Боян Пенев

Боян Пенев

Роден: Шумен, 27. 04. 1882

Починал: София, 25. 06. 1927

Речник

Книги

 

Посоки и цели при проучване на новата ни литература.София : Придворна печ., 1910. – 32 с.

Паисий Хилендарски : [Ист.-лит. студия]. – София : Държ. печ., 1910.

            2. изд. 1918;3. изд. 1946.

Сръбският шовинизъм;Сръбската отечествена наука, учебна литература, популярна литература и поезия; Сръбската пропаганда в Македония. – София : С. М. Стайков, 1916. – 48 с.

Le chauvinisme serbe. – Sofia : Impr. de la Cour Royal, 1916. – 68 p.

Г. С. Раковски : [Живот и дейност]. – София : Придворна печ., 1917. – 140 с.

Мицкевич и българите. – София : Радикал, 1917. – 16 с.

Начало на Българското възраждане. – София : Щаб на действующата армия, 1918. – 106 с.

            2. изд. 1919; 3. изд. 1929; 4. изд. 1946; 5. изд. 2005.

П. Р. Славейков : [Живот и творчество]. – София : Ал. Паскалев и сие, 1919. – 112 с.

Добри Чинтулов 1822–1922 : Докладвано от Б.[оян] Пенев в Ист.-филол. клон на 17.V.1921 г. / [Състав.] Васил Маринов Пундев. –София : БАН, 1922. – 146 с. : с портр.

Битовите повести на Каравелова : Откъслек. – София : Държ. печ., 1926. – 15 с. : с ил.

Де и как е загинал Ботев. – София : Т. Ф. Чипев, 1926. – 174 с.

Христо Ботев. – 2. изд. – София, 1926. – [36 с.]

            За 1. изд. се счита публ. в сп. Златорог. 1920, № 5.

Първа българска повест : Нещастна фамилия на В. Друмев.София : БАН, 1929. – 187 с.

Бетховен : [Живот и творчество] / Под ред. на Николай Лилиев. – София : Т. Ф. Чипев, 1930. – 174 с.

            2. изд. 2002.

Българска литература : Кратък ист. преглед. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1930. – 207 с.

            2. стер. изд 1933.; 3. изд. 1945; 4. изд. 1946.

История на новата българска литература : Т. 1 4 / Боян Пенев ; Под ред. на Борис Йоцов. – София : М-вото на нар. просвещение, 1930–1936

Съдържа:

            Т. 1: Началото на Българското възраждане.  – 1930.   456 с. 
            Т. 2: Българската литература през ХVII-ХVIII в..  – 1932.   411 с. 
            Т. 3: Българската литература през първата половина на ХIХ в..  – 1933.  – 1031 с. 
            Т. 4. Ч. 1: Българската литература през втората половина на ХIХ в. – 1936. – 752, ХХХVIII

            Т. 4. Ч. 2: 1936. – с. 753 – 1494, ХХII

            2. изд. 1976–1978.

La renaissance bulgare : Boyan Penev ; Avec une notice sur l'auteur par Nicolai Dontchev. – Sofia : La Bulgarie, 1933. – 64 p.

История на новобългарската литература : Стеногр. бележки по лекциите на Боян Пенев. – София : Литопеч, 1934. – 381 с.

Полска граматика / Под ред. на Ст. Младенов. – София : Придворна печ., 1934. – VIII, 240 с.

Любен Каравелов : Живот : Личност : Творения / Под ред. на Борис Йоцов. – София : М-во на нар. просвещение, 1936. – 321 с.

Алеко Константинов : Биогр.София, 1937. – 58 с.

Дневник : Спомени / Подб., ред. Иван Сарандев. – София : Бълг. писател, 1973. – 256 с. : с ил.

Изкуството е нашата памет : [Лит.-крит. статии и есета] / Встъп. студии [от] Тончо Жечев ; Състав. и поясн. бел. Иван Радев. – Варна : Г. Бакалов, 1978. – 304 с.

Студии, статии, есета / Под ред. на [с предг. от] Иван Радев. – София : Бълг. писател, 1985. – 675 с.

Сръбският шовинизъм : Сръб. отеч. наука, Уч. литература, Попул. литература и поезия, Сръб. пропаганда в Македония / Боян Пенев. Пансърбизмът ракът на Югославия : Драмата на несръб. народи, жертви на сръб. империалист. политика / Кристоф Долбо ; [Прев. от фр.] ; [С предг. от Иван Николов]. – София : Македония прес, 1995. – 84 с.

Боян Пенев : Неизвестни писма до Спиридон Казанджиев / [Състав.] Румен Шивачев. – София : Елгатех, 2007. – 158 с.

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури : първа и втора част / Състав. Калина Бахнева.  – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. – 296 с.

Обич безумна и свята : Поетичната история на един любовен триъгълник / Дора Габе, Елисавета Багряна, Боян Пенев ; Състав., комент. Людмила Габровска. – София : Изд. къща Персей, 2015. – 160 с. : с ил., портр., факс.


Статии

 

Атанасий Христопуло : ит. бележка]. // Периодическо списание, Год. ХVІІ, 1905–1906, № 66, с. 753–757.

Българските преводи на Фауста : [Статия]. // Мисъл, Год. ХVІ, 1906, № 10, с. 659–672.

П. Р. Славейков : [Историко-литературна студия]. // Периодическо списание, 1906, № 67, с. 521–569.

П. Р. Славейковата преводна и подражателна поезия. // Периодическо списание, 1906, № 67, с. 205–254.

Чайка : Комедия в 4 д. от Антон П. Чехов ; Прев. Немил-Недраг: [Рец.]. // Ново общество, Год. І, 1906, № 6, с. 567571.

Две песни :  [Очерк, посветен на П. К. Яворов] // Илинден, Год. І, 1907, № 7, с. 1.

Лирическите песни на Пенчо Славейков. // Мисъл, Год. ХVII, 1907, № 7–8, с. 460–492.

Литературата около „Българан“. // Мисъл, Год. ХVII, 1907, № 1, с. 58–72.

Юлий Словацки [100 г. от рождението му]. // Славянски глас, Год. VII, 1907, № 5, с. 196–215.

Гете у нас. // Периодическо списание, 1908, № 69, с. 583–607.

Паисий Хилендарски : [Историко-литературна студия]. // Периодическо списание, 1910, № 71, с. 645754.

Посоки и цели при проучване на новата ни литература. // Мисъл : Лит. сб. : Кн. 2. – София, 1910, с. 1–32.

Паиси Хилендарски. // Вести, Год. ХХI, 1911, № 140–150.

Сръбско влияние в българското духовно възраждане. // Славянски глас, Год. IХ, 1911, № 5, с. 157–162.

Доситей Обрадович у нас. // Сп. БАН, клон Ист.-филол., 1912, № 2, с. 78–112.

Отношението на Полонски и Тургенев към българското робство и освобождение : [Студия]. // Сборник в чест на професор Л. Милетич по случай 25-годишната му книжовна дейност : 1886–1911 : От учениците му. – София, 1912, с. 324.

Първата драма на Яворова : [Крит. очерк за „В полите на Витоша“]. // Съвременна мисъл, Год. III, 1912, № 2, с. 99.

П. П. Славейков на шведски. // Пряпорец, Год. ХVI, № 6, 1913, с. 2–3.

Забравени уроци на миналото : Венелин и българите. // Съвременна мисъл (прилож.), Год. IV, 1914, № 6, с. 82.

Истината за П. К. Яворов. // Утро, Год. IV, № 1355, 1914, с. 1,; № 1356–1358, с. 1.

Приятели на България в Полша. // Свободно мнение, Год. II, 1914, № 5, с. 72–77.

Български преводачи. // Демократически преглед, Год. ХII, 1915, № 4, с. 306–314.

Един немски поет в България : [Статия за Мориц Хартман]. // Годишник на СУ, Год. ХII, 1915–1916, с. 1–65.

Сръбската пропаганда в Македония. // Мир, № 4732, 1915, с. 1; № 4733, с. 1.

Г. С. Раковски. // Мир, Год. ХХIII, № 5259, 1917, с. 1.

Салонна критика : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХХ, № 54, 1918, с. 2; № 60, с. 2.

            Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 / Състав., науч. ред. А.Вачева. – Благоевград, 2002, с. 272–280.

Д-р К. Кръстев : [Надгробна реч]. // Съвременна мисъл, Год. V, 1919, № 5, с. 13.

Един от първите наши преводачи на полски поетически творения. // Полско-български преглед, Год. I, 1919, № 30, с. 236–237.

Надя Сакъзова :[Бел.]. // Златорог, Год. I, 1920, № 4, с. 371.

Нови преводи на български народни песни. // Златорог, Год. I, 1920, № 5, с. 453–455.

Предговор. // Сакъзова, Надя. Музикалност в поезията на Яворов. – София, 1920. 

Христо Ботев : [Крит. очерк]. // Златорог, Год. I, 1920, № 5, с. 373–410.

В родната земя. // Златорог, Год. II, 1921, № 6, с. 348–353.

Легендите и деянията на С. С. Бобчев. // Пряпорец, Год. ХХIII, № 146, 1921, с. 3–4.

Нова руска антология. // Златорог, Год. II, 1921, № 1–2, с. 95–100.

Ново издание на съчиненията на Пенча Славейков. // Златорог, Год. II, 1921, № 3, с. 174–175.

Основни черти на днешната ни литература. : [Студия]. // Златорог, Год. II., 1921, № 4–5, с. 225–247.

            Също и в: Българска литературна критика: Т. 1 – / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – В. Търново, 2000, с. 25–49.

Предговор. // Габе-Пенева, Дора. Полски поети : Избрани песни с характеристики на поетите. – София, 1921, V–ХII. 

Природата у Ботева. // лист Христо Ботев, бр. ед., 1921, с. 4–5.

Руски отзив за „Бай Ганю“. // Златорог, Год. II, 1921, № 3, с. 166–167.

Трагичните симфонии на Бетовена. // Златорог, Год. II, 1921, № 8, с. 493–509.

Алфред Йенсен. // Златорог, Год. III, 1922, № 3–4, с. 261–266.

Бетовен :[Статия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 9, с. 517–525.

Г. С. Раковски : [Из книгата: Г. С. Раковски]. // Демократия, Год. II, 1922, № 6, с. 140–144.

За литературния плут :[Студия]. // Златорог, Год. III, 1922, № 2, с. 103–149.

„Иридион“ от Зигмунд Красински, прев. на А. Ганчева :[Рец.]. // Златорог, Год. III, 1922, № 7–8, с. 488–499.

[Предговор]. // Славейков, Пенчо Петков. Книга на песните : Бълг. нар. песни, отбрани от Боян Пенев. – София, 1922, с. 3–6.

Първите произведения на Алеко Константинов. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1922, № 4, с. 230–241.

            Също и в:  Българската критика за Алеко Константинов. – София, 1970, с. 121–138.

Хуго фон Хофманстал. // Златорог, Год. ІІІ, 1922, № 3–4, с. 252–255.

Доклад върху трудовете на Ст. Чилингиров. // Годишник на СУ, Год. ХVХ, 11, 1923, с. 1–27.

Зигмунд Красински: Иридион : [Отзив]. // Полско-български преглед, Год. V, 1923, № 1.

Как възниква образът на Бай Ганя. // Юбилеен сборник на ученолюбивата дружина „Искра“ в гр. Казанлък : По случай 50-год. ѝ живот и култ.-просв. дейност : 1873–1923 / Под ред. на Г. Дочев, Ст. Попвасилев. – Казанлък, 1923, с. 160–166.

Полско-български сношения. // Полша : България и славянството : 5 сказки : [В памет на Хермин Шкорпил]. – София, 1923, с. 83–107. 

Превръщенията на Бай Ганя. : [Статия]. // Златорог, Год. IV, 1923, № 1, с. 22–33.

            Също и в: Българската критика за Алеко Константинов. – София, 1970, с. 147 –161; Страници за Алеко Константинов. – Варна, 1991, с. 65–79; Българската мяра в литературата : Сб. статии : [Бр. 1–] / Идея и обща ред. Енчо Мутафов. – София, 1998, с. 9–22; Българска литературна критика : Т. 1 / Състав. В. Чернокожев, Р. Чернокожева.– В. Търново, 2000, с. 186–199.

„Анхели“, Словацки и Мицкевич. // Полско-български преглед, Год. VI, 1924, № 26, с. 220–222.

Нашата интелигенция : [Статия]. // Златорог, Год. V, 1924, № 2, с. 3–20.

            Също и в: Избрани български есета : Български есеисти между двете войни : Сб. – Варна, 1981, с. 13–32; Столетие : Лит. антология – Шумен 19002000 / Състав. Христо Трендафилов и др.– Шумен, 2000, с. 20–28;  Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 / Състав., науч. ред. А. Вачева. – Благоевград, 2002, с. 291–308.


Сенкевич в славянската култура : [Реч, произнесена във Варшава]. // Слово, Год. III, № 735, 7 ноем. 1924.

Сенкевич и славянския дух : [Реч]. // Радикал, Год. ХХII, № 83, 1924, с. 1.

            Също и в: Славянско братство : Сборникстатии. – София, 1945, с. 42–44.

Автобиографията на Софрония Врачански. // Сборник в чест и в памет на Луи Леже 18431923 / Под ред. на Б. Цонев и др. – София, 1925, с. 145.

            Също и в: Българска реч, Год. III, 1928–1929, № 3–4, с. 107–116.

Проф. Станислав Слонски [по случай гостуването му в Софийския университет]. // Полско-български преглед, Год. VII, 1925, № 3, с. 23–24.

Славянски елементи в творчеството на Сенкевич : [Статия]. // Златорог, Год. VI, 1925, № 1, с. 16–23.

Увод. // Словацки, Ю. Анхели.– София, 1925, с. 7–61.

            Също и в: Словацки, Ю. Анхели.– София, 2016.

Битовите повести на Каравелов. // Копривщица : Юбил. сб. – София, 1926, с. 24–29.

Българските преводи на Кримски сонети. // Годишник на СУ, 22, 1926, № 2, с. 1–64.

            Също и в: Мицкевич, А. Кримски сонети. – София, 1992, с. 70–152.

Де и как е загинал Ботев? // Златорог, Год. VII, 1926, № 5–6, с. 267–285.

Меркантини, Ботев и Пенчо Славейков. // Златорог, Год. VII, 1926, № 5–6, с. 240–244.

            Също и в: Руска метрика : Непубл. лекции на Б. Пенев по теория на бълг. лит. – Враца, 2008, с. 138–142.

Отзиви за Ботева. // Нашето семейство, Год. I, 1926, № 7, с. 3.

Певец на бунт и протест[Хр. Ботев]. // Радикал, № 119, 1926, с. 1

Пътните бележки на Богорова. // Известия на етнографския музей, Год. VI, 1926, № 1, с. 48–58.

Стихотворенията на Хр. Ботев. // Прослава : [Сб.]. – Калофер, 1926, с. 5.

Бетховен : [Фрагменти]. // Златорог, Год. VIII, 1927, № 2–3, с. 57–64.

Из миналото на град Шумен. // Годишник на СУ, Год. ХХIII, 1927, с. 1–30.

Литературните отношения и оценки на Алеко Константинов : [Статия]. // Златорог, Год. VIII, 1927, № 5, с. 151–164.

П. Р. Славейков : [Бележки]. // Славейков, П. Р. Избрани съчинения / Под ред. на Б. Пенев : Т. 1. – София, 1927, с. 369–422.

П. Р. Славейков : [Предговор]. // Славейков, П. Р. Избрани съчинения / Под ред. на Б. Пенев : Т. 1. – София, 1927, с. 5–108.

Личността на Христо Ботев. // Българска реч, Год. IV, 1929–1930, № 2, с. 43–47.

Смъртта в поезията на Ботев. Най-хубавото стихотворение на Ботев. // Студентска борба, Год. III, № 18, 1929, с. 2–3.

Из дневника. // Златорог, Год. ХI, 1930, № 7, с. 238–246.

Увод. // Каравелов, Л. Записки за България и за българете. – София, 1930, с. 3–30.

Личността на Раковски. // Българска реч, Год. V, 1930–1931, № 6, с. 199–200.

За „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев. // Българска реч, Год. VI, 1931–1932, № 2, с. 52–57.

Йордан Йовков – Разкази. Т. 1.:[Рец.]. // Съвременник, Год. I, № 35–36, 1931, с. 2.

Христо Ботев : [Предговор]. // Ботев, Хр. Стихотворения. – София, 1931, с. 3–59.

            Също и в: С лице към гения : Избрани предговори към Ботевите съчинения. – Калофер, 1995, с. 23–66.

Личността на Раковски. // Българска реч, Год. VI, 1931–1932, № 7, с. 225–227.

Мисли за Ботев. // Студентска борба, Год. I, 1931, № 17, с. 2.

Основни мотиви в лириката на П. Славейков. Сън за щастие. // Българска реч, Год. VII, 1932–1933, № 4–5, с. 126–131.

Също и в: Българска литературна критика: Т. 1 / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – В. Търново, 2000, с. 272–277;  Славейков, П. П. Сън за щастие. – София, 2001, с. 267–269.

Ролята на подбалканските села и паланки за нашето възраждане. // Българска реч, Год. VII, 1932–1933, № 7, с. 230–235.

Яворов – поет на страданието. // Искра, Год. I, № 3, 1933, с. 5.

Няколко думи за руското влияние в България. // Наша струя, Год. I, 1934, № 4, с. 69–70.

Полският романтизъм. // Нови дни, Год. I, № 280, 1934–1935, с. 7.

Боян Пенев за полската поезия : [Из увода към „Полски поети“]. // Вестник на вестниците, № 73, 1935, с. 18.

[Мнение за Ботев]. // Литературен час, Год. II, 1936, № 37, с. 2.

Духът на Паисия. // Бургаски фар, Год. ХVII, № 4742, 1937, с. 2.

Значението на „Иванку“. // Българска реч, Год. ХII, 1937–1938, № 3, с. 53–55.

            Също и в: Друмев, В. Иванко, убиецът на Асеня. – София, 1992, с. 138–139.

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Част 1. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., Т. 34, 1938, с. 1–66.

Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. Част 2. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., Т. 35, 1938–1939, с. 1–79.

Яворов и Ленау : [Спомен]. // Яворов споменик : П. К. Яворов 1877–1914 : [По случай 5 г. от смъртта му]. – София, 1919, с. 16–18.

            Също и в: П. К. Яворов 1878–1914–1938 : Юбил. сб. – София, 1938, с. 45–48.

Другите за Ботев. // Ботев лист „Той не умира“, бр. ед., 1939, с. 6.

Отзиви за Николай Райнов. // лист Николай Райнов, бр. ед., 1939, с. 4.

Страници от дневник. // Изкуство и критика, Год. II, 1939, № 7, с. 337–342; № 8, с. 411–412; № 9, с. 472–475, № 10, с. 523–526.

Духовният живот на нашите села и градове преди Паисия. // Българска реч, Год. ХVII, 1942–1943, № 7, с. 220–223.

Из дневника ми. // Българска мисъл, Год. ХVII, 1942, № 5–6, с. 279–281.

Увод в българската литература след Освобождението. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., 1942, 38 (4), с. 1–56.

Часове на музиката : Из дневника. // Златорог, Год. ХХIII, 1942, № 6, с. 268–272.

Левски и Ботев. // Родна стряха, Год. ХV, 1945, № 4–5, с. 25.

Христо Ботев [Статия на англ. ез.]. // Bulletin, 1945, № 16, с. 5.

Христо Ботев. // Бюлетень министерства пропаганды, 1945, № 17, с. 6–7.

Смъртта на Мицкевич и българите. // лист Адам Мицкевич, бр. ед., 1946, с. 4.

Славянофилството на Алеко. // лист Алеко Константинов, бр. ед, 1947, с. 2.

Непубликувани документи на Б. Пенев около смъртта на Пенчо Славейков в Италия. // Литературна мисъл, 1957, № 4, с. 110–122.

Из кореспонденцията на Боян Пенев до Дора Габе. // Литературна мисъл, 1962, № 4, с. 80–94.

Паисиевото дело през погледа на изследователите. // Учителско дело, № 87, 30 окт. 1962, с. 4.

[Изказване за Алеко Константинов]. // Септември, 1963, с. 1, с. 82.

Из писмата на Боян Пенев до Дора Габе. // Пулс, № 13, 27 юни 1967, с. 4.

Как възниква образът на бай Ганя. //Българската критика за Алеко Константинов. – София, 1970, с. 138–146.

Лирическите песни на Пенчо Славейков. //Българската критика за Пенчо Славейков. – София, 1974, с. 52–87.

Боян Пенев до Николай Лилиев[100 г. от рождението на Боян Пенев]. // Пламък, 1988, № 4, с. 157–163.

В оценките на съвременниците и изследователите. // Славейков, П. Р. Хумор, сатира, публицистика. – В. Търново, 1992, с. 109–110.

„...Дете на тоя свят...“ : [Писмо на Боян Пенев до Мара Белчева от 1920 г.]. // Литературен форум, № 36, 8–14 септ. 1993, с. 3.

[Писма на Боян Пенев до Дора Габе от 1908 г.]. // Литературен вестник, № 29, 1996, с. 6; № 30, с. 8

Боян Пенев до Дора Габе : [Писмо от 1908 г.]. // Литературен вестник, № 33, 23–29 ноем. 1996, с. 5.

Боян Пенев до Дора Габе : [Писма от 1908 г.]. // Литературен вестник, № 35, 6–12 ноем. 1996, с. 6; № 36, с. 5 ; № 37, с. 5 ; № 38, с. 7 ; № 39, с. 7.

Боян Пенев – Дора Габе : [Писмо от 1908 г.].// Литературен вестник, № 3, 5–11 февр. 1997, с. 7.

Алеко Константинов и „Бай Ганьо“. // Българската мяра в литературата : Сб. статии : Ч. 4 / Идея и обща ред. Енчо Мутафов. – София, 1998, с. 33–50.

Светът е пълен с теб : 110 г. от рождението на Дора Габе : [Текстове на писма между Дора Габе и Боян Пенев]. // Анти, № 34, 29 авг. – 4 септ. 1998, с. 8.

Боян Пенев за Пушкин. // Нашият Пушкин / Състав. и прев. В. Колевски. – София, 1999, с. 35–40.

Критически фрагменти. // Траянов, Т. Пантеон. – София, 2000, с. 129–130.

Неофит Бозвели или ходене по мъките. // Неофит Бозвели. Мати Болгария. – София, 2003.

Нашата критика. // Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 / Състав., науч. ред. А. Вачева. – Благоевград, 2002, с. 281–287.

Поетически творения. // Славейков, П. Р. Изворът на белоногата. – София, 2002, с. 458–491.

Руска метрика : Непубликувани лекции на Б. Пенев по теория на българската литература. // Литературен форум, № 2, 15–21 ян.  2002, с. 12; № 3, с. 12.

Съвременната българска литература. // Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 / Състав., науч. ред. А. Вачева. – Благоевград, 2002, с. 355–366.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев от 1911 г.]. // Детонация, № 10, окт. 2003, с. 21.

[Непубликувани писма до Спиридон Казанджиев от 1912–1913 г.]. // Детонация, № 12, дек. 2003, с. 15.

Доклад за Иван Бунин [По повод пребиваването на рус. поет в България, 1920 г.]. // Литературен вестник, № 40, 1–7 дек. 2004, с. 12, 13.

Непубликувана вътрешна рецензия на Боян Пенев за „Големанов“ от Ст. Л. Костов. // Култура, № 28, 2 юли 2004, с. 11.

Непубликувана вътрешна рецензия на Боян Пенев за пиесата „Имало едно време“ от Николай Райнов. // Култура, № 28, 2 юли 2004, с. 10.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев]. // Детонация, № 11, ноем. 2004, с. 15.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев от 15. XI. 1909 г.]. // Детонация, № 9, септ. 2004, с. 15.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев от 1908 г. по повод запознанството на автора с Дора Габе]. // Детонация, № 6, юни 2004, с. 15.

„Тия момичета...“ : Непубл. писмо [до Сп. Казанджиев от 1907 г.]. // Детонация, № 1, ян. 2005, с. 15.

[Непубликувано писмо до литературоведа Спиридон Казанджиев от 1910 г.]// Детонация, № 9, септ. 2005, с. 15.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев от 1913 г.]. // Детонация, № 5, май 2005, с. 15.

[Непубликувано писмо до Спиридон Казанджиев от 1913 г.]. // Детонация, № 11, ноем. 2005, с. 15.

[Непубликувано писмо на литературоведа до Спиридон Казанджиев от 1913 г. ]. // Детонация, № 1, ян. 2006, с. 15.

[Непубликувано писмо на критика до Спиридон Казанджиев от 1908 г.]. // Детонация, № 3, март 2006, с. 15.

[Непубликувано писмо на литературния критик]. // Детонация, № 9, септ. 2006, с. 15.

[Непубликувано писмо до критика Спиридон Казанджиев]. // Детонация, № 12, дек. 2006, с. 15.

[Непубликувано писмо на критика до Спиридон Казанджиев]. // Детонация, № 7, юли 2007, с. 15.Съставител, редактор

 

Подвигът на българката : Разкази и песни / Избрани от Б. Пенев. – София : Щаб на действующата армия, 1917. – 88 с.

Славейков, Пенчо Петков. Кървава песен : Ч. 1–3. – София : к-т Пенчо Славейков, 1919–1920.

            Ч. 3: Под ред. на Боян Пенев. – 1920.

Славейков, Пенчо Петков. Събрани съчинения : Т. 1–7 / Под ред. на Боян Пенев. – София : Ал. Паскалев, 1921–1925.

Славейков, Петко Рачев. Избрани съчинения : Т. 1 – / Под ред. на Боян Пенев. – София : [М-во на нар. просвещение], 1927. – 428 с.

Милев, Никола Илиев. Избрани съчинения : Кн. 1–2 / Ред. к-т Б. Пенев и др. = Pages choisies. – София : фонд Никола Милев, 1927–1928.

Славейков, Пенчо Петков. Книга на песните : Бълг. нар. песни, отбрани от Боян Пенев / Под ред. на Б. Пенев. – София : Ал. Паскалев и сие, [1928]. – 444 с.

На острова на блажените : Антология / Биогр. и прев. на стиховете Пенчо П. Славейков ; Под ред. на Боян Пенев. – 5. изд. – София : Хемус, 1946. – 256 с.

 

Преводи

 

Георге, Стефан. Юлска меланхолия. – Оглед. – Pente pigadia. – Подражание. – Подражание (Lieder) : [Стихотворения] / Прев. от нем. Боян Пенев. // Литературен вестник, № 15, 14–20 апр. 2004, с. 14.

Езерото на спомена : Стихотворение ; Прев. от нем. Боян Пенев. // Литературен вестник, № 15, 14–20 апр. 2004, с. 14.

Ленау, Николаус. Спомен : [Стихотворение] / Прев. от нем. Боян Пенев. // Литературен вестник, № 15, 14–20 апр. 2004, с. 14.

Новалис. Химна : [Стихотворение] / Прев. от нем. Боян Пенев. // Литературен вестник, № 15, 14 – 20 апр. 2004, с. 14.


Съставил библиографията Аделина Германова