Георги Константинов

Георги Константинов

Роден: Кюстендил, 25.02.1902

Починал: София, 24.03.1970

Речник

Книги


Емануил п. Димитров. – Кюстендил, 1922. – 36 с.

Сред майски сън : Поема на моята младост. – Кюстендил : Гороцвет, 1922. – 98 с.

            Автор Георги Гогов.

Лев Толстой и България : По случай 100-год. от рождението на великия пророк Лев Николаевич Толстой. – София, 1929. – 30 с. – (Библиотека Свободна мисъл)

Вопли и копнежи : Стихотворна сбирка. – Станимака, 1928. – 24 с.

Песни на роба : Стихотворна сбирка. – 2. доп. изд. – Станимака, 1929. – 40 с.

Българската литература след войната : [Ч.] 1 – . – София, 1933. – 160 с.

Любен Каравелов : Живот, творчество, идеи. 1837–1937. – София : Хемус, 1936. – 160 с., 1 л. : портр.

Васил Друмев : Живот и творчество. – София : Казанлъшка долина, 1937. – 88 с.  – (Библиотека Бележити българи ; № 2)

Вук Караджич и Л. Каравелов. – София, 1938. – 64 с. – (Южнославянска библиотека ; № 1 (кор. Югославянска библиотека 1)

            Парал. текст на бълг. и сърбохърв. ез.

La nouvelle littérature bulgare : Extrait. – Belgrad : [Minerva], 1937.36 p.

Воћи бугарског народног покрета : Раковски – Каравелов – Левски – Ботјов. – Београд : Издање Балканског института ; Штампарија Белетра,1939. – 229 с.

Правописен речник на българския книжовен език / Състав. съгласно офиц. наредби Георги Константинов. – София : Казанлъшка долина, 1939. – X, 35 с.

Раковски и българската революционна идеология. – София : Хр. Г. Данов, 1939. – 188 с. – (Четиво по българска история ; Г. VIII, кн. 1)

Душата на Македония. – София : Хемус, 1941. – 160 с.

            2. изд. 1993.

Костурска епопея : Ч. 1 – . – Пловдив : Костурско благотвор. братство, 1941 .

Творци на българската литература. – София : Хемус, 1941. – 304 с.

Мечтател безумен [Георги С. Раковски]. – София, 1942. – 120 с. – (Библиотека Бранник ; № 5)

Стара българска литература : От Св. св. Кирил и Методий до Паисий Хилендарски / Ил. Борис Ангелушев. – София : Хемус, 1942. – 256 с.

            2. изд. 1943; 3. прераб. и доп. изд. 1946.

Възраждането и Македония. – София : М-во на нар. просвещение, 1943. – 210 с. – (Библиотека Българска книга ; № 6)

Нова българска литература : От Паисий Хилендарски до наши дни : Ч. 1–2. – София : Хемус, 1943.

            Ч. 1: До Освобождението. – 440 с. : с ил.

            Ч. 2: След Освобождението. – 568 с. : с ил.

            2. прераб. и доп. изд. 1947. Ч. 1: Епоха на Възраждането : От Паисий Хилендарски до Иван Вазов. – 488 с. 

Огън и пламък : Стихосбирка. – Пловдив, [1944]. – 39 с.

Революционна романтика в Българското възраждане. – София : М-во на нар. просвета, 1944. – 384 с. – (Библиотека Български учител ; 10)

Алеко Константинов : Биография. – София : Хемус, 1946. – 119 с., 1 портр.

            2. изд. 1957.

Български писатели : Биогр. и библиогр. данни. – [София] : Хемус, 1947. – VIII, 456 с. : с ил.

Любен Каравелов : Живот, идеи, лит. наследство . – София : Нар. просв., 1949. – 215 с.

Иван Вазов : Велик реалист и патриот. – София : Бълг. писател, 1950. – 136 с.

Захари Стоянов като публицист и писател. – София : Бълг. писател, 1952. – 228 с.

Писатели реалисти : [Литературнокритически очерци] : Кн. 1 – 3. – София : Нар. култура, 1956–1962.

            [Кн.] 1: Л. Каравелов, З. Стоянов, Ив. Вазов, М. Георгиев, Т. Г. Влайков, Е. Пелин. – 1956. – 270 с.

            Кн. 2: Съдържа очерци за Добри Войников, В. Друмев, Р. Блъсков, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ц. Гинчев, К. Величков, П. Ю. Тодоров, Ст. Л. Костов, Йордан Йовков, Добри Немиров и Г. Райчев. – 1960. – 370 с. : с портр.

            Кн. 3: Социалистически реалисти. – 1962. – 326 с., 8 л. портр.

Български писатели – творци на литература за деца и юноши : Био-библиогр. очерци. – София : Нар. младеж, 1958. – 475 с. : с портр. 

Нашите учители : Русия и българите : Руската лит. и българистика : [Сб. статии]. – София : Бълг. писател, 1959. – 283 с.

Т. Г. Влайков : Литературнокритически очерк. – София : Бълг. писател, 1960. – 117 с. 

Български писатели : Библиографии / Георги Гогов Константинов, Цветан Минков, Стефан Великов. – София : Бълг. писател, 1961. – 788 с.

Пенчо Славейков : Литературнокритически очерк. – София : Бълг. писател, 1961. – 123 с., 1 л. портр.

Братя Миладинови. – София : НС ОФ, 1962. – 76 с. – (Библиотека Героична летопис)

Паисий Хилендарски : 200 г. от „История славяноболгарская“. – София : НС ОФ, 1962. – 24 с.

Раждането на поета : Разказ за Иван Вазов. – София : Нар. младеж, 1962. – 36 с. : с ил. – (Масова библиотека Пчелица ; № 11)

Апостолът Левски : [Биогр. очерк]. – София : НС ОФ, 1963. – 80 с. – (Библиотека Героична летопис ; Г. 1, кн. 4)

Николай Лилиев : Човекът, поетът. – София : Бълг. писател, 1963. – 264 с. : 9 л. портр., 1 л. факс.

Съвест на народа : Очерци за живота и поезията на Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Христо Смирненски. – София : Нар. култура, 1963. – 348 с., 6 л. : портр.

Априлци 1876. – [София] : НС ОФ, 1964. – 91 с. – (Библиотека Героична летопис ; Г. 5, кн. 8)

Писатели реалисти от Друмев до наши дни : Избрани очерци. – София : Нар. култура, 1965. – 434 с., 12 л. портр.

Георги Караславов : Очерк. – София : Бълг. писател, 1966. – 232 с., 1 л. : портр.

Не е легенда, а жива история : Очерци за бълг. революционери и писатели от Възраждането. – София : Нар. младеж, 1966. – 292 с.

            2. изд. 1978.

Едно необикновено приятелство : Лит. очерк, изграден с писма от Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Георги Бакалов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Иван Радославов : Др. док. за духовния живот в България до Великата октомвр. революция : По случай 50 г. от смъртта на Д. Дебелянов. – София : Нар. култура, 1967. – 188 с., 11 л. : ил.

Моето поколение в литературата 1917–1967 : [Сб. лит.-крит. статии] . – София : Бълг. писател, 1967. – 412 с., 1 л. : портр.

            [Ч. 2.]. Моето поколение в литературата : [Сборник лит.-крит. статии]. – София : Бълг. писател, 1970. – 336 с.

Мъжество на повалените : Бележки на защитника. – София : Държ. воен. изд., 1967. – 128 с. : с портр. (Библиотека Биография на подвига)

Петко Рачов Славейков : Докум. разказ за него и неговото време. – [София] : НС ОФ, 1967. – 327 с., 18 л. : ил. – (Библиотека Бележити българи ; Кн. 2)

Като в приказките : Очерци за бълг. писатели. – София : Нар. младеж, 1968. – 243 с.

Л. Н. Толстой и влиянието му в България. – София : Нар. култура, 1968. – 380 с., 4 л. : ил.

Емил Коралов. – София : Бълг. писател, 1969. – 68 с. : 1 л. портр. – (Литературнокритически очерци)

Книга за Георги Караславов : Крит. оценки, спомени, разговори / Георги Константинов, Елка Константинова. – София : Бълг. писател, 1971. – 332 с. : с ил.

Николай Лилиев всред своите приятели : Биогр. на поета по случай 10 г. от смъртта му. – София : Бълг. писател, 1971. – 307 с.

Така живеят легендите : Очерци [за войници строители]. – София : Профиздат, 1973. – 80 с.


Публикации в периодичен печат и научни сборници


Около смъртта на Вазова : [Очерк]. // Гороцвет, Год. І, № 1, 1921, с. 1.

Антологии и подигравки : [Крит. статия]. // Ведрина (Кюстендил), Год. І, № 1922, № 2, с. 52.

Ей заник е вече над каменний град : [Стихотворение]. // Епоха, Год. ІІ, № 419, 19 дек. 1923, с. 1.

Проф. Йордан Иванов. Богомилски книги и легенди : [Рец.]. // Обществена мисъл, Год. VІ, 1923, № 7, с. 454–455.

Уплетен от твоите предвечни злини : [Стихотворение]. // Епоха, Год. ІІ, № 407, 5 дек. 1923, с. 1.

За поезията на Раковски. // Развигор, Год. ІІІ, № 149, 28 юни 1924, с. 2.

За словото, за народа и поезията : [Статия]. // Угар, Год. І, 1924, № 1, с. 27–30.

Краят на „независимите“. // Развигор, Год. ІІІ, № 143, 17 май 1924, с. 4.

Ангел Каралийчев – „Мечо“, разкази за деца : [Рец.]. // Развигор, Год. ІV, № 186, 30 май 1925.

„Легенда за св. София“ от Стоян Загорчинов : [Рец.]. // Радикал, № 148, 1926, с. 1.

Невежество и шарлатания [„Хр. Ботев, живот и дело“ от Ив. Г. Клинчаров] : [Рец.]. // Радикал, № 119, 1926, с. 2.

„Прозорец“, стихосбирка от Ат. Далчев : [Рец.]. // Радикал, № 287, 1926, с. 1.

 „Хляб наш насущний“, роман от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Радикал, № 291, 1926, с. 1.

„Хр. Ботев – неизвестни произведения“ от Михаил Димитров : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. І, 1926, № 4–5, с. 479–481.

Юбилейни дни : [Статия]. // Радикал, № 109, 1926, с. 1.

Ботев и Алеко: [Статия]. // Стрелец, Год. І, № 9, 1927, с. 1.

Велики петък. За интелигенцията и за поезията [по повод книгата „Велики петък“ от Й. Стратиев]. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 4, с. 307 - 309.

Една навременна инициатива [За сп. „Родна реч“]. // Учителски вестник, Год. ХХІІІ, № 6, 1927, с. 3.

За Васил Друмев : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 17, 1927, с. 3.

За културната дейност на просветното министерство : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 6, 1927, с. 3.

За словото и за поезията : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 37, 1927, с. 1–2.

Емил Зола : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 7–8, с. 573–575.

Ерос и Психея, антология на българската любовна лирика. Наредил Ат. Величков : [Рец.]. // Радикал, № 29, 1927, с. 1.

Исторична българска граматика : [Очерк]. // Литературни новини, Год. І, № 2,1927, с. 2.

Критична библиография за 1926 г. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 1, с. 72–76; № 2, с. 155–160; № 3, с. 235–239.

Нашите списания [през 1926 г.] : [Статия]. // Радикал, № 6, 1927, с. 1.

Подвигът на Шипка и ние : [Статия]. // Радикал, № 189, 1927, с. 1.

Проблемът за Исуса. С оглед на българската литература. // Българска мисъл, Год. І, 1927, № 5, с. 367–377; № 6, с. 448–453.

Религиозен дух и образ на Исуса в българската литература. // Българска мисъл, Год. ІІ, 1927, № 7–8, с. 494–508.

Родна реч : [Статия]. // Радикал, № 223, 1927, с. 1.

Съвременната италианска литература : Разговор с Енрико Дамиани. // Литературни новини, Год. І, № 2,1927, с. 2.

Философска литература : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 30, 1927, с. 2.

Българската драма : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 12, 1928, с. 3.

Двама от младите – Ел. Багряна и А. Каралийчев. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 1, с. 60–65.

Езикознание и култура : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 14, 1928, с. 1.

Елин Пелин и селският бит : По повод на последната му повест „Земя“. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 4, с. 578–587.

За Васил Друмев : По случай 25 г. от смъртта му. // Литературни новини, Год. ІІ, № 17, 1928, с. 3.

За словото и за поезията : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 37, 1928, с. 1.

Изкуството за себе си : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 17, 1928, с. 1.

Коледни обичаи. // Литературни новини, Год. ІІ, № 16, 1928, с. 2.

Към възраждане : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 4, 1928, с. 1.

Мечти и действителност : Към характеристиката на съвременната българска литература. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 6, с. 453–469; № 9, с. 625–636.

Национален романтизъм : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 10, 1928, с. 2.

Нови разкази от Вл. Полянов : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 19, 1928, с. 3.

„Песен на гората“. Разкази от Г. Райчев : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 15, 1928, с. 3.

Писатели преводачи : [Статия]. // Глобус, Год. ІІІ, № 4, 1928, с. 3.

Преводна литература. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 2, с. 231–234.

Преслав, Патлейна, Мадара : [Пътни бележки]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 4, 1928, с. 1.

Руската литература и руската полиция : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 5, 1928, с. 3.

Стихотворенията на Атанас Далчев : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 4, 1928, с. 1.

Толстой и България. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 7–8, с. 528–552.

Толстой за България. // Радикал, № 70, 1928, с. 1.

Толстой и „Кръг четива“ : [Статия]. // Глобус, Год. ІІІ, № 2, 1928, с. 3.

Цар-Симеоновият век в литературата : [Статия]. // Глобус, Год. ІІІ, № 2, 1928, с. 3.

Езикът на Любен Каравелов : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 21, 1929, с. 2.

Дървар“ – стих. от Димитър Панталеев : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 20, 1929, с. 4.

За българските символисти : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 32, 1929, с. 1.

„Земен път“ : Стихове от Дора Габе : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. ІV, 1929, № 1, с. 81–83.

Идеята за Югославия у Каравелова : [Статия]. // Глобус, Год. ІІІ, № 19, 1929, с. 3.

Константин Фотинов : Лит.-крит. очерк. // Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 16 / Под ред. на М. Арнаудов. – София, 1929, с. 6062.

Културата на народа и политическата власт : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 24, 1929, с. 1.

Любен Каравелов : [Статия]. // Свободна реч, Год. VІІ, № 1470, 1929, с. 2.

Любен Каравелов : Лит.-крит. очерк. // Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 16 : Т. 3 / Под ред. на М. Арнаудов. – София, 1929, с. 363.

Найден Геров : Лит.-крит. очерк. // Български писатели : Живот, творчество, идеи : Т. 16 : Т. 2 / Под ред. на М. Арнаудов. – София, 1929, с. 164–188.

Народен театър : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 26, 1929, с. 1.

Н. Фурнаджиев: Дъга : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. ІV, 1929, № 2, с. 161–164.

Първата история на балканските войни : [Рец.]. // Македония, Год. ІІІ, № 827, 1929, с. 4.

Първите стъпки на Каравелов в Букурещ : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 19, 1929, с. 2.

„Слънцето угаснало“,  роман от Вл. Полянов : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. ІV, 1929, № 1, с. 84–86.

Спекула и с историята : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 43, 1929, с. 2.

Сп. „Философски преглед“ : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 22, 1929, с. 3.

Чеда на Балкана“,  поема от К. Христов. // Българска мисъл, Год. ІV, 1929, № 10, 685–687.

Александър Теодоров-Балан : За неговата 70-годишнина. // Българска мисъл, Год. V, 1930, № 2, 168–170.

„Бедата като църковна мишка“ – комедия : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, № 30, 1930, с. 2.

Васил Пундев. // Златорог, г. XI, 1930, № 3.

Васил Пундев : Спомен. // Литературен глас, Год. ІІ, № 66, 1930, с. 9.

            Също и в: // Нови дни, Год. І, № 160, 1934, с. 12.

За книгата на Ф. Попова-Мутафова „Жената на приятеля ми“. // Българска книга, Год. І, 1930, № 2, с. 209.

„Записки за България и за българите“ от Л. Каравелов, под. ред. на Г. Цанев. // Българска мисъл, Год. V, 1930, № 7–8, с. 507.

Литературата във „Философски преглед“. // Съвременник, Год. І, № 7, 1930, с. 2.

М. Арнаудов. „Неофит Хилендарски Бозвели“ : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 3, с. 305–306.

На един рецензент : [По повод рец. на К. Гълъбов за негова рец. във „Философски преглед“]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 75, 1930, с. 5.

От ума си тегли“,  комедия от Грибоедов : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, № 8, 1930, с. 2.

Отговор. // Литературен глас, Год. ІІ, № 76, 1930, с. 2.

Партизанство ли? // Съвременник, Год. І, № 2, 1930, с. 1.

Перлите на Бруно Франк. // Съвременник, Год. І, № 5, 1930, с. 2.

Писателят и журналистът : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 46, 1930, с. 2.

Пред новата година. // Съвременник, Год. І, № 15–16, 1930, с. 1.

Ремарк. // Съвременник, Год. І, № 14, 1930, с. 1.

Романтика и поезия в рудничарството. // Съвременник, Год. І, № 1, 1930, с. 4.

Толстой, България и Норвегия. // Съвременник, Год. І, № 12, 1930, с. 1.

Александър Балабанов, Пенчо Славейков и Димчо Дебелянов. // Съвременник, Год. І, № 2, 1931, с. 1.

Ана-Мария Пилшова в София. // Съвременник, Год. І, № 1, 1931, с. 4.

Цветан Минков – „Боян Магесникът“, романтичен очерк : [Рец.]. // Българска мисъл, 1930, № 7–8, с. 586–587.

Антон Страшимиров и нашето време. // Съвременник, Год. І, № 8, 1931, с. 1.

Бай Ганьо и характерологията на българина. Четири мнения. // Философски преглед, 1931, № 4, с. 349.

Боян Пенев. // Съвременник, Год. І, № 18, 1931, с. 3.

            Също и в: // Нови дни, Год. І, № 257, 1934, с. 9.

Българска драма. // Съвременник, Год. І, № 18, 1931, с. 3.

„Великата жажда“ от Е. Коралов : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, № 19, 1931, с. 3.

Григор Пърличев. // Съвременник, Год. І, № 21, 1931, с. 2.

Духовната криза в нашето време. // Съвременник, Год. І, № 1, 1931, с. 1.

Един заслужен юбилей : [Статия за А. Страшимиров]. // Обществено развитие, Год. ІІІ, 1931, № 9–10, с. 459–466.

Единствена книга (Психология на литературното творчество от М. Арнаудов). // Съвременник, Год. І, № 18, 1931, с. 2–3.

Една препирня. // Съвременник, Год. І, № 13, 1931, с. 1.

Емануил п. Димитров. // Съвременник, Год. І, № 12, 1931, с. 1.

За Влайков и за българския писател. // Съвременник, Год. І, № 37–38, 1931, с. 4.

За големите покойници. // Съвременник, Год. І, № 18, 1931, с. 2–3.

Защо нямаме роман? // Съвременник, Год. І, № 9, 1931, с. 1.

Културен преглед. // Обществено развитие, Год. ІІІ, 1931, № 6, с. 291–292.

„Къщата при последния фенер“ от Светослав Минков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 8–9, с. 434–436.

Литература и живот : Новият роман на Вл. Полянов : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. VІ, 1931, № 3, с. 205–211.

Литературният сезон. // Съвременник, Год. ІІ, № 2, 1931, с. 3.

Не количеството,  а качеството. // Съвременник, Год. І, № 24, 1931, с. 2.

Нова книга за Априлското въстание : [Рец.]. // Българска мисъл, Год. VІ, 1931, № 5, с. 358–359.

Отзив за библиотека „Книга на книгите“. // Българска мисъл, Год. VІ, 1931, № 7–8, с. 551.

Писателска истерика. // Съвременник, Год. І, № 6, 1931, с. 1.

Плагиатството. // Съвременник, Год. І, № 24, 1931, с. 1.

Постоянният герой на Страшимирова : [Статия]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 8–9, с. 405–411.

Пролетарска поезия. // Съвременник, Год. І, № 28, 1931, с. 1.

Сказка за Анна Пилшова. // Съвременник, Год. І, № 2, 1931, с. 3.

Социалност на изкуството : [Статия]. // Съвременник, Год. І, № 37–38, 1931, с. 1.

            Също и в: Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 10, с. 433–440.

Съвършен поет [Н. Лилиев]. // Съвременник, Год. І, № 15, 1931, с. 1.

Т. Г. Влайков като общественик. // Съвременник, Год. І, № 11, 1931, с. 3.

Талант и идейност. // Съвременник, Год. І, № 3, 1931, с. 1.

„Усилни години“ от Димитър Талев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 8–9, с. 284–285.

Условията? О, те са много тежки!“ // Съвременник, Год. І, № 30, 1931, с. 3.

60-годишният юбилей на А. Страшимиров. // Съвременник, Год. І, № 1, 1931, с. 2.

Юбилеят на Страшимиров в София. // Съвременник, Год. І, № 9, 1931, с. 1.

Гео Милев. // Съвременник, Год. ІІ, № 20, 1932, с. 1.

„Ден последен – ден господен“ – роман от Ст. Загорчинов : [Рец.]. // Съвременник, Год. ІІ, № 24, 1932, с. 1.

Детската драма : [Рец.]. // Училищно дело, Год. V, № 31, 1932, с. 4.

За народа : [Статия]. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 32, 1932, с. 2.

Защо подписах апела за амнистия. // Съвременник, Год. ІІ, № 16, 1932, с. 2.

Илинден : [Стихотворба]. // Илюстрация Илинден, Год. V, 1932, № 7–8, с. 1.

Малко оптимизъм : [Статия]. // Радикал, № 31, 1932, с. 1.

Мисли пред Рождество Христово : [Статия]. // Радикал, № 1, 1932, с. 1.

Новият роман на Д. Немиров : [Рец. за „През огъня“]. // Обществено развитие, Год. IV, 1932, № 4, 174–176.

Новият роман на К. Петканов : [Рец.]. // Съвременник, Год. ІІ, № 17, 1932, с. 1.

Ново време иде : [Стихотворба]. // Илюстрация Илинден, Год. V, 1932, № 2, с. 4.

            Също и в: Съвременник, Год. ІІ, № 17, 1932, с. 1.

Носталгия : [Стихотворба]. // Илюстрация Илинден, Год. V, 1932, № 1, с. 5.

Пенчо Славейков и нашето време : [Статия]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 5–6, с. 217–222.

„Петър Чаадаев“ от Янко Янев : [Рец.]. // Съвременник, Год. ІІ, № 17, 1932, с. 1.

„През огъня“ от Добри Немиров : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 2–3, с. 146–148.

Развалата : [Статия]. // Радикал, № 79, 1932, с. 1.

Разкази“, кн. 1 от Ангел Каралийчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 1, с. 64–69.

Село Върбовчец“ от А. Страшимиров : [Рец.]. // Съвременник, Год. ІІ, № 24, 1932, с. 3.

Semper idem. // Мисъл и воля, Год. ІІ, № 32, 1932, с. 2.

Сп. „Обществено развитие“ : [Статия]. // Радикал, № 6, 1932, с. 1.

Черните не стават бели“ от Владимир Полянов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 7, с. 332–334.

„Българският писател и родната реч“ от С. Попвасилев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІV, 1933, № 4, с. 198–200.

„Как дяволът чете евангелието“ от Димитър Подвързачов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІV, 1933, № 2, с. 97–99.

Лонгоза : [Пътепис]. // Български турист, Год. ХХІІ, 1933, № 6, с. 89.

Между народа“,  от Петко Росен : [Рец.]. // Обществено развитие, Год. V, 1933, № 6, с. 287–288.

Нови данни за Любен Каравелов. // Училищен преглед, Год. ХХХІІ, 1933, № 6, с. 755–761.

 „Освободителните борби на Македония“, Т. 1, от Хр. Силянов : [Рец.]. // Обществено развитие, Год. V, 1933, № 10, с. 905–907.

„Преображение“ от Емануил Попдимитров : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІV, 1933, № 3, с. 150–151.

Сирак Скитник : [Статия]. // Слово, Год. ХІІ, № 3409, 25 окт. 1933.

Човекът на една тема [Ат. Далчев: [Рец.]. // Златорог, Год. ХІV, 1933, № 9, с. 446–447.

А. Теодоров-Балан. Набожен помен и историческо свидетелство за Кирила и Методия. // Нови дни, Год. І, № 141, 1934, с. 12.

Ако Вазов беше жив. // Нови дни, Год. І, № 238, 1934, с. 7.

Бачо Киро. // Нови дни, Год. ІІ, № 324, 1934, с. 7.

            Също и в: Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 7, с. 341–342.

Бранислав Нушич и неговата „Опечалена фамилия“. // Нови дни, Год. І, № 149, 1934, с. 7.

Българската книга. // Нови дни, Год. І, № 208, 1934, с. 13.

Васил Друмев. // Нови дни, Год. І, № 318, 1934, с. 7.

Васил Левски. // Нови дни, Год. І, № 147, 1934, с. 16.

„Велики сенки“ от Ф. Попова-Мутафова : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 247, 1934, с. 10.

„Вечен пътник“ от Боян Магът : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 5, с. 241–242.

Всред книгите [С. Андреев, Хр. Радевски, Я. Язова]. // Нови дни, Год. І, № 119, 1934, с. 12.

Възможен ли е всемирен език? // Нови дни, Год. І, № 277, 1934, с. 7.

„Дамата с рентгеновите очи“ от Светослав Минков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 9, с. 421–422.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Зора, Год. ХІІ, № 4541, 1934, с. 8.

Дисциплината в Народния театър. Няколко думи и за директора. // Нови дни, Год. І, № 231, 1934, с. 7.

Достоевски и нашето освобождение. // Нови дни, Год. І, № 3, 1934, с. 5.

Една книга за Априлов [от М. Арнаудов] : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 122, 1934, с. 10.

„Женско сърце“ – разкази от Й. Йовков : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 184, 1934, с. 12.

За българската драматургия („Еленово царство“ от Г. Райчев). // Нови дни, Год. І, № 88, 1934, с. 7.

За поетическия език. // Нови дни, Год. І, № 74, 1934, с. 18.

За същността на поетическото творчество : [Статия]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 8, с. 363–374.

Завети на нашите възрожденци : [Статия]. // Отец Паисий, Год. VІІ, 1934, № 10, с. 209–210.

Излишна ли е българската книга. // Нови дни, Год. І, № 218, 1934, с. 12.

Изтеклият театрален сезон. // Нови дни, Год. І, № 259, 1934, с. 8.

Какво видяхме в Югославия. // Радикал, № 62–65, 1934, с. 1–3.

Кръв“ от К. Константинов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 2, с. 92–94.

Култ към личността. // Нови дни, Год. І, № 289, 1934, с. 7.

Културни връзки между българи и сърби (Любен Каравелов). // Нови дни, Год. І, № 32, 1934, с. 7.

Към нова балканска култура. // Нови дни, Год. ІІ, № 321, 1934, с. 7.

Литературна история на възраждането в Италия от Д. Шишманов. // Нови дни, Год. І, № 51, 1934, с. 12.

Литературна равносметка за 1934 г. // Нови дни, Год. І, № 111, 1934, с. 12.

Милош Църнянски. // Нови дни, Год. І, № 286, 1934, с. 7.

Младите поколения в изкуството. // Нови дни, Год. І, № 190, 1934, с. 12.

Младите поколения в литературата [Емил Коларов, Ясен Волковски]. // Нови дни, Год. І, № 195, 1934, с. 12.

Морава звезда кървава“,  роман от К. Петканов : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 104, 1934, с. 12.

Нашият Народен театър. // Нови дни, Год. І, № 27, 1934, с. 12.

Нашият протест срещу Роже Версел. // Нови дни, Год. І, № 115, 1934, с. 12.

Нашият университет. // Нови дни, Год. І, № 90, 1934, с. 7.

Неизвестно произведение на Вазова – „Престолът“, драма в 5 действия. // Нови дни, Год. І, № 15, 1934, с. 12.

Нови детски книги. // Нови дни, Год. І, № 107, 1934, с. 7.

Новият роман на Й. Йовков „Чифликът край границата“ : [Рец.]. // Обществено развитие, Год. VІ, 1934, № 4–5, с. 219–229.

Новоизбраното ръководство на Университета[проф. М. Арнаудов]. // Нови дни, Год. І, № 240, 1934, с. 3.

Общата изложба на българските художници. // Нови дни, Год. І, № 315, 1934, с. 7.

Отговорността на писателя. // Нови дни, Год. І, № 268, 1934, с. 13.

Още един заслужен юбилей (Ст. Н. Шишков). // Нови дни, Год. І, № 229, 1934, с. 12.

Паметен ден : Разказ. // Полет, Год. І, № 4, 1934, с. 2.

Парижки мозайки, или ние, хората“ от Б. Болгар : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 2, с. 94–95.

Песимистична беседа. // Нови дни, Год. І, № 57, 1934, с. 7.

Писателите и провинцията. // Нови дни, Год. І, № 166, 1934, с. 12.

Подражатели. // Нови дни, Год. І, № 240, 1934, с. 12.

Празнуване на деня наСветите братя от 1853 г. до наши дни. // Нови дни, Год. І, № 229, с. 10.

Пролет на булеварда“ от Лъчезар Станчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 4, с. 187–188.

Професор Б. Цонев. // Нови дни, Год. І, № 202, 1934, с. 12.

Първа жертва – роман от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 224, 1934, с. 11.

Режисьорският въпрос в Народния театър. // Нови дни, Год. І, № 162, 1934, с. 7.

Религията в нашата духовност. // Нови дни, Год. І, № 115, 1934, с. 10.

Рицари на духа. // Нови дни, Год. І, № 61, 1934, с. 7.

Родината в нашата поезия. // Нови дни, Год. І, № 251, 1934, с. 12.

Св. Сава. // Нови дни, Год. І, № 134, 1934, с. 4.

Сиротински песни“ от Й. Стубел : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 1, с. 41–42.

„Скици на живите“ от Йордан Бадев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 7, с. 339–340.

София и провинцията. // Нови дни, Год. І, № 225, 1934, с. 7.

Социалистическият реализъм. // Нови дни, Год. І, № 172, 1934, с. 12.

Спомен за Ив. Д. Шишманов. Изтеклият театрален сезон. // Нови дни, Год. І, № 263, 1934, с. 7.

Средновековна България“ от Н. Станев : [Рец.]. // Нови дни, Год. І, № 128, 1934, с. 8.

Спомените на Т. Г. Влайков. // Нови дни, Год. І, № 86, 1934, с. 12.

Театърът на А. П. Чехов. // Нови дни, Год. І, № 143, 1934, с. 7.

Тодор Г. Влайков като личност. // Нови дни, Год. І, № 196, 1934, с. 11.

Христо Ботев за делото на светите братя. // Нови дни, Год. І, № 228, 1934, с. 2.

Христо Ботев и Алеко Константинов като фейлетонисти. // Нови дни, Год. І, № 235, 1934, с. 12.

Чифликът край границата“ от Йордан Йовков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 3, с. 133–136.

Чувство за мярка. // Нови дни, Год. І, № 98, 1934, с. 12.

Югославски трудове за България. // Нови дни, Год. І, № 236, 1934, с. 7.

Яворов : [Статия]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 1, с. 16–21.

Яворов и Македония. // Нови дни, Год. І, № 63, 1934, с. 12.

Априлов (1789–1847) : [Статия]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 6, с. 389–399.

Българската книга. // Инвалид, № 725, 4 май 1935.

Българското радио. // Нови дни, Год. ІІ, № 395, 1935, с. 8.

Вазов и критиката : [Статия]. // Литературен час, Год. ІІ, № 4, 1935, с. 1.

Велики сенки“, разкази от Ф. Попова-Мутафова : [Рец.]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 7, с. 387–388.

Декларацията на новото правителство : [Бележка]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 3, с. 478–479.

Един писател пише репортажи : [Рец. за: А. Каралийчев. Сребърна ръкойка]. // Дъга, Год. ІІ, № 110, 1935.

Живият труп“,  Л. Толстой. // Нови дни, Год. ІІ, № 398, 1935, с. 8.

Живописци, музиканти, поети. // Нови дни, Год. ІІ, № 367, 1935, с. 10.

За литературата в днешна Русия : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 1, с. 32–37.

„Звезди в прозореца“ от Вл. Полянов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 1, с. 41–42.

„Иванко“ в Народния театър. // Нови дни, Год. ІІ, № 330, 1935, с. 7.

Индже войвода“ от Н. Петканов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 5, с. 219–221.

Истини и парадокси за критиците и книгата : [Статия]. // Литературен час, Год. ІІ, № 4, 1935, с. 5.

История на българския език“ от Ст. Младенов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 6, с. 271–273.

Кредитори“, комедия от Балзак : [Рец.]. // Нови дни, Год. ІІ, № 339, 1935, с. 1.

Литературното верую на Влайкова : [Статия]. // Тодор Г. Влайков : Лит. и общ. дело 1865–1885–1935 : Юбилеен сборник / Под ред. на Михаил Арнаудов, Георги Крънзов. – София, 1935, с. 135–139.

Младите в изкуството : Нови идеи в културния ни живот : [Лит. бележки]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 10, с. 519–522.

Нашият университет. // Нови дни, Год. ІІ, № 392, 1935, с. 8.

Неофит Рилски : [Статия]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 2, с. 82–89.

Непознатият Яворов [Статиите му по македонския въпрос]: [Статия]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 7, с. 316319.

„Непознатото момиче“,  пиеса от Франц Молнар. // Нови дни, Год. ІІ, № 348, 1935, с. 7.

Нови картини от Никола Танев. // Нови дни, Год. ІІ, № 392, 1935, с. 5.

Оригинални ли са философските възгледи на Толстой във „Война и мир“ : [Статия]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 7, с. 263–271.

.           Също и в: Просвета, Год. І, 1935, № 3, с. 263.

Освещаване на Вазовия музей в Сопотско : [Лит. бележка]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 6, с. 324–325.

Отец Паисий и ние. // Нови дни, Год. ІІ, № 331, 1935, с. 4.

Откриване на Народния театър : [Бележка]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 7, с. 380.

Паметник на Априлова в Габрово : [Лит. бележка]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 8, с. 428–430.

Писателят Христо Ботев : [Статия]. // Литературен час, Год. ІІ, № 8, 1935, с. 40.

Планински вечери“ от Асен Разцветников : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 2, с. 88–91.

Пътят на българската книга. // Слово, Год. ХІV, № 3848, 27 апр. 1935.

„Сребърна ръкойка“ от А. Каралийчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 8, с. 375–376.

Съюз на българските писатели. // Нови дни, Год. ІІ, № 405, 1935, с. 2.

Т. Г. Влайков : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 4, с. 149–157.

            Също и в: Мир, Год. XLI, № 10429, 1935, с. 1.

Толстой като критик : [Статия]. // Литературен час, Год. ІІ, № 10, 1935, с. 1, 5.

1935 г. и нашата литература. // Нови дни, Год. ІІ, № 411, 1935, с. 8.

Христо Ботев : [Статия]. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 5, с. 259–266.

Художественото четиво на старите българи (Й. Иванов. „Старобългарски разкази“). // Нови дни, Год. ІІ, № 407, 1935, с. 8.

Юбилеят на Т. Г. Влайков. // Отец Паисий, Год. VІІІ, 1935, № 4, с. 226–227.

Белградски артисти. // Слово, Год. 4196, 30 юни 1936.

Белградският народен театър : [Статия]. // Балкан, Год. І, № 7, 1936, с. 4.

Българи и чехи – културни и стопански връзки : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 83, 1936.

Български език и българска литература в Белград : [Преглед]. // Днес, Год. І, № 62, 1936, с. 2.

Васил Левски – най-светъл образ на революционер : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 6, с. 261–265.

Върху плаващия лед“ – нова премиера в Народния театър : [Отзив]. // Слово, Год. ХХ, № 4231, 10 авг. 1936.

Вътрешен преглед. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 7, с. 212–213.

Гладният вълк“ от Вл. Полянов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 4, с. 289–290.

Глуповатост на поезията. // Слово, Год. ХХ, № 4231, 10 авг. 1936.

Гостуването на Белградския театър : [Съобщение]. // Слово, № 4194, 27 юни 1936.

Двадесет години от смъртта на П. Ю. Тодоров : [Бележки]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 1, с. 65–66.

Днешният политически момент : [Бележки]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 5, с. 200–201.

За т. нар. поощрение на родната култура. // Слово, Год. ХХ, № 4218, 25 юли 1936.

Задачи : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 1, с. 1–6.

„Златният ключ“ от Димитър Талев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 3, с. 13–140.

Каравелов в Сърбия : [Бележки]. // Зора, Год. ХVІІІ, № 5155, 1936, с. 8.

Книга за Балкана“ : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 6, с. 298–299.

Книга о Балкану“ : [Рец.]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 1, с. 73–77.

Л. Каравелов в Пещенската тъмница : [Бележки]. // Зора, Год. ХVІІІ, № 5171, 1936, с. 8.

Литературна равносметка през горещините. // Слово, Год. ХХ, № 4224, 1 авг. 1936.

Любен Каравелов – живот, творчество, идеи (1837–1937). // Мир, Год. XLII, № 10931, с. 1.

Максим Горки почина : [Съобщение]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 6, с. 298.

Маскарад“ в Народния театър : [Отзив]. // Слово, № 4194, 27 юни 1936.

Мориц Бенционов : [Отзив за изложбата му]. // Слово, Год. ХІХ, № 4099, 29 ян. 1936.

На работа : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 7, с. 268–271.

На Черни връх : [Спомен]. // Алеко : Сборник / Уредн. Димитър Пантелеев, Георги Клисаров. – София, 1936, с. 21–22.

Нашата литература след войната : [Статия]. // Архив Живо слово, Год. І, 1936, № 3, с. 31.

Обикновен човек : Пиеса в 4 действия от Йордан Йовков : [Рец.]. // Слово, Год. ХІХ, № 4079, 31 ян. 1936.

Откриване на Народния театър : „Пред изгрев“ от Ст. Савов. // Слово, Год. ХІХ, № 4271, 26 септ. 1936.

Петнадесет години от смъртта на Иван Вазов : [Лит. бележка]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 7, с. 291–292.

Писатели от провинцията : [Преглед]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 8, с. 378–380.

„Под манастирската лоза“ : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 1, с. 39–42.

Най-хубавата песен на Каравелова : [Предговор]. // Каравелов, Любен. Българе от старо време. – София, 1936, с. ІІІ–VІІІ.

Предговор. // Каравелов, Любен. Маминото детенце. – София, 1936.

[Статия за Народния театър]. // Просвета, Год. ІІ, 1936, № 4, с. 518–522.

Сто години българска култура : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 2, с. 145–154.

„Сърце човешко“ от Е. Багряна : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 5, с. 232–234.

Управниците на Белградския театър : [Статия]. // Балкан, Год. І, № 8, 1936, с. 4.

„Ако можеха да говорят“ от Йордан Йовков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 3, с. 128–129.

Алеко за българския народ : [Статия]. // лист Алеко Константинов (Пазарджик), бр. ед., 1937, с. 4.

Алеко Константинов : По случай 40 г. от смъртта му : [Статия]. // Просвета, Год. ІІ, 1937, № 9, с. 1141–1159.

Антон Страшимиров : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 10, с. 495–496.

            Също и в: Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 4, с. 474–479.

Братя Миладинови : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 1, с. 55–59.

            Също и в: Днес, Год. І, № 282, 1937, с. 8; Простор, Год. ІІ, 1942, № 3, с. 10.

„Бугарска граматика“ от д-р Н. Миркович : [Рец.]. // Зора, № 5344, 1 дек. 1937, с. 8.

Българският Ремарк [М. Кремен]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 5, с. 237–238.

Вл. Полянов – „Бащи и синове“ : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1937, № 1, с. 98–101.

Грижи, които трябва да бъдат общи : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 2, с. 81–83.

Димитър Подвързачов – Хамлет, принц датски : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 10, с. 378–383.

Елин Пелин за българската обществена действителност : По повод книгата му „Аз, ти, той“ :  [Рец.]. // Просвета, Год. ІІ, 1937, № 5, с. 705–711.

Заветите на Александър Дзивгов : [Статия]. // В памет на Александър Дзивгов : Сборник / Под ред. на Д. Б. Митов. – София, 1937, с. 246 –249.

Иво Андрич : [Рец.]. // Днес, Год. ІІ, № 436, 1937, с. 8.

Иде от планината“ от К. Петканов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 5, с. 227–230.

Кирил Кръстев. „Съвременната любов“ : [Рец.]. // Просветно единство, Год. ІV, № 25, 1937/38, с. 10.

Любен Каравелов – знаме. // София, № 505, 4 ян. 1937, с. 3.

Младото поколение в изкуството : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 8, с. 369–381.

Моята библиотека : [Статия]. // Днес, Год. ІІ, № 305, 1937, с. 8.

Най-социалният български писател : [Статия]. // Йордан Йовков. 1884–1937 : Спомени, статии и бележки за живота и творчеството му / Под ред. на Светослав Минков. – София, 1937, с. 78–81.

            Също и в: Йовков лист (София), бр. ед., 1937, с. 9.

Общи идеали : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 1, с. 1–5.

Отец Паисий : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 7, с. 259–270.

Пенчо Славейков : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 6, с. 243–251.

            Също и в: Отец Паисий, Год. ХV, 1942, № 5, с. 207–217.

Предговор. // Константинов, Алеко. До Чикаго и назад. – София, 1937, с. ІІІ–ХІ.

Политическите повести на Любен Каравелов : [Предговор]. // Каравелов, Любен. Неда ; Войвода. – София, 1937, ІІІ–VІІІ.

Васил Друмев и неговата „Нещастна фамилия“. // Друмев, Васил. Нещастна фамилия. – София, 1937, ІІІ–ХХХІV.

Илия Р. Блъсков : [Предговор]. // Блъсков,  Илия. Изгубена Станка : Повест съвременна. – София, 1937, ІІІ–ХVІ.

Пушкин и свободата на творчеството : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 2, с. 54–59.

750 години от създаването на Второто българско царство : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 10, с. 361–364.

Световното значение на нашия език и на нашата литература : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 90, 1937, с. 6.

Сто години от смъртта на Пушкин : [Статия]. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 1, с. 30–31.

Фалангата на борците за народно единство оредява. // Отец Паисий, Год. Х, 1937, № 9, с. 344.

Хърватски отзив за Багряна : [Бележка]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 4, с. 190–191.

Чувството за дълг у Йовковите герои : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІІ, 1937, № 9, с. 324–334.

Алеко Константинов“ от Боян Пенев : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 2, с. 247.

„Басни“ от Д. Подвързачов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 4, с. 188–190.

„Блянове край акропола“ от Д. Шишманов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 2, с. 88–89.

„Божи хора“,  разкази от Илия Волен : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 10, с. 1281–1283.

Бранислав Нушич : [Лит. бележки]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 1, с. 45–46.

            Също и в: Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 5, с. 624–625.

Българската литература през последните две десетилетия : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХХХVІІ, 1938, № 8, с. 973–991.

Българската литература след войната до днес : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 105, 1938.

Българската преводна повест преди Освобождението : [Предговор]. // Велтман Александър. Райна, българска царкиня. – София, 1938, с. III–ХVI.

Български разкази на словашки : [Лит. бележки]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 1, с. 46.

Вук Караджич и Любен Каравелов : [Статия]. // Вечерна бургаска поща, Год. Х, № 2910, 1938, с. 2.

Голяма загуба за сръбската поезия : [Статия]. // Днес, Год. ІІІ, № 739, 1938, с. 8.

Две десетилетия : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІ, 1938, № 7, с. 241–245.

Две тревожни десетилетия : [Статия]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 5, с. 513–524.

Димитър Подвързачов : [Статия]. // Днес, Год. ІІІ, № 847, 1938, с. 8.

Eлен и гора“,  стихотворения от Ив. Христов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 9, с. 422–424.

Елин Пелин 60-годишен. // Венец, 1938, № 4, с. 196–199.

„Из съкровищницата на нашата поезия“ от М. Николов : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 2, с. 248–249.

Йордан Йовков : [Статия]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 2, с. 217–226.

Константин Величков : [Предговор]. // Величков, Константин. Избрани съчинения Т. 1: В тъмницата и други спомени. – София, 1938, с. V–ХV.

Културни проблеми на Третото българско царство : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІ, 1938, № 2, с. 65–70.

Литературата ни след войната : [Статия]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 7, с. 343–346.

Нова книга на проф. Г. П. Генов „България и Обществото на народите: [Рец.]. // Отец Паисий, Год. ХІ, 1938, № 7, с. 270–273.

„Пет момичета“ от А. Каменова : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІХ, 1938, № 4, с. 135–137.

Пред извора на живота“ от Сп. Казанджиев : [Рец.]. // Отец Паисий, Год. ХІ, № 5, 1938, с. 192–197.

Предговор. // Малка антология на сръбските поети / Прев. Стоян Георгиев. – София, 1938, с. 3–4.

Проф. М. Арнаудов. По повод книгата му за д-р Селимински : [Рец.]. // Отец Паисий, Год. ХІ, 1938, № 3, с. 107–110.

Три книги за любовта [Димитър Шишманов, Боян Болгар, Кирил Кръстев] : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1938, № 7, с. 849–855.

Тъмнични записки от епохата на Освобождението : [Послеслов]. // Величков, Константин. Избрани съчинения Т. 1: В тъмницата и други спомени. – София, 1938, с. 205–214.

„Чеда на Балкана“. // Кирил Христов 1875 –1935 : [Сборник]. – София, 1938, с. 300.

Начало на стихотворна поезия в България : [Предговор]. // Бурмов, Александър, Стойко Стойков. Предосвобожденски стихотворци. – София, 1938, ІІІ–ХV.

Алеко Константинов : [Статия]. // Алеко, № 8, 1939, с. 2–4.

„Ангелогласният“, роман от Д. Немиров: [Рец.]. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 7, с. 356–359.

„Антология на съвременната руска поезия“ от Хр. Радевски : [Рец.]. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 1, с. 45–46.

Боян Пенев : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1037, 1939, с. 8.

Българската и югославската книга : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1018, 1939, с. 8.

В нова Турция : [Бележки]. // Днес, Год. ІV, № 1016, 1939, с. 8.

Васил Левски : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 4, с. 782–796.

Васил Пундев : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 10, с. 1240–1246.

„Вихрушка“ – разкази и легенди от А. Каралийчев : [Рец.]. // Днес, Год. ІІІ, № 925, 1939, с. 8.

Георги Райчев : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ХІV, 1939, № 3, с. 161–167.

„Госпожата“ – пиеса от Ел. Багряна и М. Вълев : [Рец.]. // Просвета, Год. V, 1939, № 1, с. 111–113.

Граматика на българския език : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 1069, 1939, с. 8.

Григор Пърличев : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІ, 1939, № 1, с. 14–21.

Д-р Кр. Кръстев и литературната ни критика : [Статия]. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 5, с. 221–229.

Двадесет и пет години от смъртта на П. К. Яворов : [Лит. бележка]. // Читалище, Год. ХVІІІ, 1939, № 7–8, с. 31–32.

Димитър Шишманов. По повод последната му книга „Зограф Павел“ : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 1078, 1939, с. 8.

„Другата Америка“ от Св. Минков : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 931, 1939, с. 8.

Екзотичните разкази на Матвей Вълев : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 942, 1939, с. 8.

„Животът и творчеството“ от Йордан Бадев : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 989, 1939, с. 8.

За българската книга : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 954, 1939, с. 8.

Захари Стоянов : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1081, 1939, с. 4.

Изложбата на Вл. Наумов : [Рец.]. // Литературна седмица, Год. І, № 4, 1939, с. 3.

Изложбата на Давид Перец : [Рец.]. // Литературна седмица, Год. І, № 7, 1939, с. 3–4.

Изложби : [Рец.]. // Литературна седмица, Год. І, № 9, 1939, с. 3.

Историческите романи : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1045, 1939, с. 8.

Когато Европа е мобилизирана : Литературните групи и националният дълг : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1093, 1939, с. 4.

Константин Константинов: Един от най-добрите наши реалисти : [Лит. профил]. // Днес, Год. ІV, № 937, 1939, с. 8.

Константин Петканов. Последният му роман „Кирпичената къща“ : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 1059, 1939, с. 8.

Културен преглед за българската литература през 1938 г. // Днес, Год. ІV, № 884, 1939, с. 8.

„Литературни портрети и характеристики“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 1000, 1939, с. 8.

Млади стихотворци : Творчеството на Вл. Русалиев, Ив. Буюклийски, А. Тодоров, Н. Ланков, В. Марковски, Хр. Огнянов, Д. Дамянов : [Културен преглед]. // Днес, Год. ІV, № 920, 1939, с. 8.

Мястото на Н. Райнов в нашата литература : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 109, 1939, с. 7.

Н. В. Ракитин : [Очерк]. // лист Н. В. Ракитин, бр. ед., 1939, с. 1.

На гости в Истанбул : [Бележки]. // Днес, Год. ІV, № 1010, 1939, с. 8.

Награди и насърчения за литературен труд – несправедливо пренебрегнати автори : [Очерк]. // Днес, Год. ІV, № 895, 1939, с. 8.

„Непримиримите“ – роман от Ем. Коралов : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 960, 1939, с. 8.

Николай Райнов : [Статия]. // Зора, Год. ХХ, № 5916, 1939, с. 10.

П. К. Яворов – детски и юношески години : [Статия]. // Венец, Год. ХVІІ, 1939/40, № 1, с. 65–71.

П. К. Яворов като поет и революционер : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ХІV, 1939, № 8–9, с. 450–464.

Песни за благодатта на земята : [Крит. очерк]. // Днес, Год. ІV, № 913, 1939, с. 8.

Поглед над българската литература през 1939 г. // Читалище, Год. ХVІІІ, 1939, № 9–10, с. 277–296.

Пред изпитанията на близкото бъдеще : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 1, с. 39.

Пред новата година : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІ, 1939, № 10, с. 437–438.

„Рибена кост“ – роман от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 965, 1939, с. 8.

Сегашната изложба на Б. Денев : [Рец.]. // Литературна седмица, Год. І, № 5, 1939, с. 4.

Символизмът в България и Николай Райнов : [Статия]. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 2, с. 77–84.

„Старата къща“ – разкази от Димитър Талев : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 971, 1939, с. 8.

Стихотворна поезия. Преиздадени стихосбирки : [Лит. преглед]. // Днес, Год. ІV, № 901, 1939, с. 8.

Сто години от рождението на Ил. Блъсков : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 7, с. 877–879.

Сто и двадесет години от рождението на М. Ю. Лермонтов : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 2, с. 238–240.

Творенията на народните будители : [Статия]. // Просвета, Год. V, 1939, № 2, с. 237–238.

Творчеството на К. Христов, Д. Подвързачов и Ив. Христов : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 890, 1939, с. 12.

Три художествени изложби : [Рец.]. // Литературна седмица, Год. І, № 3, 1939, с. 4.

Тържествата за П. К. Яворов : [Лит. бележка]. // Просвета, Год. V, 1939, № 2, с. 237.

„Храбреци“ от майор Д. Братанов : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 982, 1939, с. 8.

[Предговор]. // Раковски, Георги Ст. Избрани страници : Горски пътник ; Спомени ; Автобиография ; Статии. – София, 1939.

Григор С. Пърличев : [Предговор]. // Пърличев, Григор. Избрани съчинения. – София, 1939, V–ХХII.

Цариград и нашата културна история : [Статия]. // Днес, Год. ІV, № 1027, 1939, с. 8.

„Четите в България  (1867 –1868) от З. Стоянов : [Рец.]. // Просвета, Год. ІІІ, 1939, № 3, с. 380.

Чудомир : [Рец.]. // Днес, Год. ІV, № 1103, 1939, с. 4.

Яворов и Македония : [Очерк]. // лист П. К. Яворов, бр. ед., 1939, с. 4.

Александър Филипов : [Лит. профил]. // Днес, Год. І, № 35, 1940, с. 6.

В свободна Добруджа : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІІ, 1940, № 8, с. 337–353.

Васил Друмев : [Статия]. // Просвета, Год. ІV, 1940, № 9, с. 1065–1082.

Войнишки народ : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 20, 1940, с. 4.

Всебългарска радост за присъединяването на Добруджа към България : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІІ, 1940, № 10, с. 481–482.

Григор С. Пърличев : [Статия]. // Просвета, Год. ІІІ, 1940, № 3, с. 380.

Да бъдеш личност е най-тежкото проклятие : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХVІІ, № 465, 1940, с. 2–3.

Да възстановим паметника на Д. Дебелянов : [Бележка]. // Зора, Год. ХХІ, № 6205, 1940, с. 6.

Днешното време и задачите на българската интелигенция и българския народ : [Статия]. // Учител, Год. ІV, 1940, № 7–8, с. 304–307.

Добруджа е отново свободна : [Статия]. // Просвета, Год. VІ, 1940, № 1, с. 84–89.

 „Докога, о, Господи“ – роман от Ст. Чилингиров [Рец.]. // Златорог, Год. ХХІ, 1940, № 1, с. 48–50.

За българската книга : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 4, 1940, с. 4.

            Също и в: лист Родна книга, бр. ед., 1940, с. 5.

За българската литература през 1939 г. : [Преглед]. // Вестник на вестниците, № 146, 1940, с. 5.

Какво видяхме в Шуменско. ІІ. Съвременно строителство : [Пътепис]. // Днес, Год. І, № 59, 1940, с. 4.

Книжовният език е символ на националното единство : [Статия]. // Зора, Год. ХХІ, № 6205, 1940, с. 6.

Коледни размисли. // Отец Паисий, Год. ХІІІ, 1940, № 10, с. 481–482.

„Легенда за Света София“, повест от Стоян Загорчинов : [Рец.]. // Днес, Год. І, № 26, 1940, с. 6.

Литературни нрави: Изискванията на обществото към писателя : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 37, 1940, с. 4.

М. В. Лермонтов : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 32, 1940, с. 4.

Ньойският договор е вече мъртъв : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІІ, 1940, № 9, с. 402.

Празник, създаден направо от народа. Кирил и Методий, първи изявители на българския дух : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 36, 1940, с. 4.

Религиозно съзнание у Ботйова : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 16, 1940, с. 4.

С бързата дивизия в свободна Добруджа. // Венец, Год. ХVІІІ, 1940, № 2, с. 87–98.

Световно значение на българския език : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІІІ, 1940, № 5, с. 193–197.

Предговор. // Войников, Добри. Избрани страници. – София, 1940, с.

„Те победиха“. Йордан Йовков и българският войник : [Статия]. // Зора, Год. ХХІ, № 6834, 1940, с. 1.

Финска книга, преведена на български език : [Рец. за: Франс Емил Силанпее. Свещена нищета : Роман. – София : Хемус, 1940]. // Днес, Год. І, № 48, 1940, с. 4.

Христо Ботйов за братството между балканските народи : [Очерк]. // Днес, Год. І, № 43, 1940, с. 4.

„Царевград Търнов“ от Л. Владикин : [Рец.]. // Просвета, Год. ІV, 1940, № 3, с. 374–378.

Български будители от Македония : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІV, 1941, № 8, с. 335–355.

Васил Друмев и неговият „Иванко“ : [Статия]. // лист Васил Друмев (София), бр. ед., 1941, с. 6.

Възвишената задача на българската книга : [Статия]. // Дъга, Год. VІІІ, № 422, 1941, с. 4.

Въпреки всичко българският писател твори. Литературна равносметка за 1941 г. // Нашенец, Год. І, № 49–50, 1941, с. 20.

Гостуването на хърватския писател и министър г-н Миле Будак : [Лит. бележка]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 6, с. 721–722.

Делото на Климент Охридски. // Климентов лист (София), бр. ед., 1941, с. 2.

Друмев като обществен мислител : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІV, 1941, № 3, с. 155–162.

Дух и смисъл на българската литература. ІІ. От Козма до Евтимия : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХІ, 1941, № 9–10, с. 1158–1189.

„История на българската литература от П. Р. Славейков до наши дни“ от М. Николов : [Рец.]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 8–10, с. 1024.

Йовкови характеристики на героите от „Обикновен човек“ : [Статия]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 1, с. 102–109.

Как заедно с Е. Яниге се криехме от английските бомби. // Вестник на вестниците, № 127, 1941, с. 14.

Какво е за нас Македония? : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІV, 1941, № 5, с. 1462–1463.

Книгата като двигател в националното ни възраждане : [Статия]. // лист Родна книга, бр. ед., 1941, с. 2.

Константин Фотинов и българският периодичен печат : [Статия]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 6, с. 658–671.

Край на една мрачна епоха в новата ни история : [Статия]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 3, с. 342–348.

Насоки в нашия културен живот през 1940 г. : [Статия]. // Простор, Год. І, 1941, № 1, с. 15.

„Основи на литературната наука“ от проф. М. Арнаудов : [Рец.]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 7, с. 837–838.

П. Ю. Тодоров : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 2, с. 69–78.

Поезията на Иван Вазов : [Статия]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 2, с. 162–182.

Развой и смисъл на българската литература през Първото българско царство : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХІ, 1941, № 5–6, с. 561–590.

Репертоарът на Софийския народен театър : [Рец.]. // Просвета, Год. VІІ, 1941, № 9–10, с. 1041–1042.

Свети свети Кирил и Методи като всебългарски празник : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 133, 1941, с. 9.

Светогледът на Васил Друмев : [Откъс от предговора на „Иванко“]. // Заря, Год. ХVІІІ, № 6072, 1941, с. 6.

Стилиян Чилингиров. По случай шестдесетгодишнината му : [Статия]. // Просветно единство, Год. VІІ, № 8, 1941, с. 4.

Стилиян Чилингиров като общественик : [Статия]. // Дъга, Год. VІІІ, № 447, 1941, с. 4.

Философството, робството и националните интереси : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХІV, 1941, № 1, с. 4–9.

Безценните качества на българския чай : [Статия]. // Мир, Год. XLVIII, № 12499, 1942, с. 3.

Българската книга в Македония. // лист Родна книга,бр. ед., 1942, с. 2.

Български чайни билки : [Статия]. // Мир, Год. XLVIII, № 12502, 1942, с. 3.

Г. П. Стаматов – полувековна писателска дейност : [Статия]. // Съдба, Год. ХІІІ, 1942, № 6–7, с. 163–167.

Градът на Св. Климент. // Климентов лист, бр. ед., 1942, с. 7.

Делото на Климент Охридски : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХV, 1942, № 1, с. 20–24.

Д-р Петър Берон за нашето образование и за нашата литература : [Статия]. // Просвета, Год. VІІІ, 1942, № 4, с. 230–241.

Дух и смисъл на българската литература. // Заря, Год. ХХ, № 6163, 1942, с. 4.

Един народен празник : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 144, 1942, с. 5.

Един характерен „случай“ в живота на Петър Мутафчиев : [Статия]. // Просвета, Год. VІІІ, 1942, № 10, с. 610–611.

Из периодическия печат : [Обзор]. // Оборище, Год. Х, № 326, 1942, с. 2.

Мястото на Раковски в историята на нашето Възраждане : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХV, 1942, № 8, с. 337–345.

Натанаил Охридски и Пловдивски : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХV, 1942, № 9–10, с. 418–428.

Новогодишно пожелание. // Литературен ек, Год. ІІ, № 10, 1942, с. 1.

Ония, които през двете мрачни десетилетия поддържаха оптимизма и борческата воля на народа ни : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 140, 1942, с. 6.

Паисий Хилендарски : [Статия]. // Съдба, Год. ХІV, 1942, № 1, с. 3–7.

Тодор Г. Влайков : [Статия]. // Просвета, Год. VІІІ, 1942, № 9, с. 535–545.

Българската литература през 1943 г. – дух и съдържание : [Статия]. // Нашенец, Год. ІІІ, № 155, 1943, с. 6.

Българската литература след Освобождението : [Статия]. // Изток, Год. VІІІ, № 400, 1943, с. 3.

Драматични творби на Йордан Йовков : [Статия]. // Бяло и черно, Год. І, 1943, № 8–9, с. 3–4.

Духовното единство на нацията : [Очерк]. // Народна отбрана, Год. ХХV, № 2171, 1943.

Един народен цар и един народен светец : [Статия]. // Нашенец, Год. ІІІ, № 141, 1943, с. 2.

Един сподвижник на Миладиновци – Партений Зографски : [Статия]. // Български запад (Пирот), Год. І, № 37–38, 16 ян. 1943, с. 6.

Емануил п. Димитров : [Статия]. // Български запад (Пирот), Год. І, № 45–46, 20 февр. 1943, с. 6.

За българската комедия и за „наследниците“ на Никола Икономов : [Статия]. // Бяло и черно, Год. І, 1943, № 6, с. 5–6.

Идеи и заслуги на проф. Ив. Д. Шишманов : [Статия]. // Читалище, Год. ХХІІ, 1943, № 3–4, с. 90–98.

Найден Геров – 120 г. от рождението му : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ХVІ, 1943, № 2–3, с. 52–61.

Опора на националното съзнание : [Очерк]. // Народна отбрана, Год. ХХV, № 2182, 1943.

Отец Паисий : [Статия]. // Нашенец, Год. ІІІ, № 141, 1943, с. 2.

Пак за българската книга. // Вестник на жената, Год. ХХІІ, № 935, 1943, с. 1.

Патриотизмът не търпи тълкувание и не знае степени : [Очерк]. // Народна отбрана, Год. ХХV, № 2176, 1943.

Предговор. // Влайков, Т. Г. Леля Гена : Житието на една майка : Две майки : Три срещи:  Т. 3. – София, 1943, ІІІ–VІІ.  

Предговор. // Хаджийски, Мишо. Пуста чужда чужбина : Разкази. – София, 1943, с. 5–7.

Христо Ботев и песента : [Статия]. // Женски глас, Год.XL, № 13–14, 1943, с. 1.

Ботев и сръбските домогвания : [Бележка]. // Зора, Год. ХХVІ, № 7469, 1944, с. 6.

Българският писател и поет е не само ехо, но и зов, знаме на живота : [Статия]. // Зора, Год. ХХVІ, № 7426, 1944, с. 4.

Писма от село. // Зора, Год. ХХVІ, № 7486, 1944, с. 2.

Писма от село. Поезия и действителност. // Зора, Год. ХХVІ, № 7433, 1944, с. 2.

Асен Златаров : [Статия]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 12, 1945, с. 4.

„Градът умира и се ражда“ от Б. Болгар : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 10, 1945, с. 4.

„Житие-битие“ от Орлин Василев : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 7, 1945, с. 4.

„Зазоряване“, роман на Л. Стоянов [Рец.]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 2, 1945, с. 4.

Изкуството и нашата съвременност : [Статия]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 1, 1945, с. 4.

Към историята на българо-съветската дружба : [Статия]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 9, 1945, с. 4.

Лев Толстой : [Статия]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 8, 1945, с. 4.

Максим Горки в България [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 551, 1945, с. 2.

            Също и в: Сердика, Год. ІХ, 1946, № 5–6, с. 18–23.

„Осъдени души“, роман от Д. Димов : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 12, 1945, с. 3.

Федерирането на балканските народи : [Статия]. // Радикал, Год. ХХXІ, № 11, 1945, с. 1, 3.

Четиридесет и пет годишнината на една бележита книга [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 582, 1945, с. 5.

А. Страшимиров и българският селянин : [Статия]. // Стожер, Год. І, № 4, 1946, с. 1.

„Аз не съм аз“, роман от Ст. Мокрев : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 18, 1946, с. 4.

Академик Тодор Павлов за личността и делото на Ив. Вазов : [Рец.]. // Простори, Год. ІІ, 1946, № 2, с. 45–46.

„Бездомник в нощта“ от Вл. Русалиев : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 50, 1946, с. 4.

Българо-съветските дружества : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 72, 1946, с. 4.

Българското читалище : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 55, 1946, с. 4.

Бърнард Шоу деветдесетгодишен : [Статия]. // Простори, Год. ІІ, 1946, № 1, с. 21.

„В страната на Съветите“ от Асен Златаров : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 15, 1946, с. 4.

Васил Друмев : [Предговор]. // Друмев, Васил. Иванко, убиецът на Асена : Драма в 5 д. – София, 1946, с. 5–40.

Васил Левски : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 20, 1946, с. 4.

Георги Райчев : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 69, 1946, с. 4.

Горки и съветската литература. // лист Максим Горки (София), бр. ед., 1946, с. 12.

Делото на Солунските братя – пръв израз на славянски хуманизъм : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 833, 1946, с. 8.

Димитър Благоев : [Биография]. // Простори, Год. ІІ, 1946, № 3–4, с. 67–72; № 5, с. 102–110; № 7, с. 155–156.

Димчо Дебелянов [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 641, 1946, с. 6.

Една бележита книга : [Рец. за: И. Д. Папанин. Живей върху леда.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 17, 1946, с. 4.

Елин Пелин. // Училищен преглед, Год. XLV, 1946, № 3–4, с. 163–199.

Животът и идеите на д-р Иван Богоров : [Статия]. // Сердика, Год. ІХ, 1946, № 5–6, с. 18–23.

За поезията на Иван Вазов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 48, 1946, с. 4.

Закъсняла благодарност : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 28, 1946, с. 4.

Иван Димов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 67, 1946, с. 4.

Коледните настроения и литературата : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 14, 1946, с. 4.

Култ към земята : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 40, 1946, с. 4.

„Култура, цивилизация и демокрация“ от П. Войников : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 15, 1946, с. 4.

Лермонтов на български език : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 35, 1946, с. 4.

Литературата е оръдие на бъдещето : [Статия]. // Стожер, Год. І, № 7, 1946, с. 1.

Литературата и живота. Величието на писателския дълг : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 63, 1946, с. 4.

Нов труд за живота и творчеството на Й. Йовков от Д. Минев : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 92, 1946, с. 1.

Ново издание на стихотворенията на Д. Дебелянов : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 41, 1946, с. 4.

            Подпис: Стар библиофил.

„Огънят“, лирика от Мл. Исаев : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ІІІ, № 4, 1946, с. 3.

Ония, които създадоха нашия светоглед : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 26, 1946, с. 4.

Пенчо Славейков : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 830, 1946, с. 4.

Перспективи за българската интелигенция : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 68, 1946, с. 4.

Петко Р. Славейков : [Предговор]. // Славейков, П. Р. Автобиография. – София, [1946], с. 5–20.

Пред нов хуманизъм. Задачите на българската литература след 9 септември [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 924, 1946, с. 6.

Предизвикателството на човека (Великденски размисли). // Радикал, Год. ХХХІI, № 76, 1946, с. 4.

Проф. Йордан Иванов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 93, 1946, с. 1.

Професионалният и социален престиж на творческата личност : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 3, 1946, с. 1.

Пушкин и свободата на творчеството : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 19, 1946, с. 4.

Първият народен празник : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 36, 1946, с. 4.

Ранните произведения на Н. В. Гогол : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 23, 1946, с. 4.

Регентът Т. Павлов за литературното наследство на Хр. Ботев : [Статия]. // Лост, Год. І, № 13, 1946, с. 2.

Рилската света обител : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 31, 1946, с. 4.

Славянското братство е брънка от великия план за единство на всички народи : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 59, 1946, с. 2.

Славянското единство : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 91, 1946, с. 1.

Смъртта на Ал. Константинов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 30, 1946, с. 4.

Спомените на Т. Г. Влайков : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 65, 1946, с. 4.

Стихотворенията на М. Грубешлиева : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 5, 1946, с. 3.

Т. Г. Влайков : [Статия]. // Лост, Год. І, № 9, 1946, с. 2.

Т. Г. Влайков като обществен борец : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 29, 1946, с. 4.

Христо Ботев е наш съвременник : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 83, 1946, с. 1.

Цанко Церковски : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІ, № 30, 1946, с. 4.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Дядовата Славчова унука : Повест. – София, 1946, 7–10.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Из Преживяното. – София, 1946, V–ХI.

Алеко Константинов [По случай 50 г. от смъртта му] : [Очерк]. // Простори, Год. ІІ, 1947, № 8–9, с. 179–183.

Алеко Константинов е наш съвременник : [Статия]. // Стожер, Год. І, № 27, 1947, с. 1.

Бойното кръщение на бригадата „Наско Боев“ : [Репортаж]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1199, 1947, с. 6.

„Братство и свобода човеческа“. Левски изразител на идеалите на българския народ [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1060, 1947, с. 6.

„Братя“, роман от Д. Немиров : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 107, 1947, с. 1–2.

Вазов в Русия [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 936, 1947, с. 6.

Възкресение : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІ, № 90, 1947, с. 1.

Георги Райчев (7.ХІІ.1882–18.ІІ.1947) : [Статия]. // Простори, Год. ІІ, 1947, № 7, с. 153–154.

Европейското безсърдечие и руската жертвеготовност [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1142, 1947, с. 6.

Кои установиха научното отношение към Ботева [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1150, 1947, с. 6.

От Рила до хлебородните добруджански полета [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1187, 1947, с. 6.

Положителният герой в литературата [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІІІ, № 34, 1947, с. 1.

Пред 100-годишнината на Хр. Ботев : [Статия]. // Сердика, Год. Х, 1947, № 5–6, с. 30–36.

„През иглено ухо“ – роман от М. Грубешлиева [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1170, 1947, с. 6.

Процесът по убийството на Алеко Константинов. // лист Алеко Константинов (София), бр. ед., 1947, с. 4–5.

„Сините скали“, роман от М. Марчевски : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1187, 1947, с. 4.

Личността и идеите на Христо Ботев : [Предговор]. // Ботев, Христо. Избрани съчинения : Стихотворения ; Фейлетони ; Статии. – София, 1947, с. 5–59.

Христо Ясенов [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІІІ, № 33, 1947, с. 1.

Човек от народа. Герои в повестта „Пленникът“ от Иван Мартинов : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1076, 1947, с. 4.

Предговор. // Влайков, Тодор Г. Леля Гена : Повест. – София, 1947, с. 5–8.

Б. Р. П. (к.) и българската култура : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 40, 1948, с. 4.

Ботев – поет на революцията : [Статия]. // Народна помощ, Год. ІV, № 29, 1948, с. 1.

Българската художествена литература в проекторезолюцията на V конгрес на Б.Р.П. (к.) : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 43, 1948, с. 4.

В. Г. Белински : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 17, 1948, с. 4.

В крак с подема на масите : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 45, 1948, с. 2.

„Дванадесета нощ“ в Народния театър : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 41, 1948, с. 4.

Докато по света цари фашизъм и империализъм, мирът не може да бъде запазен : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 29, 1948, с. 4.

Една книга за Америка от български писател [Гьончо Белев: [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1909, 1948, с. 6.

Елин Пелин : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 24, 1948, с. 4.

Елин Пелин и българското народничество : [Статия]. // Септември, Год. І, 1948, № 3, с. 82–96.

За българската литература след 9 септември : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 20, 1948, с. 4.

Задачи на литературната рецензия : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 25, 1948, с. 4.

Литературата, социализмът и Б. Р. П. (к.) : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 42, 1948, с. 4.

Литературата и братството между народите : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1308, 1948, с. 4.

„Лъчи в преизподнята“ от Т. Павлов : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 8, 1948, с. 4.

Международният конгрес на интелектуалците : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 28, 1948, с. 4.

Мерникът на рецензията : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 27, 1948, с. 4.

Моето отношение към Христо Смирненски в миналото и днес : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 34, 1948, с. 4.

Най-изпъкващата добродетел на Л. Стоянов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 4, 1948, с. 4.

Неправилни и пресилени обобщения в една рецензия. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 7, 1948, с. 4.

Нов живот – нова литература. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 13, 1948, с. 4.

Октомврийската революция и българската литература : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 39, 1948, с. 4.

Освобождението : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 24, 1948, с. 1.

Осемдесетгодишнината на една книга : [Лит. бележка]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 30, 1948, с. 3.

Печатът и предпоставките на мира : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 12, 1948, с. 4.

Писма от село. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 23, 1948, с. 4.

„По нов път“, разкази от Крум Григоров : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 44, 1948, с. 4.

Поет на Октомврийската революция : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 38, 1948, с. 4.

Празникът на труда : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 11, 1948, с. 4.

Първият реалист в българската литература. // лист Любен Каравелов, бр. ед., 1948, с. 3.

„Разкази за България“ от Вс. Гаршин // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 40, 1948, с. 4.

„Роден закрилник“, разкази от А. Каралийчев : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1650, 1948, с. 6.

Славянският хуманизъм и делото на солунските братя : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 15, 1948, с. 4.

„Стихотворения“ от Н. Стефанова : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 18, 1948, с. 4.

Съветската книга : [Лит. бележка]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 16, 1948, с. 4.

„Тревога“, пиеса от Орлин Василев : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 6, 1948, с. 4.

Христо Ботев и капиталистическа Европа : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 46, 1948, с. 4.

Христо Смирненски : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 23, 1948, с. 4.

„Царска милост“, пиеса от К. Зидаров : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 36, 1948, с. 4.


А. С. Пушкин – поет на прогресивното човечество : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 40, 1949, с. 3.

„Без межда“, разкази от Ст. Ц. Даскалов : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1488, 1949, с. 6.

В изборите – с народа : [Очерк]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1629, 1949, с. 6.

В служба на социалистическата култура : [Статия]. // Време, Год. ІІ, № 55, 1949, с. 4.

Вазов и Русия : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VІ, № 1769, 1949, с. 4.

Вазов и славянството : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VІ, № 1782, 1949, с. 4.

Великият революционер и строител : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1493, 1949, с. 5.

            Също и в: Той не умира : Бълг. писатели за смъртта на Георги Димитров. – София, 1950, с. 418–422.

Гео Милев – поет на Септемврийското въстание : [Статия]. // Ведрина, Год. ХVІ, № 2, 1949, с. 4.

Гората в българската поезия : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1421, 1949, с. 6.

Да участваме в градежа и обзавеждането на нашия дом : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1447, 1949, с. 6.

Драг гост от братския Съветски съюз [Л. Леонов]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 50, 1949, с. 4.

„Дъщерята на партизанина“, роман от Ем. Коралов : [Рец.]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 49, 1949, с. 4.

Животът и литературата в България след 9 септември : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1544, 1949, с. 6.

За новия разказ „Танго“ на Г. Караславов : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. V, № 30, 1949, с. 4.

Иван Вазов : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1488, 1949, с. 6.

Любен Каравелов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХХІІІ, № 50, 1949, с. 4.

На простия боец : [Стихотворение]. // Борба с туберкулозата, № 5, 1949, с. 4.

„Партизанчето Бойко“, поема от Н. Ланков : [Рец.]. // Време, Год. ІІ, № 53, 1949, с. 4.

„Повест за истинския човек“ от Б. Полевой : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. V, № 27, 1949, с. 4.

„Покорената река“ – роман от Владимир Юрезански : [Рец.]. // Септември, Год. ІІ, 1949, № 2, с. 157–159.

Роман за 9 септември („По стръмнините“ от Хр. Русев) : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1520, 1949, с. 6.

Роман за подвизите на РМС („Каблешково гори“ от Ем. Коралов) : [Рец.]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1509, 1949, с. 6.

Социалистическа България осъществява идеите на Ботев. // Народна помощ, Год. І, № 1, 1949, с. 4.

Стихът на Ботева : [Статия]. // Христо Ботев : Сб. по случай 100 г. от рождението му / Под ред. на Михаил Димитров, Петър Динеков. – София, 1949, с. 419–424.

Стихът на Людмил Стоянов : [Статия]. // Людмил Стоянов : Юбилеен сборник / Състав. Борис Делчев, Радой Ралин ; Ред. Борис Делчев. – София, 1949, с. 138–152.

Тодор Влайков – реалист-народник : [Предговор]. // Влайков, Тодор Г. Избрани съчинения. – София, 1949, с. 5–34.

Академикът Н. С. Державин за живота и творчеството на народния поет Иван Вазов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 14, 1950, с. 3

Априлското въстание и западноевропейските държави : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 35, 1950, с. 3.

Вазов и руската литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 38, 1950, с. 3.

Да изпълним човешкия си дълг : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 3, 1950, с. 4.

Димитровски огън в планината : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 43, 1950, с. 3.

„Живите помнят“, роман от Камен Калчев : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХІХ, 1950, № 15, с. 28–30.

Книга за живота и борбата на латвийския народ : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 30, 1950, с. 2.

„Колет от Америка“, разкази и фейлетони от Св. Минков : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 37, 1950, с. 2.

Кредитор на държавата : [Репортаж]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 23, 1950, с. 3.

Л. Н. Толстой : [Статия]. // Септември, Год. ІІІ, 1950, № 6, с. 136–144.

Най-яркият изразител на нашата воля : [Статия]. // Той не умира : Бълг. писатели за смъртта на Георги Димитров. – София, 1950, с. 183–184.

Няма да позволим : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 32, 1950, с. 2.

Рачо Стоянов почина : [Лит. бележка]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 20, 1950, с. 3.

Ясният бряг на комунизма („Ясен бряг“, повест от Вера Панова) : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 29, 1950, с. 3.


Димчо Дебеянов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІ, № 58, 1951, с. 2.

„Митко Палаузов“, повест от М. Марчевски : [Рец.]. // Пламъче, Год. VІІ, 1951, № 7, с. 30.

„На преден пост“, повест от Виктор Барух : [Рец.]. // Септември, Год. ІV, 1951, № 8, с. 186–190.

Още един роман за колхозите след войната – „Маря“ от Григорий Медински : [Рец.]. // Септември, Год. ІV, 1951, № 6, с. 187–190.

Художественото литературно наследство на Захарий Стоянов : [Очерк по случай 100 г. от рождението му]. // Септември, Год. ІV, 1951, № 10, с. 131.

Армейска рационализаторска изложба : [Репортаж]. // Български воин, Год. І, 1952, № 11–12, с. 8.

Виктор Юго и Батак : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 8, 1952, с. 3.

Гогол като драматург : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 9, 1952, с. 2.

Една книга за демократична Германия : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 32, 1952, с. 2.

Елин Пелин : [Статия по случай 3 г. от смъртта му]. // Вечерни новини, Год. ІІ, № 413, 3 дек. 1952, с. 4.

Какви книги искат пионерите от българските писатели : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 19, 1952, с. 3.

Кирило-Методиевското дело : [Статия]. // Славяни, Год. VІІ, 1952, № 5, с. 8–9.

Книга за животворната съветска наука : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 52, 1952, с. 2.

Литературното наследство на Асен Разцветников : [Статия]. // Септември, Год. V, 1952, № 6, с. 184.

Между приятели [Н. Фурнаджиев]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 43, 1952, с. 2.

Н. В. Гогол в България : [Статия]. // Септември, Год. V, 1952, № 2, с. 125–134.

„Обикновени хора“ – роман от Георги Караславов : [Статия]. // Септември, Год. V, 1952, № 4, с. 197–205.

Окупирана Франция. // Работническо дело, Год. ХХVІ, № 149, 1952, с. 4.

 „Очерки за новите хора“ от Кирил Торомански : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 11, 1952, с. 2.

„Партизански отряд Гаврил Генов“ от Аврам Митев : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 52, 1952, с. 2.

Пенчо Славейков в Русия : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 22, 1952, с. 2.

Пенчо Славейков и нашето време : [Статия]. // Вечерни новини, Год. ІІ, № 252, 26 май 1952, с. 4.

В. Г. Короленко и влиянието му в България : [Статия]. // Септември, Год. VІ, 1953, № 8, с. 163–168.

Велик учител на славянските литератури (По случай 17 г. от смъртта на Максим Горки) : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 25, 18 юни 1953, с. 4.

„Гемия в морето“ – роман от М. Грубешлиева : [Рец.]. // Пламъче, Год. VІІІ, 1953, № 1, с. 30.

Емануил п. Димитров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 21, 21 май 1953, с. 3.

„Илинден“, роман от Д. Талев : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 286, 7 дек. 1953, с. 4.

Книга за живота на поета : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 24, 11 юни 1953, с. 2.

Любим писател на народа [Алеко Константинов] : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 3, 15 ян. 1953, с. 2.

Найден Геров (По случай 130 г. от рождението му) : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 13, 26 март 1953, с. 2.

Нов успех на нашия исторически роман („Железният светилник“ на Д. Талев) : [Статия].// Литературен фронт, Год. ІХ, № 13, 26 март 1953, с. 2.

            Също и в: Пиринскодело, Год. ІХ, № 19, 19 апр. 1953, с. 3.

Петко Р. Славейков [по случай 125 г. от рождението му]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 25, 30 ян. 1953, с. 4.

„Село Ведрово“ – роман от А. Гуляшки : [Рец.]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 67, 20 март 1953, с. 4.

Тодор Г. Влайков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 17, 23 апр. 1953, с. 1.

Учител на нашите писатели реалисти (125 г. от рождението на Л. Н. Толстой) : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 36, 3 септ. 1953, с. 2.

Александър Сергеевич Пушкин : [Статия по случай 155 г. от рождението му]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІ, № 2416, 6 юни 1954, с. 3.

Гроздобер : [Очерк]. // Славяни, Год. Х, 1954, № 5, с. 18–20.

Иван Андреевич Крилов : [Статия по случай 110 г. от рождението му]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІІ, № 2559, 21 окт. 1954, с. 3.

Кирил Христов – Избрани произведения : [Рец.]. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 3, с. 174–178.

Крупен реалист в нашата литература : [Статия за Л. Каравелов]. // Народна младеж, № 27, 2 февр. 1954, с. 2.

Любен Каравелов и Русия : [Статия]. // Българо-съветска дружба, Год. Х, 1954, № 2, с. 31–34.

„На границата“ – роман от К. Калчев : [Рец.]. // Септември, Год. VІІ, 1954, № 4, с. 170–179.

Повест за героичното минало на народа („Кипровец въстана“ от Д. Талев) : [Рец.]. // Читалище, Год. ХХХІІІ, 1954, № 8, с. 31.

Делфиноловци : [Очерк]. // Славяни, Год. ХІ, 1955, № 4, с. 29–33.

„За свободата“ – исторически роман от Стефан Дичев : [Рец.].// Септември, Год. VІІІ, 1955, № 4, с. 179–184.

Загинали за свободата на България [Сергей Румянцев, Христо Ясенов, Гео Милев: [Статия]. // Вечерни новини, Год. V, № 112, 12 май 1955, с. 4.

„Малкият кабалеро“ – разкази от Н. Маринов : [Рец.]. // Пламъче, Год. Х, 1955, № 1, с. 31.

Ново издание на съчиненията на П. Р. Славейков : [Рец.]. // Септември, Год. VІІІ, 1955, № 2, с. 187–190.

Преспанските камбани : [Рец.]. // Народна армия, № 2069, 6 май 1955, с. 3.

„Приказен свят“ от А. Каралийчев : [Рец.].// Септември, Год. VІІІ, 1955, № 10, с. 172–175.

Захарий Стоянов : [Предговор]. // Стоянов, Захарий. Априлското въстание : Из „Записки по българските въстания“. – София, 1955, с. 5–14.

П. Р. Славейков : [Предговор]. // Славейков, Петко Р. Татковина : Избрани произведения за деца и юноши. – София, 1955, с. 7–26.

За автора на тия разкази : [Послеслов]. // Немиров Добри. Когато бях малък : Избрани разкази. – София, 1955, 187–193.

Пътят на българската книга : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІІІ, № 2719, 20 май 1955.

Горският дявол : [Очерк]. // Славяни, Год. ХІІ, 1956, № 5, с. 35–38.

Димитър Подвързачов (По случай 75 г. от рождението му) : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІІІ, № 3045, 6 окт. 1956, с. 3.

Михалаки Георгиев : [Статия]. // Септември, Год. ІХ, 1956, № 7, с. 123–132.

Пенчо Славейков : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІІІ, № 3016, 9 май 1956, с. 3.

75 години от смъртта на Ф. М. Достоевски : [Статия]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІV, № 2939, 9 февр. 1956, с. 3.

Ст. Л. Костов : [Статия]. // Народна младеж, Год. ХІІ, № 49,  февр. 26. 1956, с. 2.

Стоян Михайловски : [Статия]. // Народна младеж, Год. ХІІ, № 16, 19 ян. 1956, с. 3.

Алеко Константинов : [Статия]. // Народна армия, Год. ХІІІ, № 2705, 1957, с. 2.

Бай Ганьо не прости на Алеко : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. VІІ, № 120, 23 май 1957, с. 3.

Георги Райчев – Човекът : [Лит. бележки и спомени по случай 10 г. от смъртта му]. // Пламък, Год. І, 1957, № 3, с. 58–62.

За живота и творчеството на Стоян Михайловски : [Статия]. // Пламък, Год. І, 1957, № 5, с. 57–59.

Йордан Йовков (По случай двадесет години от смъртта му) : [Статия]. // Пламък, Год. І, 1957, № 11, с. 40–48.

Какво си мислех тогава? : [Статия]. // Турист, Год. ІІ, № 7, 1957, с. 18.

Любен Каравелов : [Статия]. // За кооперативно земеделие, Год. VІІ, № 281, 30 ноем. 1957, с. 2.

Младежките години на Алеко Константинов (По случай 60 г. от смъртта му) : [Статия]. // Родна реч, 1957, № 5, с. 23–25.

Мода и призвание : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 14, 4 апр. 1957, с. 2.

Сестрата на Дебелянов разказва. // Септември, Год. Х, 1957, № 4, с. 138–140.

            Рец. за: Мария Дебелянова-Григорова. Спомени, писма, документи. – София : Бълг. писател, 1956.

Добри Войников : [Статия]. // Библиотекар, Год. V, 1958, № 4–5, с. 38.

За нашата детска литература : [Статия]. // Вечерни новини, № 2076, 21 апр. 1958, с. 4.

Камен Калчев : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 6, с. 166–180.

Крилато време : [Рец.]. // Пламък, Год. ІІ, 1958, № 12, с. 56–59.

„Ленко“ – повест от Г. Караславов : [Рец.]. // Пламъче, Год. ХІІІ, 1958, № 1, с. 30.

Личният опит на писателя. Наблюдения над нашата съвременна белетристика : [Статия]. // Септември, Год. ХІ, 1958, № 6, с. 166–180.

Нов ценен принос за историята на нашето възраждане : [Отзив за: Архива на Раковски, Т. 2]. // Литературен фронт, Год. ХІV, № 17, 24 апр. 1958, с. 2.

Христо Ботев – патриот и интернационалист : [Статия]. // Родна реч, 1958, № 4, с. 22–24.

„Действие първо“ : [Рец. за романа на Гьончо Белев]. // Пламък, Год. ІІІ, 1959, № 6, с. 62–64.

Любен Каравелов : [Статия]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 1, с. 144–151.

Любен Каравелов и Христо Ботев : [Статия]. // Пламък, Год. ІІІ, 1959, № 1, с. 58–61.

Манолис Глезос трябва да бъде освободен! // Работническо дело, № 68, 9 март 1959, с. 4.

Пушкин в България 1799–1959 : [Статия]. // Народна култура, Год. ІІІ, № 23, 6 юни 1959, с. 5.

Разговор за критиката : [Статия]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 8, с. 158–182.

 „Спътници“ – роман от Емил Коралов : [Рец.]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 10, с.

Стоян Ц. Даскалов : [Статия по случай 50-год. му]. // Септември, Год. ХІІ, 1959, № 8, с. 141–142.

Васил Друмев : [Статия]. // Библиотекар, 1960, № 8–9, с. 59–62.

Вдъхновен разказвач : [Статия за Й. Йовков]. // Отечествен фронт, 9 ноем. 1960, с. 4.

Демократични мотиви в творчеството на Пенчо Славейков : [Статия]. // Родна реч, 1960, № 5, с. 16–21.

Йордан Йовков (По случай 80 г. от рождението му) : [Лит. обзор]. // Библиотекар, 1960, № 12, с. 32–34.

Лев Н. Толстой : [Статия]. // Пламъче, Год. ХV, 1960, № 7, с. 27.

Лев Толстой в България : [Статия]. // Септември, Год. ХІІІ, 1960, № 11, с. 113–129.

Лев Толстой в българската литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІ, № 46, 17 ноем. 1960, с. 2.

Непознатият Николай Лилиев : [Статия]. // Септември, Год. ХІІІ, 1960, № 6, с. 123–127.

Николай Лилиев : [Предговор]. // Лилиев, Николай. Стихотворения. 1960, с. 5–21.

Новите разкази на Георги Караславов : [Рец. за „Нови пътища“]. // Септември, Год. ХІІІ, 1960, № 7, с. 146–156.

По пътищата на Полша : [Впечатления]. // Работническо дело, № 330, 25 ноем. 1960, с. 4.

Добри Немиров : [Послеслов]. // Немиров, Добри. Избрани произведения. – София, 1960, с. 521–529.

Толстой в България : [Предговор]. // Толстой, Лев. Повести и разкази : В 2 тома : По случай петдесет години от смъртта на великия писател. – София, 1960, с. 5–17.

С целия си ръст срещу слънцето. Иван Вазов в Костенец : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІ, № 38, 22 септ. 1960, с. 2.

Цани Гинчев : [Статия]. // Народна култура, Год. ІV, № 62, 24 дек. 1960, с. 3.

Ценен принос в науката за българо-руските литературни връзки. // Език и литература, Год. ХV, 1960, № 2, с. 149–155.

Априлското въстание в българската мемоарна литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІІ, № 17, 27 апр. 1961, с. 2.

Два дни при героите на Георги Караславов [Очерк]. // Септември, Год. ХІV, 1961, № 7, с. 113–127.

Непознатият Николай Лилиев : [Статия]. // Септември, Год. ХІV, 1961, № 11, с. 156–171.

100 години от смъртта на братя Миладинови : [Статия]. // Картинна галерия, Год. V, 1961, № 10, с. 148–149.

Също като приказка. За една жива героиня на Т. Г. Влайков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІІ, № 10, 9 март 1961, с. 2.

И в живота, както и в литературата : [Спомени за Г. Стаматов]. // Литературен фронт, Год. ХVІІ, № 48, 29 ноем. 1961, с. 2.

Новият роман на Г. Караславов „Обикновени хора“ – ІІІ ч. : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ХVІІ, № 35, 1961, с. 2.

Иван Мартинов. Избрани произведения : [Статия]. // Пламък, 1962, № 1, с. 79–80.

Илия Волен : [Статия]. // Септември, Год. ХV, 1962, № 1, с. 138–157.

Против пиралковци : [Рец. за: А. Наковски. Мария против Пиралков]. // Литературни новини, № 38, 1962, с. 6.

Първата народна книга : [Статия]. // Вечерни новини, № 3460, 1962, с. 4.

Апостолът : [Статия]. // Славяни, Год. ХІV, 1963, № 2, с. 20–21.

Будител, патриот, апостол : [Статия за С. Врачански]. // Отечествен фронт, № 5962, 31 окт. 1963, с. 4.

Васил Левски : [Портрет]. // Родна реч, 1963, № 4, с. 18–20.

Душа чиста, отзивчива : [Статия за А. Константинов]. // Отечествен фронт, № 5715, 13 ян. 1963, с. 4.

…И дъжд от искри : [Статия за Хр. Смирненски]. // Литературен фронт, № 24, 13 юни 1963, с. 2.

Никола Фурнаджиев. Поет на родината : [Статия]. // Библиотекар, 1963, № 5, с. 45–49.

Писмо на Анри Барбюс до Николай Лилиев : [Научно съобщение]. // Литературен фронт, № 20, 1963, с. 4.

Т. Г. Влайков : [Предговор].// Влайков, Тодор Г. Съчинения : В 8 тома: Т. 1. – София, 1963, с. 5–60.

П. Р. Славейков : [Предговор]. // Славейков, П. Р. Стихотворения ; Поеми ; Автобиография. – София, 1963, с. 5–22.  – (Библиотека за ученика)

Хиляда и сто години от създаването на славянската писменост : [Статия]. // Родна реч, 1963, № 5, с. 10–12.

Академичен труд за Любен Каравелов : [Рец. за: М. Арнаудов. Любен Каравелов – живот, дело, епоха]. // Отечествен фронт, № 6270, 31 окт. 1964, с. 4.

„Време разделно“ : [Рец.]. // Литературен фронт, № 43, 1964, с. 2.

Крум Григоров в своите най-хубави произведения : [Статия]. // Литературен фронт, № 26, 1964, с. 2.

По билото на епохата : [Статия за Г. Караславов]. // Отечествен фронт, № 6023, 12 ян. 1964, с. 4.

Последно „прости“ на Никола Вапцаров и Цвятко Радойнов : [Спомени]. // Пламък, 1964, № 7, с. 114–118.

Литературното наследство на Николай Лилиев : [Предговор]. // Лилиев, Николай. Съчинения : В 3 т. : Т. 1.– София, 1964, с. 5–46.

Приказката за добрия градинар : По случай петдесетгодишнината на Камен Калчев : [Послеслов]. // Калчев, Камен. Смелият капитан : Романизована биогр. на капитан Георги Мамарчев : [За юноши]. – София, 1964, с. 260–264.

Рибният буквар : [Статия]. // Народна култура, № 19, 9 май 1964, с. 2.

Сергей Румянцев : [Очерк]. // Писатели герои : Лит.-крит. очерци за писателите, загинали в борбата против фашизма : [Сборник]. – София, 1964, с. 110–134.

Влайков сред героите си [Статия]. // Вечерни новини, № 418, 25 февр. 1965.

Все тъй искрено : [Рец. за: М. Грубешлиева. Всеки ден : Стихотворения]. // Септември, 1965, № 12, с. 217–220.

Георги Цанев : [Статия]. // Септември, 1965, № 9, с. 170–177.

Да отделя истинското вдъхновение от лъжливото. // Вечерни новини, № 4412, 18 ноем. 1965.

Илия Волен : [Статия]. // Септември, 1965, № 10, с. 105–113.

Илия Волен на 60 години : [Бележка]. // Картинна галерия, 1965, № 8, с.118.

Младият Лилиев в светлината на нови документи. // Литературна мисъл, 1965, № 3, с. 118–131.

Неговото творчество не губи свежестта и привлекателността си [За Й. Йовков]. // Вечерни новини, № 4415, 22 ноем. 1965.

Нов труд за руско-българските литературни връзки : [Рец. за: В. Злиднев. Русско-болгарские литературные связи ХХ века]. // Литературна мисъл, 1965, № 2, с. 148–153.

Писател и народен учител  [Т. Г. Влайков]. // Отечествен фронт, № 6368, 25 февр. 1965.

Поетът опълченец [Статия за Славейков]. // Български воин, 1965, № 8, с. 20.

При Емил Коралов : [Разговор]. // Народна култура, № 2, 9 ян. 1965, с. 2.

Емил Коралов и нашата литература за деца и юноши : [Предговор]. // Коралов, Емил. Дъщерята на партизанина : [Роман]. – София, 1965, с. 5–7.

Тодор Харманджиев на 60 години : [Статия]. // Народна култура, № 6, 6 февр. 1965, с. 5.


Априлското въстание и българската литература : [Статия]. // Септември, 1966, № 1, с. 137–149.

Баща ми в мен : [Статия]. // Литературна мисъл, 1966, № 2, с. 2 - 32.

„Браво, Човек!“ : [Статия за Вапцаров]. // Родна реч, 1966, № 5, с. 22–26.

Война против сиромашията : Михалаки Георгиев – петдесет години от смъртта му : [Статия]. // Литературен фронт, № 9, 1966.

Димитър Талев : [Спомени по повод смъртта му]. // Септември, 1966, № 12, с. 160–166.

Критиката на Мешеков : [Рец. за: Ив. Мешеков. Очерци, статии, рецензии]. // Септември, 1966, № 9, с. 246–249.

Любовта му към руския народ (100 г. от рождението на Пенчо Славейков) : [Статия]. // Литературен фронт, № 17, 21 апр. 1966.

Мъжеството на повалените (Бележки на защитника). // Септември, 1966, № 1, с. 30–77.

„Обикновени хора“ : [Рец. за Ч. 4 на романа на Г. Караславов]. // Литературен фронт, № 49, 1966, с. 1.

Орлите живеят по върховете : [Очерк]. // Български воин, 1966, № 4, с. 5–6.

Певец на обикновените хора : [Статия за Г. Караславов]. // Литературен фронт, № 31, 28 юли 1966, с. 2.

Повест за трудовите хора : [Рец. за: Кр. Григоров. Гимназист]. // Читалище, 1966, № 7, с. 30.

Поколенията си отиват, устремът остава : [Рец. за: Ламар. От изгрев до залез]. // Септември, 1966, № 12, с. 231–235.

Бележки. // Добрев, Димитър Д. За красотата в живота : Лирическа проза, лит. статии, спомени. – София, 1966, с. 519–520.

Прозренията на Павел Матев : [Рец. за „Прозрения“]. // Септември, 1966, № 7, с. 232–238.

Светъл връх в националната ни култура (100 г. от рождението на Пенчо Славейков). // Отечествен фронт, № 6727, 24 апр. 1966, с. 4.

Свещена книга за българския народ : [Предговор]. // Стоянов, Захарий. Априлското въстание : Из „Записки по българските въстания“. – София, 1966, с. 5–24.

Българио, ти свято мое настояще : [Статия за поезията на Н. Марковски]// Литературен фронт, № 27, 29 юни 1967, с. 2.

Великата октомврийска революция и българската литература : [Статия]// Родна реч, 1967, № 3, с. 34–38.

Една отшумяла вражда : [Статия за Ив. Вазов и П. П. Славейков]. // Септември, 1967, № 6, с. 214–231.

Ламар на 70 години: [Статия]. // Народна култура, Год. ІІІ, № 52, 30 дек. 1967, с. 3.

Мечтателят : [Статия за Г. С. Раковски]// Пламък, 1967, № 14, с. 99–102.

Неуморимият Славейков : [Статия]// Читалище, 1967, № 10, с. 29–30.

Боян Болгар : [Предговор].  // Болгар, Боян. Сирената : Повест. – София, 1967, с. 5–10.

За автора на тая книга : [Предговор]. // Спасов, Павел Христов. Чародеецът от Париж : Избрани разкази. – София, 1967, с. 5–8.

Представяме ви Стоян Загорчинов : [Статия]// Читалище, 1967, № 6, с. 20–21.

Това, което е незабравимо. // Пулс, № 15, 25 юли 1967, с. 7.

„Българио, мила майко!“ 120 години от смъртта на Неофит Бозвели (1785–1848). // Литературен фронт, № 26, 20 юни 1968, с. 3.

В светлината на българския и славянския хуманизъм : [Статия]. // Народна култура, № 21, 24 май 1968, с. 8.

Всичко, което е чисто и вдъхновено, остава : [Рец. за: Е. Коралов. Отражения в Марица]. // Литературен фронт, № 44, 1968, с. 2.

Л. Н. Толстой и България : [Статия]. // Читалище, 1968, № 3, с. 30–31.

Максим Горки : [Статия]. // Картинна галерия, 1968, № 5, с. 65.

Мечти и действителност в един роман : [Рец. за: Ст. Ц. Даскалов. Република на дъждовете]. // Литературен фронт, № 53, 26 дек. 1968, с. 2.

Нешо Бончев : [Статия]. // Литературен фронт, № 11, 7 март 1968, с. 2.

Обаятелният образ на възрожденеца : [Статия по случай 130 г. от рождението на Васил Друмев]. // Отечествен фронт, № 7289, 21 февр. 1968, с. 4.

Освобождението и писателят : [Статия]. // Пламък, 1968, № 3, с. 3–8.

Перспективен конгрес : [Изказване]. // Пулс, № 10, 14 май 1968, с. 7.

Спас Кралевски на 60 години : [Статия]. // Литературен фронт, № 6, 1 февр. 1968, с. 2.

Спомени за Асен Разцветников : [Статия]. // Литературна мисъл, 1968, № 1 с. 93–100.

Той, двадесет и пет годишният… : [Изказване за Хр. Смирненски]. // Пулс, № 19, 17 септ. 1968, с. 7.

Тургенев и българите : [Статия]. // Литературен фронт, № 47, 14 ноем. 1968, с. 4.

Предговор. // Илинден-Преображение – 1903: Сб. разкази, откъси от романи, спомени, стихотворения и нар. песни. София, 1968, с. 5–6.

Хайдутите – втора действителност в битието на народа : [Статия]. // Септември, 1968, № 8, с. 184–197.

Атанас Смирнов : (Шестдесет години от рождението му) : [Статия]. // Литературен фронт, № 18, 18 септ. 1969, с. 2.

Борба за умовете и сърцата на хората : [Статия]. // Литературен фронт, № 13, 27 март 1969, с. 2.

Вторият Райнов : [Статия]. // Септември, 1969, № 6, с. 189–205.

Едно чудотворно приятелство : [Рец. за: Ат. Свиленов. Отблизо : Интервюта]. // Вечерни новини, № 5487, 16 май 1969.

Иван Руж. // Вечерни новини, № 5628, 30 окт. 1969.

Изобразител на големите промени на село [Крум Григоров]: [Статия]. // Литературен фронт, № 26, 26 юни 1969, с. 2.

Каравелов – наш съвременник : [Статия]. // Народна култура, № 5, 1 февр. 1969, с. 2.

Мемоарите на Георги Караславов „Близки и познати“ : [Рец.]. // Вечерни новини, № 5408, 11 февр. 1969.

Наш съвременник : [Статия по случай 120 г. от рождението на Ботев] // Литературен фронт, № 2, 9 февр. 1969, с. 2.

„Ние врабчетата“ от Й. Радичков : [Рец.]. // Литературен фронт, № 29, 17 юли 1969.

Никола Маринов : [Статия]. // Литературен фронт, № 8, 20 февр.1969, с. 2.

Нравствената сила на неговото творчество (100 г. от рождението на Г. П. Стаматов) : [Статия]. // Вечерни новини, № 5503, 5 юни 1969.

Писателка с будно обществено чувство : Анна Каменова на 75 г. : [Статия]. // Вечерни новини, № 5680, 30 дек. 1969.

Писателят съдия и работникът : (Сто години от рождението на Г. П. Стаматов) : [Статия]. // Септември, 1969, № 5, с. 213–222.

Плодотворна традиция [Българо-руските литературни връзки] : [Статия]. // Деца, изкуство, книги, 1969, № 4–5, с. 4–8.

По пътя на социалистическия реализъм : [Статия]. // Пламък, 1969, № 13, с. 67–69.

За автора на тая повест : [Предговор]. // Кралевски, Спас. Сестра : Повест. – София, 1969, с. 5–8.

Тодор Харманджиев : [Предговор].// Харманджиев, Тодор. Краят на едно детство : Роман в две части. – София, 1969, с. 5–10.

Ст. Ц. Даскалов : [Предговор]. // Даскалов, Стоян Ц. Избрани произведения : Т. 1. – София, 1969, с. 5–12.

За автора на тая книга : [Предговор]. // Узунов, Гаврил. Потомци : Худож. летопис. – София, 1969, с. 5–6.

Размисли за вдъхновени творчески успехи : [Отзиви за предложените за Димитровска награда произведения]. // Пламък, 1969, № 14, с. 64–67.

Роман за бесарабските българи : [Рец. за: Петър Труфкин. Беженарите]. // Литературен фронт, № 29, 17 юли 1969.

Стоян Ц. Даскалов на 60 години : [Статия]. // Пламък, 1969, № 17, с. 70–75.

Христо Ботйов : [Статия]. // Пламък, 1969, № 1, с. 20–22.

Бай Ганьо и характерологията на българина (четири мнения) / Георги Константинов, К. Петканов, Г. Цанев, Д. Михалчев. // Българската критика за Алеко Константинов : [Сборник статии. 1897–1969] / Ред. и подб. Тихомир Тихов. – София, 1970, с. 238–258.

С чувство за правда и свобода... : [Предговор]// Стъпов, Петър. Слънце над Шипка : [Повест и разкази за юноши]. – София, 1970, с. 5–8.

Предговор. // Славински, Петър. Птици долитат при нас : [Роман за юноши]. – София, 1970, с.  

 Реализмът и сатирата на Алеко Константинов в служба на българския народ. // Българската критика за Алеко Константинов : [Сборник статии. 1897–1969] / Ред. и подб. Тихомир Тихов. – София, 1970, с. 347–366.

[Послеслов]. // Мартинов, Иван. Момчето от малкия град : Повести [за деца]. – София, 1971.

Писатели и културни дейци. // Кюстендил и Кюстендилско : Сб. от статии и изследвания / Състав. Гина Кръстева. – София, 1973, с. 245–285.

Елин Пелин. // Елин Пелин в българската критика : [Сб. статии] / Състав. и ред. Петър Пондев. – София, 1977, с. 243–268.

Максим Горки в България. // Ехото на Октомври : Бълг. писатели за съв. лит. : Статии и спомени / Ред. кол. Ангел Тодоров и др. – София, 1977, с. 128–145.

На гости у Михаил Шолохов. // Ехото на Октомври : Бълг. писатели за съв. лит. : Статии и спомени / Ред. кол. Ангел Тодоров и др. – София, 1977, с. 414–415.

П. К. Яворов. // Българската критика за П. К. Яворов : [Сб. статии]. – София, 1977, с. 284–297.

Пътищата тайни към меда : [Предговор]. // Николов, Славчо. Лирика. – София, 1977, с. 5–6.

Риск. Движение. Дорога. // Москва (Москва), 1979, № 9, с. 173.

Йордан Йовков за българския войник : [Статия]. // Патриот, 1980, № 11, с. 36–37.

Федерико Гарсия Лорка : [Статия]. // Родна реч, 1981, № 1, с. 36–40.

[Боян Пенев]. // Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др. – София, 1983, с. 358–361.

Под знака на орела. // Каралийчев, Ангел. Ръж / Състав. Андрей Андреев. – София, 2004, с. 478–486.

Силата на мечтата и идеала. // Траянов, Теодор. Български балади. – София, 2005, с. 261–270.Съставител, редактор


България в песни : 1850–1935 : Антология на бълг. поети / Състав. Георги Константинов. – София : Т. Ф. Чипев, 1935. – 4, 116 с. – (Библиотека Българска книга ; 9)

Българска литература [изд. от] Хемус : Биогр. и библиогр. на бълг. писатели от Паисий до днес : Каталог / Събра и подреди Георги Константинов.  – София : Хемус, [1936]. – VI, 136 с. : с портр.

Стоянов, Захарий. Априлското въстание в 1876 година / Съкр. изд. под ред. и предг. на Георги Константинов. – София : Хемус, 1938. – XVI, 392 с. : с ил.

Каравелов, Любен. Избрани творения : Т. 1–3 / Под ред. на Г. Константинов.  – София : Хемус, 1938.

Раковски, Георги Стойков. Избрани страници : Горски пътник ; Спомени ; Автобиография ; Статии / Избор, бележки и увод от Георги Константинов. – София : Казанлъшка долина, 1939. – XI, 163 с. – (Библиотека Най-хубави страници от българската литература ; [№ 14])

Марта Попова : 25-год. сценична дейност : Сборник / Уредил Г. Константинов. – София : Юбилеен к-т, 1939. – 16 с. : с ил.

Славейков, Петко Р. Избрани произведения : Автобиография ; Стихотворения / Уредба и бележки от Г. Константинов. – София : Хемус, 1939. – XVI, 206 с., 1 л. : портр.

Ботйов, Христо. Съчинения : Т. 1–3 / Уредба и бележки от Георги Константинов. – София : Хемус, 1940.

Влайков, Тодор Г. Съчинения : Т. 1–3 / Под ред. на Г. Константинов.  – София : Хемус, 1941–1943.

Войников, Добри. Избрани страници / Уредба и бел. Г. Константинов.  – София : Хемус, [1940]. – XXVI, 160 с., 1 л. : портр.

Друмев, Васил. Съчинения : Т. 1– 2 / Увод, уредба, бележки от Г. Константинов. София : Хемус, 1941–1942.

            Т. 1: Иванко : [Драма]. – 1941. – ХLIV (в кн. ХХХХIV), 160 с.

            Т. 2: Нещастна фамилия : [Повест]. – 1942. – 120 с.

Константинов, Алеко. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвременен българин / Под уредбата на Г. Константинов. – София : Хемус, 1941. – 184 с.

            2. изд. 1944.

Константинов, Алеко. Съчинения : Т. 1–2 / Под ред. на Г. Константинов. – София : Хемус, 1941–1942.

            2. изд. 1943.

Константинов, Алеко. До Чикаго и назад : Пътни бележки / Урежда Г. Константинов. – София : Хемус, 1942 (София : Изгрев).  – 124 с.

Славейков, Петко Р. Избрани стихотворения / Избрал и наредил Г. Константинов. – София : Хемус, 1945. – 96 с.

Каравелов, Любен. Маминото детенце / Стъкми за печат Георги Константинов. – [20. изд.]. – София : Държ. изд., 1946. – 96 с. – (Библиотека Българска литература ; № 3)

Рид, Томас Майн. Приключенията на юнга Уилиям / На бълг. от Веса Константинова; Под ред. на Георги Константинов. – София : Слънце, 1946. – 151 с. : с ил.

Влайков, Тодор Г. Леля Гена : Повест / Увод и уредба от Г. Константинов. – София : Хемус, 1946. – 72 с.

Ботев, Христо. Избрани съчинения : Стихотворения ; Фейлетони ; Статии / Увод, уредба и бел. от Георги Константинов. – София : Хемус, 1947. – 208 с.

Каравелов, Любен. Крива ли е съдбата ? / Прев. и [ред.] Георги Константинов.  – София : Държ. изд., 1947. – 160 с. – (Библиотека Българска литература ; № 6)

Каравелов, Любен. Революционни разкази : Войвода, Дончо, Неда / Ред. Георги Константинов. – София : [Държ. изд.], 1947. – 183 с. – (Библиотека Българска литература ; № 6)

Минков, Цветан. Найчо Цанов / Ред. Георги Константинов. – София : Бълг. радикална партия, 1947. – 88 с., 3 л. : портр.

Влайков, Тодор Г. Избрани съчинения / Увод и уредба от Г. Константинов. – София : Бълг. писател, 1949. – 336 с. 

75 години Априлско въстание : Лит. сборник / Ред. колегия Павел Делирадев и др. ; Отг. ред. Дим. Осинин. – София : Бълг. писател, 1951. – 166 с., 4 л. : ил.

            Други ред.: Георги Константинов, Никола Ланков, Стефан Каракостов.

Вазов, Иван Минчов. Събрани съчинения : В 20 т. / Ред. кол. Петър Динеков и др. – София : Бълг. писател, 1955–1957.

            Т. 7: Драски и шарки / Под ред. на Георги Константинов. – 1956. – 320 с. : с портр.

            Т. 13: Нова земя : Роман в 7 ч. / Под ред. на Георги Константинов. – [1956]. – 452 с., 3 л. ил., портр. 

            Т. 14: Казаларската царица / Под ред. на Георги Константинов. – 1956. – 304 с. : с портр., 1 л. факс. 

            Т. 17: Драми / Под ред. на Георги Константинов. – [1957]. – 428 с.

            Т. 19: Биографични материали / Под ред. на Георги Константинов. – 1957. – 488 с.

Гайдар, Аркадий. Съчинения : В 4 т.  – София : Нар. младеж, 1955–1956.

            Т. 2: Ред. Георги Константинов, Цветан Ангелов. – 1955. – 283 с. : с ил., 9 л. ил., 1 портр.

            Т. 3: Ред. Георги Константинов, Цветан Ангелов. – 1956. – 235 с. : 8 л. ил. портр.

            Т. 4: Ред. Георги Константинов, Цветан Ангелов.  – 241 с : с ил., 8 л. ил.

Стоянов, Захарий. Априлското въстание : Из „Записки по българските въстания“ / Под ред. на Георги Константинов ; [С встъп. статия от Георги Константинов]. – София : Нар. младеж, 1955. – 220 с. : 15 л. ил. и портр. – (За средна и горна училищна възраст)

            2. изд. 1966.

Даскалов, Стоян Ц. Цветя за всички : Избрани разкази за деца и юноши / Избрал и ред. Георги Константинов. – София : Бълг. писател, 1956. – 348 с. : с ил., 1 портр.

Каравелов, Любен. Хубава си, моя горо : Избрани произведения / Подб. и ред. Г. Константинов. – София : Нар. младеж, 1960.  – 147 с. : с ил., 1 л. портр., 8 л. ил.

Лилиев, Николай. Стихотворения / Подбрал и ред. Георги Константинов. – София : Бълг. писател, 1960. – 144 с.

            2. изд. 1968.

Славейков, Пенчо П. Напред! И все напред! : Избрани творби / Подбор и ред. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1960. – 63 с. : с ил., 1 л. портр. – (За средна и горна училищна възраст)

Влайков, Тодор Г. Съчинения : В 8 т. / Предг. от Георги Константинов. – София : Бълг. писател, 1963–1964.

            Т. 1: Ред. Георги Константинов. – 1963. – 424 с.,

            Т. 3: Ред. Георги Константинов. – 1963. – 364 с.

Яворски, Митко. Хората се промениха : Роман / Ред. Г. Константинов. – София : Нар. култура, 1963. – 436 с. 

            2. изд. 1966.

Героична летопис : Лит. антология : В 3 т. / Състав. и ред. Георги Константинов и др. – София : НС ОФ, 1964.

Лилиев, Николай. Съчинения в три тома / Под ред. на Георги Константинов. – София : Бълг. писател, 1964.

            Т. 1: Стихотворения / Ред. Георги Константинов. – 396 с.

            Т. 3: Статии ; Спомени / Ред. Георги Константинов. – 461 с.

Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски в спомените на съвременниците си / Под ред. на Димо Минев и др. – София : Бълг. писател, 1964. – 620 с.

            Други ред.: Борис М. Георгиев, Стефан п. Василев, Георги Константинов, Иван Сестримски.

Влайков, Тодор Г. Разкази и повести / Под ред. на Георги Константинов. – София : Бълг. писател, 1967. – 492 с. : 1 л. портр. – (Библиотека Български писатели)

Димчо Дебелянов; Николай Лилиев ; Георги Райчев : В спомените на съвременниците си / Ред. Г. Марков и др. – София : Бълг. писател, 1967. – 768 с. – (Библиотека Литературни мемоари)

            Други ред.: Г. Константинов, С. Султанов.

Илинден-Преображение – 1903: Сб. разкази, откъси от романи, спомени, стихотворения и нар. песни / Състав. и ред. Георги Константинов и др. – София : Бълг. писател, 1968. – 451 с.Преводи

Хамсун, Кнут. Съчинения : Т. 1–12. – София : Ив. Г. Игнатов, [1928–1929].

            Т. 10 : Духовният живот в Америка / Прев. Г. Константинов. – [1928]. – 280 с.

Шулц, Джеймс В. Грешката на самотния бизон : Роман из живота на северноамериканските индийци / Прев. Г. Константинов. – София : Факел, [1931]. – 112 с. : с ил. – (Илюстрована библиотека Щастливи години ; Г. I, № 9–10)

Достоевски, Фьодор. Вечният мъж / Прев. Г. Константинов. – София : Мадара, 1945. – 198 с.

Гогол, Николай В. Тарас Булба : Повест / Прев. Г. Константинов. – София : Т. Ф. Чипев, 1946. – XXII, 144 с. – (Славянска библиотека)

Шулц, Джеймс В. Самотният бизон : Роман из живота на североамериканските индийци / Прев. Г. Константинов. – [2. изд.]. – София : Четиво, 1946. – 114 с. – (Библиотека Чудните книжки)

Толстой, Алексей. Златното ключе или приключенията на Буратино / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Детиздат, 1949. – 132 с. : с ил.

            Следв. изд. 1955, 1976, 1980, 1984, 1987, 2016.

Василенко, Иван Д. Вълшебната кутия / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1950. – 306 с. : с ил.

Гершензон, М. Робин Худ : Роман за деца / Прев. от рус. ориг. Г. Константинов. –София : Нар. просвета, 1950. – 116 с. : с ил.

Саксе, Ана. Устрем / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : НС ОФ, 1950. – 704 с.

Лагин, Лазар Броненосец. Анюта : Повест / Прев. [от рус.] Георги Константинов. –  София : Нар. просвета, 1951. – 69 с. : с ил.

Никулин, Михаил. Животът е пред нас : Повест за юноши / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. младеж, 1951. – 194 с.

Хавкин, О. Винаги заедно / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. младеж, 1951. – 248 с.

Хусеин, Мехти. Апшерон : Роман / Прев. от рус. [авториз. прев. от азербайджански ез.] Георги Константинов. – София : Нар. култура, 1951. – 236 с. 

Листовски, А. Огнени пътища : Роман / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. култура, 1952. – 346 с. 

            2. изд. 1957.

Тихонов, Николай. С. Разкази / Прев. от рус. Г Константинов. – София : Нар. младеж, 1952. – 92 с.

Евдокимов, Николай. Висока длъжност / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, [1953]. – 230 с.

Мао Дзе-Дун. Пред разсъмване : [Роман] / Прев. от рус.Г. Константинов.  – София : Нар. култура, 1953. – 432 с.

Мусатов, Алексей. Дом на хълма : [Повест] / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1953. – 320 с.

Юан Цзин, Кун Цзюе. Повест за новите герои / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. култура, 1953. – 300 с.

Гончаров, Иван. А. Обломов : Роман в 4 ч. / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. култура, 1954. – 488 с. : с 1 портр.

            2. изд. 1974.

Жариков, Леонид. Повест за суровия приятел / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1954. – 208 с. : 8 л. ил.

Вересаев, Викентий В. Избрани произведения / Състав. и прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. култура, 1956. – 500 с. : с 1 портр.

Толстой, Лев Н. Казаци : Кавказка повест / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. култура, 1956. – 240 с.

Толстой, Лев Н. Събрани съчинения : В 14 тома / Прев. от рус. – София : Нар. култура, 1956–1957.

            Т. 3: Повести и разкази 1857–1863 / Прев. Георги Константинов. – 1956. – 522 с.

Борисов, Леонид Илич. Жюл Верн : Роман / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1957. – 343 с. – (За средна и горна училищна възраст)

Василенко, Иван Димитриевич. Артьомка : [Повести] / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1959. – 316 с. – (За средна и горна училищна възраст)

Тургенев, И. С. В навечерието : Роман / Прев. от рус. Г. Константинов. – 2. изд. – София : Нар. култура, 1959. – 232 с., 1 л. портр. – (Библиотека Народна книга)

            1. изд. 1958 в Т. 3 от Събрани съчинения : В 12 т.; 3. изд. 1960; 4. изд. 1962; 5. изд. 1965, 6. изд. 1967, 7. изд. 1968, 8. изд. 1969, 9. изд. 1970, 10. изд. 1972, 11. изд. 1973, 12. изд. 1972, 13. изд. 1976, 15. изд.1983.

Толстой,  Лев. Повести и разкази : В 2 тома : По случай петдесет години от смъртта на великия писател / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. култура, 1960.

Тихонов, Николай С. Симон-болшевикът : Разказ / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : Нар. младеж, 1962. – 32 с. : с ил. – (Масова библиотека Пчелица ; № 12)

Достоевски, Фьодор М. Престъпление и наказание : Роман в 6 ч. и епилог / Прев. от рус. Г. Константинов. – София : Нар. култура, 1968. – 560 с.

            Следв. изд. 1974, 1977, 1981, 1997, 2005

Прудников, М. Сигнал в ефира : Роман / Прев. от рус. Георги Константинов. – София : ДВИ, 1971. – 280 с.

Тургенев, Иван. Романи и повести : Т. 1 – / Прев. от рус. Георги Константинов и др. – София : Нар. култура, 1971.Съставил библиографията Аделина Германова