Екип

Example image

Александра Антонова – ръководител на проекта

Доцент по нова и съвременна българска литература в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа на тема „Александър Вутимски – пространства на поетическата визия“ (1998). През 2009 защитава докторска дисертация на тема „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев и др.

Example image

Елка Трайкова

Доцент по нова и съвременна българска литература в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 1987 придобива образователната и научна степен „доктор“ със защитена научна дисертация на тема„Литературният периодичен печат през 20-те години на ХХ век – вестник „Развигор“.Автор на монографията „Българските литературни полемики. От началото на XX в. до 70-те години на века“ (2001), на десетки публикации – студии и статии върху българския литературен периодичен печат и проблемите на българската литературна история и критика, на рецензии и отзиви. Участник с доклади в над 100 международни и национални научни форуми, съставител и редактор на 25 научни сборника и академични издания. От 2012 е директор на Института за литература.

Example image

Михаил Груев

Доцент по нова и съвременна българска история в СУ „Св. Климент Охридски“. Сред областите на научните му интереси са историческата антропология, социалната история, архивистиката. Автор на десетки публикации в областта на новата история на България от втората половина на XX в., върху процесите в съвременното общество и култура, върху феномените в тоталитарното общество.Участник в проекти, свързани с реконструкции на процесите в българския преход, с модернизирането на образователния процес, с обучението на учители в работата в интеркултурна среда.Ръководител на катедра „История на България“ (2011 – 2015), член на Асоциацията по българистика. Председател на Държавна агенция „Архиви“ (2015 –).

Example image

Елена Борисова

Доктор по нова и съвременна българска литература и асистент в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в Нов български университет (2013). През периода 2014–2017 е редовен докторант по Нова и съвременна българска литература в Института за литература. През 2017 защитава дисертационен труд на тема „Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната българска проза“. Научните ѝ интереси са в областта на съвременната българска литература и научната фантастика.Ръководител на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в съвременната българска научна фантастика в периода XX – XXI век“, финансиран от ФНИ. Участник в проекти, свързани с проучване и дигитализация на българското литературно наследство. Автор на десетки биографични статии за български писатели.

Example image

Андриана Спасова

Доктор по литература на Българското възраждане и асистент в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (2013). През периода 2014 – 2017 е редовен докторант в секция „Литература на Българското възраждане“. През 2017 защитава дисертация на тема„Антични реминисценции в учебникарската книжнина през Българското възраждане“. Автор на монографията„Рецепция на Античността във възрожденската учебникарска книжнина“ (2018), както и на редица публикации върху проблемите на националната идентичност и модернизацията на българското образование, на критически рецензии. Ръководител на отличѐни научни проекти за млади учени, носител на награди в литературни конкурси за критика и поезия.

Example image

Маринели Димитрова

Литературовед, специалист по нова и съвременна българска литература в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1985). Основни области на научните ѝ интереси са литературната критика иистория, културнатаантропология, философията. Участник в национални и международни проекти върху новата и съвременната българска литература, свързани с дигитализиране и експониране на литературно наследство в интернет. Автор на редица биографични статии за български писатели, организатор на десетки национални научни конференции, съставител и редактор на научни сборници.