Георги Цанев

Георги Цанев

Роден: Борован, 21. 08. 1895

Починал: София, 21. 07. 1986

Речник

Книги

Писатели и творчество. – София : Т. Ф. Чипев, 1932. – 224 с.

Литературни студии. – София : Лотариен к-т при Съюза на бълг. писатели, 1938. – 78 с.
Дар от Съюза на бълг. писатели срещу купоните на 5 билета от съюзната лотария

Идеи и образи. – София : Хр. Г. Данов, 1944. – 272 с.

Пътят на Яворов. – София : КИК, 1947. – 208 с. – (Библиотека Изкуствознание ; 1)

От символизъм към реализъм и социална поезия. – София : Нар. младеж, 1948. – 44 с. – (Библиотека Академично образование ; 3)

Страници от историята на българската литература. – София : Бълг. писател, 1953. – 248 с.
2. попр. и разш. изд. 1956. – 624 с. ; 3. изд. 1958. – 624 с.

Литературната критика след Девети септември 1944 година : 1944–1959 : Докл. [обсъден на 28 дек. 1959 г. на прегледа на бълг. литература по-случай 15-год. на 9 септември]. – София : СБП, [1960]. – 139 с.

По пътя на реализма : [Сб. лит. статии.]. – София : Бълг. писател, 1960. – 280 с.

Критика : Избр. лит.-крит. статии. – София : Бълг. писател, 1961. – 536 с.

Никола Фурнаджиев : Лит.-крит. очерк. – София : Бълг. писател, 1963. – 140 с.

Някои проблеми на българския исторически роман между двете световни войни / Георги Цанев. – София : БАН, 1963. – 19 с.

Писатели и проблеми : Избр. литературнокрит. и историко-лит. статии. – София : Бълг. писател, 1965. – 632 с. : 1 л. портр.

Традиция и новаторство. – София : Бълг. писател, 1965. – 300 с.

Страници от историята на българската литература : В 4 т. – София : Наука и изкуство, 1967–1975.
Т. 1. С патоса на възторга и изобличението. 1967. – 552 с.
Т. 2. На прелома между две столетия. 1971. – 524 с.
Т. 3. По нови пътища. 1973. – 556 с.
Т. 4. Художествени образи и критически идеи. 1975. – 416 с.

Избрани съчинения. Т. 1–3. – София : Бълг. писател, 1975.
Т. 1. Рецензии, полемични статии и бележки. – София : Бълг. писател, 1975. – 347 с. : 1 л. портр.
Т. 2. Проблемни статии, литературни очерци и портрети. – София : Бълг. писател, 1975. – 424 с. : 1 л. портр.
Т. 3. Литературно-исторически изследвания. – София : Бълг. писател, 1975. – 432 с. : 1 л. портр.

Историческият роман в българската литература : [Изследване]. – София : Бълг. писател, 1977. – 304 с.

Среща с миналото : [Спомени]. – София : Бълг. писател, 1977. – 493 с., 8 л. : портр., ил.

Книга за критиката : [Статии и лит. изследвания]. – София : Бълг. писател, 1980. – 408 с.

На литературни теми : [Очерци]. – София : Наука и изкуство, 1980. – 195 с.

Йордан Йовков : [Лит.-крит. статии]. – София : Наука и изкуство, 1982. – 88 с.

Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]. – София : Бълг. писател, 1983. – 603 с.

Избрани произведения : Лит. критика : В. 3 т. – София : Бълг. писател, 1985.
Т. 1: 1985. – 407 с., 1 л. : портр.
Т. 2: 1985. – 407 с.
Т. 3: Литературно-исторически изследвания. – 1985. – 448 с.

Учебници и учебни помагала

Христоматия по български език и литература : За VII кл. на гимназиите / Георги Цанев, Емил Георгиев. – София : Нар. просвета, 1950. – 404 с.

Христоматия по литература : За XI кл. на общообраз. у-ща / Състав. Георги Цанев, Симеон Русакиев. – София : Бълг. писател, 1950. – 432 с.
Следв. изд.: 1953, 1954, 1955.

Христоматия по български език и литература : За XI кл. на общообраз. училища. 2. изд. / Георги Цанев. – София : Нар. просв., 1951. – 352 с.

Български език и литература за XI кл. : За единните училища / Георги Цанев, Емил Георгиев. – София : Нар. просв., 1950. – 264 с.
2. изд. 1951. – 236 с.

Публикации в периодичния печат, в литературни сборници, интервюта

Аз и Ние : [Статия]. // Артист, Год. ІІ, 1922, № 1, с. 6–7.

Ботев – поет революционер : [Очерк]. // Младеж, Год. І, № 52, 1922, с. 5.

Буржоазната критика за поезията на др. Смирненски : [Статия]. // Работнически вестник, № 22, 1922, с. 3–4.

„Да бъде ден!“ от Хр. Смирненски : [Рец.]. // Младеж, Год. І, № 41, 1922, с. 3.

Изкуство и класа : [Статия]. // Работнически вестник, № 8, 1922, с. 1–2.

Критици на Ботева. // Ботев лист (София), бр. ед. 1922, с. 5–7.

Нашите млади поети: Димитър Николов (Белоречки, Осинин) : [Рец.]. // Младеж, Год. ІІ, № 36, 1923, с. 5.

Отец Матея, Бачо Киро и даскал Васил Неделчев : [Статия]. // Родна мисъл, Год. ІІІ, 1923, № 7–10, с. 393–396.

„Падението“ на Ал. Блок : [Статия]. // Работнически вестник, № 33, 1923, с. 1–2.

Подправки на Ботева. // Ботев лист (София), бр. ед. 1923, с. 7–8.

Христо Смирненски : [Очерк]. // Младеж, Год. ІІ, № 3, 1923, с. 4.

Художествено възсъздаване на Васил Левски : [Очерк]. // Младеж, Год. ІІ, № 38, 1923, с. 7.

Ангел Каралийчев : [Статия]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 16, с. 483–490.

Асен Разцветников : [Статия]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 15, с. 458–461.

Байронизмът в руската литература. // Развигор, Год. ІІІ, № 139, 19 апр. 1924, с. 3–4.

Валерий Брюсов : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 124, 5 ян. 1924, с. 2–3.

Възвръщане : [Статия]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 4, с. 123–125.

Добри Немиров – „Бедният Лука“ : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 125, 12 ян. 1924, с. 4.

Интелигенция и народ. // Развигор, Год. ІІІ, № 128, 2 февр. 1924, с. 1.

Кризата на българската книга и народът. // Развигор, Год. ІІІ, № 140, 26 апр. 1924, с. 1.

Към социална поезия : [Очерк]. // Звезда, Год. І, № 66, 1924, с. 2.

Московският художествен театър. // Развигор, Год. ІІІ, № 135, 28 март 1924, с. 1.

Незначителни събития – разкази от Николай Тодоров : [Рец.]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 3, с. 93–94.

„Неиндивидуалистическата“ интелигенция и Яворов : [Статия]. // Наши дни, Год. І, 1924, № 6, с. 3–4.
Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 – / Състав. Албена Вачева. – Благоевград: Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2002, с. 90–95.

Нечаев и Ботев. // Развигор, Год. ІІІ, № 126, 19 ян. 1924, с. 3.

„Ръж“ от А. Каралийчев ; „Пролетен вятър“ от Н. Фурнаджиев : [Рец.]. // Наши дни, Год. І, 1924, № 4, с. 5.

Стихотворенията на К. Миладинов. // Развигор, Год. ІІІ, № 138, 15 апр. 1924, с. 2.

Страх от думите. // Развигор, Год. ІІІ, № 134, 15 март 1924, с. 1–2.

„Стрелец“, стихотворения от Д. Пантелеев : [Рец.]. // Наши дни, Год. І, 1924, № 6, с. 8.

Христо Смирненски : [Статия]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 14, с. 424–429.

Чуковски за Некрасов. // Развигор, Год. ІІІ, № 136, 29 март 1924, с. 3.

Яворов днес : [Статия]. // Нов път, Год. ІІ, 1924, № 1, с. 6–11.

„Български новели“ от Панчо Михайлов : [Рец.]. // Златорог, Год. VІ, 1925, № 10, с. 460–462.

Един от фалангата : [Статия]. // Златорог, Год. VІ, 1925, № 8–9, с. 402–407.

Неизвестни произведения на Ботева : [Статия]. // Развигор, Год. IV, № 171, 14 февр. 1925.

По нов път : [Преглед]. // Златорог, Год. VІ, 1925, № 6–7, с. 282–283.

Простите разкази на Николай Райнов : [Статия]. // Златорог, Год. VІ, 1925, № 7, с. 302–311.

Григорий Петров [Отговор на една критика]. // Бургаска поща, Год. І, № 199, 24 дек. 1926, с. 2.

Една статия за Ботева : [Преглед]. // Златорог, Год. VІІ, 1926, № 1, с. 45–47.

„Псалми“, Вл. Русалиев : [Рец.]. // Златорог, Год. VІІ, 1926, № 4, с. 192–194.

Разказите на Георги Райчев : [Статия]. // Златорог, Год. VІІ, 1926, № 7, с. 324–331.

Съчиненията на В. Друмев : [Рец.]. // Златорог, Год. VІІ, 1926, № 7, с. 338–340.

Херцен и Ботев : [Статия]. // Златорог, Год. VІІ, 1926, № 5, с. 260–266.

Боян Пенев като литературен историк и критик : [Статия]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 7–8, с. 304–311.

„Зимни вечери“ : [Рец.]. // Глобус, Год. І, № 29, 1929, с. 2.

„Имане“. Разкази от А. Каралийчев : [Рец.]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 5–6, с. 259–263.

Карел Чапек : [Статия]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 10, с. 420–431.
Също и в: Слово, № 1834, 23 юли 1928 ; Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 2, с. 97–102.

„Прозорец“ от Ат. Далчев : [Рец.]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 1, с. 45–46.

„Старопланински легенди“ от Йордан Йовков : [Рец.]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 9, с. 390–394.

„Беглец“ от К. Н. Петканов : [Рец.]. // Златорог, Год. ІХ, 1928, № 2–3, с. 120–133.

„Видения“. Стихотворения от Ив. Мирчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ІХ, 1928, № 7, с. 324–326.

„Дъга“. Стихотворения от Н. Фурнаджиев : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 17, 1928, с. 3–4.

„Бялата пътека“ от Орлин Василев : [Рец.]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 10, с. 517–519.

Гласове от миналото : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІІ, № 34, 1929, с. 1–2.

Драмата „Българин“ от К. С. Махичек : [Рец.].// Литературни новини, Год. ІІ, № 39, 1928, с. 6.

Лев Н. Толстой : [Статия]. // Родна нива, Год. І, 1929, № 1, с. 8–11.

Любен Каравелов : [Статия]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 1, с. 21–30.
Също и в: Родна нива, Год. І, 1930, № 4, с. 138–141.

Любен Каравелов и руската литература : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 21, 1929, с. 3.

„Първа българска повест – Нещастна фамилия от В. Друмев“ : [Рец.]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 4, с. 208–209.

Романи и романисти : [Статия]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 8–9, с. 402–432.

„Безшумни дни“, стихотворение от Лъчезар Станчев : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, 1930, № 5, с. 2.

„Жетварят“ от Й. Йовков. // Съвременник, Год. І, 1930, № 13, с. 3.

За българската белетристика. // Съвременник, Год. І, 1930, № 12, с. 3.

„Иван Вазов – спомени и документи“ от Д. Шишманов. // Златорог, Год. ХІ, 1930, № 5–6, с. 207–208.

Как се превежда у нас („Животът на Клим Самгин“ от М. Горки, превел Николай Хрелков). // Съвременник, Год. І, № 6, 1930, с. 3.

„Панаирът в Стародол“ от Д. Шишманов : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, № 2, 1930, с. 3–4.

„Париж“, стихотворение от Ат. Далчев : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, 1930, № 3, с. 1–2.

Приказен свят : [Статия]. // Златорог, Год. ХІ, 1930, № 2, с. 86–94.

„Прости сърца“ от Орлин Василев : [Рец.]. // Съвременник, Год. І, 1930, № 5, с. 2.

„Роби“ – роман от А. Страшимиров. // Златорог, Год. ХІ, 1930, № 5–6, с. 197–200.

Репетиловци. // Съвременник, Год. І, № 10, 1930, с. 1.

Антон Страшимиров. // Българска реч, Год. VІ, 1930/31, № 3, с. 81–84.
Също и в: Училищен преглед, Год. ХХХ, 1931, № 8, с. 1093–1103.

„Великата жажда“ от Емил Коралов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 1, с. 48–53.

„Вик“ от Вл. Полянов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 2–3, с. 140–142.

За българския роман. // Съвременник, Год. І, 1931, № 22, с. 1–2.

За литературния критик : [Статия]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 1, с. 20–30.

„Кориолан“ в Народния театър. // Съвременник, Год. І, 1931, № 25, с. 2.

„Кръстци“ от И. Волен : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 7, с. 339–341.

Лидия Сейфулина и нейната повест „Виринея“. // Съвременник, Год. І, 1931, № 27, с. 4.

Недоразумения. // Съвременник, Год. І, 1931, № 28, с. 3.

Непоправимият. // Съвременник, Год. І, 1931, № 22, с. 2.

Неприятна статия. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 5–6, с. 244–253.

Панаирджии. // Съвременник, Год. І, 1931, № 25, с. 1.

По повод. // Съвременник, Год. І, 1931, № 23, с. 2.

„Творчество и живот“ от А. Страшимиров : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІ, 1931, № 7, с. 289.

Жетвари и хайдути. Константин Петканов. // Училищен преглед, Год. ХХХІ, 1932, № 3, с. 647–657.

Йовков на сръбски език. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 5–6, с. 293–294.

Йордан Йовков. „Вечери в Антимовския хан“. // Училищен преглед, Год. ХХХІ, 1932, № 4, с. 953.

Николай Лилиев : [Статия]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 2 –3, с. 73–82.

„Пролетен гост“ от Сл. Красински : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 8 –9, с. 430–432.

„Тор“ – роман от Орлин Василев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІІІ, 1932, № 7, с. 207–211.

„Писма от Южна Америка“ от Б. Шивачев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХІV, 1933, № 5, с. 242–243.

Проблеми на днешната българска литература : [Статия]. // Философски преглед, Год. V, 1933, № 5, с. 394–409.

Светослав Минков. Автомати. Невероятни разкази : [Рец.]. // Училищен преглед, Год. ХХХІІ, 1933, № 2, с. 250–253.

Български писатели на сърбохърватки език : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 11, 1934, с. 5.

Български разказвачи на сръбски език. // Родна реч, Год. VІІІ, 1934, № 1, с. 52–54.

„Дамата с рентгеновите очи“ – разкази от Св. Минков : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 10, 1934, с. 3.

„Ден последен – ден господен“, исторически роман от Ст. Загорчинов : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 7, 1934, с. 2–5.

„Еленово царство“, драматическа легенда от Г. Райчев : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 12, 1934, с. 3.

За П. К. Яворов : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 8, 1934, с. 3.

Иржи Волкер : [Лит. бележка]. // Л.И.К., Год. І, № 11, 1934, с. 3.

„Кръст и роза“ от Боян Магът : [Бележка]. // Л.И.К., Год. І, № 10, 1934, с. 3.

„Морава звезда кървава“, роман от К. Петканов : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 12, 1934, с. 3.

Отговорността на писателя : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 7, 1934, с. 1.

Руската литература у нас : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 3, 1934, с. 1.

Асен Разцветников : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 19, 1935, с. 2.

Българската литература вчера и днес : [Сказка]. // Съдба, Год. VІІ, 1935, № 2, с. 9–14.

Димчо Дебелянов : [Очерк]. // Просвета, Год. І, 1935, № 4, с. 416.

„Женско сърце“, разкази от Й. Йовков : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 24, 1935, с. 1–2.

За детската литература : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 14, 1935, с. 1.

„Звезди в прозореца“. Разкази от Вл. Полянов : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 15, 1935, с. 2.

„Кръстове“. Стихотворения на Яна Язова : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 20, 1935, с. 2–4.

„Л. Каравелов“. Биографичен роман от В. Каратеодоров : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 25, 1935, с. 1.

Най-верният път : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 21, 1935, с. 1.

Недоволни от критиката : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 16, 1935, с. 1.

Недостойно отнасяне : [Бел. за А. Страшимиров]. // Л.И.К., Год. І, № 14, 1935, с. 5.

Празникът на Ботева : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 34–35, 1935, с. 1.

Стихотворци : [Статия]. // Л.И.К., Год. І, № 23, 1935, с. 1.

„Хора по стрехите“ от Л. Станчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІ, 1935, № 5, с. 466–467.

„Човекът с две лица“, роман от Емил Коралов : [Рец.]. // Л.И.К., Год. І, № 17, 1935, с. 2.

Бит и творчество : [Статия]. // Съдба, Год. VІІІ, 1936, № 2, с. 10–14.

Иван Радославов. Българска литература. // Училищен преглед, Год. ХХХV, 1936, № 8, с. 1053–1067.

„Кладенец“ от К. Петканов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 4, с. 182–184.

Пушкин за поета и поезията : [Статия]. // Съдба, Год. VІІІ, 1936, № 6, с. 19–25.
Също и в: лист А. С. Пушкин, бр. ед., 1937, с. 10.

Романтика и реализъм : [Статия]. // Златорог, Год. ХVІІ, 1936, № 1, с. 6–16.

За литературната критика : [Статия]. // Нова камбана, Год. І, № 275, 1937, с. 4.
Също и в: Съдба, Год. ІХ, 1937, № 2, с. 12–14.

[Изказване за Хр. Ботев]. // Култура, Год. І, № 4,1937, с. 7.

Йордан Йовков : [Статия]. // Мир, Год. XLIII, № 11171, 1937, с. 1–2.
Също и в: Йовков лист, бр. ед., 1937, с. 10 ; Огнище, Год. І, № 3, 1937, с. 1.

Йордан Йовков. „Ако можеха да говорят“ – разкази : [Рец.]. // Училищен преглед, Год. ХХХVІ, 1937, № 3, с. 379–382.

Писател-гражданин : [Очерк за А. Константинов]. // лист Алеко Константинов, бр. ед., 1937, с. 7.

Праздникът на Ботева. // лист Той не умира, бр. ед., 1937, с. 4.

Съдбата на българския символизъм : [Статия]. // Философски преглед, Год. ІХ, 1937, № 2, с. 101–120.

„Алеко Константинов“, биография от Б. Пенев : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 2, с. 105 –107.

„Божи хора“, разкази от И. Волен : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 4, с. 217–219.

„Вихрушка“ – разкази и легенди от Ангел Каралийчев : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 5, с. 533–535.

„Дъщерите на Ефремов“ от Стефан Савов : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 4, с. 217–219.

Иван Хаджихристов. „Елен и гора“. Стихотворения : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 9, с. 482–485.

Как не бива да се превежда [Петър Павурджинов]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 4, с. 210–214.

Конгресът на ПЕН-клуба в Прага : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 6, с. 318–324.

„Личността на Ботева“ – Критически преглед от М. Димитров : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 3, с. 436–439.

„На котва“. Повест от М. Вълев : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 8, с. 435–436.

Нашата интелигенция за И. Бешков. // София, № 574, 6 март 1938, с. 4.

Нашият литературен живот : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 1, с. 3–15.

„Пет момичета“, роман от Анна Каменова : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 7, с. 374–378.

Последното творение на Йордан Йовков : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 5, с. 239–246.

„Прах след стадата“, разкази от М. Вълев : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 1, с. 48–49.

„Преселници“ – роман от К. Петканов : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 2, с. 95 –99.

„Сиромах Лазар“ от Н. Райнов : [Рец.]. // Николай Райнов лист, бр. ед., 1938, с. 4.

Стихотворни сбирки : [Рец. за Л. Касърова. Гласове.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 6, с. 325–326.

Стихотворни сбирки : [Рец. за Мл. Исаев. Тревожна планета.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 6, с. 326–328.

Творчеството е мъка : Спомени за Йовков. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 8, с. 422–425.

„Хайдутин майка не храни“ – роман от О. Василев : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 3, с. 151–155.

Юбилеят на Писателския съюз : [Лит. бележка]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 10, с. 548–549.

Награди и поощрения : [Лит. бележка]. // Изкуство и критика, Год. І, 1938, № 3, с. 151–155.

Боян Пенев : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 7, с. 357–362.

Георги Караславов. „Татул“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 2, с. 262–266.

Емилиян Станев. „Примамливи блясъци“, разкази : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 10, с. 542.

Захари Стоянов 1850 – 1889 –1939 : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 3, с. 365–379.

Литература за деца : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 1, с. 3–10 ; № 2, с. 61–68.

Нравственият образ на будителя : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 9, с. 468–471.

Светослав Минков. „Другата Америка“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 4, с. 215–217.

Пътят на П. К. Яворов : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІ, 1939, № 8, с. 396–401.

Български писатели на словашки : [Бележки]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 10, с. 486–487.

Вл. Русалиев. „Животът, любовта и смъртта на Д. Дебелянов“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 8, с. 394–395.

Големите поети за себе си : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 10, с. 486–487.

Добруджа в творчеството на Йордан Йовков : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 7, с. 320–324.

Йордан Йовков (1880 –1934). // Младежки червен кръст, Год. ХІХ, 1940, № 1, с. 13.

Лев Толстой : Бележки по случай 30 г. от смъртта му. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 9, с. 437–440.

Лъчезар Станчев. „Земя под слънце“ – стихотворения : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 1, с. 44–47.

Магда Петканова. „Кавали свирят“ – стихотворения : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 2, с. 94–97.

Маяковски у нас : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 4, с. 188–201.

Орлин Василев. „Островът на прокажените“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 3, с. 147–149.

Погрешна употреба на причастия : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 1, с. 51–52.

Почит към книгата. // лист Родна книга (София), 1940, бр. ед., с. 5.

Ст. Загорчинов. „Легенда за Св. София“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 9, с. 431–434.

Бележки за стила на белетриста. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 1, с. 18–26.

Васил Друмев – критик. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 9, с. 385–400.

Иван Вазов. По случай 20 г. от смъртта му. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 6–7, с. 225–241.

Из ученическия живот на Димчо Дебелянов. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 8, с. 351–356.

Неизвестни стихове от Мара Белчева. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 10, с. 445.

Шестдесетгодишнината на Ст. Чилингиров. // Изкуство и критика, Год. ІV, 1941, № 10, с. 444–445.

А. С. Пушкин. „Евгений Онегин“. Превел Х. Левенсон : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 7, с. 315–319.

Боян Пенев. „Увод в българската литература след Освобождението“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 7, с. 314–315.

Г. Караславов „Снаха“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 7, с. 306–310.

Г. П. Стаматов : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 5, с. 404–411.

Животописни и библиографски бележки за Г. П. Стаматов. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 9–10, с. 443–444.

Жорж Санд. „Малката Фадета“. Превел В. Д. Юруков. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 8, с. 362.

За есеизма. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 5–6, с. 271.

За историческия роман. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 1, с. 24–34 ; № 2–3, с. 84–95 ; № 5, с. 149 –160.

Из писмата на Флобер. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 4, с. 169–170.

Йордан Йовков на чешки : [Бележка]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 7, с. 320.

Починали писатели – Никифор Попфилипов. Симеон Андреев. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 2 –3, с. 123–124.

Симеон Андреев. „Еснафи“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 1, с. 40–42.

Сто години български периодичен печат. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 2–3, с. 121–122.

Херман Зудерман. „Госпожа Грижа“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. V, 1942, № 8, с. 361.

Ал. Бурмов. „Български революционен централен комитет“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 7, с. 318–319.

Георги Райчев : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 4 –5, с. 177–197.

Две писма на Димчо Дебелянов. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 8–9, с. 405.

За един превод на „Евгений Онегин“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 1, с. 44–48.

Константин Петканов на чехски език : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 6, с. 221.

Любовни писма на писатели. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 8–9, с. 405–409.

Павел Вежинов. „Дни и вечери“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 1, с. 41–44.

Писателите критици. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 3, с. 134–139.

Проф. М. Арнаудов. „Г. С. Раковски“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 1, с. 91–93.

Стоян Загорчинов. „Ден последен–ден господен“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 8–9, с. 394–397.

Стоян Христов. „Една българка“ : [Рец.]. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 6, с. 270–272.

Цар Борис ІІІ и българската духовна култура. // Изкуство и критика, Год. VІ, 1943, № 7, с. 272–274.

Днешната война : [Уводна статия]. // Народна войска, Год. 1, № 57, 1944, с. 1.

Дългът на интелигенцията : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 51, 15 окт. 1944, с. 2.

Литературата през време на Възраждането. // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 39, 1944, с. 4.

Октомврийската революция : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 7, 1944, с. 2.
Също и в: Народна войска, Год. 1, № 48, 1944, с. 4.

Съветската литература у нас : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. І, № 159, 1944, с. 4.

Ударни задачи : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 6, 1944, с. 1.

А. С. Грибоедов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 16, 1945, с. 1–2.

В освободено Чехословашко : [Бележки]. // Литературен фронт, Год. І, № 38, 1945, с. 2–3.

Гео Милев и неговата поема „Септември“ : [Статия]. // Изкуство, Год. І, 1945, № 8–9, с. 5–12.

Делото на Кирил и Методи и значението му за славянската култура : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 30, 1945, с. 1–2.

Българските писатели за Максим Горки. // лист Максим Горки (София), 1946, бр. ед., с. 6.

Значението на Горки за българската литература : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 42, 1945, с. 1.

Иван Вазов : [Статия]. // Изкуство, Год. І, 1945, № 7–8, с. 441–442.

Истински изразител на копнежите на народа : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 3, 1945, с. 1.

Ламар и неговата книга „Запад-изток“ : [Рец.]. // Изкуство, Год. І, 1945, № 4, с. 34–39.

Моменти от културната история на славяните : [Статия]. // Изкуство, Год. І, 1945, № 2, с. 32–46.

Наши писатели в подкрепа на Отечествения фронт. // Литературен фронт, Год. І, № 111, 1945, с. 1.

Николай С. Державин : [Очерк]. // Жар, Год. І, № 3, 1945, с. 1.

П. К. Яворов против Фердинанда : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 604, 1945, с. 6.

Пенчо Славейков за монархизма : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 516, 1945, с. 8.

Под маската на Отечествения фронт : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 39, 1945, с. 2.

Първото представление на Македонския народен театър : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 559, 1945, с. 6.

Славянската културна общност : [Статия]. // Литературен фронт, Год. І, № 20, 1945, с. 2.

Срутените кумири. // Юбилеен лист Д. И. Полянов (София), 1945, бр. ед., с. 8.

Стогодишнината на Крилов. // Българо-съветска дружба, Год. І, 1945, № 1, с. 38–39.

Субективизъм и реализъм в поезията : Изказване по доклада на П. Зарев. // Литературен фронт, Год. І, № 36, 1945, с. 3.

Христо Смирненски : [Статия]. // Изкуство, Год. ІІ, 1945, № 2, с. 193–199.

Конституцията и образованието : [Статия]. // Работническо дело, Год. ІІ, № 235, 1946, с. 2.

Литературното дело на Максим Горки. // лист Максим Горки (София), 1946, бр. ед., с. 4.

Новата конституция и култура. // Литературен фронт, Год. ІІ, № 4, 1946, с. 1.

Освобождението и българската литература : [Статия]. // Работническо дело, Год. ІІ, № 16, 1946, с. 2.
Също и в: Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 716, 1946, с. 6.

Останки на фашизма : [Статия]. // Работническо дело, Год. ІІ, № 152, 1946, с. 2.

Пейо К. Яворов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІІ, № 17, 1946, с. 1.

Славянството в световната култура : [Статия]. // Бодра смяна, Год. І, 1946, № 9, с. 1.

Страхът от новата конституция : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІ, № 516, 1945, с. 8.

Христо Ботев и руската прогресивна мисъл. // лист Христо Ботйов (София), 1946, бр. ед., с. 3.

Алеко Константинов е писател-общественик… // Алеков лист (Свищов), 1947, бр. ед., с. 2.

Бегли спомени. // Младежки искри, Год. ХХ, № 36, 1947, с. 4.

Йордан Йовков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ІV, № 13, 1947, с. 3.

Октомврийската революция и българската литература : [Статия]. // Изкуство, Год. ІІІ, 1947, № 1, с. 706–708.

Социалната поезия на Яворов. // Литературен фронт, Год. ІV, № 7, 1947, с. 1.
Също и в: Изкуство, Год. ІІІ, 1947, № 8, с. 5–20.

Яворов социалист : [Очерк]. // Език и литература, Год. ІІ, 1947, № 1, с. 14.

Възторжен лирик на масовата борба и на революционния подвиг : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1257, 1948, с. 6.

[Двайсет и седем] 27 години от смъртта на народния поет Иван Вазов : [Статия]. // Народна младеж, Год. І, № 77, 1948, с. 2.

Делото на Кирил и Методи : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 120, 1948.

Елин Пелин : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 180, 1948, с. 8.

Значението на М. Горки : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 73, 1948, с. 3.

Литературната приемственост между Ботев и нашето време : [Статия]. // Ново време, Год. ХХІV, 1948, № 11, с. 978–992.

Съкровище на знания и програма на действия : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 18, 1948, с. 2.

Безсмъртният вожд : [Статия]. // Труд, Год. ІV, № 244, 1949, с. 4.

Г. Димитров за художественото творчество : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 42, 1949, с. 1.

Г. П. Стаматов : [Статия]. // Септември, Год. І, 1949, № 10, с. 129–137.

Елин Пелин : [Статия]. // Септември, Год. І, 1949, № 7, с. 117–129.

За Ботев – литературен критик : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 19, 1949, с. 7.

Ден последен : [Предговор]. // Загорчинов, Стоян. Ден последен : Ист. роман от ХIV столетие. – София : Народна просвета, 1949, с. 7–23.

Руската класическа и съветска литература у нас : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 41, 1949, с. 2.

Христо Ботев : [Статия]. // Език и литература, Год. І., 1949, № 2, с. 81.

Гео Милев : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІ, № 37, 1950, с. 3.

Граматика, шаблон и стил : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІ, № 20, 1950, с. 2.

Идейно-творческият път на Гео Милев. // Септември, 1950, № 8, с. 113–132.

Изказване на Конференцията по въпросите на съвременния български правопис. // Литературен фронт, Год. VІ, № 49, 1950, с. 2.

П. К. Яворов : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІ, № 20, 1950, с. 2.

Съветската литература – наша учителка : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VІ, № 20, 1950, с. 2.

Съветската литература у нас : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХІІ, № 276, 1950, с. 2.

Великият октомври и българската литература : [Статия]. // Вечерни новини, Год. І, № 84, 1951.

Иван Вазов против западноевропейския капитализъм : [Статия]. // Народна войска, Год. VІІ, № 75, 22 септ. 1951, с. 2.

Литературното дело на Г. Кирков : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХV, № 229, 1950, с. 3.

Георги Димитров за литературното наследство. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 9, 28 февр. 1952, с. 2.

Гогол и българската литература. // Литературен фронт, Год. VІІІ, № 9, 28 февр. 1952, с. 2.

Непечатана статия на Георги Бакалов за Димитър Благоев. // Известия на Института за българска литература, 1, 1952, с. 175–177.

Пенчо Славейков. (27 април 1866 – 28 май 1912). // Септември, 1952, № 6, с. 148–160.

Поетичното майсторство на Вапцаров : [Докл. на тържествена науч. сесия на БАН по случай 10 г. от разстрела]. // Известия на Института за българска литература, 1, 1952, с. 23–43.

Проблеми на социалистическия реализъм в нашата съвременна литература. // Литературен фронт, год. VІІІ, № 6, 1952, с. 2.

Тържествено събрание за Пенчо Славейков. // Отечествен фронт, Год. VІІІ, № 2413, 1952, с. 3.

За нашето литературно наследство : [Статия]. // Ново време, Год. ХХІХ, 1953, № 1, с. 33–65.

Мястото и значението на Смирненски в българската литература. // Литературен фронт, Год. IX, № 25, 18 юни 1953, с. 2.

Новото велико учение ще оживее [За Сталин]. // Литературен фронт, Год. ІХ, бр. извънреден, 1953, с. 4.

П. К. Яворов : [Предг.]. // Яворов, П. К. Избрани произведения. – София : Бълг. писател, 1953, с. 5–30.

Поезията на Хр. Радевски. // Литературен фронт, № 41, 8 окт. 1953, с. 2.

Преди да се напише научна история на нашата литература. // Литературен фронт, Год. ІХ, № 47, 19 ноем. 1953, с. 2.

Спомени за Христо Смирненски : [По повод 30 г. от смъртта му]. // Земеделско знаме, Год. ХХХІ, № 2111, 14 юни 1953, с. 2.

Сталин–вдъхновител на нашата социалистическа култура : [Статия]. // Вечерни новини, Год. ІІІ, № 61, 13 март 1953, с. 4.

Георги Караславов : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХVІІІ, № 27, 1954, с. 3.

Как не бива да се цитира. // Литературен фронт, Год. Х, № 22, 3 юни 1954, с. 3.

Класик на българския стих : [Статия за Яворов]. // Литературен фронт, Год. Х, № 43, 28 окт. 1954, с. 2.
Също и в: Яворов – раздвоеният и единният : Нови изследвания. – София : Наука и изкуство, 1980, с. 7–10.

П. К. Яворов : По случай 40 години от смъртта на поета. // Септември, 1954, № 12, с. 136–148.

Голям писател и комунистически деец. // В памет на Васил Коларов : Сборник. – София, 1955, с. 183 –185.

Елин Пелин : [Статия]. // Народна младеж, Год. ХІ, № 13, 16 ян. 1955, с. 2 –3.

Идейно-творческият път на Гео Милев : [Предговор]. // Милев, Гео. Избрани произведения. – София : Бълг. писател, 1950, с. 5–46.

Из ръкописите на Иван Вазов. // Литературен фронт, № 38, 22 септ. 1955, с. 3.

Йордан Йовков : [По случай 75 г. от рождението му]. // Литературен фронт, № 45, 10 ноем. 1955, с. 1.

Лириката на Иван Вазов : [Встьп. статия]. // Вазов, Иван. Събрани съчинения : В 20 т. Т. 1. – София : Бълг. писател, 1955, с. 5–72.

Литературни разговори : [Спомени]. // Спомени за Христо Смирненски : Сборник. – София : Бълг. писател, 1955, с. 208 –212.

Опит за периодизация на историята на българската литература след Освобождението. // Септември, 1955, № 9, с. 113–156.

Поет и гражданин [Хр. Ясенов] : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХVІІІ, № 119, 29 апр. 1955, с. 2.

П. К. Яворов : [Предговор]. // Яворов, П. К. Избрани стихотворения. – София : Бълг. писател, 1955, с. 3–23.

Димитър Благоев – литературен теоретик и критик. // [Сто] 100 г. 1856 – 1956 Димитър Благоев : Сборник статии. – София : БКП, 1956, с. 180–224.

За вътрешния образ на човека : [Изказване пред СБП]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 9, 1 март 1956, с. 1.

Място и значение на Смирненски в българската литература : [Докл., четен на науч. сесия, посветена на 30-год. от смъртта му]. // Известия на Института за българска литература, 4, 1956, с. 51–71.

Народен поет : [Статия за Вазов]. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 38, 20 септ. 1956, с. 2.

Пътеписите на Иван Вазов : [Предг. ]. // Вазов, Иван. Събрани съчинения : В 20 т. Т. 10. – София : Бълг. писател, 1956, с. 5–21.

Съветската литература – вдъхновена рожба на Октомври. // Литературен фронт, Год. ХІІ, № 44, 1 ноем. 1956, с. 1.

Делото на Кирил и Методий. // Народна култура, № 18, 24 май 1957, с. 3.

Димчо Дебелянов. // Литературна мисъл, 1957, № 2, с. 29–57.

Драмите на Вазов : [Встъп. статия]. // Вазов, Иван. Събрани съчинения : В 20 т. Т. 16. – София : Бълг. писател, 1957, с. 5–29.

Иван Вазов под удара на руската царска цензура : [Съобщение]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 6, с. 92–93.

Октомврийската революция и българската литература : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 5, с. 19–27.

По-малко книжни потоци : [Изказване]. // Народна култура, № 1, 26 ян. 1957, с. 1.

Принос към изучаването на П. Р. Славейков : [Рец. за: П. Динеков. „П. Р. Славейков, творчески път“]. // Септември, Год. Х, 1957, № 5, с. 146 –152.

Страници от живота на Димчо Дебелянов : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. І, 1957, № 2, с. 97–100.

Когато аршинът не струва – как шевовете се пукат : [За творч. развой на Яворов]. // Литературен фронт, № 7, 13 февр. 1958, с. 2, 4.

Начало и развой на критическия реализъм в българската литература. // Славистичен сборник по случай IV междунар. конгр. на славистите в Москва : Т. 2. Литературознание и фолклор. – София, 1958, с. 89–169.

Начало на критическия реализъм в българската литература : [Статия]. // Литературна мисъл, Год. ІІ, 1958, № 2, с. 3–14.

Художественият метод на Христо Смирненски. // Литературна мисъл, 1958, № 5, с. 23–41.

Говорим на различни езици : [Критическа статия]. // Литературен фронт, Год. ХV, № 42, 22 окт. 1959, с. 2.

Конгрес на социалистическата култура : [Статия]. // Работническо дело, № 193, 12 юли 1959, с. 3.

В света на славистиката : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІ, № 47, 24 ноем. 1960, с. 1.

Литературната критика след девети септември 1944 година (1944–1959). // Септември, 1960, № 2, с. 117–191.

Маяковски у нас. // Съветската литература в България 1918–1944 : Сб. от материали, спомени документи : Т.1 / Състав., ред. Стойко Стойков Божков, Стоян Стоименов, Христо Дудевски. – София, 1961, с. 33–46.

Непобедимата. // Съветската литература в България 1918 – 1944 : Сб. от материали, спомени документи : Т.1 / Състав., ред. Стойко Стойков Божков, Стоян Стоименов, Христо Дудевски. – София, 1961, с. 171–178.

„Падението“ на Александър Блок. // Съветската литература в България 1918–1944 : Сб. от материали, спомени документи : Т.1 / Състав., ред. Стойко Стойков Божков, Стоян Стоименов, Христо Дудевски. – София, 1961, с. 31–32.

Писмо до редакцията. // Септември, 1961, № 6, с. 190.

Руската литература у нас. // Съветската литература в България 1918–1944 : Сб. от материали, спомени документи : Т.1 / Състав., ред. Стойко Стойков Божков, Стоян Стоименов, Христо Дудевски. – София, 1961, с. 32.

Спокойна простота и мъдри размисли : [За поезията на Фурнаджиев]. // Литературен фронт, № 6, 9 февр. 1961, с. 1–2.

Българската литературна наука в перспектива : [Интервю]. // Народна младеж, № 225, 1962, с. 2.

Задачи на българското литературознание : [Статия]. // Литературен фронт, № 44, 1 септ. 1962, с. 2.

Литература и изкуство [след Освобождението до Първата световна война]. // История на България : В 3 т. Т. 2. – София, 1962, с. 338–352.
Също и в : История на България: В 3 т. Т. 2. – София, 1955, с. 347–359.

Разведрява се атмосферата : [Изказване]. // Литературни новини, № 17 –18, 1 ян. 1962, с. 7.

Чествуване 100-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов. // Списание на БАН, 1962, № 3, с. 50 –52.

[Увод]. // История на българската литература : В 4 т. Т. 1. – София, 1962, с. 5–10.

Никола Фурнаджиев : [Очерк]. // Септември, 1963, № 5, с. 192–220.

Новаторство и лъженоваторство : [Статия]. // Литературен фронт, № 22, 30 май 1963, с. 2.

Някои проблеми на българския исторически роман между двете световни войни. // Списание на БАН, 1963, № 3, с. 3–19.

Писател гражданин : [Статия за Алеко Константинов]. // Читалище, 1963, № 4, с. 7–8.

Поезията на Асен Разцветников : [Встъп. статия]. // Разцветников, Асен. Избрани съчинения : В 3 т. . Т. 1. – София : Бълг. писател, 1963, с. 5–30.

„Да бъде ден!“ // Христо Смирненски в литературната критика. – София : Бълг. писател, 1964, с. 38–57.

Крупен писател комунист [за Г. Караславов]. // Работническо дело, № 12, 1964, с. 4.

Литература и изкуство [след Първата световна война]. // История на България : В 3 т. Т. 3. – София : Наука и изкуство, 1964, с. 457–472.
Също и в: История на България: В 3 т. Т. 2. – София : Наука и изкуство, 1955, с. 846–863.

Литература и изкуство [след Девети септември]. // История на България : В 3 т. Т. 3. – София, 1964 : Наука и изкуство, с. 654–665.
Също и в : История на България: В 3 т. Т. 2. – София, 1955, с. 1004–1017.

Никола Фурнаджиев. // Проблеми на съвременната българска литература : [Сб.]. – София, 1964. с. 157–191.
Също и в: Проблеми, автори, книги : Из съвременната българска литература : [Сб.]. – София, 1964, с. 389–420.

[Предговор]. // Стаматов, Г. П. Избрани разкази. – София : Бълг. писател, 1964.

Първи борби в критиката : Ив. Вазов. – 3. Стоянов – Ив. Д. Шишманов – д-р К. Кръстев – Д. Благоев. // Пламък, 1965, № 12, с. 76–97.

Тоя човек сякаш не знаеше умора : [Спомени за Г. Бакалов]. // Пламък, 1965, № 3, с. 115.

Традиция и новаторство в българската литература. // Литературна мисъл, 1965, № 1, с. 31–74.

Христо Радевски : [Предговор]. // Радевски, Христо. Стихотворения. – София, 1965, с. 5–23.

Майстор на сатиричното изображение : [Статия за Св. Минков]. // Отечествен фронт, № 6904, 23 ноем. 1966, с. 4.

Никола Фурнаджиев. // Эстетика и литература : Статьи болг. критиков. – Москва, 1966, с. 309–333.

Нови простори : [Изказване]. // Литературен фронт, № 46, 10 ноем. 1966, с. 4.

Христо Ботев – революционер и поет. // Литературен фронт, № 23, 2 юни 1966, с. 2.

В началото : [Статия]. // Септември, 1967, № 10, с. 7 –11.

Димитър Благоев и литературата : [Статия]. // Ново време, 1967, № 2, с. 50–63.

Като родна литература : [Спомени]. // Картинна галерия, 1967, № 8, с. 118.

Минко Николов : [Надгробно слово]. // Литературен фронт, № 2, 5 ян. 1967, с. 3.

Октомври и нашата култура : [Интервю]. // Литературен фронт, № 20, 11 май 1967, с. 1.

Октомврийската революция и българската литература. // Октомври и българската литература : [Сб.]. – София, 1967, с. 135–149.
Също и в: Пулс, № 22, 31 окт. 1967, с. 4.

Октомврийската революция и търсене нови пътища в българската литература : [Очерк]. // Литературна мисъл, 1967, № 5, с. 69–80.

Из спомените ми за Никола Фурнаджиев. // Литературен фронт, № 24, 6 юни 1968, с. 3.

Кирил Христов без ретуш : Спомени. // Литературна мисъл, 1968, № 4, с. 140–149.

Мисли за рецензията : [Статия]. // Пламък, 1968, № 15, с. 54–58.
Също и в: Проблеми на съвременната българска рецензия. – София : Бълг. писател, 1971, с. 268–275.

Октомври и българската литература : [Статия]. // Народна култура, № 44, 2 ноем. 1968, с. 5.

Поет на революционния патос : [За Никола Фурнаджиев]. // Литературен фронт, № 6, 1 февр. 1968, с. 3.

[Предг.]. // Николов, Минко. Избрани произведения : В 2 т. Т. 1. – София : Бълг. писател, 1968, с. 5–11.

[Предг.]. // Българо-руски научни връзки – XIX–XX в. : Документи : [Сб.]. – София : Наука и изкуство, 1968, с. 7–12.

С четка и със слово : [За Кирил Цонев]. // Литературен фронт, № 9, 22 февр. 1968, с. 3.

Творчеството на Загорчинов – проблеми и герои : [Предговор]. // Загорчинов, Стоян. Съчинения : Т. 1. – София : Бълг. писател, 1968, с. 9–39.

Срещи с миналото [Спомени за Ст. Загорчинов по случай 80 г. от рождението му]. // Литературен фронт, № 48, 27 ноем. 1969.

Алеко Константинов. // Българската критика за Алеко Константинов : [Сб. статии]. / Ред. и подб. Тихомир Тихов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 373–417.

Земя и свобода : [За историческите романи на Константин Петканов]. // Изследвания в чест на Михаил Арнаудов : [Сб.]. – София, 1970, с. 225–240.

Иван Вазов в развитието на българската литература. // Литературна мисъл, 1970, № 4, с. 3–16.

Лирико-епическите песни и поеми на Пенчо Славейков. // Септември, 1970, № 8, с. 210–228.

Неизвестен превод на Лениново съчинение у нас. // Литературна мисъл, 1970, № 1, с. 13–15.

Никола Фурнаджиев – жизнен и творчески път : [Предговор]. // Фурнаджиев, Никола. Съчинения : В 4 т. Т. 1. – София : Бълг. писател, 1970, с. 5–44.

Идейно-творческият път на Гео Милев. // Българската критика за Гео Милев : [Сб.]. – София : Бълг. писател, 1971, с. 101–156.

От Ивана-царевича до „Тихого Дона“. // Вопросы литературы, 1971, № 12, с. 107–116.

Първи борби в критиката. // Проблеми на съвременната българска рецензия. – София, 1971, с. 17–82.

Първи прониквания на Лениновите естетически принципи у нас. // Ленинската концепция за литературата и изкуството : [Сборник]. – София, 1971, с. 89–92.

Увод. // История на българската литература : В 4 т. Т. 3. – София : БАН, 1971, с. 5–11.

Боян Пенев и неговият дневник. // Литературна мисъл, 1972, № 3, с. 93–99.
Също и в: Пенев, Боян. Дневник и спомени. – София : Бълг. писател, 1973, с. 5–14.

За романтизма в българската литература през Възраждането с оглед към романтизма в сръбската литература. // Известия на Института за литература, 21, 1972, с. 79–99.

Критиката като проза с идеологически характер : [За Тончо Жечев]. // Литературна мисъл, 1972, № 1, с. 85–98.

Ангел Каралийчев. „Ръж“. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър“. // Септември 1923 и българската литература : [Сб.]. – София : Бълг. писател, 1973, с. 185–186.

Асен Разцветников. „Жертвени клади“. // Септември 1923 и българската литература : [Сб.]. – София : Бълг. писател, 1973, с. 176–181.
Също и в: Разцветников, Асен. Жертвени клади / Подб., ред., послесл. Иван Сарандев. – София : Захарий Стоянов, 2002.

И страшно е, майко, и весело. // Септември 1923 и българската литература : [Сб.]. – София : Бълг. писател, 1973, с. 287–305.

Под сиянието на Октомври : Смирненски и някои негови съвременници. // Пламък, 1973, № 12, с. 73–77.

Прозата на Фурнаджиев. // Фурнаджиев, Никола. Съчинения : В 4 т. Т. 4. – София : Бълг. писател, 1973, с. 601–605.

Родното и интернационалното в поезията на сп. „Нов път“. // Литературен фронт, № 24, 14 юни 1973.

С ритъма на времето : [За Георги Бакалов]. // Литературна мисъл, 1973, № 6, с. 3–22.

Търсене на нови пътища – пролеткултовска поезия и Христо Смирненски. // Литературна мисъл, 1973, № 1, с. 3–18.

Пенчо Славейков. // Българската критика за Пенчо Славейков: [Сб.]. – София, 1974 : Бълг. писател, с. 212–242.

По пътищата ти вървях : [За Никола Фурнаджиев]. // Вдъхновени от народа. 1944–1974 : Сб. лит.-крит. статии. – София : Бълг. писател, 1974, с. 56–72.

Пътят към историческия роман. // Литературен процес и художествено творчество : Сб. в чест на 60-год. на. Пантелей Зарев / Под ред. на Стойко Божков, Георги Димов. – София : БАН, 1974, с. 31–40.

Ще звучат неговите песни : [За Л. Пипков]. // Литературен фронт, 16 май 1974.

Вдъхновен поет на българската земя [За Ив. Вазов]. // Пулс, 1 юли 1975.

Среща с миналото. // Пламък, 1975, № 10, с. 98–118.

Среща с миналото : [Откъси]. // Литературна мисъл, 1975, № 5, с. 24–48.

Среща с миналото : Списание „Нов път“. // Литературна мисъл, 1975, № 4, с. 3–27.

Среща с миналото : Фрагменти. // Септември, 1975, № 10, с. 63–119.

Антон Страшимиров и неговият роман „Роби“ : Неизвестни страници от том трети. // Литературна мисъл, 1976, № 6, с. 108–127.

Дружба с Николай Лилиев : [Спомени]. // Пулс, № 21, 12 окт. 1976, с. 7.

Летописец на комунистическото движение : [Предговор]. // Георги Караславов : Изследвания, посветени на 70-год. му / Ред. Стойко Божков и др. – София, 1976, с. 5–10.

Пенчо Славейков – личност и творчество. // Литературна мисъл, 1976, № 4, с. 33–43.
По случай 110 г. от рождението на поета.

Елин Пелин. // Елин Пелин в българската критика. – София : Бълг. писател, 1977, с. 415–452.

Мемоарната литература през 80-те години. // Освобождението 1878 и развитието на българската литература. – София, 1978, с. 136–146.

Пътят на П. К. Яворов. // Българската критика за П. К. Яворов. – София : Бълг. писател, 1977, с. 208–261.

Руската класическа и съветска литература в моя живот. // Ехото на Октомври. – София, 1977, с. 80–103.

Вестител на нова ера [80 г. от рождението на Хр. Смирненски]. // Отечествен фронт, № 10414, 29 септ. 1978.

Възторжен певец на работническата класа [80 г. от рождението на Хр. Смирненски]. // Антени, № 39, 27 септ. 1978, с. 1, 6–7.

Октябрьская революция и болгарская литература. // Болгарская руссистика, 1978, № 1, с. 3–10.

Развой на жанровете в българската литература през 80-те години (1878–1290). // Освобождението на България и литературата : Сборник с изследвания. – София : БАН, 1978, с. 9–32.

Яворов – класик на българския стил. // Литературна история, 3,1978, с. 3–4.

Константин Петканов и неговият роман „Морава звезда кървава“. // Литературна мисъл, 1979, № 2, с. 41–46.

Първият български критик. // Литературен фронт, № 3, 18 ян. 1979, с. 5.

Революция : [Стихотворение]. // Учителско дело, № 3, 13 ян. 1979, с. 3.

Спомени за Александър Балабанов : По случай 100 г. от рождението му. // Отечество, 1979, № 2, с. 46.

Живот, отдаден на литературата : Интервю по повод 85-год. на лит. критик. // Пламък, 1980, № 9, с. 154–160.

Хуманизъм възвисяващ и възраждащ. // Литературен фронт, № 36, 4 септ. 1980, с. 1, 7.

Яворов – социалист. // П. К. Яворов: [Сб. статии, изследвания и есета] / Състав. Любен Георгиев. – София : Народна просвета, 1980, с. 77–125.

За характерологията на българския народ : Мисли и наблюдения на наши писатели. // Литературна мисъл, 1981, № 2, с. 7–13.

Георги Димитров за литературата. // Литературна мисъл, 1982, № 5, с. 3–7.

„Да опознаеш миналото, това означава да начертаеш бъдещето“ : [Интервю]. // Септември, 1982, № 5, с. 199–205.

Най-светли мигове в живота ни : Спомени. // Литературен фронт, № 33, 19 авг. 1982, с. 4.

С граждански патос и идейна убеденост : [Интервю]. // Работническо дело, № 201, 20 юли 1982.

[Боян Пенев]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кр. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София : Бълг. писател, 1983, с. 384–395.

[Иван Шишманов]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кр. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София : Бълг. писател, 1983, с. 144–145.

Хуманизмът на Йовков. // Йордан Йовков 1880–1980 : Нови изследвания. – София : БАН, 1982, с. 5–13.

Ботев – поет-революционер. // Българската критика за Христо Ботев : [Сборник] / Състав. и ред. Иван Пауновски. – София : Бълг. писател, 1983, с. 187–189.

Подправки за Ботев. // Българската критика за Христо Ботев : [Сборник] / Състав. и ред. Иван Пауновски. – София : Бълг. писател, 1983, с. 190–195.

Херцен и Ботев. // Българската критика за Христо Ботев : [Сборник] / Състав. и ред. Иван Пауновски. – София : Бълг. писател, 1983, с. 196–204.

Бай Ганьо и характерологията на българина. // Проблеми на теорията и историята на литературата : Сб. в чест на Пантелей Зарев. – София, 1984, с. 103–135.

Идейно-творческият път на Гео Милев. // Христоматия по героика : Сборник / Състав. Петко Тодоров, Тодор Янчев. – София : Народна младеж, 1987, с. 9–39.

Думи за Добри Немиров. // Немиров, Добри. Бедният Лука / Състав. Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2006.

Думи за Йордан Йовков. // Йовков, Йордан. Съчинения : В 6 т. – София : Захарий Стоянов, 2009.

Съставител, редактор:

Славейков, Петко Р. Избрани съчинения : Т. 1 – / Под ред. на Георги Цанев. – София : Т. Ф. Чипев, 1933. – (Библиотека Българска книга ; 5)

Константинов, Алеко. Бай Ганю : Невероятни разкази за един съвр. българин / Под ред. на Георги Цанев. - София : Т. Ф. Чипев, 1936. – XXXI, 176 с. – (Библиотека Българска книга ; 11)

Ботев, Христо. Стихотворения / Под ред. на Георги Цанев. – София : Т. Ф. Чипев, 1938. – 56 с. – (Библиотека Българска книга ; Кн. 1)

Botev, Christo. Morceaux choisis / Sous la red. de Georges Tzanev. – Sofia : Inst. scient. Christo Botev, 1948. – 106 с., 1 л. : портр. ;

Ботев, Христо. Избранные сочинения / Под ред. Г. Цанева – София : Науч. инст. им. Хр. Ботева, 1948. – 108 с., 1 л. : портр.

Вазов, Иван. Избрани стихотворения / Ред., бел. Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1950. – 424 с.

Милев, Гео. Избрани произведения. / Под ред. на Георги Цанев и др. ; Предг. Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1950. – 304 с.
2. доп. изд. 1955.

Септември 1923 : Лит. сб. / Състав. Георги Цанев и др. – София : Бълг. писател, 1953. – 384 с.

Яворов, Пею К. Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1953. – 236 с. : 1 л. портр.

Яворов, Пею К. Избрани произведения / С предг. и бел. от Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1955. – 112 с.

Вазов, Иван. Събрани съчинения в двадесет тома. Ред. колегия П. Динеков [и др.]. – София : Бълг. писател, 1955–1956.
Т. 1. Лирика / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1955. – 704 с. : 3 л. портр. ; 3 л. факс.
Т. 3. Лирика / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1955. – 648 с. : 5 л. ил. : 3 л. факс.
Т. 10. Пътеписи / Под ред. на Георги Цанев ; [С предг. от ред.] – София : Бълг. писател, 1956. – 412 с. : 1 портр. : 4 л. факс.

Милев, Гео. Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев и др. ; Предг. и бел. Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1955. – 304 с. : 18 л. ил. и факс.

Смирненски, Христо. Събрани съчинения : В 4 т. / Под общата ред. на Пантелей Зарев [и др.] : Подг. на текста и бел. Елена Димитрова и др. – София : Бълг. писател, 1958–1960.
Т. 2. Лирика / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1959. – 576 с. : 5 л. портр. : 11 л. факс.

Измирлиева, Надежда Д. Христо Смирненски : Летопис за живота и творчеството му / Отг. ред. Георги Цанев. – София : БАН, 1961. – 199 с. : с ил.

История на българската литература : В 4 т. / Глав. ред. Стойко Божков и др. – София : БАН, 1962–1976.
Т. 3: Българската литература от Освобождението 1878 до края на Първата световна война / Под ред. на Георги Цанев - отг. ред. и др. – 1970.

Разцветников, Асен. Избрани произведения : В 3 т. / Под ред. на Георги Цанев и др. – София : Бълг. писател, 1963–1964.

Славейков, Петко Р. Съчинения : Пълно събрание : В 10 т. / Съст. С. Баева и др. ; Под ред. на Георги Цанев и др. : Т. 1–5. – София : БАН, 1963–1977.
Т. 2. Стихотворения 1870–1895 / (Отг. ред. Георги Цанев). – 1965. – 508 с. : с факс. : 1 л. портр.
Т. 5. Басни. Драматични опити. Пътеписи. Литературно-критически статии / Състав. Соня Баева и др.; (Отг. ред. Георги Цанев). – 1977. – 748 с. : 1 л. портр.

Цветков, Иван А. Максим Горки и българската литература : Истор.-лит. изследване / Отг. ред. Георги Цанев. – София : БАН, 1964. – 256 с. : с факс

Николов, Минко. Избрани произведения : В два тома / Под ред. на Георги Цанев и др. – София : Бълг. писател, 1968.

Фурнаджиев, Никола. Съчинения : В 4 т. / Под ред. на Георги Цанев, Христо Радевски. – София : Бълг. писател, 1970–1973.
Т. 1: Лирика / Предг. и ред. Георги Цанев. – 1970. –591 с., 4 л. : портр.
Т. 4: Литературни статии, спомени, пътеписи / Ред. и бел. Георги Цанев. – 1973. – 631 с. : 4 л. портр., факс

Яворов, Пейо. Стихотворения / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1970. – 240 с.

Каравелов, Любен. Разкази, повести, мемоари / Под ред. на Георги Цанев. – София : Бълг. писател, 1973. – 652 с. : с 1 портр. – (Библиотека Български писатели)

Речник на българската литература : В 3 т. / Глав. ред. Георги Цанев. – София : БАН, 1976–1982.

Освобождението на България и литературата : Сб. с изследвания / Ред. Георги Цанев и др. – София : БАН, 1978. – 388 с.

Фурнаджиев, Никола. Съчинения : В 2 т. / Под ред. на Георги Цанев, Христо Радевски. – София : Бълг. писател, 1983.


Съставил библиографията Аделина Германова