Александър Балабанов

Александър Балабанов

Роден: Щип, Македония, 18.01.1879

Починал: София, 30.11.1955

Речник

Книги

Бурени : [Отпеч.]. б. г.

Джобен англо-български речник / Ал. Балабанов, Р. Русев. – София : Книж. Ив. х. Николов, 1908.
2. изд. 1943; 3. разш. изд. 1946, 4. изд. 1991 – фототип. изд.

На почивка : [Сборник фейлетони]. – София : книж. Ив. х. Николов, 1910. – 99 с.
По желание на авт. кн. не е разпространена.

Eволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период. – София : Царска придв. печ., 1911. – 129 с.

История на класическата литература. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1914. – 255 с.
2. прераб. изд. 1917 ; 3. изд. 1931.

Облакът като мотив в поезията : (Лит. студия) : [Отпеч.]. 1914.

Мястото на българската литература. – София, 1930.
2. изд. 2006.

Александър Балабанов : Из един живот 1898–1934. [Сборник по случай 35 години литературна, обществена и научна дейност]. – София : Държавна печатница, 1934. – 595 с.

Първи отдел. От Александър Балабанов. 1898–1934. – с. 1–467.

Втори отдел. За Александър Балабанов : Човекът и писателят. – с. 471–588.

Любов и поезия : Лит.-истор. студии. – София : Хемус, 1939. – 204 с.

Студии, статии, рецензии, спомени : [Т.] 1 / Под ред. [с предг.] на Тодор Боров. – София : Бълг. писател, 1973. – 692 с.

Студии, статии, пътеписи, писма : [Т.] 2: – София : Бълг. писател, 1973. – 671 с.

И аз на тоя свят : Автобиогр. повест / Ред. [с послесл.] Тодор Боров. – София : Отечество, 1979. – 272 с. : с ил.
2. изд. 1985 с подзагл. Спомени от разни времена.

Писма : Александър Балабанов до Димитър Бобошевски / Подб., послесл. и бел. Александър Пиндиков. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 284 с. – (Библиотека Архив).

Сол и пипер : Афоризми / Александър Балабанов ; Златни искри на скръбта : Афоризми / Яна Язова. – Състав. и разчете по авт. ръкоп. Петър Величков. – София : Изток-Запад, 2003. – 256 с. : с факс., ил.

Апология на българското : Спомени за себе си и размишления за българската литература ; Балканският хитрец : Роман. – София : ИК Синева, 2006. – 239 с. (Библиотека Българска памет).

Публикации в периодични издания и в сборници

Към г. Пенчо Славейков. // Народни права, Год. IХ, 1899, № 79, с. 2.

Стихотворения. // Общо дело, Год. II, 1902, № 19, с. 299–300.

Гръцка граматика от Георги Димитров : [Рец.]. // Пряпорец, Год. VI, № 81, 1902, с. 2–3.

Антон Павлович Чехов. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 3–5.

Гете. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 67–73.

Гюргя Самовила : На П. Ю. Тодоров. // Пряпорец, Год. VII, № 54, 1904, с. 2–3.

Ибсен : [Статия]. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 10–13.

Идилиите на П. Ю. Тодоров. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 203–207.

Критици и критикувани : [Д-р Кръстев и Ст. Михайловски]. // Пряпорец, Год. VII, № 112, 1904, с. 4.

Охрид-син (Охридско езеро) : [Стихотворение]. // Българан, Год. I, № 31,1904–05, с. 4.

Полска роза от Гете : [Стихотворение]. // Българан, Год. I, № 26,1904–1905, с. 6.
Подписано – Grethen.

Хайнрих Хайне : [Статия]. // Библиотека, Год. III, № 1, с. 74–76.

Хамлет и Шекспир : [Статия]. // Пряпорец, Год. VII, № 50, 1904, с. 2–3.

Хенрих Сенкевич : [Статия]. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 6–9.

Шекспир : [Статия]. // Библиотека, Год. III, 1904, № 1, с. 139–148.

Адолф фон Менцел : [Статия]. // Библиотека, Год. III, 1904, № 8, с. 332–341.

Дрямка : [Стихотворение]. // Българан, Год. II, № 51, 1905, с. 2.

В изток алена мъгла : [Стихотворение]. // Македонски преглед, Год. I, 1905, № 4, с. 29.

Върбата : [Стихотворение]. // Македонски преглед, Год. I, 1905, № 2, с. 10.

Ал. Дюма син. „Дамата с камелиите“, драма в пет действия : [Рец.]. // Художник, Год. I, 1905, № 5, с. 15.

Дамските портрети на Ж. Болдини (По К. Мюлер). // Художник, Год. I, 1905–1906, № 6–7, с. 11.

Ибсен : Фантазия. // Художник, Год. I, 1905, № 19–20, с. 3.

Изидора Дънкан. // Библиотека, Год. III, 1904, № 7, с. 294.

Към нашите картини : [Рецензии и отзиви]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 8, с. 31.

Няма тъга : [Стихотворение]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 1, с. 20.

„Пепел от цигарите ми“ от Елин Пелин : [Рец.]. // Пряпорец, Год. VIII, № 31, 1905, с. 2–3.

Положението на жената в стара Гърция. // Пряпорец, Год. VII, № 21, 1905, с. 2–3.

„Призраци“. Драма в три действия от Х. Ибсен : [Рец.]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 3, с. 26–29

Съвременната българска лирика. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 6–7, с. 15–19.

Такива сте! : Афоризми. // Българан, Год. II, № 79, 1905, с. 4.

Театрална хроника. 25 V 1908. Свободен театър. „Краят на Содом“, драма от Х. Зудерман. // Художник, Год. І, 1905, № 17–18, с. 32.

Театър : [Статия]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 6–7, с. 15–19.

Янко Биненбаум : [Рец.]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 19–20, с. 28.

За Ботева : [Статия]. // Пряпорец, Год. IХ, № 7, 1906, с. 2–3.

Густав Фалке : [Статия]. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 6, с. 31.

Моят превод на Фауста : Отговор. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 4–5, с. 54–62.

Йенс Петер Якобсен : Характеристика. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 1, с. 22–23.

Старогръцката драма : [Статия]. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 4–5, с. 45–48.

Съвременната българска лирика : [Статия]. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 3, с. 24–28.

По въпроса за операта. Една анкета. // Гражданин, Год. I, 1907, № 38, с. 3.

Старогръцката лирика. I. Класически период. // Художник, Год. II, 1907, № 9–10, с. 11–29.

„Юлий Цезар“, трагедия от Шекспир : [Рец.]. // Време, Год. I, № 71, 13 март 1908, с. 1–3.

„Зидари“, драма от П. Ю. Тодоров : [Рец.]. // Време, Год. I, № 34, 5 февр. 1908, с. 2.

Нови драми : [Бележка]. // Време, Год. I, № 40, 11 февр. 1908, с. 1.

Руската трупа : [Бележка]. // Време, Год. I, № 138, 26 май. 1908, с. 3.

Забележки към законопроекта за университета : [Статия]. // Време, Год. I, № 280, 21 окт. 1908, с. 1–2.

За Народната библиотека : [Статия]. // Време, Год. I, № 288, 30 окт. 1908, с. 1–2.

Български старини из Македония, събрани от Йордан Иванов : [Рец.]. // Време, Год. I, № 301, 13 ноем. 1908, с. 1–2.

Swinburne : [Съобщение]. // Време, Год. I, № 306, 18 ноем. 1908, с. 1.

Редакционна бележка за Ст. Михайловски. // Време, Год. I, № 240, 10 септ. 1908, с. 1.

Културно единство, двуседмичен обществено-литературен журнал. Солун : [Рец.]. // Време, Год. I, № 271, 12 окт. 1908, с. 1.

„Зидари“ (Някои впечатления). // Време, Год. I, № 334, 17 дек. 1908, с. 1–2.

Невежество и недобросъвестност в Народния театър : [Статия]. // Време, Год. I, № 44, 15 февр. 1908, с. 2.

Глупци или шарлатани : [Отговор]. // Време, Год. I, № 45, 16 февр. 1908, с. 1.

„Лес“, комедия от Островски : [Критика]. // Време, Год. I, № 41, 12 февр. 1908, с. 2.

Всеволод Гаршин : [Статия]. // Художник, Год. III, 1909, № 1–2, с. 34–35.

Гнило общество, роман от Октав Мирбо : [Рец.]. // Време, Год. II, № 389, 17 февр. 1909, с. 1.

Еволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период : Лит. студии. // Годишник на СУ, Год. VI, 1909–1910, с. 1–129;

Едгар По : [Статия]. // Време, Год. II, № 351, 7 ян. 1909, с. 1–2.

Имената на улиците в София : [Статия]. // Време, Год. II, № 394, 22 февр. 1909, с. 1.

Мисли върху театъра. // Художник, Год. III, 1909, № 4, с. 22–26.

Младост, драма от Макс Холбе. : [Рец.]. // Време, Год. II, № 381, 8 февр. 1909, с. 1–2.

На озлобените анонимни писачи : [Статия]. // Време, Год. II, № 625–627, 22–24 окт. 1909.

„Псетата“, 4-актна пиеса от H. G. Lecca : [Рец.]. // Време, Год. II, № 411, 11 март 1909, с. 1–2.

Шекспир и Толстой : [Статия]. // Художник, Год. III, 1909, № 3, с. 30–31.

Антихристи : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 74, 1910, с. 1.

Бедните поети : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 46, 1910, с. 1.

Две културни огнища на млада България : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 35, 1910, с. 1.

Древна и модерна тъга : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 52,1910, с. 1.

Еволюция на мотивите в гръцката поезия през класическия период : [Лит. студия]. // Годишник на СУ, Год. VII, 1910–1911, с. 1–40.

„Един поглед върху България“ : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 166,1910, с. 1.

Еднокнижниците : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 206,1910, с. 1.

За жените : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 32,1910, с. 1.

За моженето : [Рец. за П. Славейков]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 31,1910, с. 1.

За турските думи : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 69,1910, с. 1.

Завист, протестантство, злоба, кощунство – dal capo al fine. // Пряпорец, Год. ХIII, № 106, 1910, с. 1.

Задачата към младите : (Един позив към младите). // Пряпорец, Год. ХIII, № 213, 1910, с. 1–2.

Мисли върху нашия театър. : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 291,1910, с. 3.

Модерната инквизиция : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 41,1910, с. 1.

Мъртвите и живите : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, 1910, № 184, с. 1; № 185, с. 1–2; № 186, с. 1; № 192, с. 1.

На гарата : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 196, 1910, с. 1.

Нашите вестникари : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 103, 1910, с. 1–2.

Научно : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 90, 1910, с. 1.

Нещастието на науката : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 79, 1910, с. 1.

Ние : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 189, 1910, с. 1.

Новата метода за новите езици : [Из рапорта на един главен инспектор]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 171, 1910, с. 1–2.

Песента : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 52, 1910, с. 1.

Саломе ; Искри ; Няма тъга ; Хисаря ; Дрямка ; На улицата ; Моето сърдце : [Стихове]. // Българска антология : Нашата поезия от Вазова насам / Състав. Д. Подвързачов, Д. Дебелянов. 1910, с. 184–189.

„Сирена“ : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХIII, № 57, 1910, с. 1.

Скандалът с евангелието : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIII, 1910, № 96, с. 1–2; № 97, с. 1; № 98, с. 1.

Художествени мотиви у Ботева : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХIII, 1910, № 87, с. 1; № 88, с. 1.

Бележки към българската антология [на Д. Подвързачов и Д. Дебелянов]. // Пряпорец, Год. ХIV, 1911, № 10, с. 1; № 11, с. 1–2; № 13, с. 1–2; № 14, с. 1–2; № 16, с. 1–2; № 17, с. 1–2; № 21, с. 1–2.

„В полите на Витоша“, драма от П. К. Яворов : [Рец.] // Ден, Год. VIII, 1911, № 2606–2608, с. 1.

Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период : Литературноисторически студии. // Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, 6, с. 1–129.

Едно събитие в българската лексикография. // Пряпорец, Год. ХIV, № 12, 1911, с. 1.

„Змейова сватба“, драма от П. Ю. Тодоров : [Рец.] // Утро (София), Год. I, № 81, 24 апр. 1911, с. 2.

Карикатурна България : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIV, № 15, 1911, с. 1.

Професионалното образование : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХIV, № 40, 1911, с. 1–2.

На морския бряг под сутренния зной на пролетта. // Пряпорец, Год. ХIV, № 23, 1911, с. 1–2.

Класическа култура. // Училищен преглед, Год. ХVII, 1912, № 7–8, с. 381.

Много просто [За Ал. Божинов]. // Смях, Год. II, 1912, № 58, с. 2.

Война и песен. // Демократически календар за 1914 г. – София, 1913.

Героят и неговите противници : [Статия]. // Мир, Год. ХIХ, № 3939, с. 1.

Еволюция на мотивите в гръцката поезия в класическия период. Литературноисторически студии : [Продължение]. // Годишник на Софийския университет, Историко-филологически факултет, 7, с. 1–40.

Българката като лирически поет : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХVII, № 102, 1914, с. 1.

Истината за П. К. Яворов : [Статия]. // Утро, № 1355, 30 окт. 1914, с. 4; № 1356–1358, с. 1.

Кой отвори новото българско време? : [Статия]. // Отечество, Год. I, 1914, № 2, с. 18–30.

„Мак“, стихосбирка от Т. Траянов: Б. Савов, Т. Христов и др. // Пряпорец, Год. ХVII, № 116, 1914, с. 1–2.

„Мъжемразка“, комедия от Ст. Л. Костов : [Рец.]. // Слово, № 72, 1914, с. 1.

Нашата обетована земя : [Статия]. // Слово, № 22, 1914, с. 1.

Облакът като мотив в поезията. // Училищен преглед, Год. ХVIII, 1914, № 7, с. 477.

Праздникът на българската младеж [по случай Ботевите тържества]. // Съвременна илюстрация, Год. III, 1914, № 4, с. 3–5.

Проза в стихове [Ст. Чилингиров] : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХVII, № 84, 1914, с. 1–2.

Сол и пипер. // Пряпорец, Год. ХVII, № 98, 1914, с. 1.

Учителят на българския войник [Хр. Ботев] : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХVII, № 110, 1914, с. 1.

Яворов : [Статия]. // Отечество, Год. I, 1914, № 5, с. 116–117.

Празникът на българската младеж. // Съвременна илюстрация : Месечно списание за литература, наука, изкуство и обществен живот, 1914–1915, № 3, с. 3–5.

Епохата на Любомир Бобевски : [Статия]. // Пряпорец, № 223, 1916, с. 1.

Из Германия : [Статия]. // Пряпорец, 1916, № 26, с. 1; № 29, с. 1; № 30, с. 1; № 33, с. 1–2; № 64, с. 1; № 65, с. 1; № 68, с. 1; № 69, с. 1; № 70, с. 1; № 73, с. 1.

Петко Ю. Тодоров : (На прощаване). // Пряпорец, № 38, 1916, с. 1.

Родна мода : [Статия]. // Пряпорец, № 167, 1916, с. 1–2.

Из похода на една бригада : [Рец.]. // Пряпорец, № 157, 1917,  с. 1.

Маджарска библиотека. // Маджарски вести, Год. II, 1918, № 20.

Шекспир и Толстой. // Знание и труд, Год. I, 1918, № 4, с. 17–20.

Отговори по предприетата анкета. // Обществена обнова, Год. I, 1919–1920, № 10, с. 479–487.

Рими : [Спомен]. // Яворов споменик : П. К. Яворов 1877–1914 : По случай 5 г. от смъртта му. – София, 1919, с. 9–11.

Български театър : [Статия]. // Демократия, Год. I, 1920, № 6, с. 14–16.

Галерията на живота : [За разказа „Драма“ от А. Чехов]. // Зора, Год. II, № 441, 1920, с. 1.

От чужди по-чужди : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 20, 21 май 1920, с. 1.

Списания и списатели : [Статия]. // Огнище, Год. II, 1920, № 1, с. 1–16.

Английски поети на български : [За преводи на Г. Минев]. // Развигор, Год. I, № 3, 23 ян. 1921, с. 3.

Апология на плагиата. // Развигор, Год. I, № 5, 6 февр. 1921, с. 2–3.

Български стих : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 18, 7 май 1921, с. 1.

Българският език : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 5, 6 февр. 1921, с. 1–2.

Двадесет и пет години след Верлен : [Спомен]. // Развигор, Год. I, № 4, 30 ян. 1921, с. 2.

Дилетанти и дилетанти. // Развигор, Год. I, № 23, 11 юни 1921, с. 1.

Едип цар : [Рец.]. // Развигор, Год. I, № 8, 26 февр. 1921, с. 3.

За в живота...: На Кръстю Сарафов. // Развигор, Год. I, № 77, 20 февр. 1921, с. 1.

За трепетликата, непечатаната идилия от П. Ю. Тодоров „Песента от бяла Бога“. // Развигор, Год. I, № 6, 14 февр. 1921, с. 2.

Задачите на нашата литературна критика. // Развигор, Год. I, № 19, 14 май 1921, с. 1.

„Златната книга“ от Ал. Божинов. // Развигор, Год. I, № 50, 20 дек. 1921, с. 3.

Из глъбини : (Животът на един писар) : [Спомен]. // Развигор, Год. I, № 9, 1921, с. 1–2.

Из живота на П. К. Стойчев. // В чест на артиста П. К. Стойчев : По случай 25-годишната му сценична дейност. – София, 1921, с. 2–4.

Из моя път. // Развигор, Год. I, № 25, 25 юни 1921, с. 1–2.

Из поезията на Елин Пелин : [Статия]. // Демократия, Год. II, 1921, № 4, с. 65–67.
Също и в: Елин Пелин : Сборник : 2. апр. 1922 / Под ред. на Ал. Балабанов. – София : Печ. Право, 1922, с. 21–26 ; Мир, Год. ХХVIII, № 6575, 1922, с. 1; Ново знаме, Год. II, 1922, № 2, с. 127; Литературен фронт, Год. V, № 33, 1949, с. 2 ; Елин Пелин в българската критика / Състав. и ред. Петър Пондев. – София : Бълг. писател, 1977, с. 77–82 ; Българска литературна критика / Състав. В. Чернокожев, Р. Чернокожева. – В. Търново : Слово, 2000, с. 334–339.

Към размишленията на Фолкелта. // Развигор, Год. I, № 35, 3 септ. 1921, с. 2.

Литература и живот : [Статия]. // Демократия, Год. II, 1921, № 12, с. 16–17.

Народен дух : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 17, 9 апр. 1921, с. 1.

Нашата публика : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 47, 26 ноем 1921, с. 1.

Нашите задачи : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 1, 6 ян. 1921, с. 1.

От злоба към обич : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 24, 19 юни 1921, с. 1.

П. Ю. Тодоров † 14.II.1916 : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХХIII, № 33, 1921, с. 2.

Пет години след Петко Тодоров. // Развигор, Год. I, № 6, 14 февр. 1921, с. 2.

Писатели и читатели : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 7, 20 февр. 1921, с. 1.

Поезия без живот : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 36, 10 септ. 1921, с. 1.

Поетът [За Хр. Ботев]. // Развигор, Год. I, № 21, 27 май 1921, с. 2.

Поради -ът-а. // Развигор, Год. I, № 6, 14 февр. 1921, с. 3.

Правописният хаос. // Развигор, Год. I, № 13, 2 апр. 1921, с. 1.

Против българската реч : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 15, 16 апр. 1921, с. 1.

Първата драма – от първия актьор. // Демократия, Год. I, 1921, № 17, с. 16–18.

Реверанси : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 16, 23 апр. 1921, с. 3–4.

„Разпри“ по повод писмо до ред. на „Развигор“ от Гео Милев : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 2, 16 ян. 1921, с. 2–3.

Самият : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 17, 30 апр. 1921, с. 1.

Самоглези : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 50, 20 дек. 1921, с. 1–2.

Светлини в леса : [Предговор]. // Вечеров, Методи. Светлини в леса : Стихове. – София : Изд. Тодор Л. Клисаров, 1921, III–IV.

[Статия] за Ив. Вазов. // Развигор, Год. I, № 39, 28 септ. 1921, с. 1.

Страх и съдба : [Очерк]. // Развигор, Год. I, № 2, 16 ян. 1921, с. 1–2.

Фрази за простаците. // Развигор, Год. I, № 16, 23 апр. 1921, с. 1.

Херой и симбол вместо герой и символ и други подобни недоразумения. // Развигор, Год. I, № 7, 20 февр. 1921, с. 3.

Хр. Ботев като поет : [Статия]. // Мир, Год. ХХVII, № 6297, 1921, с. 1.

Чуждото и своето : [Статия]. // Развигор, Год. I, № 49, 10 дек. 1921, с. 1.

Щурецът : (Животът на един нечут поет). // Развигор, Год. I, № 22, 4 юни 1921, с. 1–2.

Античният мир в нашия сегашен живот : [Статия]. // Пролом, Год. I, 1922, № 19–20, с. 579–588.

Аристотелевата поетика : [Статия]. // Пролом, Год. I, 1922, № 7–8, с. 232–237.

Афоризмите : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 63, 22 апр. 1922, с. 1.

Български псевдоними. // Развигор, Год. II, № 65, 6 май 1922, с. 4.

Българските писания пред войната : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 85, 30 септ. 1922, с. 4.

Българските писания след войната : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 83, 9 септ. 1922, с. 1–2.

Великденски мисли : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 62, 15 септ. 1922, с. 1.

Вместо предговор. // Елин Пелин : Сборник : 2. апр. 1922 / Под ред. на Ал. Балабанов. – София : Печ. Право, 1922, с. 9.

Градината на Петър Ежовски. // Развигор, Год. II, № 71, 24 юни 1922, с. 1–3.

Десетгодишнината от смъртта на Стриндберг. // Развигор, Год. II, № 73, 8 юли 1922, с. 1.

Държавната антология на Кирил Христов. // Развигор, Год. II, № 74, 15 юли 1922, с. 3.

Държавници и поети : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 67, 21 май 1922, с. 1.

Един класик на българската проза : [Статия]. // Пролом, Год. I, 1922, № 11–12, с. 365–372.

Елин Пелин – за 25-год. му литературна дейност : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 57, 11 март 1922, с. 1.

За поета. // Развигор, Год. II, № 75, 22 юни 1922, с. 1–3.

За мястото на Алеко Константинов в нашата литература : [Статия]. // Демократия, Год. II, 1922, № 14, с. 330–331.

За „Развигор“ : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 68, 3 юни 1922, с. 1.

Защо бе избягал Толстой от дома си. // Развигор, Год. II, № 91, 11 ноем. 1922, с. 1.

Иван Вазов : [Статия]. // Помен за Ивана Вазов : Сборник за траурните чествувания на народния поет от 22 до 28 септември 1921 год. / Състави Ст. Чилингиров. – София : Държавна печатница, 1922, с. 324–326.

Изложбата на Ал. Божинов : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХХIV,  № 135, 1922, с. 4.

Интелигенцията на държавната антология (на К. Христов). // Развигор, Год. II, № 75, 22 юли 1922, с. 4.

Кавказки поет – Н. Мазурковый : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 94, 1 дек. 1922, с. 3.

„Кво да е“. // Развигор, Год. II, № 79, 19 авг. 1922, с. 3.

Класиците в България (посветено на паметта на Илия П. Белковски). // Развигор, Год. II, № 86, 7 окт. 1922, с. 2.

Кой е Елин Пелин : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 65, 6 май 1922, с. 1.

Миризливи цветя : Провинциални картини. // Развигор, Год. II, № 84, 14 окт. 1922, с. 2–3.

Нашата литературна идилия : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 97, 22 дек. 1922, с. 1.

Отзвуци : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 77, 5 авг. 1922, с. 1–2.

Писател : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 54, 18 февр. 1922, с. 1.

Пламък и сняг. // Развигор, Год. II, № 60, 1 апр. 1922, с. 1.

По повод на един намек за плагиатство у П. П. Славейков. // Развигор, Год. II, № 99, 29 дек. 1922, с. 4.

По пътя към ревизията на нашата литература. // Развигор, Год. II, № 99, 29 дек. 1922, с. 1–2.

Ревизия на българската литература. // Развигор, Год. II, № 89, 28 окт. 1922, с. 1.

[Статия за Гьоте]. // Развигор, Год. II, № 61, 8 апр. 1922, с. 1.

Сухи напъни : За поезията на Кирил Христов. // Развигор, Год. II, № 73, 8 юли 1922, с. 4.

Университетът : [Статия]. // Развигор, Год. II, № 58, 18 март 1922, с. 1.

Български афоризми : [Статия]. // Пролом, Год. II, 1923, № 2–3, с. 59–67.

Все тия великденски мисли : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 112, 7 апр. 1923, с. 1–2.

Всякъде кипи – България спи... // Развигор, Год. III, № 120, 1 юни 1923, с. 1.

Вчера, днес и утре : [Рец. за книга на Й. Хербст]. // Развигор, Год. III, № 106, 24 февр. 1923, с. 2–3.

Герхард Хауптман : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 114, 21 апр. 1923, с. 1.

Жестокости, човещини и цинизми. // Развигор, Год. III, № 120, 1 юни 1923, с. 1–2.

Изключен : [Изложение от изключения Ал. Балабанов]. // Пряпорец, Год. ХIV,  № 56, 1923, с. 3.

Кой се интересува у нас от българската литература? // Слово, № 243, 5 февр. 1923.

На свобода : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 123, 23 юни 1923, с. 1.

Нашите писатели и политиката. // Развигор, Год. III, № 102, 25 ян. 1923, с. 1.

Последно изнудване : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 108, 10 февр. 1923, с. 1.

Произходът на литературната критика : Книжната критика както книжните пари. // Развигор, Год. III, № 113, 14 апр. 1923, с. 1–2.

Статия за Дора Габе. // Развигор, Год. III, № 105, 17 февр. 1923, с. 1–2.

Стогодишнината на Петьофи. // Развигор, Год. III, № 121, 9 юни 1923, с. 1–2.

Хехе : [Статия против Вл. Василев по повод статията му за Йовков]. // Развигор, Год. III, № 116, 6 май 1923, с. 1.

Чешка, югославска и българска литература. // Развигор, Год. III, № 111, 1 апр. 1923, с. 3.

Ал. Божинов като поет : [Статия]. // Александър Божинов : Сборник, изд. по случай 25-год. дейност на Александър Божинов, 5 юни 1924 г. – София, 1924, с. 43–47.

Апология на плагиата : [Статия за А. Франс]. // Развигор, Год. III, № 155, 25 окт. 1924.

Ботев и днешните : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 145, 1 юни 1924, с. 1.

Десет години от смъртта на Яворов. // Развигор, Год. III, № 156, 1 ноем.1924.

Джакомо Казанова : [Предговор]. // Казанова, Джакомо. Спомените на Джакомо Казанова / Прев. Драгомир Попов. – София, 1924, с. 3–4.

Езопови басни : [Предговор]. // Езопови басни / Прев. от старогр. Ал. Балабанов. – София : Акация, 1924, с. 5–6.
Също и в: Млечен път, 1924, № 5, с. 135.

Защо бяхме млъкнали. // Развигор, Год. III, № 125, 12 ян. 1924, с. 2.

Идилиите на Петко Тодоров : Бележка. // Развигор, Год. III, № 130, 16 февр. 1924, с. 3.

Латински Ботев : [Статия за преводите на Ботев от Крум Димитров]. // Развигор, Год. III, № 145, 1 юни 1924, с. 2.
Също и в: Хиперион, Год. V, 1926, № 5–6, с. 296–297.

Навсегда. – Да, это мы, мы были. – Искры. – Межа. – Хисара. – Мое сердце : [Стихове]. // Антологiя болгарской поэзии / Состав. А. М. Феодоров. – София, 1924, с. 90–95.

Необяснимо ми е : [Статия по повод арестуването на Ясенов]. // Развигор, Год. III, № 137, 5 апр. 1924, с. 1.

Пулсът на живота : [Статия]. // Развигор, Год. III, № 130, 16 февр. 1924, с. 1.

Рими : [Спомен за Яворов]. // Развигор, Год. III, № 156, 1 ноем.1924.

Рицарите на човешкия дух и молците му. // Развигор, Год. III, № 141, 3 май 1924, с. 3–4.

100 години от смъртта на Байрон. // Развигор, Год. III, № 139, 19 апр. 1924, с. 1–2.

Търгашеството в книжнината : [Против „Нов път“ на Г. Бакалов]. // Развигор, Год. III, № 142, 10 май 1924, с. 4.

Български театър : [Очерк]. // Комедия, Год. II, 1925, № 56, с. 1.

В ноктите на скръбта : [За Леопарди]. // Развигор, Год. V, № 195, 15 ноем. 1925.

От Помпей до Непал. // Развигор, Год. V, № 198, 6 дек. 1925.

Ботев и ония, които го издават... : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 30, 1926.

Десет години след Петко Тодоров. // Развигор, Год. V, № 207, 14 февр. 1926.

11 заповед: Не слугувай на фрази. // Развигор, Год. V, № 210, 7 март 1926.

За младите поети : [Статия]. // Развигор, Год. V, № 221, 18 септ. 1926.

Из новата махала : Спомени за П. Тодоров. // Развигор, Год. V, № 207, 14 февр. 1926.

Кирил Христов : [Статия]. // Мир, Год. ХХХII, № 7742, 1926, с. 3.

Литературни награди без отличие : [Статия]. // Развигор, Год. V, № 210, 7 март 1926.

Модерно и антично. // Развигор, Год. V, № 167, 1926.

Морфови. // Македония, Год. I, № 7, 1926, с. 2.

Нашата критика за Хр. Ботев. // Изток, Год. I, № 33, 1926, с. 5.

Отговорите за най-хубавия разказ из учителския живот. // Развигор, Год. V, № 205, 31 ян. 1926.

Подправки на поезията. // Развигор, Год. V, № 202, 3 ян. 1926.

През гроба : [В памет на П. Тодоров]. // Развигор, Год. V, № 207, 14 февр. 1926.

При бухалите : Впечатления от Гърция. // Българска мисъл, Год. I, 1926, № 1, с. 59–72.

Разказите : [Статия]. // Развигор, Год. V, № 216, 2 май 1926.

Сегашният литературен сезон. // Развигор, Год. V, № 229, 10 ноем. 1926.

Учителските разкази. // Развигор, Год. V, № 208, 21 февр. 1926.

Големите народни дати в нашата литература. // Развигор, Год. VI, № 257, 30 апр. 1927.

Джеймс Баучер : [Статия]. // Македония, Год. I, № 71, 1927, с. 7.

За книгите на младите : [По повод критика от В. Пундев за Вл. Полянов]. // Развигор, Год. VI, № 241–242, 5 февр. 1927.

„Копнежът на отвъдния“ от Марта Мария. // Литературни новини, Год. I, № 18, 1927, с. 3.

Литературни дружби : [Очерк]. // Литературни новини, Год. I, № 35, 1927/1928, с. 1.

Под ноктите на страха : [Лит. бележка]. // Литературни новини, Год. I, № 34, 1927, с. 1.

Розови настроения и сънища наяве през февруари. // Развигор, Год. VI, № 250, 19 март 1927.

В мътната вода : [Статия]. // Литературен глас, Год. I, № 10, 1928.

В Пловдив през нощта на 18 април. // Слово, № 1758, 21 апр. 1928.

Димо Кьорчев : [Статия по повод смъртта му]. // Литературен глас, Год. I, № 16, 1928, с. 1–2.

Един класик на българската проза : [Предговор]. // Стоянов, Захарий. Записки по българските въстания. – София, 1928, с. 5–14.

Един представител на английското изящество : [Рец. за книгата „Ал. Поп“ от Херман Хетнер]. // Литературен глас, Год. I, № 8, 1928, с. 3.

Мисли върху българската литература. // Литературен глас, Год. I, № 4, 1928, с. 3.

Най-сетне : [Статия]. // Литературен глас, Год. I, № 17, 1928, с. 1.

Свещенна простота : [Статия]. // Литературен глас, Год. I, № 5, 1928, с. 1.

Възвишеното изкуство : [Рец.]. // Заря, Год. VII, № 2484, 1928, с. 2.

Градове на живота : [Статия]. // Тракиец, Год. VI, № 244, 1929, с. 1.

Делото на д-р Кр. Кръстев : Трагедията на един литературен догматик : [Статия]. // Философски преглед, Год. I (1929), № 2, с. 204–217.

Дневникът на Иречек : [Рец.]. // Литературен глас, Год. I, № 31, 1929, с. 2.

Доктор Кръстев като човек : [Статия]. // Литературен глас, Год. I, № 30, 1929, с. 1.

Лесинг и поезията : [Статия]. // Литературен глас, Год. I, № 20, 1929, с. 1.

Медея, трагедия от Еврипид : [По случай първото представление в Народния театър]. // Зора, Год Х, № 2925, 1929, с. 3.

Новият свят. // Литературен глас, Год. II, № 53, 1929, с. 1.

Рими – спомен за П. К. Яворов. // Литературен глас, Год. II, № 46, 1929, с. 3.

Актьор и кино : [Очерк]. // Бълг. нар. театър, Год. I, 1930, № 3, с. 1.

Ал. Константинов – Бай Ганю : [Бележки]. // Бълг. книга, Год. I, 1930, № 2, с. 205.

Бисето : Скици. // Литературен глас, Год. III, № 89, 1930, с. 4.

Дневникът на Иречек : [Статия]. // Пряпорец, № 29, 1930, с. 2.

Борбите на българската литература : [Статия]. // Литературен глас, Год. II, № 81, 1930, с. 1.

България и светът : [Статия]. // Пряпорец, № 35, 1930, с. 2.

Българска граматика : [Рец.]. // Пряпорец, № 27, 1930, с. 2.

Две хиляди години поезия: Вергилий поет : [Лит. очерк]. // Литературен глас, Год. II, № 77, 1930, с. 1–2.

Жестоки сметки : [Статия]. // Литературен глас, Год. II, № 64, 1930, с. 1.

Живот и поезия : [Предговор]. // Тодоров, Петко Ю. Съчинения / Под ред. на Ал. Балабанов. – София, 1929, с. 3–18.

За българската книга : [Статия]. // Пряпорец, № 31, 1930, с. 2.

За миротворните морализирания в нашата литература : [Статия]. // Литературен глас, Год. II, № 85, 1930, с. 1

За студентите : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVI, № 8917, 1930, с. 3.

За фалшивото „народно“ – откъслек от студията „Оригинал, гений и талант“. // Литературен глас, Год. II, № 91, 1930, с. 1.

Киното и съдбата на театъра. // Философски преглед, Год. ІІІ, 1930, № 2, с. 166–179.

Класическа филология : (Науките в България). // Българска книга, Год. І, 1930, № 4–5, с. 442–447.

Коя българка е най-хубава? : Фейлетон. // Свободна реч, Год. VII, 1930, № 1754, с. 2.

Леопарди на български – „Песни“, прев. Хр. Стоянова : [Рец.]. // Литературен глас, Год. II, № 640, 1930, с. 3.

Литературни надежди. // Пряпорец, № 37, 1930, с. 2.

Любов и брак в Индия. // Пряпорец, № 28, 1930, с. 2.

Любовта на едно гениално семейство. // Пряпорец, № 31, 1930, с. 2.

Медея. // Юбилеен сборник за 25-год. сценична дейност на Теодорина Стойчева : 1905–1930 / Ред. к-т Ал. Балабанов и др. – София, 1930, с. 10.

Мисли върху духовния и върху политическия живот в България. // Литературен глас, Год. III, № 82, 1930, с. 4.

Мисли за най-новите българи. // Пряпорец, № 23, 1930, с. 2.

Мястото на българската литература. // Българска книга, 1930, № 1, с. 5–21.

На къде? : [Статия]. // Пряпорец, № 26, 1930, с. 2.

Над нас : [Статия]. // Българска земя, Год. I, 1930, № 7–10, с. 1–2.

Народ и цар : [Очерк]. // Кръгосвят, Год.II, 1930, № 38, с. 3.

Нова Германия : [Статия]. // Пряпорец, № 32, 1930, с. 2.

Помилваният хитрува : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVI, № 9038, 1930, с. 3.

С новата година да дойде и ново слънце : [Статия]. // Литературен глас, Год. II, № 56, 1930, с. 1.

Свобода : [Спомени за Масарик]. // Юбилеен сборник в чест на Т. Г. Масарик по случай 80 години от неговото рождение / Под ред. на Д. Михалчев. – София, 1930, с. 83.

Скръбното лице на Ботева : [Статия]. // Литературен глас, Год. II, № 78, 1930, с. 2.

Софийските Стокмановци. // Народ, Год. ХIХ, № 191, 1930, с. 1.

Стоил Стоилов. // Стоил Стоилов, 1919–1929 : Албум. – София, 1930, с.13–14.

Толстой : [Статия]. // Литературен глас, Год. III, № 92, 1930, с. 1.

Фарс – по повод политическата комедия „Репарации“ : [Рец.]. // Литературен глас, Год. II, № 61, 1930, с. 1–2.

Чужди литератури у нас : [Статия]. // Пряпорец, № 25, 1930, с. 2.

Антична статуя : [Рец. за сбирката на Вяра Г. Бояджиева]. // Литературен глас, Год. IV, № 126, 1931, с. 8.

Антон Страшимиров и аз : Спомени. // Антон Страшимиров : Личност и дело : 1872–1931 : Юбил. сб. по случай 60-та г. от рождението, чествувана на 15 ноем. 1931 г. – София, 1931, с. 98–100.

Аристарх : Бележник. // Мисъл и воля, Год. I, № 19, 1931, с. 3.

Бездната в хаоса на Достоевски : [Статия]. // Литературен глас, Год. III, № 101, 1931, с. 1.

Българският език. // Българска земя, Год. І, 1931, № 1, с. 19–21.

Българският селянин и българските науки и изкуства. // Време, Год. I, № 68, 29 дек. 1931, с. 2.

Вторият човек на Европа – Шалом Аш : [Статия]. // Литературен глас, Год. III, № 100, 1931, с. 3.

За новите мисли и нови години : [Статия]. // Литературен глас, Год. IV, № 136, 1931, с. 1, 4, 10.

Зевс : [Предговор]. // Есхил. Прометей. – София, 1931, с. 3–5.

Зоил : Бележник. // Мисъл и воля, Год. I, № 17, 1931, с. 3.

Италия и италианците. // Вестник на вестниците, 1931, бр. специален, с. 3.

Как да постигнем идеален брак : Анкета. // Кръгосвят, Год. III, 1931, № 4, с. 5.

Мисли върху нашата анархия. // Литературен глас, Год. IV, № 121, 1931, с. 3.

Мисли за свободата на Македония : [Статия]. // Македония, Год. V, № 1383, 1931, с. 1.

Моят Вазов : [Статия по случай десет години от смъртта на Ив. Вазов]. // Литературен глас, Год. IV, № 129, 1931, с. 1.

На радостта (Една невъобразима гавра с Шилера) : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVII, № 9280, 1931, с. 3.

Най-големият класик на нашето време – Едуард Майер : [Статия]. // Литературен глас, Год. IV, № 125, 1931, с. 5.

Национализъм и култура : [Статия]. // Отец Паисий : Обществено-културно-политическо списание, Год. III, 1931, № 11–12, с. 150–153.

Нещо за превода. // Есхил. Прометей. – София, 1931, с. 6–7.

Новогодишни пожелания към артистична България. // Бълг. нар. театър, Год. II, 1931, № 24–30, с. 1.

Новогодишни размишления за големите задачи на българската поезия : [Статия]. // Литературен глас, Год. III, № 96, 1931, с. 1.

Отношението на мъжа към борбите на жената : [Статия]. // Нов женски свят, Год. II, 1931, № 24, с. 1.

Песента на младите: Яна Язова : [Критика]. // Литературен глас, Год. III, № 125, 1931, с. 5.

Песни от Х. Хайне. // Литературен глас, Год. III, № 109, 1931, с. 5.

Предговор. // Гръцко-български речник към Анабазис от Ксенофонт / Състав. М. Бърдаров, Т. Дончев, Б. Илиев. – София, 1931, VII–VIII.

Проф. Ал. Балабанов за амнистията : [Статия]. // Заря, Год. IХ, № 2983, 1931, с. 1.
Също и: Литературен глас, Год. IV (1932), № 137, с. 4.

Проф. Ал. Балабанов за днешното положение : [Статия]. // Заря, Год. IХ, № 3047, 1931, с. 1, 4.

Скакалците. // Зора, ХII, № 3 519, 31 март 1931.

Старогръцките имена на български. // Родна реч, 1930–1931, № 3, с. 114–117.

Хайне в книгата на плесента : [Статия] по случай 75 г. от смъртта му. // Литературен глас, Год. III, № 109, 1931, с. 1–2.

Юбилейни мисли – по случай юбилея на А. Страшимиров. // Литературен глас, Год. IV, № 129, 1931, с. 1.

Яна Язова : [Рец.]. // Литературен глас, Год. III, № 120, 1931, с. 4.

Автограф на проф. Ал. Балабанов. // Ден на книгата : Вестник за литература и пропаганда за книгата, 1932, бр. ед., с. 5.

Асен Златаровци : [Статия]. // В дар на Асен Златаров : Юбил. сборник. – София, 1932, с. 43–44.

Гйотевски награди : [Статия]. // Литературен глас, Год. V, № 161, 1932, с. 3.

Двете души на Фауст : [Статия]. // Литературен свят, Год. II (1932), № 30, с. 1.

Езици : [Статия]. // Македония, Год. VII, № 1792, 1932, с. 4.

За Асен Златаровци : [Статия]. // Литературен глас, Год. IV, № 145, 1932, с. 1.

За Борис Шивачев и за младите : [Статия]. // Литературен глас, Год. IV, № 142, 1932, с. 1.

За Васил Кирков. // Васил Кирков (1870–1931) : Сборник / Под ред. на П. Атанасов. - София, 1932, с. 7–8.

За Великден. // Литературен свят, Год. III (1932), № 44, с. 1.

За новите мисли и нови години. // Литературен глас, Год. IV, № 136, 1932, с. 1.

И от много глава боли. // Литературен свят, Год. III (1932), № 40, с. 1.

Как се разпъва : [Статия]. // Литературен глас, Год. IV, № 153, 1932, с. 1.

Кризата и поезията : [Статия]. // Литературен свят, Год. III (1932), № 38, с. 1.

Литература за деца : [Статия]. // Литературен свят, Год. III (1932), № 33, с. 1.

Литература и народ : [Статия]. // Българска мисъл, Год. II, 1932, № 68, с. 1–2.
Също и : Литературен свят, Год. II (1932), № 36, с. 1.

Нашият хор. // Родна песен, Год. IV, 1932, № 4, с. 3.

Най-новият дух в политиката. // Духът на новия свят : Сборник / Под ред. на Д. Б. Митов. – София, 1932, с. 9–13.

Нова литературна маска на фашизма : [Бележка]. // Р. Л. Ф., Год. III, № 79, 1932, с. 1.

Пожелания на нашите писатели по случай новата година и Коледа. // Илюстрована седмица, Год. Х, 1932, № 473, с. 3.

Хр. Смирненски в чужбина : [Бележка]. // Р. Л. Ф., Год. III, № 85, 1932, с. 4.

Апис: Бележник. // Мисъл и воля, Год. III, № 20, 1933, с. 3.

Аристарх: Бележник. // Мисъл и воля, Год. III, № 10, 1933, с. 3.

Зоил: Литературен бележник. // Щит, Год. I, № 1, 1933, с. 4.

Италианската литература у нас : [Предговор]. // Чилев, Наум. Съвременната италианска литература. – София : Печатница Стайков, 1933, с. 3–4.

Мъка и творчество. // Философски преглед, Год. V, 1933, № 1, с. 8–14.

Предговор. // Чолакова, Златка. Приказни страни : Пътни впечатления. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1933, с. 3–5.

Автобиография. // Щурец, Год. II, № 57, 1934, с. 3.

Ако да знаеха колко ми е мъчно за тях... : [Статия]. // Литературен глас, Год. VI, № 229, 1934, с. 1–2.
Също и: Църковен вестник, Год. ХХХV, 1934, № 20, с. 226.

Българката като лирически поет. // Литературен свят, Год. IV, № 5, 1 февр. 1934, с. 1.

Весели случки за видни българи: за Елин Пелин и Ал. Балабанов. // Заря, Год. ХII, № 3933, 1934, с. 6.

Вечната поезия : [Реч, произнесена на юбилейното му утро в Нар. театър]. // Литературен глас, Год. VI, № 222, 1934, с. 1–2.

Една оригинална реч. // Победа, Год. V, № 214, 1934, с. 1.

За Иван Дрянков. // Правда, Год. ХVII, № 728, 1934, с. 1.

За старите нови години. // Беседа, № 8, 31 дек. 1934.

Копнежи за Варна : Скица. // Зора, Год. ХII, № 4520, 1934, с. 6.

Мечти ; Вместо биография; Свобода : Стихотворения. // Ново време, Год. VI, № 775, 22 ян. 1934, с. 3.

Мисли. // Завети, Год. I (1934), № 2, с. 26.

Национализъм в миналото и днес. // Нови дни, Год. I (1934/1935), № 94, с. 10.

Новогодишно пожелание. // Бълг. народен театър, Год. IV, 1934, № 67–68, с. 3.

Парижки драматически сезон 1933–1934 – специална кореспонденция. // Литературен глас, Год. VII (1932), № 243, 1932, с. 3.

Поетът Никола Ракитин : [Статия]. // Литературен глас, Год. VI (1934), № 234, 1934, с. 1.

Приказка за името Ропотамо. // Беседа, Год. I (1934), № 2, с. 1.

Сказката за Америка на Симеон Радев : [Критика]. // Литературен глас, Год. VI, № 229, 1934, с. 9.

Сол и пипер – мисли. // Беседа, Год. I (1934), № 5, с. 1.

Юбилеят на проф. Ал. Балабанов. Тържество в Народния театър : Карикатура и съобщение. // Време, Год. III, № 668, 22 ян. 1934, с. 3.

Ал. Балабанов за бедните : [Бележка]. // Литературен глас, Год. VIII, № 284, 1935, с. 7.

Българката като писателка : [Статия]. // Литературен свят, Год. VI, № 2, окт. 1935, с. 1.

Българският вестник и литературата : [Статия]. // Бълг. журналист, Год. II (1935), № 1, с. 4–6.

Българският език е хубав и богат. // Мир, Год. ХLI (1935), № 10407, с. 3.

Грешки от умуване : [Статия]. // Мир, Год. ХLI, № 10417, 1935, с. 3.

Живот, хляб и поезия : [Репортаж от Международния конгрес на ПЕН-клубовете в Барцелона]. // Подслон, Год. II, № 6–7, 1935, с. 189–191.

За киното : [Статия]. // Литературен глас, Год. VII, № 279, 1935, с. 1–2.

За кризата на тоя, който мисли и пише. // Литературен глас, Год. VIII, № 283, 1935, с. 1.

Из пътя : [Статия]. // Литературен глас, Год. VIII, № 284, 1935, с. 1.

Какво има България? // Мир, Год. ХLI, № 10395–10398, 1935.

Каталунски образи : [Статия]. // Мир, Год. ХLI, № 10468, 1935, с. 3.

Като гледам портрета на Ив. Вазов. // Мир, Год. ХLI, № 10454, 1935, с. 4.

Книгата и геният. // Литературни вести, Год. III, № 9, 1935, с. 1.

Конгресът на ПЕН-клубовете в Барцелона : [Статия]. // Заря, Год. ХIII, № 4125, 1935, с. 2.

Константин Щъркелов : [Критика]. // Подслон, Год. II (1935), № 2, с. 47.

Малко и голямо : [Статия]. // Дъга, Год. II, № 57, 1935, с. 1, 4.

Мисли за книгата и за лятото. // Мир, Год. ХLI, № 10498, 1935, с. 3.

Народите за какво жадуват сега : [Уводна статия]. // Дневник, Год. ХХХIV, № 10683, 1935, с. 2.

Пен-клуб. // Мир, Год. ХLI, № 10437, 1935, с. 3.

Политически лъжи и политически истини : [Статия]. // Мир, Год. ХLI, № 10517, 1935, с. 3

Преценките в областта на литературата ни : [Критика]. // Литературен глас, Год. VIII, № 281, 1935, с. 1–2.

Сегашните Великдени. // Литературен глас, Год. VII, № 272, 1935, с. 1.

Стефан Л. Костов : (Скици с молив). // Дневник, Год. ХХХIV, № 10802, 1935, с. 1.

Чудото на човека. // Нови дни, Год. II (1935), № 376, с. 8.

Асен Златаров : [Статия по случай смъртта му]. // Дневник, Год. ХХХV, № 11105, 1936, с. 1.

Германският дух : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 78, 1936.

Един горд дух : В памет на проф. Ив. А. Георгиев. // Мир, Год. XLII, № 10823, 1936, с. 3.

За Чирпан и за чирпанското вино : Фейлетон. // Дневник, Год. ХХХV, № 11035, 1936, с. 1.

Индуските танцове. // Слово, Год. ХIV, № 4094, 25 февр. 1936.

Кървави заблуди и спасение : [Статия]. // Литературен глас, Год. VIII, № 310, 1936, с. 1.

Лекарят у Омира : Бележки. // Мир, Год. XLII, № 10844, 1936, с. 1–2.

Най-хубавата жена и най-грозният мъж : [Статия]. // Мир, Год. XLII, № 10655, 1936, с. 3.

Нашите евреи : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 80, 1936.

От дън душата. // Мир, Год. XLII, № 10923, 1936, с. 1.

15 години без Иван Вазов : [Статия]. // Дневник, Год. ХХХV, № 11027, 1936, с. 1.

Разни маскаради. // Беседа, Год. II, 1936, № 11, с. 165.

Роби и свободни : [Eсе]. // Дневник, Год. ХХХV, № 11100, 1936, с. 1.

Силата на българския език : [Статия]. // Мир, Год. XLII, № 10767, 1936, с. 3.

Съвети от страна на публиката към артистите и артистките. // Творчество, Год. I (1936), № 4, с. 1.

Алеко в Пазарджик. // лист Алеко Константинов (Пазарджик), 1937, бр. ед.

Александър Дзивгов : [Статия]. // В памет на Александър Дзивгов : Сборник / Под ред. на Д. Б. Митов. – София : Печ. „Древна България“ 1937, с. 20–21.

България и класическата култура. // Прометей, Год. І, 1937, № 1–2, с. 3–5.

В защита на езика ни : [Статия]. // Мир, Год. XLIII, № 10972, 1937, с. 3.

Грешката и човекът. // Беседа, Год. III, 1937, № 13–14, с. 196.

Д-р Кръстев като човек : [Статия]. // Мир, Год. XLIII, № 11014, 1937, с. 3.

За Йордан Йовков. // Мир, ХLІІІ, № 11 188, 6 ноември 1937, с. 1–2.

Игрите с правописа : [Статия]. // Мир, Год. XLIII, № 10969, 1937, с. 3.

Най-интересното за Прометея. // Прометей, Год. І, 1937, № 1–2, с. 6–8.

От някога : [За празника на братята Кирил и Методий]. // Беседа, Год. III, 1937, № 17–18, с. 259–260.

Поезия и живот. // Развигор, Год. VIII, № 7, 21 март 1937.

Преди двайсет милиона години. // Развигор, Год. VIII, № 7, 14 март 1937.

Пролетта пее... // Развигор, Год. VIII, № 9, 28 март 1937.

Пушкин и сегашният свят. // Развигор, Год. VIII, № 3, 13 февр. 1937, с. 1–3.

Старият двор. // Развигор, Год. VIII, № 11, 11 апр. 1937.

Човекът, писателят, ученият и гражданинът А. Страшимиров. // Нова камбана, Год. II, № 474, 1937, с. 4.

Шестдесет и седем години от създаването на Екзархията : [Лит. бележка]. // Отец Паисий, Год. Х (1937), № 2, с. 108–110.

Паисий. // Отец Паисий, Год. Х (1938), № 9.

За сладкия лебед от Ейвън : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХII, № 451, 1939, с. 1–2.

За Ст. Л. Костов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХII, № 443, 1939, с. 2.

Захарий Стоянов – класик на българската проза : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХII, № 442, 1939, с. 1–2.

Захарий Стоянов и ние : [Очерк]. // лист Захарий Стоянов, 1939, бр. ед., с. 3.

Класическият Ботев : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХI, № 432, 1939, с. 1.
Също и в: Botef, Hristo. Poimata. – София, 1939, с. 3–5.

„Любовният мотив в старогръцкия епос и драма“ от Алфред Кьорте : [Рец.]. // Мир, Год. XLV, № 11773, 1939, с. 2.

Мисли пред Андреевден. // Мир, Год. XLV, № 11809, 1939, с. 1.

От Охрид до Тулча. Преди седемдесет години : [Предговор]. // Миладинова-Алексиева, Царевна. Епоха, земя и хора из българското минало. – София : Печатница Художник, 1939, с. 3–4.

Поетът : [Уводна статия за Хр. Ботев]. // Дневник, Год. ХХХVIII, № 11830, 1939, с. 1.

Предговор. // Xenophon. Kyru Anabasis : [Старогр.] текст с биогр. на авт., обясн. бел., кратък разказ на събитията, изложени в Анабазиса според Диодор Сицилийски. – София, 1939.

Сол и пипер : Сентенции. // Мир, Год. XLV, № 11660, 1939, с. 2.

Сол и пипер върху главата на Захарий Стоянов : [Статия]. // Мир, Год. XLV, № 11722, 1939, с. 3.
Също и: Дунавски вести (Русе), Год. I, № 26, 1939, с. 2.

Човеколюбието на д-р Кръстев. // лист Кръстьо Кръстев, 1939, бр. ед., с. 2.

А сънищата?... : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11935, 1940, с. 3.

Април си отива с Великден... // Мир, Год. XLVI, № 11919, 1940, с. 3.

Без заглавие : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11842, 1940, с. 2.

Братя Ейтакана : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11837, 1940, с. 2.

Езикоборци. // Мир, Год. XLVI, № 11974, 1940, с. 3.

За Априлските бунтове : [Статия]. // Оборище, Год. VII (1940), № 272, с. 1.

За великите дни и за малките човеци : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11922, 1940, с. 3.

За новите години : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 12122, 1940, с. 3.

Загниване. // Мир, Год. XLVI, № 11895, 1940, с. 2.

Земята ни : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11942, 1940, с. 3.

Има две мнения... // Мир, Год. XLVI, № 11898, 1940, с. 2.

Книгите на България : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11834, 1940, с. 1.

Литературата и изкуствата на нашата 1940 г. : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 12125, 1940, с. 3.

Магарета от разни народности. // Мир, Год. XLVI, № 11910, 1940, с. 3.

Мало и голямо : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11853, 1940, с. 2.

Настрадин Ходжа : [Предговор]. // Настрадин ходжа : Нар. приказки и смешки / Подбрал и преразказал Сава Попов. – София, 1940, с. 3–4.

Небето и земята. // Мир, Год. XLVI, № 11859, 1940, с. 2.

Неделята. // Мир, Год. XLVI, № 11856, 1940, с. 2.

Общественикът : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11949, 1940, с. 3.

Опасният човек. // Мир, Год. XLVI, № 12119, 1940, с. 3.

Опровержения... // Мир, Год. XLVI, № 11850, 1940, с. 2.

Още нещо за признателността : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11934, 1940, с. 3.

Пак за небето и за земята. // Мир, Год. XLVI, № 11957, 1940, с. 3.

Поетски мечти... : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11845, 1940, с. 2.

Разни разговори. // Мир, Год. XLVI, № 11971, 1940, с. 3.

Регентът Хорти. // Мир, Год. XLVI, № 11875, 1940, с. 1.

Рими – спомен за Яворов. // Литературен глас, Год. ХII, № 447, 1940, с. 1.

Самостигане. // Мир, Год. XLVI, № 11834, 1940, с. 1.

Сенки от високия живот. // Мир, Год. XLVI, № 11955, 1940, с. 3.

Скромният. // Мир, Год. XLVI, № 11892, 1940, с. 2.

Следвеликденски гостби от език. // Мир, Год. XLVI, № 11924, 1940, с. 3.

Сол и пипер. // Мир, Год. XLVI (1940), № 11916, с. 3; № 11932, с. 3; № 11946, с. 3; № 11966, с. 3.

Там, гдето е истина всяка басня. // Мир, Год. XLVI, № 11834, 1940, с. 1.

Теми и време. // Мир, Год. XLVI, № 11962, 1940, с. 3.

Трудолюбивият : [Статия]. // Мир, Год. XLVI, № 11938, 1940, с. 3.

Хитър Петър : [Предговор]. // Данаилов, Йосиф. Хитър Петър : Весели приключения. – София, 1940, с. 3–4.

Шалом Аш : [Статия]. // Еврейска реч, Год. IХ (1940), № 85, с. 8.

Други стратези на живота : [Статия]. // Мир, Год. XLVII, № 12137, 1941, с. 3.

Животните и човек : [Статия]. // Мир, Год. XLVII, № 12157, 1941, с. 3.

Из ъглите на мисълта ми. // Мир, Год. XLVII, № 12146, 1941, с. 3.

Комисии и конференции : [Статия]. // Мир, Год. XLVII, № 12151, 1941, с. 3.

Мисли. // Дунавски вести (Русе), Год. III, № 90, 1941, с. 1.

Музика : [Статия]. // Мир, Год. XLVII, № 12166, 1941, с. 3.

Нашите песни за Македония : [Предговор]. // Македония в песни : Антология от български поети / Подредили Л. Станчев и Р. Мутафчиев. – София, 1941, с. 3–5.

Новата метода за новите езици : Училищен хумор. // Просветно единство (София), Год. VII (1941/1942), № 14, с. 4.

Охрид син : [Стихотворба]. // Илюстрация Илинден, Год. ХIII, 1941, № 8, с. 5.

Печатни грешки : [Статия]. // Мир, Год. XLVII, № 12137, 1941, с. 3.

Развигор и гората : [Стихотворение]. // Горска христоматия : Сборник / Състав. Йордан Стубел. – София : Печ. Р. Младенов, 1941, с. 46.

Разговори със себе си. // Мир, Год. XLVII, № 12154, 1941, с. 3.

Размисли без заглавие. // Мир, Год. XLVII, № 12143, 1941, с. 3.

Стратези на живота : [Статия]. // Мир, Год. XLVII (1941), № 12127, с. 3; № 12131, с. 3; № 12134, с. 3.

Утешения. // Мир, Год. XLVII, № 12160, 1941, с. 3.

Щипските Кирил и Методий от някога... // Вестник на вестниците, № 133, 1941, с. 11.

Какво виждаме и чуваме в същия час на един и същ делник след петнайсет години „Литературен глас“ : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 561, 1942, с. 1.

Рожденият ден на нашия цар : Спомен. // Българче : Сборник. – София : Бълг. дело, 1942, с. 8–9.

Сафо : [Бележка]. // Бургаски театър, Год. I (1942), № 2, с. 3.

Доктор Кръстев като човек : [Статия]. // Бълг. запад, Год. I, № 39–40, 23 ян. 1943, с. 2–3.

За българската книга : [Статия]. // Просветно единство (София), Год. IХ, № 22, 1943, с. 3.

На Георги П. Стаматов : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХV, № 582, 1943, с. 2.

Цар Борис III и имената на селищата в България. // Читалище, Год. ХХII, 1943, № 7–8, с. 199–200.

Мисли за книгите. // Книга и народ : Лист за седмица на книгата, 1945, бр. ед. , с. 7.

Развигора... : [Статия за рождението на лит. весник]. // Год. ББИ, 1945–46, с. 23.

Разискванията в конференцията на българските писатели : [Изказване]. // Работническо дело, Год. ХVII, № 316, 26 септ. 1945, с. 3.

Като гледам портрета му... : [За Ив. Вазов]. // лист Иван Вазов, 1946, бр. ед., с. 4.

Славянските преводи : [Статия]. // Литературен фронт, Год. III, № 4, 1946, с. 1.

Д-р Никола Михов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. III, № 28, 1947, с. 3.

Празникът на българския певец : [Статия]. // Стожер, Год. I, № 15, 1947, с. 3.

Предговор. // Ричардсън, Ъ. К. Теоретическа и практическа класификация. / Под редакцията на Ал. Балабанов. – София, 1947, ІІІ–Х.

Развигора. // Годишник на Български библиографски институт, 1, 1948, с. 23–29.

Големият човек : [Бележка]. // Литературен фронт, Год. V, № 45, 1949, с. 2.

Като гледам портрета му : Спомени. // Иван Вазов : Сб. от спомени, материали, док. / Под ред. на Николай Лилиев. – София, 1949, с. 88–93.

Народ и власт : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. II, № 1445, 1949, с. 6.

Славянска марка. // Филателен преглед, Год. I, 1949, № 8, с. 4–5.

Ясният и прямият [Г. Димитров]. // Филателен преглед, Год. I, 1949, № 7, с. 7–8.

Елин Пелин. // Филателен преглед, Год. III, 1951, № 4–5, с. 4.

Единство на живот и поезия : [Статия за Н. Вапцаров]. // Вечерни новини, Год. II, № 302, 23 юли 1952, с. 4.

Изказвания за литературната критика. // Литературен фронт, Год. VIII, № 19, 1952, с. 2.

Спомени и мисли за Пенчо Славейков. // Литературен фронт, Год. VIII, № 23, 1952, с. 2.

Към читателя : [Сатир. стих.]. // Пиринско дело (Благоевград), Год. ХV, № 63, 1955, с. 2.

Фауст : [Предговор]. // Гьоте, Йохан Волфганг. Фауст : [Трагедия] : Ч. 1. – София, 1972, с. 5–6.

Библиотека и директори. // Градители на националната библиотека : Из спомени на култ. дейци / Състав. Ива Сотирова. – София, 1999, с. 101–104.

[Непубликувано писмо на писателя до Боян Пенев от 1912 г.]. // Детонация, Год. III, № 3, март 2004, с. 15.

Преводи

Есен (от Фр. Копе) : [Превод]. // Българска сбирка, Год. IV, 1897, № 9, с. 931.

Хомерова Илияда. Песен ХХII. Убийството на Хектора : [Превод]. // Българска сбирка, Год. IV, 1898, № 19, с. 3–15.

Хомерова Илияда. Песен ХХIII. Патроклово погребение : [Превод]. // Българска сбирка, Год. V, 1898, № 1, с. 66–72.

Антоний и Клеопатра, стихотворение от Хозе Мария де Хередия : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 3–4, с. 2.

Гретхен (Из Гьотевия Фауст) : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 19–20, с. 2.

Два свята : Разказ от Йенс Петр Якобсен : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 8–9, с. 10–11.

Eсен дойде : Стихотворение от Т. Шторм : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 8–9, с. 30.

Касандра : Стихотворение : [Превод]. // Мисъл, Год. ХV, 1905, № 5, с. 289–292.

Модерна поезия и живопиство : [Статия] от Рикарда Хух : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 19–20, с. 2.

Морска тишина : Стихотворение от Гьоте : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 1, с. 15.

На сгода : Стихотворение от Гьоте : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 2, с. 2.

Овчарска тъжба : Стихотворение от Гьоте : [Превод]. // Художник, Год. I, 1905–1906, № 6–7, с. 27.

Преводи на Густав Фалке. // Българан, Год. II, № 60, 1905, с. 3.

Прикованият Прометей, Есхил : [Превод]. // Българска сбирка, Год. ХII, 1905, № 1, с. 27–35.

„Прометей“ на Гьоте : [Превод]. // Българска сбирка, Год. ХII, 1905, № 1, с. 25–26 ; № 2–3, с. 97–118.

Из Сафо : [Превод]. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 9–10, с. 29.

Клеопатра : Стихотворение от Албер Самен : [Превод]. // Художник, Год. II, 1906–1907, № 9–10, с. 31.

Под липите (Песен из „Фауст“). // Българан, Год. III, № 92, 1906, с. 4.

Рози би трябвало да има там... : Стихотворение в проза от Якобсен : Превод от нем. // Мисъл, Год. ХVI, 1906, № 2, с. 101–104.

„Фауст“ от Гьоте (сцената Нощ срещу Великден) : [Превод]. // Време, Год. I, № 101, 13 септ. 1908, с. 2.

Жаба пътница : (Приказка от Вс. Гаршин) : [Превод]. // Художник, Год. III, 1909, № 1–2, с. 38–39.

Одисей и Навзикая : [Превод]. // Знание, Год. I, 1911, № 2, с. 89–97.

Касандра : Стихотворение от Шилер : Превод. // Знание, Год. I, 1912, № 7, с. 565–568.

Теофраст. Характери : Превод. // Слово, № 59, 1914, с. 1.

Вечер ; Есен ; Клеопатра : Стихотворения от Самен : [Превод]. // Френски поети : Антология / Под ред. на Д. Бабев ; С бел. и портр. на поетите. – София, 1921, с. 120–122.

Декадент поет при царя на птичата държава от Аристофан : [Превод]. // Развигор, Год. I, № 1, 6 ян. 1921, с. 1–2.

Превод на „Прометей“ от Гьоте. // Развигор, Год. II, № 61, 8 апр. 1921, с. 1.

Превод на стихове на Иржи Волкер. // Развигор, Год. III, № 126, 19 ян. 1924, с. 1.

Превод на стихове на Кардучи. // Развигор, Год. V, № 200, 20 дек. 1925.

Медея. Действ. II, явл. I; действ. III, явл. I; действ. IV, явл. I : [Превод.]. // Сборник „Художествена сцена“ / Състав. Йордан Черкезов. – София, 1929, с. 253–258.

Басни от Езоп : [Превод]. // Семейство, Год. I, 1930, № 2, с. 3.

Из „Фауст“ от Гьоте : [Превод]. // Литературен свят, Год. II (1932), № 30, с. 2–9.

Монолог на Медея от II действ. : [Превод]. // Книга на протеста : Антология на соц. протест в худож. лит. през вековете : Т. 1. – София, 1947, с. 57–59.

[Откъси от „Характери“ на Теофраст] : [Превод]. // Книга на протеста : Антология на соц. протест в худож. лит. през вековете : Т. 1. – София, 1947, с. 73–80.

Съставител, редактор

Ярошевски, Сергей. Семейство : Пиеса в 5 д. /; Прев. Ив. Златаров ; Под ред. на Ал. Балабанов. – София : Библ. Съвр. хигиена, 1907. – 71 с.

Одрин – Чаталджа : Лит. сборник под ред. на Иван Вазов, Кирил Христов, Александър Балабанов. – [София] : Дамски благотвор. к-т за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912–1913 г., [1914]. – 253, III с.

Сборник [на] Съюз[а] на българските писатели / Ред. Ал. Балабанов, Н. Атанасов, Д. Подвързачов. – София : Цвят, 1920. – 151 с.

Елин Пелин : Сборник : 2. апр. 1922 / Под ред. на Ал. Балабанов. – София : Печ. Право, 1922. – 95 с., 1 л. портр.

Ричардсън, Ърнест Къшинг. Теоретическа и практическа класификация / Прев. на Дора Ганчева; Под ред. и с предг. от Александър Балабанов. – София : Печатница Книпеграф, 1947. ХІ, 61 с.

ПРЕВОДИ

Аристофан. Ахарняни или Война и мир : Комедия / Прев. от ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, 1914. – 72 с.
2. изд. 1917; 3. изд. 1919.

Аристофан. Женска управия : Комедия / Прев. от [древногр.] ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, 1914. – 79 с.
2. изд. 1917; 3. изд. 1919; 4. изд. 1925; 5. изд. 1929 – със загл. Женско народно събрание.

Аристофан. Облаци / Прев. от [старогр.] ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев и сие, 1915. – 84, IV с.
2. изд. 1917; 3. изд. 1925; 4. изд. 1939.

Аристофан. Облаци / Прев. от [старогр.] ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев и сие, 1915. – 84, IV с.
2. изд. 1917; 3. изд. 1925; 4. изд. 1939.

Гьоте, Йохан Волфганг. Фауст : Трагедия / Прев. дословно от нем. в стихове [с предг.] Александър Балабанов. – 2. изд. – София : Право, 1928. – 260 с.
За 1. изд. се счита публикацията в сп. Библиотека, 1906; 2. изд. 1932; 3. изд. 1936; 4. изд. 1943; 5. изд. 1946; 5. изд. 1947; 6. изд. 1949; 7. изд. 1969; 8. изд. 1972.

Еврипид. Ифигения в Таврида : Трагедия / Прев. от ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, 1914. – 72 с.
2. изд. 1921; 3. изд. 1929; 4. изд. 1937.

Еврипид. Медея / Прев. от старогр. в стихове Александър Балабанов. – София : Ал. Паскалев, [1914]. – 72 с.
2. изд. [1916]; 3. изд. [1919]; 4. изд.[1921]; [5. изд.]1932; [6. изд.] 1939; 7. изд. 1942; [8. изд.] 1945.

Езоп. Езопови басни. – София : Акация, 1924. – 80 с. : с ил., портр. ; 18 см. – (Класическо четиво ; N 1)
2. изд. 1947.

Есхил. Агамемнон : Трагедия / Прев. от ориг. Александър Балабанов. – София : Ал. Паскалев, 1914. – 76 с.
2. изд. 1921; 3. изд. 1925; 4. изд. 1937.

Есхил. Евмениди : [Трагедия] /Прев. от ориг. Александър Балабанов. – София : Ал. Паскалев, 1914. – 55 с.
2. изд. 1919; 3. изд. 1925; 4. изд. 1939.

Есхил. Орест : Трагедия / Прев. от ориг. Александър Балабанов. . – София : Ал. Паскалев, 1914. – 48 с.
2. изд. 1919; 3. изд. 1925; 4. изд. 1937; 5. изд. 1940.

Есхил. Прометей / Прев. дословно от старогр. и в размер на ориг. Александър Балабанов. Премиран прев. от БАН. – София, 1905. – 37 с.
Следв. изд.: 1911, 1917, 1919, 1921, 1924, 1925, 1927, 1931, 1934, 1939, 1940, 1941, 1945, 1946, 1947, 1954 – със загл. Прикованият Прометей, 1999.

Ибсен, Хенрих. Празникът в Солхауг / Прев. от нем. Ал. Балабанов. – София : Живот, 1907. – 50 с.

Избрани преводи / Подб. Георги Михайлов, Александра Дипчикова ; [С предг. от Георги Михайлов]. – София : Нар. култура, 1989. – 207 с., 1 л. : портр.

Казанова, Джакомо. Моите любовни приключения : Спомени : Кн. 1–5 / Прев. С. Айдинов. – София, 1922.
С. Айдинов – псевд. на Ал. Балабанов.

Платон. Федон или За душата / Прев. от старогр. и комент. Ал. Балабанов. – София : М-во на нар. просвещение, 1925. – 86 с.

Софокъл. Едип цар / Прев. дословно от старогр. Александър Балабанов ; Премиран прев. на БАН. – София : Ал. Паскалев, [1911]. – 74 с.
Следв. изд.: 1917, 1919, 1921, 1925, 1927, 1932, 1937, 1939, 1942, 1946.

Софокъл. Електра : Трагедия / Прев. от ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, [1914]. – 72 с.
2. изд. [1919]; 3. изд. [1937].

Теофраст. Характери / Дословно прев. от ориг. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, [1914]. – 74 с.
2. изд. [1919]; 3. изд. [1937].

Якобсен, Йенс Петер. Рози би трябвало да има там... : 4 разказа / Прев. от нем. Ал. Балабанов. – София : Ал. Паскалев, [1911]. – 64 с.

Balabanov 1930: Balabanov, Al.Bolgarsko slovstvo. // Dom in svet (Ljubljana), XLIII, 1930, № 5–6, s. 163–166.


Съставила библиографията Аделина Германова