Васил Пундев

Васил Пундев

Роден: Дупница, 06. 09. 1892

Починал: София, 04. 03. 1930

Речник

Книги

Характеристики : Свит. 1: Добри Немиров, Хр. Ц. Борина, Михаил Кремен. – София, 1914. – 32 с.

Боян Магьосникът : Истор.-лит. студия. – София, 1923. – 49 с.

Сборник Абагар от епископ Филип Станиславов. – София : Държ. печ., 1926. – 49 с. [Отпеч.]

Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1–2. – София : М-во на нар. просвещение, 1927–1930

Ч. 1: Списания. – 1927. – 177 с.


Ч. 2: Вестници. – 1930. – 204 с.


Днешната българска лирика. – София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1929] – 163 с. (Библиотека за всички ; № 24)

След злодейството : 6 месеца след убийството на Александър Протогеров : Материали и бележки. – София, 1929. – 143 с.

2. фототип. изд. 1991.

Периодически печат преди Освобождението : Ч. 1. Списания. – София : Казанлъшка долина, 1939. – 177 с. – (Библиотека Най-хубави страници от българската литература)

Константин Огнянович : Ист.-литер. изследване. – София : БАН, 1941. – 84 с. [Отпеч.]

„Рибният буквар“ : Историко-литерат. студия. – София : Държ. печатница, 1942.

Избрани творби / Състав. Иванка Янкова. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001. – 178 с., с ил.

Публикации в периодичния печат и в сборници

Добри Немиров : [Статия]. // Радикал, Год. ІХ, № 39, 1914, с. 1–3.

Жътва, редактор В. Добринов : [Рец.]. // Обществена обнова, Год. І, 1919/20, № 3–4, с. 170.

Михаил Кремен : [Статия]. // Радикал, Год. ІХ, № 43, 1914, с. 1–3.

„Огнището угасва“, писма от Н. Атанасов : [Рец.]. // Радикал, Год. ІХ, № 4, 1914, с. 1.

Т. В. Траянов : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХІ, 1914, № 8–9, с. 779–810.

Ц. Борина : [Статия]. // Радикал, Год. ІХ, № 41, 1914, с. 1–3.

Л. Каравелов като публицист : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 20, 1919, с. 1–2.

Нова книга за Ботева. Михаил Димитров. „Христо Ботев – идеи, личност, творчество“ : [Рец.]. // Обществена обнова, Год. І, 1919/20, № 2, с. 101–103.

Хайнрих Хайне : [Критика на превода на Г. Милев]. // Обществена обнова, Год. І, 1919/20, № 3–4, с. 168–169.

Също и в: Българската литературна критика за Гео Милев. – София, 1985, с. 48–50.

Добри Чинтулов : [Статия]. // Златорог, Год. І, 1920, № 4, с. 319–329.

Людмил Стоянов : [Очерк]. // Златорог, Год. І, 1920, № 2, с. 143–152.

Народен поет : [Статия]. // Слънце, Год. ІІ, 1920, № 4, с. 277–282.

Николай Лилиев : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХІІІ, 1920, № 2, с. 149–154.

Райнов за Лилиев : [Статия]. // Сила, Год. ІІ, 1920, № 16, с. 10–11.

Ст. Пшибишевски. Душата на Полша : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. ХІІІ, 1920, № 4, с. 328–331.

Чавдар Мутафов : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. ХІІІ, 1920, № 10, с. 772–775.

Юбилейни сборници за Ив. Вазов : [Рец.]. // Златорог, Год. І, 1920, № 8, с. 710–713.

Едно сравнение : [Рец.]. // Златорог, Год. ІІ, 1921, № 3, с. 163–166.

Иван Вазов : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХІV, 1921, № 9, с. 740–753.

Кирил Христов : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХІV, 1921, № 2, с. 148–169.

„Кървави петна“ от Вл. Мусаков : [Рец.]. // Златорог, Год. ІІ, 1921, № 1–2, с. 92–95.

„Томирис“ от Людмил Стоянов : [Рец.]. // Златорог, Год. ІІ, 1921, № 3, с. 149–151.

Антологии. // Слово, № 182, 20 ноем. 1922.

Антон Страшимиров. Вихър. // Слово, № 199, 11 дек. 1922.

Артюр Рембо. Избрани произведения : [Рец.]. // Слово, № 34, 24 юли 1922.

Диаболичният разказ. // Слово, № 61, 26 юни 1922.

Димчо Дебелянов : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХV, 1922, № 3, с. 221–229.

Също и в: Българска литературна критика : Т. 1 - / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – В. Търново, 2000, с. 398-408; Култура и критика. Ч. 1: Културни зигзаги / Състав., предг. и ред. Албена Вачева. – София, 2002.

Добри Чинтулов. // Слово, № 160, 23 окт. 1922.

Един хулител. // Слово, № 90, 31 юли 1922.

Елин Пелин. // Слово, № 21, 5 май 1922.

Емануил п. Димитров. „Идилии“. // Слово, № 148, 2 окт. 1922.

Еманyил п. Димитров : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХІV, 1922, № 7, с. 430–436.

За народната библиотека. // Слово, № 143, 2 окт. 1922.

Из днешната френска поезия. // Слово, № 171, 6 ноем. 1922.

Из списанията. // Слово, № 125, 11 септ. 1922; № 137, 25 септ. 1922.

Канонът на българската литература. // Слово, № 205, 1922.

Книги. // Слово, № 38, 29 май 1922; № 61, 3 юли 1922; № 108, 21 авг. 1922; № 176, 13 ноем. 1922; № 227, 15 ян. 1923.

Критически импресионизми из книги и списания. // Слово, № 34, 22 май 1922.

Литература и критика. // Слово, № 1, 10 апр. 1922.

Мара Белчева. „На прага стъпки“ : [Рец.]. // Слово, № 102, 14 авг.1922.

Нашата художествена литература : [Статия]. // Съвременник, 1922, № 7–8, с. 433–457.

Ново списание. // Слово, № 143, 2 окт. 1922.

Повестите на Добри Немиров. // Слово, № 55, 19 юни 1922.

Пол Верлен. Избрани стихотворения : [Рец.]. // Слово, № 28, 15 май 1922.

Пърси Биш Шели // Слово, № 78, 17 юли 1922.

Рабиндранат Тагор. Дом и свят. // Слово, № 119, 4 септ. 1922.

Съвременната лирика. // Слово, № 28, 15 май 1922.

Йордан Маринополски. „Прояснени хоризонти“ : [Рец.]. // Слово, № 223, 22 ян. 1923.

Любомир Велчов. // Вардар, № 1, 11 ноем. 1923.

Нашата днешна лирика : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVІ, 1923, № 7–8, с. 457–464.

П. К. Яворов : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVІІ, 1924, № 2, с. 123–127.

Сборникът „Абагар“ от епископ Филип Станиславов : [Лит. очерк]. // Годишник на Нар. библиотека – Пловдив, 1924, с. 289.

Стихове : [Очерк]. // Свободна реч, Год. І, № 233, 1924, с. 3.

Библиотека „Българска литература“, под ред. на проф. Б. Пенев : [Рец.]. // Свободна реч, Год. ІІ, № 552, 1925, с. 3.

Научната дейност на проф. Н. Милев : [Рец.]. // Слово, № 813, 14 февр. 1925.

Ана Тодорова : [Очерк за актрисата]. // Свободна реч, Год. ІІІ, № 686, 1926, с. 2.

Вазов като народен поет : Особености на неговата лирика : [Рец.]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 8–9, с. 237–240.

Влиянието на Ботева : [Рец.]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 6, с. 181–184.

„Дванадесета нощ“ във Виена : [Театр. рец.]. // Свободна реч, Год. ІІІ, № 636, 1926, с. 2.

Димчо Дебелянов : [Очерк по случай десетгодишнината от смъртта му]. // Свободна реч, Год. ІІ, № 776, 1926, с. 3.

Малчо Николов – „Литературни характеристики“ : [Рец.]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 8–9, с. 275–276.

Новата книга на В. Т. Велчев „Към погром“ : [Рец.]. // Свободна реч, Год. ІІІ, № 630, 1926, с. 2.

Паисий Хилендарски. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 1, с. 11–14.

Периодичният ни печат. Значението му до Освобождението : [Статия]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 3–4, с. 77–81.

Сонетите на Мара Белчева : [Рец.]. // Демократическии преглед, Год. ХVІІІ, 1926, № 1, с. 55–57.

Спомени за П. К. Яворов. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 6, с. 168–171.

Старогръцкият епос. : [Рец.]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 2, с. 51–54.

Съчиненията на П. Р. Славейков. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 3, с. 111.

Също и в: Македония, Год. І, № 350, 1927, с. 4.

Три изложби в художествената академия : [Рец.]. // Свободна реч, Год. ІІ, № 557, 1926, с. 2.

Шест лица търсят автор : [Театр. рец. за пиесата на Л. Пирандело]. // Свободна реч, Год. ІІ, № 552, 1926, с. 3.

Ю. Трифонов – „Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски“ : [Рец.]. // Българска реч, Год. І, 1926/27, № 7, с. 223.

Авторитетна критика : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 1, 1927, с. 1–2.

Боян Пенев : [Статия]. // Македония, Год. І, № 212, 1927, с. 4.

Българска книга : [Статия]. // Македония, Год. І, № 179, 1927, с. 4.

В края на годината : [Статия]. // Македония, Год. І, № 367, 1927, с. 4.

Васил Друмев (1840–1901) : [Статия]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 4–5, с. 148–160.

„Големанов“, комедия в 3 д. от Ст. Л. Костов : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 4–5, с. 167.

Също и в: Македония, Год. ІІ, № 371, 1928, с. 4.

Грешка и заблуди : [Статия]. // Македония, Год. І, № 298, 1927, с. 4.

Двете антологии на Пенчо Славейков : [Крит. очерк]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 3, с. 375–386.

Също и в: Българската критика за Пенчо Славейков : [Сб. статии] / Състав. и ред. Борис Делчев. – София, 1974, с. 100–118.

„Дилетант“ – декоративен роман от Чавдар Мутафов : [Статия]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 1, с. 41–45.

Добра пропаганда! : [Статия]. // Македония, Год. І, № 193, 1927, с. 4.

Дора Габе – „Земен път“ : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 2, 1928, с. 119–128.

Едно обяснение : [Статия]. // Македония, Год. І, № 261, 1927, с. 4.

За българския вестник : [Статия]. // Македония, Год. І, № 220, 1927, с. 4.

За граматиката на г. проф. Теодоров-Балан : [Статия]. // Македония, Год. І, № 224, 1927, с. 4.

За наименованията в периодичния ни печат : [Статия]. // Вестник на вестниците, № 35, 1927, с. 3.

Иван х. Христов. // Свободна реч, Год. ІІ, № 892, 1927, с. 2.

Също и в: Хаджихристов, Иван. Животът, който ми хрумна: почти събрано / Подб. Светлозар Игов. – София, 2013, с. 139–142.

Книгата и младите : [Статия]. // Македония, Год. І, № 151, 1927, с. 4.

„Кошмарът“ – пиеса в 3 д. от Димитър Шишманов : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 8–9, с. 289–290.

„Към Родината“ от Л. Весов. // Македония, Год. І, № 199, 1927, с. 3.

Лукиян. Избрани съчинения. Преведе от старогр. Гаврил И. Кацаров : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 8–9, с. 289–291.

„Майстори“, драма от Рачо Стоянов : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 1, с. 38–39.

Също и в: Македония, Год. І, № 276, 1927, с. 4.

Македония и българската култура : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 316, 1927, с. 1.

Македонците и българската поезия : [Статия]. // Литературни новини, Год. І, № 12, 1927, с. 2.

Не само едно име : [Статия]. // Македония, Год. І, № 209, 1927, с. 4.

Петко Славейков (1827 – 1895). // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 2, с. 68–74.

Поетическият ритъм : [Статия]. // Златорог, Год. VІІІ, 1927, № 1, с. 98–107.

Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 - / Състав. Албена Вачева. – София, 2002.

Почетно разстояние : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 352, 1927, с. 4.

Предмет на литературната история. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 1, с. 9–10.

Просветители и революционери : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 7, с. 225–230.

„Псалми“ от Владимир Русалиев : [Рец.]. // Македония, Год. І, № 139, 1927, с. 4.

Романи в подлистници : [Статия]. // Македония, Год. І, № 143, 1927, с. 4.

Спомени от македонския градски бит : [Рец.]. // Македония, Год. І, № 147, 1927, с. 4.

Стихове : [Рец.]. // Македония, Год. І, № 169, 1927, с. 4.

Френската поезия от 1850 г. до днес : [Очерк]. // Македония, Год. І, № 20, 1927, с. 2.

Чествуването на Ибсен : [Рец.]. // Българска реч, Год. ІІ, 1927/28, № 6, с. 206.

Четири имена : [Статия]. // Македония, Год. І, № 185, 1927, с. 4.

„Българско книжовници от Македония“ от А. П. Стоилов : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 404, 1928, с. 4.

В чужбина. Франция : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 1, 1928, с. 2.

Възторгът на публиката : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 9, 1928, с. 1.

Дело и личност : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 567, 1928, с. 3.

Един забравен буквар. Първата част на „Славянобългарское детеводство“ : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 4, 1928, с. 3–4.

Един сърбин в Охрид и Дебър : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 466, 1928, с. 4.

Енрико Дамиани : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 24, 1928, с. 3.

„Жената с небесната рокля“ – разкази от Фани Попова-Мутафова : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 498, 1928, с. 4.

За Драган Цанков : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 394, 1928, с. 4.

… И летит бо нине Слово : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 485, 1928, с. 1.

Иван Мирчев – „Видения“ : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 3, 1928, с. 3.

„Игри в замъка“, анекдот в 3 д. от Фр. Молнар : [Театр. рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 11, 1928, с. 2.

Книги : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 478, 1928, с. 4; № 481, с. 4; № 484, с. 4; № 488, с. 4.

Кризата в Народния театър : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 18, 1928, с. 1.

Лека белетристика : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 35, 1928, с. 2.

Македонски роман : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 428, 1928, с. 4.

Министерството и културните институти : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 12, 1928, с. 3.

Нови разкази от Владимир Полянов : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 371, 1928, с. 4.

Пред втората годишнина : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 1, 1928, с. 1.

При Яворов : [Увод към кн. „Днешната българска лирика“]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 35, 1928, с. 4; № 36, с. 4.

Също и в: Българската критика за П. К. Яворов. – София, 1977, с. 173–186; Език и литература, 1994, № 2, с. 47–54; Българска литературна критика : Т. 1 - / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева. – В. Търново, 2000, с.380–383; Култура и критика. Ч. 1: Културни зигзаги / Състав., предг. и ред. Албена Вачева. – София, 2002.

Проф. Иван Д. Шишманов : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 511, 1928, с. 4.

Спомен и поука : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 39–40, 1928, с. 1–2.

Съчинения на Райко Жинзифов : [Рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 376, 1928, с. 4.

Успехът на „Големанов“ : [Театр. рец.]. // Македония, Год. ІІ, № 398, 1928, с. 4.

Франц Верфел : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 6, 1928, с. 3.

Чествуването на Ибсен : [Бележка]. // Македония, Год. ІІ, № 433, 1928, с. 4.

Чужди романи : [Статия]. // Македония, Год. ІІ, № 378, 1928, с. 4.

Автор и публика : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 41, 1929, с. 5.

„Албена“, пиеса от Йордан Йовков : [Рец.]. // Литературни новини, Год. І, 1929, № 27, с. 1.

Александров и Протогеров : [Очерк]. // Вардар, Год. І, 1929, № 2, с. 3.

Андре Жид : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 15, 1929, с. 4.

Време и хора: Проф. М. Арнаудов : [Статия]. // Лъч (София), № 196, 4 авг. 1929, с. 2.

Гео Милев : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 37, 1929, с. 4.

Също и в: Българската литературна критика за Гео Милев. – София, 1985, с. 93–95.

Големите думи : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ІІ, 1929, № 7, с. 111–112.

Гонитба на чуждици : [Очерк за сп. Родна реч]. // Свободна реч, Год. VІ, 1929, № 1582, с. 7.

Григор Пърличев. // Български писатели : Живот – творчество – идеи : Т. 2 / Ред. Михаил Арнаудов. – София, 1929, с. 236–259.

Също и в: Пърличев, Григор. Съчинения : 1830–1930. – София, 1930.

Гръцко-български литературни сравнения. // Сп. БАН, 1929, № 38, с. 145–223.

Димитър Бояджиев : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ІІІ, 1928, № 2, с. 119–128.

Една тревога : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 30, 1929, с. 1.

Един пример : [Статия]. // Лъч (София), № 188, 26 юли 1929, с. 3.

Е.Т.А. Хофман : [Предговор към „Еликсирите на дявола“]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 33, 1929, с. 3.

„Камбаните на свети Климент“ – драма от Димо Сяров : [Рец.]. // Вардар, Год. І, 1929, № 1, с. 2.

Кризата в театъра : [Статия]. // Лъч (София), № 37, 25 ян. 1929, с. 3.

Любен Каравелов като публицист : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 20, 1929, с. 1.

„Медея“ в Народния театър : [Рец.]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 29, 1929, с. 2–3.

Народната библиотека : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 31, 1929, с. 1.

Нашата интелигентност : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 33, 1929, с. 1.

Немско списание за югоизточна Европа : [Очерк]. // Вардар, Год. І, 1929, № 4, с. 2.

Неофит Хилендарски Бозвели. // Български писатели : Живот – творчество – идеи : Т. 1 / Ред. Михаил Арнаудов. – София, 1929, с. 107–126.

Откриване сезона на Народния театър : [Статия]. // Лъч (София), № 220, 4 септ. 1929, с. 3.

Още за Народната библиотека : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 27, 1929, с. 2.

Пари и мъдрости : [Статия]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 25, 1929, с. 4.

Периферия : [Театр. критика]. // Лъч (София), № 234, 19 септ. 1929, с. 3.

„Пролет при Вит“ : Стихове от Н. В. Ракитин : [Рец]. // Лъч (София), № 198, 7 авг. 1929, с. 3.

Първата книга : [Статия]. // Лъч (София), № 183, 20 юли 1929, с. 3.

Първият български вестник : [Очерк]. // Литературни новини, Год. ІІ, № 29, 1929, с. 4.

„Сердарят“, поема от Гр. Пърличев. // Вардар, Год. І, 1929, № 16, с. 2.

Стоян Михайловски. // Български писатели : Живот – творчество – идеи : Т. 4 / Ред. Михаил Арнаудов. – София, 1929.

Чужденец в Битоля : Един сръбски разказ : [Рец.]. // Вардар, Год. І, 1929, № 5, с. 4.

Васил Пундев за Любомир Весов. // Вардар, Год. І, 1930, № 31, с. 4.

Никола Милев : [Очерк за македонския пофесор.]. // Вардар, Год. І, 1929, № 26, с. 3.

Последната статия на писателя преди убийството му. // Вардар, Год. І, 1930, № 30, с. 4.

Светът на бляновете : [Очерк за Емануил п. Димитров.]. // Емануил Попдимитров : По случай 25-год. лит. дейност : 1906-1931. – София, 1931, с. 9.

Просветители и революционери : [Статия]. // Съвременник, Год. ІІ, № 17, 1932, с. 1.

Нощна виелица; Кипариси – Стихотворения от Иван Бунин. // Литературен глас, Год. VІ, № 210, 1933, с. 2.

Константин Фотинов : [Статия]. // Отец Паисий, Год. ІХ, 1936, № 5, с. 191–195.

Иоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович : [Статия]. // Просвета, Год. ІІ, 1937, № 7, с. 886–890.

Спомени за Яворов. // Завети, Год. ІV, 1936, № 8–9, с. 185–186.

Също и в: Развитие, Год. І, № 6, 1938, с. 2–3.

Българското възраждане : [Статия]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 465–466, 1940, с. 1, 5.

„Защо“ – стихотворение от Й. Стубел : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 465–466, 1940, с. 7.

Пенчо Славейков : [Статия]. // Изкуство и критика, Год. ІІІ, 1940, № 3, с. 141–146.

Стихотворение от Тютчев. // Литературен глас, Год. ХІІ, № 465–466, 1940, с. 2.

Рибният буквар : [Статия]. // Сп. БАН, 1940, № 36, с. 37–90.

Константин Огнянович. // Сб. на Бълг. академия на науките и изкуствата, 1941, 36, № 3, с. 209–290.

Пол Верлен. Избрани стихотворения [прев. от Гео Милев]. // Българската литературна критика за Гео Милев. – София, 1971, с. 61–63.

Литературните разпри [у нас през 1923 г.]. // Литературен форум, № 36, 8–14 септ. 1993 , с. 2.

Николай Лилиев. „Птици в нощта“. // Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 - / Състав. Албена Вачева. – София, 2002.

Философия и поезия. // Михайловски, Стоян. Книга за българския народ / Състав. Панко Анчев. – София, 2002, с. 324–352.

Българска художествена литература – черти и очертания, теми и проблеми. // Неканоничната българска литература: Ч. 1–2. – Благоевград, 2009, с. 273–288.

Съставител, редактор

Добри Чинтулов 1822–1922 : Докладвано от Б.[оян] Пенев в Истор.-филол. клон на 17.V.1921 г. / [Състав.] Васил Пундев. – София : БАН, 1922. – 146 с. : с портр. – (Българска библиотека ; Бр. 17)

Първи стихотворци / [Състав. и предг. Васил Пундев]. – София, 1925. – 130 с. – (Библиотека Българска книжнина ; № 5)

2. изд. 1939.Преводи

Толстой, Л. Н. Пъструшко / Прев. и нагодил за юноши В. Пундев. – София : Ал. Паскалев и сие, [1919]. – 48 с. : с ил. – (Юношеска библиотека Избрани илюстровани книги за юноши ; №. 4)

Конан Дойл, Артър. Кървавата дума : Из приключенията на Шерлок Холмс : Ч. 1-2 / Прев. В. Пундев. – София : Цвят, 1921. – (Жестоки разкази ; № 4, 5)

Пърличев, Григор. Съчинения : 1830–1930 / Предг., прев. и обясн. бележки от В. Пундев. – София : М-во на нар. просвещение, 1930. –95 с. : с ил., 1 л. : портр. – (Библиотека Българска книжнина ; 25)

Шиллер, Фридрих. Дон Карлос : Драм. поема в 5 д. / Прев. от нем. В. Пундев, М. Пундев. – София : Т. Ф. Чипев, [1931]. – 201 с.