Кръстьо Куюмджиев

Кръстьо Куюмджиев

Роден: Свищов, 27. 09. 1933

Починал: София, 22. 05. 1988

Речник

Книги

Профили в черно и бяло : Лит.- крит. очерци. – София : Бълг. писател, 1966. – 244 с.

Кирил Христов : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1967. – 216 с., 1 л. : портр. ;

Критически дневници. – София : Бълг. писател, 1972. – 244 с.

Певец на своя живот : Книга за Кирил Христов. – София : Бълг. писател, 1974. – 172 с. : с портр.
2. изд. 1980.

Силуети : [Лит.-крит. очерци]. – София : Бълг. писател, 1976. – 264 с.

Критика и литературен живот : [Очерци]. – София : Бълг. писател, 1977. – 256 с. 2. изд. 1980.

Историята като жива памет : Статии. – София : Бълг. писател, 1979. – 163 с.

Избрани страници : [Лит.-крит. очерци]. – София : Бълг. писател, 1983. – 415 с.

Разтворена книга : Тенденции в развитието на разказа и повестта след 9 септ. 1944 г. : [Изследване]. – София : Наука и изкуство, 1983. – 260 с.

Словото творец : [Литературнокрит. очерци]. – София : Бълг. писател, 1985. – 251 с.2. изд. 1989.

Димитър Димов : Моногр. – София : Бълг. писател, 1987. – 315 с., 4 л. : ил. портр.

Събрани съчинения. Т. 1. – София: Наследници, 2002. - 312 с.

Книги в съавторство

Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 година : В 2 кн. / Ред. кол. Андрей Гуляшки и др. – София : БАН, 1979–1980.
Кн. 2: Поезия, повест и разказ / Здравко Петров, Елка Константинова и Кръстьо Куюмджиев. – 1980. – 480 с.

Развитие на разказа и повестта 1944–1956 : [Изследване] / Елка Константинова, Кръстьо Куюмджиев. – София : Нар. просвета, 1983. – 415 с.

Публикации в периодичния печат, в литературни сборници, предговори и послеслови на книги, художествени творби, интервюта

Когато рутината измества творческия труд. // Литературен фронт, Год. ХII, № 29, 12 юли 1956, с. 2.
Рец. за: Лъчезар С т а н ч е в. Завинаги в сърцата : Стихотворения. – София : Бълг. писател, 1955.

Под таланта на автора. // Литературен фронт, Год. ХII, № 12, 17 май 1956, с. 2.
Рец. за: Николай М а р а н г о з о в. На отечествен пост : Стихотворения / Николай Марангозов. – София : Бълг. писател, 1955.

Поезията на Ракитин : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХII, № 16, 19 апр. 1956, с. 2.

В търсене на поезията. // Литературен фронт, Год. ХIII, № 52, 26 дек. 1957, с. 2.
Рец. за: Петър К а р а а н г о в. Следи по пътя : Лирика. – София : Бълг. писател, 1957.

За дълга, за оптимизма и за обетованата земя на поезията. // Литературен фронт, Год. ХII, № 19, 9 май 1957.
Рец. за: Павел М а т е в. Дълг : Стихотворения. – София : Бълг. писател, 1955.

Младостта се сблъсква с консерватизма. // Литературен фронт, Год. ХIII, № 29, 18 юли 1957, с. 2.
Рец. за: Ивайло П е т р о в. Нонкината любов : Повест. – София : Нар. младеж, 1956.

Само доброто желание не е достатъчно. // Литературен фронт, Год. ХIII, № 7, 14 февр. 1957, с. 2.
Рец. за: Николай С о к о л о в. Очи орлови : Стихове. – София : ДВИ, [1955].

Б. Болгар. „Близнаците“, роман : [Рец.]. // Септември, Год. ХI, 1958, № 11, с. 176–181.

Двама млади поети дирят път : [Рец.]. // Септември, Год. ХI, 1958, № 3, с. 206–210.

Обичта на младия автор : [Рец. за разказите на В. Стаматов]. // Литературен фронт, Год. ХIV, № 20, 15 май 1958, с. 2.

Тихият златар на немската новела : [Статия за Теодор Щорм]. // Родна реч, 1958, № 7, с. 31.

В рамките на реториката : [Полемична статия със С. Северняк]. // Народна младеж, № 267, 11 ноем. 1959, с. 4.

Великият Балзак : [Статия]. // Родна реч, 1959, № 5, с. 22–24.

Под войнишкия шинел. // Литературен фронт, Год. ХV, № 9, 5 март 1959, с. 2.
Рец. за: Методи Х р и с т о в. Докато тупти сърцето. – София : Държ. воен. изд., 1958.

Ариго Бейл Миланецът : [Статия за Стендал]. // Родна реч, 1960, № 2, с. 18–21.

Дилетанти : Цветан Марангозов – „Безразличният“, роман, ред. Атанас Наковски, изд. Бълг. писател, 1959. // Септември, Год. ХIII, 1960, № 5, с. 161–165.

Николай Лилиев : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. I., 1960, № 4, с. 96–103.

Без вълнения : [Рец.]. // Литературни новини, № 7, 16 авг. 1961, с. 6.

Приключенията на Авакум Захов : [Рец.]. // Септември, 1961, № 9, с. 154–158.

Валери Петров : [Статия]. // Пламък, 1962, № 3, с. 54–63.

За сериозната критика. //  Септември, 1962, № 12, с. 166-173.

Прости ръце. // Септември, 1962, № 8, с. 164–169.
Рец. за: Йордан Р а д и ч к о в. Прости ръце : Разкази. – София : Нар. младеж, 1961.

Национална традиция и новаторство : [Статия]. // Септември, 1964, № 11, с. 131–161.

Героите на Димитър Димов : Опит за социална и психологическа характеристика. // Пламък, 1965, № 5, с. 89–102.

Една изключителна книга. // Отечествен глас, № 6511, 20 окт. 1965, с. 4.
Рец. за: Джеръм С е л и н д ж ъ р. Спасителят в ръжта. – София : Нар. култура, 1965.

Комунистите в творчеството на Димитър Димов. // Литературна мисъл, 1965, № 6, с. 46–59.

Лекарю, излекувай се сам : [За статията на П. Данчев, публикувана в сп. Септември, 1963, № 3]. // Септември, 1965, № 3, с. 204–221.

Кирил Христов : [Предговор]. // Христов, Кирил. Съчинения : В. 5 т. : Т. 1. – София : Бълг. писател, 1966, с. 5–79.

Кирил Христов през 90-те. // Литературна мисъл, 1966, № 4, с. 39–72.

„Без кръв и смърт, без болка и тъга“ : [Статия за П. Алипиев]. // Литературен фронт, № 15, 6 апр. 1967, с. 2.

Кирил Христов и кръгът „Мисъл“ : [Историко-литературна справка]. // Септември, 1967, № 3, с. 152–168.

Природата и любовта у Кирил Христов : [Статия]. // Родна реч, 1967, № 4, с. 30–35.

Кирил Христов : [Предговор]. // Христов, Кирил. Избрани стихотворения / Подбор [и предг.] Кръстьо Куюмджиев. – София: Бълг. писател, 1968, с. 5–23. (1969, 1970, 1971).

Критика с любов и пристрастие. // Народна култура, № 46, 16 ноем. 1968, с. 4–5.
Рец. за: Симеон С у л т а н о в. Йовков и неговият свят. – София : Бълг. писател, 1968.

Критикът в писателя. // Народна култура, № 16, 20 апр. 1968, с. 6.
Рец. за: Илия В о л е н. Мисъл и думи : Есета, изказвания. – София : Бълг. писател, 1967.

Андрей Гуляшки : [Статия]. // Работническо дело, № 287, 14 окт. 1969, с. 4.

Бележки върху антологията „Старобългарски страници“ (състав. П. Динеков). // Литературна мисъл, 1969, № 2, с. 62–77.

В началото на века. // Литературна мисъл, 1969, № 5, с. 104–108.
Рец. за: Георги К о н с т а н т и н о в. Едно необикновено приятелство. – София : Нар. култура, 1967.

Димитър Димов и нравственият смисъл на историята (по случай 60 години от рождението му) : [Статия]. // Работническо дело, № 180, 29 юни 1969, с. 4.

Димитър Мантов. Хайдушка кръв : [Рец.]. // Народна култура, № 37, 13 септ. 1969, с. 5.

[Изказване]. // Младият герой в съвременната българска литература : [Сб.] / Отг. ред. Стойко Божков, Иван Цветков ; [Предг.] Стойко Божков. – София : БАН, 1969, с. 163–169.

Талантливият неуспех на Димитър Димов. // Партийност, народност, хуманизъм : Сб. лит. статии / Отг. ред. Ефрем Каранфилов, Здравко Петров. – София : БАН, 1969, с. 25–48.

Ехо от младостта : [Рец.]. // Народна култура, № 38, 20 септ. 1969, с. 5.

L’univers de Dimitre Dimov. // Obzor, 1969, № 1, pp. 39–41.

Малките и големи илюзии на Ивайло Петров. // Пламък, 1970, № 24, с. 44–52.

Никола Вапцаров : [Статия]. // Литературен фронт, № 43, 22 окт. 1970, с. 2.

Съвестен и задълбочен критик [Бележка по повод смъртта на Г. Константинов]. // Народна култура, № 13, 23 март 1970, с. 4.

Мними и истински проблеми на литературата. // Литературен фронт, № 4, 21 ян. 1971.

Никола Василев Ракитин : [Предговор]. // Ракитин, Никола В. Стихотворения / Под ред. на Светла Ракитин, Кръстьо Куюмджиев ; [С предг. от Кръстьо Куюмджиев]. – София : Бълг. писател, 1971, с. 5–24.
Също и в: Ракитин, Никола Р. Творчество и съдба : Стихотворения, спомени, разговори, писма / Подб. и ред. Светла Ракитин, Кръстьо Куюмджиев. – София : Бълг. писател, 1985, с. 5–19.

Хроника за една изчезнала София. // Народна култура, № 22, 29 май 1971, с. 2.
Рец. за: Христо М и н ч е в. Хазарт : Роман-хроника за ежедневието на един криминалист. – София : ДВИ, 1970.

Цветан Стоянов (1930–1971). // Народна култура, № 38, 10 юли 1971, с. 7.

Два парадокса за Радичков. // Отечествен фронт, № 8709, 12 септ. 1972.

Димитър Димов : Биогр. // Родна реч, 1972, № 6, с. 46–54.

Вълнуващ разказ за една от най-трагичните страници в нашата история : [Рец. за: Н. Христозов. По дирята на безследно изчезналите]. // Отечествен фронт, № 8639, 21 юли 1972.

С новото самочувствие на класата. // Образът на комуниста в съвременната българска литература: [Сб. статии] / Под ред. на Ефрем Карамфилов, Тончо Жечев. – София : БАН, 1972, с. 273–284.

„Възцарете вечна обич, вечна правда на света“ : [Статия за 75-год. от рождението на Хр. Смирненски]. // Отечествен фронт, № 9006, 30 септ. 1973.

„Диви разкази“, или опитомяване на мисълта. // Литературен фронт, № 24, 14 юни 1973, с. 3.

Димитър Димов в Испания. // Литературен фронт, № 49, 6 дек. 1973 ; № 50, 13 дек. 1973.

„Димитър Димов“ от П. Зарев : [Рец.]. // Литературна мисъл, 1973, № 1, с. 136–140.

И още едно мнение... : [Крит. бележка по повод статията на С. Северняк, публикувана в Лит. фронт, № 16, 16 ноем. 1972]. // Литературен фронт, № 20, 17 май 1973, с. 2.

Из предисторията на романа „Тютюн“. // Септември, 1973, № 12, с. 187–194.

По следите на героите на „Тютюн“. // Отечествен фронт, № 8960–8965, 7–12 авг. 1973.

Кирил Христов : [Предговор]. // Христов, Кирил. Българска реч : Избрани стихове. – София : Христо Г. Данов, 1974, с. 5–25.

Гражданският дълг – най-важното! // Отечествен фронт, № 9261, 30 авг. 1974.

„Диви разкази“ и науки : [Статия]. // Литературна мисъл, 1974, № 2, с. 23–43.

Любомир Левчев. Стрелбище. // Вдъхновени от народа. 1944–1974. – София, 1974, с. 461–478.

Преживените разкази на Добри Жотев : [Рец.]. // Отечествен фронт, № 9092, 11 ян. 1974.

След седем години – отново за „Дивите разкази“. // Отечествен фронт, № 9170–9171, 23–24 апр. 1974.

Богомил Райнов. // Съвременник, 1975, № 4, с. 106–125.

Димитър Димов : (Биографична справка). // Димов, Димитър Тодоров. Съчинения : В 5 т.: Т. 5: Незавършени произведения : Статии. Писма. – София : Бълг. писател, 1975, с. 433–443.
Проблемът за героя в съвременната повест и разказ. // Литературен фронт, № 32, 33, 7, 14 авг. 1975.

„Бариерата“ или драмата на „здравия разум“. // Литературен фронт, № 28, 8 юли 1976, с. 2.

Животът на литературните форми : Есе. // Литературна мисъл, 1976, № 7, с. 55–68.

Талант и творческа воля : [Творчески портрет на Георги Мишев]. // Литературен фронт, № 48, 25 ноем. 1976, с. 3.

Бъдете като Моцарт : Есе. // Септември, 1977, № 10, с. 131–142.

Българският рай. // Елин Пелин в българската критика : [Сб. статии] / Състав. и ред. Петър Пондев. – София : Бълг. писател, 1977, с. 575–584.
Също и в: Септември, 1977, № 7, с. 51–58.

В зрелостта на художественото мислене : Дико Фучеджиев на 50 години. // Пулс, № 15, 18 юли 1978, с. 7.

Историята [на българската литература] като жива памет. // Литературна мисъл, 1977, № 8, с. 31–44.

От какво умира поезията : [По повод статия за Ат. Далчев от в. Пулс, № 13, 21 юни 1977]. // Пулс, № 20, 27 септ. 1977, с. 7, 13.

Перли на българския хумор : Към 100-год. от рождението на Елин Пелин : [Творчеството на писателя за деца]. // Деца, изкуство, книги, 1977, № 3, с. 5–10.

Феноменът Радичков. // Литературна мисъл, 1977, № 1, с. 3–14.

Цветан Стоянов : [Предговор]. // Стоянов, Цветан. Невидимият салон : [Очерци и есета]. – Варна : Георги Бакалов, 1978, с. 5–17.

Предисловие : [По повод кн. за Яворов „Между живота и смъртта“, над която работи Никола Гайдаров]. // Литературна мисъл, 1978, № 1, с. 38–41.

Спомени за приятеля [Цветан Стоянов]. // Литературен фронт, № 24, 15 юни 1978, с. 3.

Мъдрите уроци на писателя : 70 г. от рождението на Д. Димов. // Септември, 1979, № 6, с. 231–237.

Трагедията на Яворов като културно-историческа ценност : [Предговор]. // Гайдаров, Никола. Житейската драма на Яворов : Правни и психол. изследвания. – София : БАН, 1979, с. 5–10.
Също и в: Яворов – раздвоеният и единният : Нови изследвания : [Сборник] / Състав. Стоян Илиев. – София : Наука и изкуство, 1980, с. 90–97 ; Яворов, Пейо. Поезия ; Проза / Предг., състав. и прил. Стоян Илиев. – В. Търново : Слово, 1999; Словото днес, Год. Х, № 29, 14 окт. 2004, с. 10.

За езика на писателя [Владимир Зарев]. // Пулс, № 50, 9 дек. 1980, с. 4.

Слово и музика. // Литературен фронт, № 34, 21 авг. 1980, с. 2.

Словото творец. // Литературен фронт, № 25, 19 юни 1980, с. 2.

Кой твори историята [Героите в повестта „Цената на златото“ от Г. Стоев]. // Септември, 1981, № 10, с. 225–238.

„Колко е вино от един чибур“. // Пулс, № 11, 17 март. 1981, с. 4.
Рец. за: Кирил В о й н о в. Баберки. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1980.

Милион въпроси [По повод статията „Отново за Веда словена“ от № 19 на АБВ.]. // АБВ, № 38, 22 септ. 1981.

Милион въпроси : „Веда словена“ – мистификация или мистифицирана. // АБВ, № 39, 29 септ. 1981; № 40, 6 окт. 1981, с. 4–5 ; № 41, 13 окт. 1981, с. 4–5.

Новите търсения на поета [Л. Левчев]. // Пулс, № 46, 17 ноем. 1981, с. 3.

Триъгълник от въпроси. // Пулс, № 11, 17 март 1981, с. 4.
Рец. за: Кольо С е в о в. Чужди грехове : Роман. – София : ОФ, 1980.

Мащабно художествено мислене [Слово, произнесено при връчване на наградата „Иван Вазов“ на Павел Вежинов]. // Литературен фронт, № 28, 15 юли 1982, с. 2.

Мъченикът на земния рай [Човекът и човешката участ във „Фантастични новели “ от Ал. Геров]. // Съвременник, 1982, № 1, с. 378–389.

Научен ли е научният стил?: [По повод две статии на Ст. Брезински, изнесени по радиото през. м. януари 1982 г.]. // Литературен фронт, № 11, 18 февр. 1982, с. 2.

Нашата майчица граматиката. // Литературен фронт, № 7, 18 март 1982, с. 2.
Също и в: Българската критика за Христо Ботев : [Сборник] / Състав. и ред. Иван Пауновски. – София : Бълг. писател, 1983, с. 627–631.

Пазете се от тоя занаят. // Пулс, № 3, 19 ян. 1982, с. 5.
Рец. за: Славчо К р а с и н с к и. Лирика. – София : Бълг. писател, 1981.

[Теньо Тончев. Храбростта на България : Рец.]. // Антени, № 18, 5 май 1982, с. 6.

Прекрасният принц на българската поезия. // Народна култура, № 25, 24 юни 1983, с. 7.

Великият аноним, или слово за качеството [в литературата]. // Народна култура, № 11, 16 март 1984, с. 7.

Късове живот. // Литературен фронт, № 20, 17 май 1984, с. 2.
Рец. за: К. Т е р з и е в. Слънце от птичи поглед. – София : Нар. младеж, 1983.

Неговият роман [За Д. Димов]. // Народна култура, № 25, 22 юни 1984, с. 7.

Паладин на хуманизма [Ефрем Каранфилов]. // Септември, 1984, № 10, с. 234–241.

Познание за човека : 40 г. литература свободна, социалистическа. // Литературен фронт, № 37, 13 септ. 1984, с. 1–2.

Драмата на Лилиев : 100 г. от рождението на поета. // Септември, 1985, № 6, с. 187–210.

„Испанският комплекс“ на Димитър Димов. // Септември, 1985, № 3, с. 190–213.

[Предговор]. // Ракитин, Никола Р. Творчество и съдба : Стихотворения, спомени, разговори, писма. – София : Бълг. писател, 1985, с. 5–20.

Романът „без читатели“ : „Поручик Бенц“ на Димитър Димов. // Пулс, № 43, 29 окт. 1985.

Социалистическият реализъм. // Актуални проблеми на социалистическия реализъм : [Сборник] / Ред. кол. Ефрем Каранфилов и др. ; Състав. Стоян Илиев. – София : Бълг. писател, 1985, с. 82–92.

Дневник на критика. // Литературен фронт, № 52, 25 дек. 1986, с. 3.
Рец. за: Боян Б и о л ч е в. Зуброва трева : [Сборник разкази]. – София : Профиздат, 1986 ; Добринка М и н к о в а. Горещо : Новели. – София : Бълг. писател, 1986 ; Евгения И в а н о в а. Морето в картините на дядо ми : [Разкази]. – София : Бълг. писател 1986 ; Мирон И в а н о в. С тролейбус около Хеопсовата пирамида : [Хумористични разкази]. – София : Бълг. писател, 1986.

Реликвата : [Рец. за едноименния роман на португалския писател Еса де Кейрош]. // Литературен фронт, № 29, 17 юли 1986, с. 8.

Черно и бяло [За романа „Тютюн“]. // Пламък, 1986, № 11, с. 100–111.

Алеко и реката. // Пулс, № 18, 5 май 1987, с. 4.

Морен орачът... : [Размисли по повод стих. на Ив. Вазов „Морен орачът на нивата сееше“]. // Литературен фронт, № 42, 15 окт. 1987, с. 3.

Кръстьо Куюмджиев за „Поручик Бенц“ : [Предговор]. // Димов, Димитър. Поручик Бенц. – София, 1987, с. 5–12.

Писма до г-жа N. [Алманах] (Плевен). // Мизия, № 5, 1987, с. 77–97.
Също и в: Пламък, 1989, № 9, с. 150–167 ; Летописи, 1995, № 9–10, с. 82–123 ; Радков, Радко. Византийски запеви : Стихове. – София : Захарий Стоянов, 2001, с. 155.

Три фрагмента за Щастливеца. // Литературен фронт, № 24, 11 юни 1987, с. 5.

За смъртта на Дон Кихот. // Литературен фронт, № 50, 8 дек. 1988, с. 4, 5.

Кант и Достоевски. // Септември, 1989, № 2, с. 185–232.

За да пречистят и просветлят душите ни – Яворов и Лора. // Литературен вестник, № 1–2, февр. 1996, с. 5.

Алеко и реката : Есе. // Бряг : Лит.-худож. алманах, 1, 1998, с. 49–50.

Писател от европейска величина [Димитър Димов]. // Понеделник, 1999, № 7–8, с. 77–96.

Критически фрагменти. // Петров, Ивайло. Преди да се родя и след смъртта ми / Състав., предг. Валери Стефанов. – [3. изд.]. – Велико Търново : Слово, 2001, с. 269–270.

„Византийските запеви“ на Радко Радков. // Везни, Год. ХI, 2001, № 6–7, с. 38–63.

Лирическото царство на Кирил Христов : [Послеслов]. // Христов, Кирил. Хей, пролет иде / Състав. Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов, 2002, с. 504–528.

Ела, боже, да ядем : Готварските рецепти на един естет : Откъси. // Тицин, Иво. Световна кулинарна енциклопедия. – София, 2003.

Романът Тютюн. // Димов, Димитър. Тютюн : Кн. 1 – 2 : Т. 2. – София : Захарий Стоянов, 2004, с. 975.

Критикът в писателя. // Волен, Илия. Вникване : Есета, бележки, размисли / Състав. Александър Шурбанов и др. – София, 2005, с. 363–368.

За поезията на Петър Караангов. // Караангов, Петър. Избрано : В 2 т. – София : Захарий Стоянов, 2006, с. 309–310.

Кой твори историята. // Стоев, Генчо. Цената на златото ; Завръщане / Състав. Иван Гранитски. – [5. изд.]. – София : Захарий Стоянов, 2006, с. 333–350.

В контекста на нашите духовни търсения. // Хайтов, Николай. Съчинения : В 17 т. : Т. 2. – София : Захарий Стоянов, 2009.

Предпочетен пред Толстой. // Ризников, Тодор. Ловецът на диви патици : Роман-хроника. – Варна : Славена, 2012, с. 21–25.

[Откъс от „Словото творец“]. // Геронтиев, Борислав. Моята антология : Поезия. – Пловдив, 2015, с. 131–132.

Съставител, редактор

Христов, Кирил. Избрани стихотворения / Подбор [и предг.] Кръстьо Куюмджиев. – София : Бълг. писател, 1968. – (Библиотека за ученика)
2. изд. 1969 ; 3. изд. 1970 ; 4. изд. 1971.

Елин Пелин. Гори Тилилейски : [Приказки в стихове] / Състав. и ред. Кръстьо Куюмджиев. – София : Бълг. писател, 1970. – 100 с. : с ил.
2. изд. 197.

Ракитин, Никола В. Стихотворения / Под ред. на Светла Ракитин, Кръстьо Куюмджиев ; [С предг. от Кръстьо Куюмджиев]. – София : Бълг. писател, 1971. – 284 с., 1 л. : портр.

Христов, Кирил. Избрани творби / Подбор и ред. Кръстьо Куюмджиев, Светла Гюрова ; [С предг. от Кръстьо Куюмджиев]. – София : Бълг. писател, 1975. – 503 с. : 5 л. : портр.

Речник на българската литература : В 3 т. / Глав. ред. Георги Цанев. – София : БАН, 1976–1982.
Т. 2: Е–О / Ред. кол. Б. Ангелов и др. – 1977. – 488 с. : с портр., факс. – Други ред.: С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Константинова, Кр. Куюмджиев, Д. Леков, М. Цанева, Ел. Цветанова.
Т. 3: П – Я / Ред. колегия Боню Ангелов и др. – 1982. – 744 с. : с портр., факс. – Други ред.: С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Константинова, Кр. Куюмджиев, Д. Леков, М. Цанева, Ел. Цветанова. – тир.

Яворов, Пейо. В часа на синята мъгла : [Стихотворения] / Състав. Кръстьо Куюмджиев. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977. – 116 с. : с ил.

Гайдаров, Никола. Житейската драма на Яворов : Правни и психол. изследвания / Отг. ред., [с предг.] Кръстьо Куюмджиев. – София : БАН, 1979. – 288 с.
Изд. на БАН. Институт за литература

Илиев, Стоян. Естетическите програми на френските и руските символисти : [Моногр.] / Отг. ред. Кръстьо Куюмджиев. – София : БАН, 1979. – 306 с.
Изд. на БАН. Институт за литература

Яворов, Пейо К. Събрани съчинения : В 5 т. / Ред. С. Гьорова и др. – София : Бълг. писател, 1977.
Други ред.: Т. Жечев, В. Колевски, М. Марковска, Кр. Куюмджиев Т. 1: Стихотворения и стихотворни преводи / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев. – 1978. – 527 с., 5 л. : портр., факс.

Съвременна България : [Докл. от] III комплексна междунар. науч. конф. по балканистика, [София], 1980 : В 5 т. / Глав. ред. К. Киряков - отг. ред. и др. – София : БАН, 1984.
Т.5: Развитие на българския език и на българската литература / Ред. И. Кочев - отг. ред. и др. - 1984. – 340 с. : с табл., сх.
Други ред.: В. Кювлиева-Мишайкова, Б. Ничев, Кр. Куюмджиев, М. Тодорова

Димов, Димитър Тодоров. Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кръстьо Куюмджиев и др. - София : Бълг. писател, 1974–1975.
Други ред.: Богомил Нонев, Любомир Тенев.
Т. 1: Поручик Бенц ; Осъдени души : Романи / Ред., [с предг. и бел.] Кръстьо Куюмджиев. – 1974. – 527 с. : 5 л. портр.
Т. 2: Тютюн - част 1 : Роман / Ред. Кръстьо Куюмджиев. – 1974. – 527 с. : 5 л. портр.
Т. 3: Тютюн - част 2 : Роман / Ред. Кръстьо Куюмджиев. – 1974. – 431 с. : 5 л. портр. – 1. изд. 1951.
Т. 5: Незавършени произведения : Статии. Писма / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев. – 1975. – 447 с. ; 5 л. портр., факс. и ил. – Съдържа и биогр. справки за авт. 2. изд. 1981.