, с. 4.

Цинизмът на един критик. // Напред, Год. І, № 49, 1919, с. 1.

„Вечерни миражи“ от Ем. Попдимитров : [Рец.]. // Обществена обнова, Год. I, 1920, № 1, с. 48.

Вълна : [Стихотворение]. // Сборник [на] Съюз[а] на българските писатели / Ред. Ал. Балабанов, Н. Атанасов, Д. Подвързачов. – София : Цвят, 1920, с. 32–33.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Слънце, Год. I, 1920, № 19–20, с. 590–593.

„Жетварят“ от Й. Йовков : [Рец.]. // Огнище, Год. II, 1920, № 4, с. 122–126.

За съзерцателя. // Обществена обнова, Год. I, 1920, № 10, с. 487.

Литературни навеи : За философа и поета. // Зора, Год. I, № 253, 1920, с. 1.

Литературни нрави [Гео Милев]. // Слънце, Год. I, 1920, № 15, с. 500–502.

„Роб“ от Д. Немиров : [Рец.]. // Огнище, Год. II, 1920, № 2, с. 103–105.

Стихотворения. // Слънце, Год. I, 1920, № 17–18, с. 527.

Актьорът : [Статия]. // Кръстю Сарафов : Сб. по случай 30-год. му сцен. дейност / [Под ред. на Стилиян Чилингиров]. – София, 1921, с. 79–85.

За експресионизма : [Статия]. // Златорог, Год. II, 1921, № 3, с. 159–162.

Преображението на Франц Моор : [Статия]. // Огнище, Год. III, 1921, № 7–8, с. 153–164.

Българска антология на немски : [Peц.]. // Златорог, Год. III, 1922, № 2, с. 157–159.

Български балади от Т. Траянов. // Пролом, Год. I, 1922, № 6, с. 196–199.

„Вселена“ от Емануил Попдимитров : [Рец.]. // Златорог, Год. III, 1922, № 8, с. 429–432.
Също и в: Развигор, Год. IV, № 157, 8 ноем. 1924.

Критиката като творчество : [Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 3–4, с. 233–239.

Новата сбирка на Стефан Георге : [Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 5, с. 332–333.

Реализма и експресионизма в литературата : [Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 6, с. 391–394.

Творчество, колектив и еволюция : [Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 9, с. 545–552.

Мнения за Хауптмана по случай : [Преглед]. // Златорог, Год. IV, 1923, № 2, с. 134–136.

Немска експресионистична антология : [Рец.]. // Златорог, Год. IV, 1923, № 5, с. 327–330.

От прозореца : [Разкази]. // Хиперион, Год. II, 1923, № 9–10, с. 486–492.

Творецът и народът : [Статия]. // Одрин : Лит. сборник под ред. на К. Гълъбов, Й. Стубел. – София : Печатница на армейския военно-издателски фонд, 1923, с. 7–15.

Шпенглер за упадъка на западната култура : [Статия]. // Златорог, Год. IV, 1923, № 1, с. 39–55.

Юбилеят на Йоханес Ремке. // Слово, № 246, 8 февр. 1923.

Гьоте и жените на романтизма : Очерк. // Вестник на жената, Год. III, № 140, 1924, с. 2–3 ; № 141, с. 2.

Ефорион : [Статия]. // Лорд Байрон : 1824–1924 : Възпоменателен сборник по случай 100 год. от смъртта му / Урежда лит. задруга Хиперион. – София, 1924, с. 3–8.
Също и в: Хиперион, Год. III, 1924, № 3, с. 163–166.

За Гео Милев : [Отзив]. // Ек, Год. I, № 5, 1924, с. 6.

За репертоара на Народния театър. // Развигор, Год. IV, № 153, 11 окт. 1924 ; № 161, 6 дек. 1924.

Литературни вести – 1923 г. // Хиперион, Год. III, 1924, № 3, с. 118–119.

Литературните награди за 1923 г. // Ек, Год. I, № 3, 1924, с. 4.

На критика зад паравана : По повод статия за Ем. Попдимитров. // Развигор, Год. I., № 159, 22 ноем. 1924.

Отровната орхидея : Разказ. // Хиперион, Год. III, 1924, № 6–7, с. 328–330.

Писателските пенсии : [Очерк]. // Ек, Год. I, № 6, 1924, с. 8.

Сборник „Мост“ : [Рец.]. // Ек, Год. I, № 2, 1924, с. 5.

Спомени за П. К. Яворов. // Развигор, Год. IV, № 156, 1 ноем. 1924.

„Стихотворение“ от Д. Симидов : [Рец.]. // Ек, Год. I, № 4, 1924, с. 6.

Фрагмент без име : Стихотворение. // Хиперион, Год. III, 1924, № 4–5, с. 192–193.

Царкинята на съня : Разказ. // Хиперион, Год. III, 1924, № 8, с. 389–406.

„Деметриус“ на Фр. Хабел : [Студия]. // Годишник на СУ, Год. ХХI, 5, 1925, с. 1–36.

„Дъщерята на Йефтая“ от Ем. Попдимитров. // Развигор, Год. IV, № 182, 2 май 1924.

Есенна флейта : За поезията на Иван Мирчев. // Развигор, Год. IV, № 168, 21 ян. 1925.

Ибсен и ибсенизмът в литературата : [Статия]. // Развигор, Год. IV, № 180, 18 апр. 1925.

Конкурсът на писателския съюз. // Рампа, Год. І, № 14, 1925, с. 2.

Културната стихия на българина : Фрагмент. // Развигор, Год. V, № 197, 29 ноем. 1925.

Любовните и приятелските увлечения на Гете като символ : [Очерк]. // Изток, Год. I, № 11, 1925, с. 2.

Оръжието на Ботевата чета. // Слово, Год. III, № 1013, 19 окт. 1925.

„Ръж“ от Ангел Каралийчев : [Рец.]. // Развигор, Год. ІV, № 169, 31 ян. 1925.

„Съдба“ – стихосбирка от Й. Стубел : [Рец.]. // Изток, Год. І, № 7, 1925, с. 2.

Упадъкът на западния свят според Шпенглер : [Очерк]. // Изток, Год. I, № 2, 1925, с. 3.

Фридрих Хьолдерлин : [Биогр. бележки за поета]. // Изток, Год. I, № 26, 1925, с. 3.

Часовник [За Св. Минков]. // Развигор, Год. ІV, № 170, 7 февр. 1925.

Великият четец : [Очерк]. // Изток, Год.ІІ, № 22, 1926, с. 2.

Да пазим старините. // Изток, Год. ІІ, № 39, 10 окт. 1926

Един от наградените (Н. Фурнаджиев). // Народ, Год. ХV, № 72, 1926, с. 4.

За българската книга. // Изток, Год. ІІ, № 42, 1926, с. 4.

За Йенс Петер Якобсен [датски писател]. // Изток, Год. ІІ, № 50, 1926, с. 3.

Западният историзъм и Хьолдерлин : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 29, 1926, с. 2.

Зверопис на модерната литература. // Изток, Год. ІІ, № 49, 1926, с. 2.

Колективно и индивидуално творчество. // Изток, Год. ІІ, № 41, 1926, с. 4.

Кошмари : [Стихотворение]. // Рилски шепот, Год. V, 1926, № 5–6, с. 96.

Краят на един спор. // Изток, Год. ІІ, № 47, 1926, с. 3.

Към младежта. // Изток, Год. ІІ, № 38, 1 окт. 1926

Литературен куриоз : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 43, 1926, с. 4.

Методите на литературната история : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 43, 1926, с. 2.

На Велика сряда : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 29, 1926, с. 1.

На един златорожки сътрудник [Георги Цанев]. // Изток, Год. ІІ, № 24, 1926, с. 2.

Нашата култура и най-новата ни литература : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 51, 1926, с. 1.
Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 – / Състав. Албена Вачева. – Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002, с. 118–121.

Нашите културни задачи : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 44, 1926, с. 1.

Не плагиат, а подражателство : [Лит. очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 27, 1926, с. 1.

Николай Лилиев и младите поети : [Фрагмент]. // Изток, Год. ІІ, № 19, 1926, с. 3.

Нов превод на „Божествената комедия“ [на немски]. // Изток, Год. ІІ, № 49, 1926, с. 3.

Нови стихотворни сбирки : [Преглед]. // Изток, Год. ІІ, № 40, 1926.

Около литературния куриоз. // Изток, Год. ІІ, № 45, 1926, с. 4.

Около посещението на Р. Тагоре. // Изток, Год. ІІ, № 46, 1926, с. 4.

Пред изгрев слънце (драма от Г. Хауптман). // Трезвеност, Год. ІХ, 1926/27, № 1, с. 22–23.

Пролетен ден : [Разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 13, 1926, с. 2.

Рабиндранат Тагоре в София. // Изток, Год. ІІ, № 45, 1926, с. 1.

Разсилен : [Разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 49, 1926, с. 2.

Римите в средногорнонемската поема „Moriz von Graon“ : [Студия]. // Годишник на СУ, Год. ХХІ, 4, 1926, с. 1–106.

Романтизъм и мистицизъм около виното [Посвещава се на българските въздържатели]. // Трезвеност, Год. ІХ, 1926/27, № 4–5, с. 133–135.
Също и в: Изток, Год. ІІ, № 55, 1927, с. 2.

Синьоре Виолончело : [Фантаст. разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 40, 1926, с. 2.

Смъртта на стария клисар : [Разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 47, 1926, с. 2.

Спомени за Димчо Дебелянов. // Изток, Год. ІІ, № 38, 1926, с. 4.

Творчеството на Димчо Дебелянов. // Изток, Год. ІІ, № 38, 1926, с. 2.

Тъга : [Разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 56, 1926, с. 2.

Човекът на кавала, човекът на рибния буквар, човекът на Балкана : [Фрагмент]. // Изток, Год. І, № 15, 1926, с. 2.

Аз и другите. // Стрелец, Год. І, № 12, 1927, с. 3.

Априлското въстание. // Стрелец, Год. І, № 4, 1927, с. 1.

Асен Златаров : [Лит. портрет]. // Изток, Год. ІІ, № 52, 1927, с. 2.

Атанас Далчев : [Лит. портрет]. // Изток, Год. ІІ, № 53, 1927, с. 2.

Атанас Илиев [In memoriam]. // Стрелец, Год. І, № 12, 1927, с. 1–2.

Битка : [Разказ]. // Изток, Год. ІІ, № 58, 1927, с. 2.

„Велики петък“, стихотворения от Й. Стратиев. // Стрелец, Год. І, № 8, 1927, с. 4.

Диалог. // Стрелец, Год. І, № 1, 1927, с. 1–2 ; № 2, с. 1.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Глобус, 1927, № 12, с. 2.

Днешното поколение : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 57, 1927, с. 1.

Една мисъл на Пенчо Славейков : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 58, 1927, с. 2.

Експресионизмът и чарът на луната. // Стрелец, Год. І, № 9, 1927, с. 2–3.

За Бога, лилията и детето. // Стрелец, Год. І, № 5, 1927, с. 3.

За критиката : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 53, 1927, с. 3.

Злобата : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 53, 1927, с. 1.

Как е написан Гьотевият „Фауст“. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 2, с. 64–68.

Книга на картините : [За немския писател Х. Хесе]. // Изток, Год. ІІ, № 51, 1927, с. 4.

Книгата „Антихрист“ от Янко Янев. // Изток, Год. ІІ, № 55, 1927, с. 4.

[Лит. портрет за авт.]. // Златаров, Асен. Песен за нея : Поема. – София, 1927.

Литературните награди и „Златорог“. // Стрелец, Год. І, № 5, 1927, с. 4.

Мистицизъм и еротика. // Стрелец, Год. І, № 6, 1927, с. 1–2.

Момичето и тримата, разкази от Полянов : [Рец.]. // Стрелец, Год. І, № 7, 1927, с. 2–3.

На един критик [Вл. Василев]. // Мир, Год. ХХХІV, № 8142, 1927, с. 2.

Нашите книгоиздателства : [Статия]. // Мир, Год. ХХХІV, № 8230, 1927, с. 1.

„Огнената птица“ от Светослав Минков : [Рец.]. // Стрелец, Год. І, № 4, 1927, с. 2–3.

Пансимволизъм. // Изток, Год. ІІ, № 54, 1927, с. 2.

Поезия на мисълта : [Очерк]. // Изток, Год. ІІ, № 52, 1927, с. 1.

Зелма Лагерльоф : [Предговор]. // Лагерльоф, Зелма. Легендата за едно имение / Прев. от нем. К. Гълъбов, Св. Минков. – София, [1927], с. [3–4].

Сфинксът на руската земя [Ф. М. Достоевски] от Майер-Грифе : [Отзив]. // Глобус, Год. ІІ, № 8, 1927, с. 2–3.
Също и в: Изток, № 56, 1927, с. 2.

Физиономичното у Николай Райнов. // Стрелец, Год. І, № 10, 1927, с. 4.

Готхолд Ефраим Лесинг : [Статия]. // Българска реч, Год. ІІІ, 1928–29, № 5, с. 158–166.

Д-р Гълъбов и д-р Пирхагер : (Сказки за Гете и Шилер). // Варненски новини, Год. ХVІІ, № 1292, 1928, с. 1.

Заветът на Шишманова : [Статия]. // Читалище, Год. VІІ, 1928, № 5–6, с. 121–123.
Също и в: Мир, Год. ХХХІV, № 8406, 1928, с. 1.

Отворено писмо до г-жа Дора Габе. // Литературни новини, Год. ІІ, № 2, 1928, с. 2.

„Херман и Доротея“ : [Статия]. // Българска реч, Год. ІІІ, 1928–29, № 3–4, с. 83–87.

Шишмановият завет. // Родна реч, Год. ІІ, 1928–29, № 1, с. 16–18.

Димо Сяров. „Камбаните на св. Климент“ : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІV, 1929–30, № 7, с. 255.
Също и в: Българска мисъл, Год. V, 1930, № 1, с. 74 –76.

Димчо Дебелянов. // Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 1–6 : Т. 6 / Под ред. на М. Арнаудов. – София : Факел, 1929, с. 124–136.

Естетика на киното : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 36, 1929, с. 2–3.

Лесинг : [Реч]. // Нива, Год. І, 1929, № 26, с. 6.

Отворено писмо до г-н Атанас Далчев. // Литературни новини, Год. ІІ, № 24, 1929, с. 3.

Пръстените и религиите : Из „Натан мъдрецът“ от Лесинг : [Преразказ]. // Българска реч, Год. ІV, 1929–30, № 2, с. 64–65.

„Псалми на живия бог“ от Георги Томалевски : [Рец.]. // Философски преглед, Год. І, 1929, № 6, с. 580–582.

Спомени. // Юбилейна книга на Втора софийска мъжка гимназия. – София, 1929, с. 111.

Съчиненията на Т. Г. Влайков : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, 1929, № 16, с. 4.

Същина и задачи на литературната критика (В памет на д-р Кръстев). // Философски преглед, Год. І, 1929, № 2, с. 191–203.
Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 – / Състав. Албена Вачева. – Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2002, с. 128–138.

Фридрих Шилер. // Българска реч, Год. ІV, 1929–30, № 4–5, с. 158–164.

Българската преводна книга. // Българска книга, Год. І, 1930, № 1, с. 90 –93.

Гьоте. Обожествяване и природа : [Студия]. // Годишник на СУ, ХХVІ, 5, 1930, с. 1–96.

Лев Толстой : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 92, 1930, с. 4.

Литературният авторитет : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 83, 1930, с. 4.

Молебен за царската двойка в Дрезден. // Слово, Год. ІХ, № 2517, 6 ноем. 1930.

Орнаментална игра в поезията на П. К. Яворов. // Родна реч, Год. ІV, 1930–31, № 1, с. 14–31.

Физиономичното : [Статия]. // Българска мисъл, Год. V, 1930, № 5, с. 375–386; № 6, с. 474–478 ; № 7–8, с. 553–562.

Вечерни миражи : [Статия за Ем. Попдимитров]. // Юбилеен сборник Емануил Попдимитров. – София : Печатница Гладстон, 1931, с. 69.

Вълшебният играч : [Разказ]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 98, 1931, с. 1–2.

Интелигенция и европеизиране : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 128, 1931, с. 1–2.

Литературните рецензии : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 113, 1931, с. 3.

Литературният вестник : [Статия]. // Философски преглед, Год. ІІІ, 1931, № 3, с. 290–291.

Надживян ли е Вазов? : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 122, 1931, с. 2.

Писателят и общественият живот : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 118, 1931, с. 1–2.

Писмото. Книгата. // Българска книга, Год. VІ, 1931, № 5, с. 322–324.

Повече политически скептицизъм : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 106, 1931, с. 1.

Спомен за Димчо Дебелянов. // Алманах Литературен глас. – София : Азбука, 1931.

Спомени за Антон Страшимиров. // Антон Страшимиров : Личност и дело : Юбилеен сборник по случай 60 г. от рождението му. – София, 1931, с. 66–67.

Хайне и немските литературни историци : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 109, 1931, с. 4.

Асен Златаров. Родители и син : [Животописни бележки]. // В дар на Асен Златаров : Юбилеен сборник. – София : Печ. Художник, 1932, с. 15–24.

Героизмът на непомраченото мислене : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІV, № 141, 1932, с. 1.

Гьоте и немският език. // Училищен преглед, Год. ХХХІ, 1932, № 3, с. 501–515.

Гьоте като поет, философ и личност : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІІ, № 30, 1932, с. 1–2.

Гьотевият Фауст. // Училищен преглед, Год. ХХХІ, 1932, № 4, с. 766–775.

Легенда за влъхвите. // Литературен глас, Год. ІV, № 153, 1932, с. 3–4.

Между книгите и списанията: „Дарове на Балкана“, стихотворна сбирка от Ник. Вас. Ракитин : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 154, 1932, с. 6.

Между книгите и списанията: „Двамата от предградията на Париж“, повест от Д. Е. Спространов : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 154, 1932, с. 6–7.

Молитва ; Сбъдновения ; Луната. // Съдбата, Год. ІV, 1932, № 6, с. 5–6.

Наше село : Дишова Гана. // Българска мисъл, Год. VІІ, 1932, № 7–8, с. 412–415.

Наше село : Спомени и видения от детинство. // Българска мисъл, Год. VІІ, 1932, № 1, с. 16–20 ; № 2, с. 102–108 ; № 3, с. 182–189.

Неаполитанската кралица : [Разказ]. // Литературен глас, Год. ІV, № 158, 1932, с. 1–2.

„Тор“, роман от Орлин Василев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ІV, № 169, 1932, с. 3–4.

Тютюневият пазар в Дрезден. // Слово, Год. Х, № 2877, 21 ян. 1932.

А. Каменова. „Градът е същият“ : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. VІІІ, 1933, № 3, с. 238–241.

„Автомати“ от Св. Минков : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. VІІІ, 1933, № 5–6, с. 428–433.

Обич. // Съдба, Год. V, 1933, № 5, с. 20.

Пазарът на грозде и други плодове в Дрезден. // Знаме, Год. VІІІ, № 200, 5 септ. 1933, с. 3.

Стопанската криза и литературният ни живот. // Българска мисъл, Год. VІІІ, 1933, № 8–9, с. 516–520.

Българското грозде на дрезденския пазар. // Слово, Год. ХІІІ, № 3663, 11 септ. 1934.

Бялото агънце : Разказ. // Беседа, Год. І, № 7, 1934, с. 2–3.

20 години от смъртта на П. К. Яворов : Животът и творчеството на П. К. Яворов. // Нови дни, Год. І, № 61, 1934, с. 12.

Есе на есето. // Литературен глас, Год. VІ, № 230, 1934, с. 1–2.

Ник. Вас. Ракитин : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 234, 1934, с. 1.

Пазарът на грозде в Дрезден. // Слово, Год. ХІІІ, № 3648, 20 авг. 1934.

„Падаща звезда“ – стихосбирка от Генко Митов : [Рец.]. // Мир, Год. ХХХV, № 10117, 1934, с. 3.

Психология на българина : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ІХ, 1934, № 1, с. 29–40 ; № 2, с. 109–119.

Родината на Яворов : [Статия]. // Литературен глас, Год. VІ, № 247, 1934, с. 1.

Хиперболизация на любовната страст у Яворов : [Статия]. // Дума на българските писатели, № 2, 1934, с. 3.

Ако Ботев беше жив… : [Анкета]. // Литературен час, Год. VІІ, № 8, 1935, с. 1.

Есе за човешкото равенство. // Българска мисъл, Год. ХІ, 1935, № 6, с. 365–369.

Износът на българската проза. // Слово, Год. ХІV, № 3920, 27 юли 1935.

Исторически романи : „Последният хан“ от Д. Марчевски : [Рец.]. // Литературен глас, Год. VІІІ, № 296, 1935, с. 7.

Коледно прасе : [Разказ]. // Вестник на вестниците, № 73, 1935, с. 3.

Литературна сказка в полза а безработни и бедни писатели. // Нови дни, Год. ІІ, № 387, 1935, с. 7.

Наше село ; Кръстатият хайдутин. // Българска мисъл, Год. Х, 1935, № 7–8, с. 405–418.

Творчеството на П. К. Яворов : [Резюме от сказка на проф. Гълъбов]. // Духовна култура, Год. ХVІ, № 56, 1935.

Герой на младостта : [Статия за Асен Златаров]. // Литературен глас, Год. ІХ, № 335, 1936, с. 2.

Живият Ботев : [Слово]. // Мир, Год. XLII, № 10780, 1936, с. 3.

Иван Вазов и българският народ : [Статия]. // Мир, Год. XLII, № 10852, 1936, с. 1.

Новата българска литература : [Очерк]. // Годишник на СУ, ХХХІІ, 6, 1936, с. 1–42.

Асен Златаров : [Статия]. // Народен Златаров сборник. – София, 1937, с. 60.

Бойните разкази на Йордан Йовков. // Българска мисъл, Год. ХІІ, 1937, № 9 –10, с. 522–529.
Също и в: Йордан Йовков 1889–1937 : Лит. сборник. – София, 1938, с. 14 –23.

Братя Миладинови : [Статия]. // Духовна култура, Год. ХVІІІ, № 78, 1937.

Герой на младостта : [Спомени]. // Народен Златаров сборник. – София, 1937, с. 93–94.

Гьотевият роман „Вилхелм Майстер“ и литературната критика. // Училищен преглед, 1937, № 5 –6, с. 621–632.

Фридрих Шилер – живот и творчество : [Предговор]. // Шилер, Фридрих. Песен за камбаната : Поема. – София, 1937, с. 3–24.

Човекът, писателят, ученият и гражданинът А. Страшимиров. // Нова камбана, Год. ІІ, № 474, 1937, с. 4.

Шилер младият : Живот и произведения : [Очерк]. // Годишник на СУ, ХХХІV, 1937–38, с. 1–128.

Любен Каравелов и учебникарите. // Българска мисъл, Год. ХІІ, 1938, № 6, с. 374–376.

Оръжието на Ботевата чета. // лист Хр. Ботев. – София, бр. ед., 1938, с. 2.

Смисъл на българската литература. // Училищен преглед, 1938, № 5–6, с. 606–615.

Смисъл на Българското възраждане. // Училищен преглед, 1938, № 1, с. 42–47.

Шилер мислителят : Живот и произведения. // Годишник на СУ, ХХХV, 1938–39, с. 1–103.

Яхърът тръгва, катърът не тръгва : [Разказ]. // Огнище, Год. ІІ, № 12, 1938, с. 1.

Виден гост на България : [Лит. портрет на нем. писателка Хана Фридих Блунк]. // Вечер, Год. І, № 17, 1939, с. 3.

Книгата : [Статия]. // Вечерна бургаска поща, Год. ХІ, № 3173, 1939, с. 2.
Също и в: лист Родна книга (София), бр. ед. 1940, с. 2.

Кучета и кучки : Разказ. // Завети, Год. VІ, 1939, № 1, с. 7–8.

П. К. Яворов : [Статия]. // Развитие, Год. ІІ, № 23, 1939, с. 1.

Писателят и езикът. // Дума на българските писатели, Год. І, № 6, 1939, с. 18.
Също и в: Инвалид, Год. ХХ, № 889, 11 март 1939.

Топузовото магаре : [Хумор. разказ]. // Щурец, Год. VІІІ, № 367, 1939, с. 3.

Христо Ботев : [Статия]. // Завети, Год. VІ, 1939, № 6, с. 118–119.

Цигани и циганки : [Разказ]. // Българска мисъл, Год. ХІV, 1931, № 3, с. 150–156.

Човешкото равенство : [Есе]. // Огнище, Год. ІІ, № 15, 1939, с. 1.

Българските писатели и художници в Дрезден. // Слово, Год. ХІХ, № 5496, 4 ноем. 1940.

За българската книга. // Правда, Год. ХХІІІ, № 969, 1940, с. 4.

Личност и среда : [Статия]. // Ученически устрем (Пловдив), Год. Х, № 1, с. 10.

Младият Гьоте и неговият Вертер : [Предговор]. // Гьоте, Йохан Волфганг. Страданията на младия Вертер : [Роман]. – София : Издателство Игнатов АД, 1937, с. 3–9.

П. К. Яворов. // Българска мисъл, Год. ХVІ, 1940, № 4, с. 117–201.

Фридрих Шилер – поетът на свободата и дейната добродетел : [Предговор]. // Шилер, Фридрих. Съчинения : Т. 1. – София : Хемус, 1941, V–ХLIII.

Фридрих Шилер като философ. // Училищен преглед, Год. ХІ, № 9–10, с. 1144–1157.

Шилер драматургът : Живот и произведения : [Студия]. // Годишник на СУ, ХХХVІ, 1941, с. 1–122.

Безидейността в литературата : [Слово (извлечение)]. // Дунавски вестник (Русе), Год. V, № 131, 1943, с. 2.
Също и в: Демокрация, Год. VІІ, № 88, 12 апр. 1996, с. 8.

Г. Хауптман. // Българска мисъл, Год. ХVІІІ, 1943, № 5–6, с. 206–210.

Ив. Д. Шишманов. // Читалище, Год. ХХІ, 1943, № 3 –4, с. 82–83.

Исторически романи : [Отзив за романа „Последният хан“ от Пенчо Марчевски]. // Дряновски писатели : Лит. сб. – Дряново : Развитие, 1943, с. 148–149.

Роличка : [Глава от хуморист. роман „Гологаниада“]. // Заря, Год. ХХХІ, № 6641, 1943, с. 3.

Игра на табла : Из романа „Гологаниада“. // Мир, XLIX, № 12949, 1943, с. 2.

Димчо Дебелянов за Максим Горки : [Лит. бележки]. // Език и литература, Год. ХІ, 1956, № 1, с. 49–50.

Асен Разцветников : [Спомени]. // Литературни новини, № 62, 1963, с. 4.

Нова мемоарна книга [Рец. за: Петко Росен. Спомени и размисли]. // Език и литература, 1964, № 4, с. 109–111.

Асен Златаров, майстор на живото слово : [Статия]. // Български език и литература, 1965, № 1, с. 49 –56.

Изобличителният стил у по-старите ни писатели. // Изследвания в чест на академик Михаил Арнаудов : Юбил. сб. / Ред. кол. П. Зарев и др. – София, 1970, 65 –77.

[Първата ми книга „Два разказа“, „Пролетен сън“]. // Български писатели за себе си и за своето творчество : Ч. 1. – София : Бълг. писател, 1970, с. 53–55.

„Сън за щастие“ на Пенчо Славейков. // Език и литература, 1972, № 1, с. 58–65.

[За д-р Кръстев]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София : Бълг. писател, 1983, с. 323–327.

[За Иван Д. Шишманов]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София : Бълг. писател, 1983, с. 56–84.

„Жестокият пръстен“ от Гео Милев. // Българската литературна критика за Гео Милев. – София, 1985, с. 57–60.

Светци на свободата : [Календарът, издаден от Х. Ботев за 1875 г.]. // Вечерни новини, № 4, 6 ян. 1987.

Български календари. // Отечествен фронт, № 12818, 1 ян. 1988, с. 8.

Утро ; Мечта : [Стихотворения]. // Век 21, Год. ІІІ, № 16, 22 –28 апр. 1992, с. 6.

Пламъци на висши пориви : За трудната писателска съдба : СБП в спомените на своите съзидатели. // Български писател, № 23, 18–24 окт. 1994, с. 4 ; № 24, с. 4.

Елин Пелин. // Пламък, 1997, № 5–6, с. 59–62.

Неземен брак : [Стихотворение]. // Сезони, 1998, № 1 (зима), с. 198–199.

Христо Смирненски : [Спомени]. // Пламък, Год. ХLI, 1998, № 7–8, с. 108–111.

Оръжието на Ботевата чета. // Новият Пулс, Год. ІІІ, № 10, 19 май–8 юни 2003, с. 2.

Петко Ю. Тодоров. // Новият Пулс, Год. ІІІ, № 11, 9–22 юни 2003, с. 10.

Христо Смирненски. // Новият Пулс, Год. ІІІ, № 11, 10–23 февр. 2003, с. 10.

Критически фрагменти. // Минков, Светослав. Къщата при последния фенер : Разкази / Състав., предг. Валери Стефанов. – София : Анубис, 2003, с. 176–177.

Съставител, редактор

Одрин: Лит. сборник под ред. на К. Гълъбов, Й. Стубел. – София, 1923 (София : Арм. воен.-изд. фонд). – 64 с.

Преводач

Келер, Готфрид. Ромео и Жулиета на село : Повест / Прев. от нем. К. Гълъбов. – София : Д. Юруков, [1919]. – 87 с.

Лагерльоф, Зелма. Легендата за едно имение / Прев. от нем. К. Гълъбов, Св. Минков ; С предг. от К. Гълъбов. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1927]. – 4, 102 с., 1 л. : портр.


Съставил библиографията Аделина Германова