Тончо Жечев

Тончо Жечев

Роден: с. Дивдядово, Шум. обл., 06. 07. 1929

Починал: София, 23. 02. 2000

Речник

Книги

Съвременни образи и идеи. – София : Бълг. писател, 1964. – 256 с.

Идеи на прозата : Сборник лит. статии и очерци. – София : Наука и изкуство, 1967. – 186 с.

Критически погледи. – София : Бълг. писател, 1971. – 388 с.
2. изд. 1975.

Българският Великден или страстите български : [Истор.-докум. очерци]. – София : Нар. младеж, 1975. – 287 с. : 8 л. портр. и ил. – (Библиотека България в образи. Книги за видни българи ; 28)
2. изд. 1976; 3. изд. 1980 ; 4. изд. 1985; 5. изд. 1992; 6. юбил. изд. 1995; 7. изд. 2000; [8]. изд. 2007; [9]. изд. 2013.

Тодор Икономов : Очерк за историята на българската обществена мисъл. – София : ОФ, 1975. – 173 с., 5 л. : портр., факс., ил. – (Библиотека Бележити българи ; Кн. 18)

Литература и общество : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1976. – 343 с.

Статии. – София : Бълг. писател, 1978. – 264 с.

История на литературата : Избрани статии. – София : Бълг. писател, 1979. – 700 с., 1 л. : портр.
2. изд. 1982.

Българският роман след Девети септември : [Моногр.]. – София : Наука и изкуство, 1980. – 207 с.

Историята и теориите на един Пигмалион : [Роман]. – София : Нар. младеж, 1983. – 159 с.

Христо Радевски : [Творчески портр.]. – София : Нар. просв., 1983. – 67 с., 8 л. : ил., портр. – (Поредица Творчески портрети)

Митът за Одисей : [Есета]. – София : Бълг. писател, 1985. – 172 с.

Критически дневник : [Литературнокрит. очерци]. – София : Бълг. писател, 1987. – 215 с.

Род и родно място : [Спомени]. – София : ОФ, 1987. – 95 с. – (Писател и общество)

Истории и теории одного Пигмалиона : [Роман] / Пер. с болг. Валентины Коцевой. - София : София-пресс, 1988. – 127 с. – (Библиотека Болгария ; 9)

Избрани произведения : [Т.] 1 – 2. – София : Бълг. писател, 1989.
[Т.] 1: Митът за Одисей : [Есета]. – 375 с., 1 л. : портр.
[Т.] 2: Литература и история : [Литературнокрит. очерци]. – 407 с.

Въведение в изучаването на новата българска литература : [Изследване]. – София : Бълг. писател, 1990. – 447 с.
2. изд. 1992; 3. изд. 1995.

Смерть лебедя : [Сб. есета] / Пер. с болг. Валентины Коцевой. – [София] : София-пресс, 1990. – 119 с. – (Библиотека Болгария ; 4)

Лебеда и смъртта.– София : Христо Ботев, 1994. – 384 с. – (Нова българска библиотека. Критика и есеистика)

Болки от текущото : [Сб. статии]. – София : Летописи, 1995. – 352 с.

Български светини в Истанбул (Цариград). – София : Балкани, [2002]. – 80 с., ил. – (Есета)

Историята и теориите на един Пигмалион ; Смъртта на лебеда / Състав., прил., [предг.] Добрин Добрев. – В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). – 287 с. – (Нова българска библиотека. Критика и есеистика)

Учебници – в съавторство

Литература : За X кл. на ЕСПУ / Милена Цанева и др. – София : Нар. просвета, 1984. – 356 с. : с ил.
Други авт. : Е. Каранфилов, Т. Жечев, Св. Игов, Ст. Коларов, Ив. Цветков, С. Гьорова.
2. изд. 1986; 3. изд. 1989.


Литература За X кл. нa СОУ / Милена Цанева и др. – София : Просвета, 1992 – 344 с. : с ил., портр., факс., 16 л. цв. ил.
Други авт.: E. Каранфилов, Т. Жечев, Св. Игов, В. Стефанов, С. Гьорова.
Следв. изд. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000


Литература: За XI кл. на СОУ / Тончо Жечев и др. – София : Просвета, 1996. – 321 с. : с ил.
Други авт.: М. Цанева, Й. Каменов, С. Гьорова, Д. Кирков, Здр. Чолаков, Св. Игов.
Следв. изд. 1997, 1998, 2000.


Христоматия по литература : За XI кл. на СОУ / Тончо Жечев и др. – София : Просвета, 1996 (София : Образование и наука). – 423 с.
Други авт.: М. Цанева, Й. Каменов, С. Гьорова, Д. Кирков, Ст. Димова.
Следв. изд. 1997, 1999.


Публикации в периодичния печат, в литературни и др. сборници

За превода : [Статия]. // Вечерни новини, Год. І, № 22, 27 юли 1951, с. 4.

Във Виена : [Пътни бележки]. // Народна младеж, Год. ХІ, № 8, 11 май 1955, с. 3.

„Време да се живее и време да се мре“ : [Рец.]. // Септември, Год. Х, 1957, № 2, с. 182 –183.

Героично поколение : [Отзив за едноименния сборник]. // Младеж, 1957, № 7, с. 27.

[Изказване за задачите на лит.-худож. списание за средношколци „Родна реч“]. // Септември, 1957, № 1, с. 173.

Мъдростта на стареца и силата на океана : [Рец. за „Старецът и морето“ на Хемингуей]. // Литературен фронт, № 52, 26 дек. 1957, с. 2.

А. Луначарски : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 3, с. 26–27.

Ана Каренина: [Статия]. // Родна реч, 1958, № 10, с. 5–8.

В едно ленинградско училище : [Рец. за: Герман Матвеев. Седемнадесетгодишните]. // Родна реч, 1958, № 5, с. 30–31.

За богата и правдива мемоарна литература. // Работническо дело, № 75, 16 март 1958.

Халдор Лакснес. „Самостоятелни хора“ : [Отзив]. // Младеж, 1958, № 6, с. 30.

Л. Н. Толстой : По случай 130 г. от рождението му: [Статия]. //Пламък, Год. ІІ, 1959, № 11, с. 61–64.

Годините, които сближават: [Рец. за: „Далечни години“ на К. Паустовски]. // Родна реч, 1959, № 4, с. 28.

Далеч от… съвършенството : [Рец. за: „Далеч от бреговете“ на П. Вежинов]. // Родна реч, 1959, № 4, с. 28.

Добър до смърт : [Рец. за: „Бъди добър до смърт“ от Ж. Мориц]. // Родна реч, 1959, № 4, с. 28–29.

Роман за дните, в които живеем : [Рец. за: „Пътищата се разминават“ на Др. Асенов]. // Работническо дело, № 167, 16 юли 1959, с. 2.

Скъсаните нишки : Нещо за героите на Чехов : [Статия]. // Родна реч, 1960, № 6, с. 36–39.

Толстой и развитието на романа : [Статия]. // Родна реч, 1960, № 8, с. 9–11.

Чеховото време и чеховите герои. // Пламък, 1960, № 1, 46–52.

За двама герои на Димитър Димов [Борис Морев и Ирина Чакърова]. // Родна реч, 1961, № 9, с. 33–35.

За пътищата на романа : [Статия]. // Родна реч, 1961, № 10, с. 25–27.

Бележки за композицията на съвременния ни роман : [Статия]. // Септември, 1962, № 5.

Вярата и съмненията на поета : [Рец. за: Д. Жотев. „На гости у дявола“]. // Литературен фронт, № 48, 29 ноем. 1962, с. 2.

Съвременното и историческото в романа : [Статия]. // Родна реч, 1962, № 9, с. 29–34.

Творческо дирене и перспективи на един млад романист : [Рец. за: Г. Марков. „Мъже“]. // Септември, 1962, № 7, с. 174–180.

Романът през 1962 г. : [Преглед]. // Септември, 1963, № 6, с. 92–121.

Съдбата на критика : [Статия за Здравко Петров]. // Септември, 1963, № 1, с. 142–156.

Време за равносметки : [Статия за Ем. Станев]. // Родна реч, 1964, № 2, с. 24–26.

Емилиян Станев : [Статия]. // Студентска трибуна, № 11, 1 дек. 1964, с. 6.

Емилиян Станев [Наблюдения върху формирането на поетиката му]. // Литературна мисъл, 1964, № 1, с. 28–54.

Загадката на Талев. // Съвременни образи и идеи. – София : Бълг. писател, 1964, с. 207–221.
Също и в: Проблеми на съвременната българска литература : Сборник статии / Ред. Стоян Каролев и др. – София : БАН, 1964, с. 207–221.

Иво Андрич или краят на един призрак : [Статия]. // Литературен фронт, № 49, 2 дек. 1964, с. 2.

Под звездата на неродените : [За „Иван Кондарев“ на Ем. Станев]. // Септември, 1964, № 3, с. 190–212.

Поетиката на Емилиян Станев : [Очерк]. // Съвременни образи и идеи. – София : Бълг. писател, 1964, с. 149–225.

Поезията на септември 1923 година. // Септемврийска поезия. – София : Бълг. писател, 1964, с. 5–19. – (Библиотека за ученика)

Роман и романисти през двадесетилетието : Кратък преглед. // Родна реч, 1964, № 10, с. 17–19.

Национални особености на литературното развитие : [Доклад]. // Литературен фронт, № 43, 21 окт. 1965, с. 2.
Също и в: Работническо дело, № 297, 24 окт. 1965, с. 3; Националното своеобразие на литературата : Сб. – София, 1966, с. 33.

Никола Фурнаджиев : [Очерк]. // Пламък, 1965, № 4, с. 76–92.

Опит за теоретическа история на литературата : [Рец. за: Г. Д. Гачев. „Ускоренное развитие литературы“]. // Литературна мисъл, 1965, № 4, с. 145.

[Ф. Ф. Разколников. На бойни постове] : [Рец.]. // Септември (Ст. Загора), № 126, 21 окт. 1965.

Старомодни мисли за новаторството [За Й. Радичков]. // Литературен фронт, № 28, 8 юли 1965, с. 2.

А. П. Чехов, или за величието и нищожеството на здравия смисъл. // Септември, 1966, № 11, с. 190–210.

Библиотека „Избрани романи“ през 1966 г. и някои въпроси на преводната литература. // Народна култура, № 48, 2 ноем. 1966.

Два етюда за Толстой. // Известия на Института за литература, 1966, № 18–19, с. 305–328.

Древни предания на нови писатели : [Статия]. // Литературен фронт, № 41, 6 окт. 1966, с. 2.

За националната самобитност в литературното развитие. // Литературна мисъл, 1966, № 3, с. 16 –38.

Книга за лъжата и злото : [Статия за „Ана Каренина“]. // Родна реч, 1966, № 2, с. 34–36.

Критическо превъоръжаване и една кратка история : [Статия]. // Септември, 1966, № 1, с. 150–178.

Национални особености в литературното развитие. // Националното своеобразие на литературата. – София : Бълг. писател, 1966, с. 33–83.

Парадокси на интелектуализма : [Статия]. // Пулс, № 1, 11 ян. 1966, с. 1, 5.

Алексей Толстой и Великата октомврийска революция : [Статия]. // Родна реч, 1967, № 4, с. 4–7.

Граф Алексей Толстой и октомврийската революция. // Толстой, Алексей. Сините градове. – Варна : Държ. изд. Варна, 1967, с. 5–14.

Завръщане към праизворите. // Читалище, 1967, № 11, с. 32.

Рец. за: Станислав Сивриев. Завръщане след бягство. – София : Бълг. писател, 1967.

Иван Хаджийски и ние : [„Оптимистична теория за българския народ“]. // Народна култура, № 2, 14 ян. 1967, с. 5.

Мемоарни неволи : [Отговор на Ст. Сивриев]. // Литературен фронт, № 2, 5 ян. 1967, с. 2.

Националното достойнство на българите : [Статия]. // Народна младеж, № 34, 10 февр. 1967, с. 3.

Прибързани откровения : [Статия]. // Литературен фронт, № 30, 20 юли 1967, с. 2.

Равносметката на Йордан Радичков : [Рец. за: „Неосветените дворове“]. // Народна младеж, № 11, 14 ян. 1967, с. 3.

„Българският Одисей“ и истината за неговото завръщане. // Литературна мисъл, 1968, № 3, с. 65–90.

Вкусът на победата : [Откъс от „Цариградският кръг и Българското възраждане“]. // Септември, 1968, № 12, с. 150 –184.

Голям творец и патриот (70 г. от рождението на Д. Талев). // Работническо дело, № 258, 14 окт. 1968, с. 3.

Девети септември и успехите на съвременния роман. // Читалище, 1968, № 8, с. 5.

Емилиян Станев и неговата легенда за преславския княз : [Рец.]. // Български воин, 1968, № 11, с. 26.

Николай Хайтов и духът на Родопите : [Рец. за „Диви разкази“]. // Родопи, 1968, № 2, с. 35.

Писма на Гоце Делчев : [Рец.]. // Народна култура, № 25, 8 юни 1968, с. 5.

Спомените за миналото – наши спътници. // Работническо дело, № 186, 4 юли 1968, с. 4.

Стоян Заимов, Атанас Узунов и Тракийското съзаклятие : [Предговор]. // Заимов, Стоян. Атанас Узунов и Тракийското съзаклятие : Из „Миналото“: Очерки и спомени из деятелността на бълг. тайни револ. к-ти от 1869–1877 г. / Подбор, ред., [с предг.] Тончо Жечев. – София : Нар. младеж, 1968, 5–22. – (Библиотека България в образи ; 5. Книги за видни българи)

Стоян Заимов и неговото „Минало“. // Родна реч, 1968, № 1, с. 26.

Естетика в действие : [Рец. за: Ат. Натев. Литературознание и изкуствознание]. // Поглед, № 47, 24 ноем. 1969, с. 15.

Завещанието на Димитър Димов : [Статия]. // Народна култура, № 25, 21 юни 1969, с. 4.

Йордан Радичков : [Статия]. // Септември, 1969, № 12, с. 200–206.

Към историята на един мотив в българската поезия. // Партийност, народност, хуманизъм : [Сб.]. – София : БАН, 1969, с. 207–220.

Михаил Арнаудов. „Творци на Българското възраждане“. С., Наука и изкуство, 1969 : [Рец.]. // Септември (Ст. Загора), № 132, 6 ноем. 1969.

Христо Радевски и неговата стихосбирка „Към партията“. // Литературна мисъл, 1969, № 4, с. 100–131.

Български светини в Истанбул. // Работническо дело, № 52, 21 февр. 1970, с. 3.

Дискусията в СССР за славянофилството. // Литературна мисъл, 1970, № 1, с. 59–77.

Изповедите на белетриста. // Литературен фронт, № 30, 29 юли 1970.

Рец. за: Кольо Георгиев. Възможни и невъзможни признания. – София : Нар. младеж, 1970.

Ленин и критиката. // Литературен фронт, № 16, 16 апр. 1970.

Народ и интелигенция : [Статия]. // Литературен фронт, № 42, 15 окт. 1970.

Родопски песни и проза. // Родопи, 1970, № 5, с. 31.

Рец. за: В. Настрадинова. Забравени песни. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1969.

Стефан Дичев, по случай 50 г. от рождението му. // Септември, 1970, № 1, с. 244.

Страстите български. // Народна култура, № 14, 4 апр. 1970, с. 7.

Радичков и неговият „Барутен буквар“. // Отечествен фронт, № 8236, 28 март 1971.

Раковски. Източният въпрос и българската уния. // Литературна мисъл, 1971, № 2, с. 25–38.

Революционерът сред черковниците. Тодор Икономов преди Освобождението. // Литературна мисъл, 1971, № 6, с. 80–101.

Воля за творчество : (90 г. от рождението на Б. Пенев). // Литературен фронт, № 18, 4 май 1972, с. 2.

Боян Пенев : (По случай 90 г. от рождението му). // Пламък, 1972, № 14, с. 39–47.

Литературни полемики и мечти. // Литературен фронт, № 40, 9 ноем. 1972.

Образът на комуниста в творчеството на Христо Радевски. // Образът на комуниста в съвременната българска литература. – София, 1972, с. 73–116.

Поема за риска [За Блага Димитрова]. // Тракия, 1976, № 6, с. 66–69.

Проблеми на мемоарната литература [в България, издадена за периода 1966 –1972 г.]. // Съвременник, 1972, № 3, с. 208–225.

Проблеми на мемоарната литература. // Работническо дело, № 160, 8 юни 1972, с. 4.

Успех на съвременната документална литература. // Литературен фронт, № 14, 6 апр. 1972, с. 2.

Рец. за: Никола Алваджиев. Пловдивска хроника (1900–1912). – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1971.

Ванда Петрова-Смоховска. Михаил Чайковски – Садък паша и Българското възраждане. – София : БАН, 1973 : [Рец.]. // Литературна мисъл, 1973, № 6, с. 117–119.

„Диви разкази“ или опитомяване на мисълта. // Литературен фронт, № 24, 14 юни 1973, с. 3.

За съвременната мемоарна литература. // Проблеми на съвременната българска проза : Сб. статии и студии / Състав., ред. Максим Наимович, Чавдар Добрев.–София : Бълг. писател, 1973, с. 50–95.

Никола Фурнаджиев : (По случай 70 г. от рождението му). // Литературен фронт, № 22, 31 май 1973, с. 2.

Най-хубавата българска поема. // Славейков, Петко Р. Изворът на Белоногата : [Поема]. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1973, с. 5–20.

Перспективите на документалната проза. // Пулс, № 24, 20 ноем. 1973, с. 10.

Рец. за: Камен Калчев. Огнено лято : Роман. – София : Бълг. писател, 1973.

Пред нова повеля на дълга. // Отечествен фронт, № 8919, 13 юни 1973, с. 6.

Рец. за: Цола Драгойчева. Повеля на дълга : Спомени и размисли. – София : Партиздат, 1972.

Преломни години в нашето село. // Работническо дело, № 350, 16 дек. 1973


Рец. за: Благо Илиев. Преломни години. – София : Партиздат, 1973.

Септемврийската литература. // Септември 1923 в българската литература. – София, 1973, с. 91–118.

Също и в: Септемврийска литература. – София : Бълг. писател, 1973, с. 5–30. – (Библиотека за ученика)

Тодор Икономов в историята на българската обществена мисъл : [Предговор]. // Икономов, Тодор. Мемоари. – София, 1973, с. 5–45.

Христо Радевски. // Народна култура, № 42, 13 окт. 1973, с. 7

Алексей Толстой. // Съветски писатели : Сб. [лит.-крит. очерци] : Т. 1 – / Състав. Иван Сестримски, Димитър Добрев. – София : Нар. култура, 1974, с. 169–182.

Бай Вичо : [Предговор]. // Атанасов, Вичо. С тревоги и смях през живота : Скици с паче перо: [Спомени. 1923 - 1944]. – София : Бълг. писател, 1974, с. 5–6.

Българската литературна панорама през погледа на Пантелей Зарев. // Литературна мисъл, 1974, № 5, с. 23–37.Рец. за: П. Зарев. Панорама на българската литература. 2. изд. – София : Наука и изкуство, 1960 –1973.

Девети септември и развитието на българския роман. // Литературна мисъл, 1974, № 4, с. 9–14.

Една нова, хубава документална книга. // Септември, 1974, № 7, с. 234–295.

Рец. за: Неделчо Драганов. Ненаписан дневник. – София : Партиздат, 1973.

Емилиян Станев. „Иван Кондарев“. // Вдъхновени от народа. 1944–1974. – София : Бълг. писател, 174, с. 161–190.

За съвременен марксически подход към художественото произведение [За „Диви разкази“ на Н. Хайтов]. // Литературна мисъл, 1974, № 2, с. 18–23.

Как се събужда силата : [Изказване за Г. Караславов]. // Литературен фронт, № 3, 17 ян. 1974, с. 2.

Отговорни задачи пред нашата литературна наука : [Интервю]. // Работническо дело, № 78, 19 март 1974.

Романи и романисти. // Отечествен фронт, № 9154, 3 март 1974.

Рец. за: Драгомир Асенов. Тази кръв няма да се пролее : Роман. – София : Бълг. писател, 1973.

Ботев и безсмъртието. // Пулс, № 12, 3 юни 1975.

Животът на Вазов в българската критика : [Статия]. // Литературен фронт, № 28, 10 юли 1975, с. 5–8.

Литературная наука в Болгарии. // Вопросы литературы, 1975, № 3, с. 213–218.

Нови проблеми – нови романи. // Литературен фронт, № 42, 16 окт. 1975, с. 2.

Рационално – национално – общочовешко в литературата. // Простори, 1975, № 2, с. 115–125.

Ролята и влиянието на превода у нас след Девети септември. // Народна култура, № 41, 11 окт. 1975, с. 7.

Романистът Димитър Талев. // Литературен фронт, № 11, 13 март 1975, с. 3.

Съвременен роман. // Литературен фронт, № 30, 24 юли 1975, с. 2–3.

Рец. за: Дико Фучеджиев. Реката : Роман. – София : Бълг. писател, 1974.

Априлски простори в българското литературознание. // Труд, № 35, 14 февр. 1976, с. 4.

Белетристична смяна. // Рецензии 1973–1974 : [Сборник]. – София, 1976, с. 170–180.

Животът на Вазов в българската критика. // Иван Вазов : Сб. матер. по случай 125 г. от рождението му. – Пловдив, 1976, с. 7–16.

Също и в: Българската критика за Иван Вазов : [Сб.] / Състав. и ред. Милена Цанева, Илия Тодоров. – София : Бълг. писател, 1988, с. 508–517.

Замисълът на романа епопея „Обикновени хора“. // Георги Караславов : Изследвания, посветени на 70-годишнината му. – София, 1976, с. 101–110.

Историческият роман след Априлския пленум. // Литературна мисъл, 1976, № 2, с. 12 –27.

Какво забравяме? Естетическо възпитание и художествена литература. // Пулс, № 14, 6 юли 1976.

Критика и превод. // Народна култура, № 3, 17 ян. 1976, с. 7.

Към прочита на първото Ботево стихотворение. // Литературен фронт, № 12, 27 май 1976, с. 3.

„Обич и съгласие“. // Чаталбашев, Георги. Изповедите : [Интервюта с бълг. писатели]. – София : Нар. младеж, 1976, с. 48–51.

Ранните разкази и повести на Алексей Толстой. // Толстой, Алексей Н. Под старите липи : Повести и разкази. – София : Нар. култура, 1976, с. 7–9.

Спомен за времето, за твореца [Никола Фурнаджиев]. // Литературен фронт, № 25, 17 юни 1976.

Съвременният български роман след Априлския пленум. // Септември, 1976, № 1, с. 154-192.

Бележки по методологически въпроси на българската литературна история. // Литературна мисъл, 1977, № 6, с. 17–33.

Богата, хармонично развита личност. // Поглед, № 42, 17 окт. 1977, с. 1, 5.

Дълг пред делото на писателя : (100 г. от рождението на Елин Пелин). // Литературен фронт, № 29, 21 юли 1977, с. 2.

За един стих на Ботев. // Литературен фронт, № 22, 2 юни 1977, с. 2.

Завоевание на съвременната ни проза [За прозата на Б. Райнов]. // Работническо дело, № 70, 11 март 1977.

Преводна литература и национална култура. // Литературна мисъл, 1977, № 1, с. 139–145.

Пред вековечните въпроси на живота. // Освобождението 1878 и развитието на българската литература / Ред. и състав. Боян Биолчев и др. – София : Бълг. писател, 1977, с. 45–56.

Прозата на Яворов. // Българската критика за П. К. Яворов. – София : Бълг. писател, 1977, с. 474–482.

Също и в: Груев, Стефан. Корона от тръни : Царуването на Борис III 1918–1943. – София : Бълг. писател, 1991, с. 7–10

Син и пастир народен. // Литературен фронт, № 48, 1 дек. 1977, с. 5.

Утвърждаване естетическата широта и историческите перспективи на социалистически реализъм. // Литературна мисъл, 1977, № 3, с. 37–42.

Рец. за: Д. Марков. Проблемы теории социалистического реализма. М., Худож. лит., 1975.

Участта човешка у Емилиян Станев. // Септември, 1977, № 2, с. 17–24.

Боян Пенев. // Пенев, Боян. Изкуството е нашата памет : [Лит.-крит. статии и есета]. – Варна, 1978, с. 5–20.

Да вложим своя духовен опит : [Интервю]. // Пулс, № 19, 12 септ. 1978, с. 6.

Изказване на Третия конгрес на СБП, 19–21 окт. 1976 г. // Към мащабно претворяване на съвременността : Материали от III конгр. на СБП. 19-21 окт. 1976 г. / Ред. кол. Божидар Божилов, Герчо Атанасов. – София, 1978, с. 163–168.

In memoriam [Михаил Арнаудов]. // Литературен фронт, № 8, 23 февр. 1978, с. 7.

Летописец на героите в борбата : (100 г. от рождението на П. К. Яворов). // Работническо дело, № 12, 13 ян. 1978, с. 4.

Литературата е възпитание на чувства. // Труд, № 211, 23 окт. 1978.

Няколко думи за него [Л. Н. Толстой]. // Народна младеж, № 177, 6 септ. 1978.

Предговор. // Освобождението на България и литературата : [Сб. с изследвания] / Ред. кол. Георги Цанев / Тончо Жечев, Христо Дудевски. – София : БАН, 1978, с. 5–8.

Прозата на Яворов. // Литературен фронт, № 2, 12 ян. 1978, с. 1, 8.

Цветан Стоянов и неговата последна книга. // Освобождението на България и литературата : [Сб. с изследвания] / Ред. кол. Георги Цанев / Тончо Жечев, Христо Дудевски. – София, 1978 : БАН, с. 5–14.

Ефрем Каранов и неговите спомени : [Предговор]. // Каранов, Ефрем. Спомени. – София, 1979, с. 5–6.

Жизнен и поетичен подвиг [70 г. от рождението на Н. Вапцаров]. // Работническо дело, № 340–341, 6–7 дек. 1979.

За границите и етапите на Българското възраждане / Тончо Жечев, Дочо Леков. // Литературен фронт, № 21, 24 май 1979, с. 6.

Книгата на Николай Конрад „Запад и Изток“ и някои методологически въпроси на българската литературна история : [Предговор]. // Конрад, Николай. Запад и Изток. – София : Наука и изкуство, 1979, с. 5–28.

Към върховете на прозаическото изкуство [Творческият път на П. Вежинов]. // Работническо дело, № 26, 26 ян. 1979.

Митът за Одисей. // Септември, 1979, № 10, с. 138–182.

Също и в: Дом и път : Домът, пътуването и завръщането в литературата : Лит.-крит. статии / Състав. и ред. Николай Звезданов. – В. Търново, с. 11–22.

Н. Й. Конрад, „Запад и Изток“ и някои методологически въпроси на българската литературна история. : (Встъп. студия). // Конрад, Н. Й. Запад и Изток. – София : Наука и изкуство, 1979, с. 5–28.

Също и в : Литературна мисъл, 1979, № 1, с. 45–58.

Напред към традицията : (Из „Митът за Одисей“). // Литературен фронт, № 46, 15 ноем. 1979, с. 2.

Научна и творческа отговорност : [Интервю за дейността на Института за литература при БАН]. // Работническо дело, № 96, 6 апр. 1979.

Няколко думи за две книги. // Литературен фронт, № 13, 29 март 1979, с. 9.

Рец. за: Димитър Яръмов. Залък за утре ; Борислав Геронтиев. Бродове : Ненаписани стихотворения.

Проблеми на съвременния роман. // Работническо дело, № 138, 18 май 1979.

Рец. за: Боян Ничев. Съвременният български роман. – София : Бълг. писател, 1978.

Романист от голям стил : (70 г. от рождението на Д. Димов). // Литературен фронт, № 26, 28 юни 1979.

Съвременният български роман – проблеми – постижения – тенденции. // Социалистическият реализъм в съвременната българска литература / Състав. Васил Колевски и др. – София : Наука и изкуство, 1979, с. 125–162.

Творчество, което обединява : (Слово, произнесено при откриването на науч. конф., посветена на 70 г. от рождението на Никола Вапцаров). // Литературен фронт, № 50, 13 дек. 1979, с. 4.

Завоевание на съвременната естетическа мисъл. // Литературен фронт, № 11, 13 март 1980.

Рец. за: Александър Лилов. Към природата на художественото творчество.– София : Нар. култура, 1979.

Народ и интелигенция (с оглед хуманистичната проблематика на днешната култура). // Диалог между братски литератури. – София, 1980, с. 115–127.

Необходими полюси [По случай 100 г. от рождението на Й. Йовков]. // Социологически проблеми, 1980, № 5, с. 29–31.

Също и в: Йордан Йовков 1880–1980 : Нови изследвания. – София : БАН, 1982, с. 27–30.

Спомените на Александър Балабанов. // Пулс, № 31, 29 юли 1980, с. 3.

Рец. за: Ал. Балабанов. И аз на тоя свят. – София : Отечество, 1979.

Всяка литературна история се пише в определено време... : [Интервю]. // Пулс, № 15, 14 апр. 1981, с. 3.

[Беседа за: Българският Великден или страстите български]. // Априлски кръгозори. – София, 1981, с. 373–387.

Григор Ленков : [Предговор]. // Ленков, Григор. Избрани преводи. – София : Нар. култура, 1981, с. 5–9.

In memoriam: [Спомен за Людмила Живкова]. // Литературен фронт, № 42, 15 окт. 1981, с. 2.

Одисеята като апология на умереността : [Eсе]. // Янтра, № 1129–1137, 1981.

Осмисляне на традициите, вярност на идеалите : [Разговор с Ат. Свиленов]. // Литературен фронт, № 47, 19 ноем. 1981, с. 4–5.

Pred odvekymi otdzudmi hivota. // Studia Literaria. Literatura a sueasnost : Antologia bulharskiej literarnej vedi. Bratislava, 1981, p. 188–200.

Гочо Гочев като мемоарист : [Рец. за: Г. Гочев. Недописан дневник]. // Народна култура, № 9, 26 февр. 1982, с. 2.

Между А и Я : [Разговор за Речник на българската литература – с Т. Жечев, Ив. Мартинов, Ив. Богданов и С. Северняк]. // Литературен фронт, № 26, 1 юли 1982, с. 3.

Многотомна история на българската литература : [Разговор за задачите на Института за литература]. // Работническо дело, № 1982, 12 юли 1982, с. 5.

Одисей, смъртта на Дон Кихот и животът на Санчо Панса. // Сравнително литературознание, 1982, № 1, с. 52–59.

Отказ от отговор. // Литературен фронт, № 40, 7 окт. 1982, с. 9.

По повод статията на П. Данчев „По повод едно писмо“, публ. в Литературен фронт, № 38, 23 септ. 1982.

Щастливецът и Бай Ганьо. // Море, 1982, № 1, с. 143–154.

На гроба на поета : Пред 80-год. от рождението на Н. Фурнаджиев. // Отечествен фронт, № 11641, 28 ян. 1983.

Революционните септемврийски традиции и съвременната българска култура. // Септемврийското въстание и българската литература : [Юбил. сб.]. – София : Наука и изкуство, 1983, с. 68–96.

Три етюда за Ботев. // Българската критика за Христо Ботев. – София : Бълг. писател, 1983, с. 530–556.

Романи и романисти. // Литературен фронт, № 26, 28 юни 1984, с. 1–2, 3; № 27, 5 юли 1984, с. 2–3.

Спомен за една кратка среща : [Със Симеон Радев]. // В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров. – София, 1984, с. 113–114.

Белези от рани. // Писахме да се знае : Приписки и летописи / Състав., коментар и бел. Венцислав Начев, Никола Ферманджиев. – София : ОФ, 1984, с. 7–8.

Също и в: // АБВ, № 26, 10 юли 1984, с. 1.

Какво съм чул и зная за своето родно място и род. // Септември, 1985, № 1, с. 47–96.

За три книги. // Литературен фронт, № 43, 24 окт. 1985, с. 2.

Рец. за: Минко Бенчев. Увлечения : Етюди и портрети. – София, 1984. – Георги Марковски. Разказвачът и смъртта. – Варна, 1985. – Иван Тодоров. Физика, геометрия, симетрия. – София, 1985.

Илия Блъсков – отново сред нас. // Блъсков, Илия Р. Повествования за възрожденското време : Избрани творби / Състав., ред. и бел. Иван Радев. – София : БЗНС, 1985, с. 7–11.

Откритието на Добри Войников. // Септември, 1985, № 10, с. 195–208.

Също и в: Добри Войников. Юбилейна сесия по случай 150 г. от рождението му : Науч. докл. – Пловдив, 1990, с. 7–22.

Платон и убийството на Сократ : [Повест]. // Съвременник, 1985, № 3, с. 316–351.

Probleme des Humanismus im neuen bulgarischen Roman. // Bulgarische Sprache, Literatur und Geschichte, 1985, № 10.

Towards the Origins of the Modern Circles and Movements in Bulgarian Literature. // The Slavic Literatures and Modernism, A Nobel Symposium, Aug. 5–8, 1985. (1986).

Григор Ленков. // Ленков, Григор. Небесни релси. – София : Бълг. писател, 1986, с. 377–386.

Като вик и клетва : 60 г. от рождението на Аргирис Митропулос. // Литературен фронт, № 15, 10 апр. 1986, с. 7.

Също и със загл. И като вик, и като клетва в: Митропулос, Аргирис. Отвъд смъртта : Разкази, новели, стихотворения. – София, 1986, с. 5–9.

Към изворите на някои модерни кръгове и направления в българската литература : (Доклад, изнесен по време на Нобеловия симпозиум в Стокхолм, авг. 1985). // Септември, 1986, № 5, с. 215–229.

Le Mythe d' Uliysse. // La Lettre (Paris), 1986, № 10.

Oправданием моим. // L’Avenir (Paris), 1986, № 5.

Регионално – национално – общочовешко в литературата. // Съвременната българска проза и европейската социалистическа литература. – София, 1986, с. 21–46.

Също и в: Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 4 юни 1988 : Докл. Т. 12. – София, 1988, с. 363–377.

С чувство за привързаност : [Интервю]. // Родна реч, 1986, № 8, с. 46–48.

Въпроси за размишления : Литература и преустройство. // Литературен фронт, № 41, 7 окт. 1987, с. 2, 5.

Иван Вазов : Прочетено отново. // Литературен фронт, № 39, 24 септ. 1987, с. 4.

Прозата на Захари Стоянов. // Литературен фронт, № 5, 29 ян. 1987, с. 5.

Пушкин и българите. // Български воин, 1987, № 2, с. 12–13.

Също и в: Дневен труд, № 160, 15 юни 1999, с. 12.

Стоян Михайловски. // Литературен фронт, № 26, 25 юни 1987, с. 5.

Със свой глас и слово в прозата. // Пулс, № 6, 10 февр. 1987, с. 5.

Рец. за: Валентин Караманчев. Черешова задушница : Повест. – София : ОФ, 1986.

Тъга по Цветан Стоянов [По повод годишнината от смъртта му]. // Септември, 1987, № 12, с. 194–220.

Също и в: Стоянов, Цветан. Съчинения : В 2 т. / Състав. и ред. Антоанета Войникова, Йордан Василев. – София : Бълг. писател, 1988, с. 5–28.

Въведение в изучаването на новата българска литература. // Септември, 1988, № 10, с. 194–220.

Въведение в историческата поетика на новата българска литература : Фрагменти. // Съвременник, 1988, № 3, с. 432–442.

„Духът е неунищожим“ : [Интервю]. // Учителско дело, № 24, 15 юни 1988.

Мнозина казват, малцина доказват! : [Разговор по въпросите на лит. критика]. // Български журналист, 1988, № 1, с. 19–24.

Прощално : [Слово, произнесено в памет на проф. Кр. Куюмджиев]. // Литературен фронт, № 23, 2 юни 1988, с. 6.

Пътувания и ускорения : Забележителното научно творчество на Георги Гачев. // Антени, № 1, 6 ян. 1988, с. 7.

Българската летописна традиция и мемоарите на антифашистката съпротива 1941–1944. // Факт и въображение : Проблеми на худож.-докум. лит. и изкуство. – София : Бълг. писател, 1989, с. 158–196.

За последния незавършен труд на Кръстю Куюмджиев („Кант и Достоевски“). // Септември, 1989, № 2, с. 177–183.

Опората ни е в моралните стойности. // Литературен фронт, № 42, 19 окт. 1989, с. 1–2.

Словото и делото. // Работническо дело, № 44, 13 февр. 1989, с. 4.

Творческа и житейска драма : 110 г. от рождението на П. Ю. Тодоров. // Литературен фронт, № 46, 16 ноем. 1989, с. 3.

„... А сега виждам как народът се събужда“. // Библиосвят, 1990, № 2, с. 32–37.

Безподобният Николай [Лилиев]. // Септември, 1990, № 7, с. 132–164.

Болки от текущото. // Литературен форум, № 46, 15 ноем.1990, с. 1–2.

Да се чувствуваме на равнището на своето време. // АБВ, № 26, 26 юни 1990, с. 1, 5.

Два празника на българската църква и техният сегашен смисъл. // Литературен фронт, № 20, 17 май 1990, с. 1–2.

Introduction. // Elin Pelin. Short stories. – Sofia : Foreign Languages Press, 1990, pp. 7–9.

Непричесани мисли. // Работническо дело, № 81, 22 март 1990.

Откритието на Добри Войников. // Добри Войников : Юбилейна сесия по случай 150-год. му : Научни доклади. – Пловдив, 1990, с. 7– 22.

Списание за обществено и литературно съгласие. // Септември, 1990, № 3, с. 5–12.

Страстите български : 120 г. от учредяването на нашата екзархия : [Интервю]. // Труд, № 41, 28 февр. 1990.

„Утопии не рисувайте!“ // Родна реч, 1990, № 8, с. 3–9.

Друг път няма : [Беседа с Ив. Странджев за ролята на интелигенцията]. // Аз Буки, № 8, 12 юни 1991, с. 16.

Духовен плод на изгнаническа съдба : [Предговор]. // Груев, Стефан. Корона от тръни : Царуването на Борис III 1918–1943. – София : Бълг. писател, 1991, с. 7–10

Завръщането : Слово, произнесено при връчването на наградата на Междунар. академия на изкуствата на Стефан Груев. // Литературен форум, № 32, 6–12 авг. 1991, с. 2.

Из „Българският Великден или страстите български“ : [Откъс]. // Великденски вестник, апр. 1991, с. 4–5.

Поезията между двете световни войни. // Летописи, 1991, № 10, с. 150–183.

Трагична безизходност на историята. // Труд, № 311, 17 дек. 1991.

Рец. за: Вера Мутафчиева. Аз, Анна Комнина : Роман. – София : Хемус, 1991.

Хората искат човешки видяна история. Какво направи „Корона от тръни“ бестселър. // Отечествен вестник, № 13765, 11 септ. 1991.

А забравихме строителите : [Интервю за плановете на фондацията „Св. Стефан“, занимаваща се с български културни паметници в чужбина]. // Отечествен вестник, № 13913, 14 апр. 1992.

Бележник на редактора. // Летописи, 1992, № 5–6, с. 3–10.

Съдържа: Великденските празници... – За Ивайло Петров.

Благородството в политиката [Аргументи в полза на нац. помирение]. // Литературен форум, № 33, 19–25 авг. 1992, с. 1, 5.

Голготата на всеки след Христа : [Интервю за състоянието на Бълг. православна църква]. // Свободен народ, № 16, 24 апр. – 7 май 1992, с. 10.

Духът на отрицанието в нашата история : [Есе]. // Летописи, 1992, № 4, с. 4–11.

Консерватор по принуда, опит и убеждение : Разговор с Тончо Жечев [върху консерватизма в политиката и в културата]. // Панорама, 1992, № 3–4, с. 5–12.

Константин Павлов като явление в нашата култура. // Летописи, 1992, № 2, с. 8–10.

Също и в: Глас, 1996, № 16-17, с. 9–10..

Критическата драма на Владимир Василев : [Предговор]. // Василев, Владимир. Студии, статии, полемики. – София, 1992, с. 5–12.

Не може в Божия дом да си служиш с разбойнически средства : [Интервю]. // Земя, № 126, 9 юни 1992.

Нов роман на Вера Мутафчиева [„Аз, Ана Комнина“]. // Летописи, 1992, № 2, с. 11–13.

Оправдание наше [За романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров]. // Литературен форум, № 20, 20–26 май 1992, с. 3.

Препрочитайки „Тютюн“ : (Послепис на 1. изд. на Д. Димов. Тютюн. – София : Труд, 1992). // Летописи, 1992, № 7–8, с. 3–17.

Проклятието на гражданската война [в септемврийската литература]. // Летописи, 1992, № 9–10, с. 3–10 ; № 11–12, c. 3–28.

Пророчеството на Достоевски [в романа „Бесове“]. // Летописи, 1992, № 2, с. 3–8.

Чувствам се твърде старомоден... : [Интервю]. // Литературен вестник, № 50, 21–27 дек. 1992, с. 3.

Чудо невиждано и нечувано днес. // Вечерни новини, № 149, 4 авг. 1992.

По повод второто изд. на кн. „Въведение в изучаването на новата българска литература“, София : Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 1992.

Щастливецът Алеко Константинов е нашето спасение. // Ехо, № 2, 24 ян. 1992.

Бележник на редактора : Интервю по проблемите на българската култура. // Летописи, 1993, № 1–2, с. 3–20.

Васил Левски и днешните наши болки. // Летописи, 1993, № 5–6, с. 3–16.

90 години от рождението на Никола Фурнаджиев. // Летописи, 1993, № 9-10, с. 3–15.

Другото е война и кръв, реки от кръв... // Македония като българска земя: Поклоннически слова : [Сб. материали]. – София : Св. Георги Победоносец, 1993, с. 7–10.

Духът на отрицанието в нашата история. // Пантеон на черното безсмъртие : Предатели и предателства в бълг. история. – София : Бълг. писател, 1993, с. 10–16.

Етническото, националното и общочовешкото в светлината на нашия опит. // Летописи, 1993, № 3–4, с. 3–14.

Етнос, нация, общочовешко братство. // Lettre Internationale, 1993, № 2.

На нас, българите, ни е необходим патриотизмът на европейци. // 168 часа, № 44, 1 ноем. 1993, с. 39.

Не искайте от интелигенцията да реве по площади или да се крие в миши дупки : [Интервю]. // Труд, № 183, 9 авг. 1993, с. 1, 4.

Слово за Емилиян Станев : По повод излизането на „Черният монах“. // Летописи, 1993, № 7–8, с. 3–8.

Също и в: Дума, № 111, 15 май 1993, с. 12.

Българската идея – „Нас ни люшкат невероятни ветрове...“ : [Интервю]. // Континент, № 63, 18 март 1994, с. 9.

Всекиму – заслуженото! : Интервю за нац. облик и поведение на днешния българин. // Литературен вестник, № 10–11, 14–27 март 1994, с. 1, 4.

Да не бъдем случайни минувачи в неслучайната си държава! : [Интервю]. // Век 21, № 10, 9–15 март 1994, с. 1, 9.

Епилозите на Тургенев. // Руска литературна класика : Лит. анализи : Сб. / Състав. Петко Троев. – София : Булвест 2000, 1994, с. 173–184.

Животът вред кипи... Шестдесет години от рождението на Кръстьо Куюмджиев. – Научното литературоведско творчество на Никола Георгиев. – Половин век от убийството на децата в с. Ястребино. // Летописи, 1994, № 1–2, с. 5–18.

„Който не е от някъде, той е от никъде“ : Интервю за народопсихологията на българина. // Земя, № 31, 14 февр. 1994, с. 5.

Литературата е в основата на всяко възпитание : Интервю с проф. д-р Тончо Жечев / Въпросите зададе Продрум Димов. // Пламък, 1994, № 7–8, с. 62–64.

Не хлебом едином .... : Интервю за ролята на православието в българското историческо развитие. // Литературен форум, № 16, 27 апр. – 3 май 1994, c. 1.

Неслято и неразделно : Бележки за романа на Николай Райнов „Между пустинята и живота“. // Култура, № 19, 13 май 1994, с. 1–2.

Отговори на въпроси, зададени ми в началото на 1994 г. / Въпроси на Бойко Пенчев и Георги Господинов. // Летописи, 1994, № 5–6, с. 5–18.

Примерът на Симеон Радев и Александър Балабанов. С два въпроса към автора на „Българският Великден“. // Летописи, 1994, № 7–8, с. 3–9.

Ратувам за по-свободно обучение по литература : [Интервю]. // Новинар, № 100, 8 юни 1994, с. 11.

Академик Георги Цанев и новата българска литература : 100 г. от рождението на големия лит. критик и историк. // Дума, № 233, 4 окт. 1995, с. 9.

Без откритост и полет към света съхнем на корена си и може би само торим почвата за по-добри времена, за други хора... : Интервюто взе Бойко Ламбовски. // Континент, № 5, 6 ян. 1995, с. 25.

Бележник на редактора. Димитър Кирков на 50 години. – Две думи за мемоарите на Уинстън Чърчил. – Ново чудо – богомилска естетика. – За кучетата и хората. – Бягство в Хималаите. – In memoriam. // Летописи, 1995, № 11–12, с. 4–20.

Германия и българите : [Есе]. // Летописи, 1995, № 1–2, с. 3–7.

Два празника : Слово, произнесено в БАН по случай 1120-год. на Осмия вселенски събор и 120-год. от Фермана за независима българска църква. // Култура, № 9, 3 март 1995, с. 7.

Два празника на българската църква и техният сегашен смисъл. 1120 г. от Осмия цариградски вселенски събор и 120 г. от учредяването на Българската екзархия. // Летописи, 1995, № 5–6, с. 3–16.

Историята на една история : Послеслов към шестото юбилейно издание на „Българският Великден или страстите български“. // Летописи, 1995, № 9–10, с. 4–10.

Критикът романист : Димитър Кирков на 50 г. // Литературен форум, № 34, 4–10 окт. 1995, с. 4.

Левски и Ботев : Из „Ненаписаната книга“, сценарий за предаването „Наблюдател“ на БНТ. // Литературен форум, № 14, 5–11 апр. 1995, с. 1, 3.

Не сме народ, не сме народ, а мърша... : Преди 120 г. поетът Петко Р. Славейков изрече : [Разговора води] Радко Трифонов. // Поглед, № 17, 29 апр. 1995, с. 4.

Ненаписаната книга. // Български писател, № 10, 6–13 март 1995, с. 9 ; № 11, с. 9.

Николай Райнов и неговият роман за Христа. // Летописи, 1995, № 11–12, с. 7–11.

От страх и безсилие Българската православна църква арогантно отказва папско посещение : С проф. д-р Тончо Жечев разговаря Ива Йолова. // Дневен труд, № 41, 17 февр. 1995, с. 9.

Отговор на въпросите на Бойко Ламбовски. // Летописи, 1995, № 3–4, с. 4–8.

По мярата на националната ни литература : (100 г. от рождението на Г. Цанев). // Литературен форум, № 35, 11 окт. 1995, с. 3.

Помен за Цветан Стоянов. // Литературен форум, № 13, 29 март – 4 апр. 1995, с. 4.

Поръчана изповед. // Език и литература, 1995, № 1, с. 4–8.

Също и в: Летописи, 1995, № 9–10, с. 4–10.

Последният летописец : Творчески портрет на писателя Георги Мишев. // Литературен форум, № 38, 1–7 ноем. 1995, с. 1.

Без промяна в БСП кризата ще се превърне в катастрофа : [Интервю на] Ива Йолова. // Дневен труд, № 338, 9 дек. 1996, с. 9.

Бележник на редактора : Празник не само на църквата (Слово в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“). – „Къща отвъд света“ на Георги Данаилов. // Летописи, 1996, № 9–10, с. 4–9.

Бележник на редактора : Слово за Радичков. – Сто и петдесет години на нашата селска черква. // Летописи, 1996, № 11–12, с. 4–8.

Бележник на редактора / Тончо Жечев отговори на въпроси на Кристина Патрашкова и Иван Митанов. – 100 години от рождението на Георги Цанев. – Последният летописец. Георги Мишев на 60 г. // Летописи, 1996, № 1–2, с. 4–18.

България няма дъно, винаги може да се слезе надолу : [С писателя] разговаря Ива Йолова. // Дневен труд, № 241, 3 септ. 1996, с. 9.

Дошло е време да снемем злобното историческо противопоставяне : 125 г. от първия Църковно-народен събор в Цариград. // Дневен труд, № 54, 24 февр. 1996, с. 6.

За „Дневник“ на Борис Делчев и тая книжка на „Летописи“. // Летописи, 1996, № 3–4, с. 4–13.

Каквито сме ние, такъв е и нашият език : Разговор на Венета Гаврилова. // Литературен форум, № 38, 1–7 март 1996, с. 1, 3.

Пенчо Славейков и българското общуване с немската литература – Хайнрих Хайне : По случай 130 г. от рождението на П. Славейков. // Летописи, 1996, № 7–8, с. 4–7.

Пророчества и дионисиевски бяс в прозата на Радичков. // Дневен труд, № 240, 2 септ. 1996, с. 7.

С Иван Пейчев на село. – Георги Караславов. // Летописи, 1996, № 5–6, с. 4–12.

Чиста и красива проза : [Предговор]. // Станева, Надежда. Страници от живота на един малък град. – София : Христо Ботев, 1996, с. 5–6.

Бащата [60 г. от смъртта на Димитър Подвързачов]. // 24 часа, № 323, 24 ноем. 1997, с. 12.

Българският апостол Павел [Климент Охридски]. // 24 часа, № 330, 1 дек. 1997, с. 10.

В България никой никого не бръсне : Интервю на Иван Матанов. // Стандарт news, № 1800, 22 септ. 1997, с. 7.

Васил Левски и Христо Ботев : По случай 160 г. от рождението на Апостола. // 24 часа, № 197, 21 юли 1997, с. 9.

Виковете и шепотите на Гиньо Ганев. // Ганев, Гиньо. Викове и шепот. – София : Сиела, 1997, с. 5–6.

Доверието : Бележки върху книгата на Франсис Фукуяма „Доверие“. // 24 часа, № 337, 8 дек. 1997, с. 12.

Дойде ли мършавата година? : [Полит. есе]. // 24 часа, № 351, 22 дек. 1997, с. 13.

За книгата на д-р Чочев. // Чочев, Райко Хр. Панагюрище мое : Очерци. – [София] : Военно издателство, 1997, с. 7–8.

Изпитваме нормални чувства и към дядо Иван, и към чичо Сам : Време е да изградим нова национална общност. // 24 часа, № 266, 15 ноем. 1997, с. 10.

Ние и албанците преживяваме най-безплодния преходен период : Интервю на Ива Йолова. // Дневен труд, № 163, 17 юни 1997, с. 11.

Нови основи за просперитета : [Полит. есе]. // 24 часа, № 344, 15 дек. 1997, с. 10.

П. Р. Славейков днес : Слово при откриване паметника на П. Р. Славейков в Трявна. // Литературен форум, № 35, 11–17 ноем. 1997, с. 5.

Петербургският мъдрец и България : (90 г. от рождението на Дмитрий С. Лихачов). // 24 часа, № 82, 24 март 1997, с. 9.

Подвигът на Св. Йоан Златоуст. // 24 часа, № 309, 10 ноем. 1997, с. 9.

Преди да се роди Бай Ганьо, се е родило отрицанието му Алеко : Разговора води Десислава Славова. // Демокрация, № 258, 24 септ. 1997, с. 12.

Романът на Института за литература. : Разговора води Биляна Курташева // Литературна мисъл, 1997/1998, № 1, с. 5–15.

Той създава една вселенска суматоха [За Й. Радичков]. // 24 часа, № 292, 24 окт. 1997, с. 13.

Уроците на дяда Петка [Славейков]. // 24 часа, № 302, 3 ноем. 1997, с. 12.

Ще я има ли литературата? // Труд, № 242, 4 септ. 1997, с. 15, 16.

БНТ – агонията предстои. // 24 часа, № 250, 15 септ. 1998, с. 9.

Години садим рози, а събираме тръни : Интервю на Соня Димитрова. // Стандарт news, № 2191, 4 ноем. 1998, с. 7.

Иде краят на българския Великден : Интервю на Диана Кънчева. // Монитор, № 47, 20 ноем. 1998, с. 14.

Идеята за неутралитет [на България] е проиграна : Интервю на Иван Матанов. // Стандарт news, № 1967, 18 март 1998, с. 7.

Нашата църква е потънала в обрядност и мънкане под нос. : Разговор със Стефан Джамбазов // Демокрация, № 263, 3 окт. 1998, с. 6.

Нямат край страстите български : Коварствата на политиката разяждат църквата ни. // 24 часа, № 105, 21 апр. 1998, с. 9.

Освобождението [120 г. от Освободителната война]. // 24 часа, № 56, 1 март 1998, с. 9.

Поет на нощта и смъртта : 120 г. от рождението на П. К. Яворов. // 24 часа, № 9, 13 ян. 1998, с. 24.

Византийският комплекс на Балканите : С проф. Тончо Жечев разговаря Милена Димитрова. // Съвременник, 1999, № 3, с. 458–465.

Йордан Радичков и ние : Авторът на „Суматоха“, „Барутен буквар“, „Свирепо настроение“ празнува 70 г. утре. // Дневен труд, № 290, 23 окт. 1999, с. 22.

Консерватизмът – гаранция за психическо здраве на нацията. – „Народ, който радостно се разделя със своето минало, е обречен на тъжно бъдеще“. // Ние, № 5, 1999, с. 25–26.

Културата лесно не се убива : Интервю на Стефка Димова. // Кеш, № 3, 21–27 ян. 1999, с. 28.

Литературата е цвете на бунището на историята. // Стандарт news, № 2413, 5 юли 1999, с. 7.

Национализмът [на Балканите] е лудост : Интервю на Милена Тодорова. // 168 часа, № 20, 21–27 май 1999, с. 10.

Никакви химери не струват и един човешки живот : [Предговор]. // Книга с автограф : Интервюта на Георги Грозев с авторите от поредица „Балкани“. – София : Балкани, 1999, с. 61–67.

Оставям тоя свят по-лош, отколкото го заварих : С Тончо Жечев [по повод 70-год. му] разговаря Ива Йолова. // Дневен труд, № 176, 2 юли 1999, с. 9.

Подивяваме в края на века : С Тончо Жечев разговаря Ива Йолова. // Дневен труд, № 282, 15 окт. 1999, с. 9.

Православието не е секта, разделяща Изтока от Запада : С Тончо Жечев разговаря Ива Йолова. // Дневен труд, № 97, 9 апр. 1999, с. 22.

Пушкин и българите : 200 г. от рождението на руския гений. // Дневен труд, № 146, 1 юни 1999, с. 16.

Словото олекна, важни са парите, а не мислите : Интервю на Ива Николова. // Сега, № 153, 5 юли 1999, с. 13.

Уморен съм. Две революции са много за един живот : Интервю на Кристина Патрашкова. // Монитор, № 261, 11 ноем. 1999, с. 16.

Предговор. // Дебелянов, Димчо. Лирика. – Велико Търново : Слово, 2000, с. 5–29. – (Малка ученическа библиотека)

Слово за Яворов. // [Сто и двадесет] 120 години Пейо Яворов : Междунар. научна конф., София, 29–31 окт. 1998. – София : Междунар. фонд. Европ. форум, 2000, с. 15–17.

Утопии не рисувайте : Разговор в редакцията през 1990 г. // Родна реч, 2000, № 1–2, с. 52–54.

Левски и бесовете. // Народ, № 32, 16–22 февр. 2001, с. 20.

Вместо предговор : Из „Митът за Одисей“. // За Васил Лолов / Състав. Иван Везнев ; [Предг. Тончо Жечев]. – София : Работилница за книжнина „Васил Станилов“, 2002, с. 7–8.

Дълг пред делото на Елин Пелин. // Елин Пелин. Под манастирската лоза / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 311–314.

Мечтаните брегове : Фрагменти от непубликуван разговор с Тончо Жечев. // Литературен вестник, № 28, 14–20 юли 2004, с. 3.

Нова народна епопея. Димитър Талев. // Талев, Димитър. Илинден / Състав. Иван Гранитски. – [14. изд.]. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 829–845.

Романистът Димитър Талев. // Талев, Димитър. Гласовете ви чувам. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 626–633.

Участта човешка у Емилиян Станев. // Станев, Емилиян. Крадецът на праскови. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 509–518.

Антон Страшимиров. // Страшимиров, Антон. Хоро / Състав. Андрей Андреев. – София : Захарий Стоянов, 2005, с. 521–532.

Никола Фурнаджиев. // Фурнаджиев, Никола. Пролетен вятър : Поезия и проза – София : Захарий Стоянов, 2006, с. 412–446.

Духът на отрицанието в нашата история. // Новият Пулс, № 2, 23 ян. –5 февр. 2006, с. 2.

Завещанието на Димитър Димов. // Димов, Димитър. Поручик Бенц / Състав. Андрей Андреев. – [4. изд.]. – София : Захарий Стоянов, 2006, с. 277–283. – (Поредица Българска класика)

Светът на Яворов. // Везни, 2006, № 2, с. 225–240.

Критическата драма на Владимир Василев. // Василев, Владимир. Пантеисти и маниаци / Състав. Андрей Андреев. – София : Захарий Стоянов, 2008, с. 654–663.

Иван Хаджийски и ние. // Хаджийски, Иван. Моралната карта на България. – София : Захарий Стоянов, 2008, с. 667–687.

Думи за Йордан Радичков. // Радичков, Йордан. Свирепо настроение. – София : Христо Ботев, 2008.

Цветан Стоянов и неговата последна книга. // Стоянов, Цветан. Геният и неговият наставник. – [София] : Рива, 2016, с. 7–16.

Съставител, редактор

Заимов, Стоян. Атанас Узунов и Тракийското съзаклятие : Из „Миналото“ : Очерки и спомени из деятелността на бълг. тайни револ. к-ти от 1869-1877 г. / Подбор, ред., [с предг.] Тончо Жечев ; [С послесл.] Светла Гюрова. – София : Нар. младеж, 1968. – 560 с., 4 л. : портр, ил. – (Библиотека България в образи ; 5. Книги за видни българи)

Образът на комуниста в съвременната българска литература : [Сб. статии] / Под ред. на Ефрем Карамфилов, Тончо Жечев. – София : БАН, 1972. – 309 с.

Симидов, Филип Прочутият Филип Тотю войвода : Романизована биогр. / Подб., обраб. Тончо Жечев. – 2. изд. – София : ОФ, 1972. – 428 с.

Славейков, Петко Р. Избрани творби / Подб., ред., комент. и предг. Тончо Жечев. – София : Бълг. писател, 1972. – 292 с. – (Библиотека за ученика)

2. изд. 1973; 3. изд. 1973; 4. изд. 1975; 5. изд. 1976; 6. изд. 1977; 7. изд. 1978; 8. изд. 1981; 9. изд. 1984; 10. изд. 1989.


Един ден от младостта : Участници в партизанското движение споделят преживяванията си от най-вълнуващия ден от борбата : Партизански спомени / Състав. Тончо Жечев и др. – София : Нар. младеж, 1973. – 375 с. – (Избрани партизански спомени)

Икономов, Тодор. Мемоари / Подб., ред. Тончо Жечев. – София : Бълг. писател, 1973. – 644 с. – (Библиотека Български мемоари)

Септември 1923 и българската литература : [Сб. статии] / Подб., ред. Тончо Жечев, Иван Сарандев. – София : Бълг. писател, 1973. – 447 с., 6 л. : факс.

Димитър Талев, Светослав Минков и Димитър Димов в спомените на съвременниците си / Ред. Т. Жечев и др. – София : Бълг. писател, 1974. – 756 с. – (Библиотека Литературни мемоари)

Народът въстана : Докум.-худож. сб. посветен на 50-год. от Септемврийското въстание - 1923 / Състав. и ред. Тончо Жечев. – София : Партиздат, 1973.– 455 с.

2. доп. изд. 1983.


Яворов, Пейо К. Събрани съчинения : В 5 т. Т 1–5. – София : Бълг. писател, 1977–1979.

Т. 2. Гоце Делчев ; Хайдушки копнения : Спомени от Македония 1902–1903 / Под ред. на . Тончо Жечев и др. – 287 с. : с факс., 4 л. портр.


Проблеми на новата българска литература: Сб. в чест на 80-год. на акад. Георги Цанев / Ред. кол. П. Динеков и др. – София : БАН, 1978. – 356 с., 1 л. : портр.

Други ред.: Т. Жечев, Б. Ничев, Л. Стаматов. - Изд. на БАН. Институт за литература.


Каранов, Ефрем. Спомени / Ред. колегия Христо Дудевски и др. ; Бел. и коментар Никола Ферманджиев. – София : ОФ, 1979. – 88 с., 8 л. портр., ил.

Други ред. : Н. Жечев, Т. Жечев, Д. Леков, Т. Рангелов.


Никола Вапцаров : К 70-летию со дня рождения : Междунар. науч. конф. 6–7 дек. 1979 г. : Докл. и выступления / Състав. и ред. Тончо Жечев и др. ; [Прев. от бълг.]. – София : София-пресс, 1981. – 216 с.

Никола Вапцаров : 70 г. от рождението му : Междунар. науч. конф. София, 6–7 дек. 1979 г. : Докл., изказвания / Състав. и ред. Тончо Жечев и др. – София : София-прес, 1981. – 220 с.

Nikola Vaptsarovb>. 70-th birth anniversary : Irtern. scholarly conf., Sofia, Dec. 6 and 7. 1979 : Reports and statements / Comp. and ed. by Toncho Zhechev и др. ; Transl. [от бълг. на англ. ез.] J. Pashova и др. – [София] : Sofia-Press, 1981. – 212 с.

Фурнаджиев, Никола. Пролетен вятър : Стихове / Подбор и ред. Тончо Жечев, Иван Динков. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1981. – 175 с. : с ил.

Литературознание и фолклористика : [Сб. статии] в чест на 70-год. на акад. Петър Динеков / Ред. кол. Атанас Стойков – отг. ред. и др. ; [С предг. от Стефана Стойкова и др.]. – София : БАН, 1983. – 492 с. : с ил., ноти, факс., 1 л. портр.

Други ред. : Л. Грашева, Т. Жечев, Т. Ив. Живков, Д. Леков ; Други авт. на предг. : Л. Грашева, Д. Леков, М. Цанева. – Изд. на БАН. Инст. за фолклор. Инст. за лит.


Табаков, Симеон. Опит за история на град Сливен : В 3 т. / Ред. кол. Тончо Жечев – отг. ред. и др. – София : ОФ, 1986.

Други ред. : П. Ангелов, М. Велева, В. Дечев, Ил. Тодоров


Изгнаничеството : Драма и мотивация : Завръщането на съвр. слав. емигрантски лит. у дома / Състав. Магда Карабелова ; Ред. кол. Тончо Жечев и др. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов : Карина М, 1996. – 278 с.

Оноре дьо Балзак : [Избрани мисли] / Състав. Кирил Найденов ; Под ред. [и предг.] на Тончо Жечев. – София : Родина, 1996. – 184 с. – (Библиотека Безсмъртни мисли ; 1)

Литературни анкети. – София : БАН и др., 1977–.

Ред. кол.: Г. Цанев, Ст. Каролев, Т. Жечев, Ив. Цветков, Ив. Сарандев.


Дебелянов, Димчо. Лирика / Предг., състав. и прил. Тончо Жечев. – В. Търново : Слово, 2000 (В. Търново : Абагар АД). – 156 с. – (Малка ученическа библиотека)

120 години Пейо Яворов 1878–1998 : Сб. от Междунар. науч. конф., София, 29–30.10.1998 г. / Ред. кол. Тончо Жечев и др. – София : Междунар. фонд. Европ. форум, 2000. – 702 с.


Съставил библиографията Аделина Германова