Никола Фурнаджиев – жизнен и творчески път : [Предговор]